Galvenie » 2018 » Jūlijs » 18 » Vēsts: 18.07.18. Katrēns "Diplomātija"
12:13
Vēsts: 18.07.18. Katrēns "Diplomātija"

18.07.18 Катрен “Дипломатия”

Есть дипломатия людей!
Есть дипломатия Бога!
Близорукость – дипломатии пример!
Дипломатия – это игра в итоге!

Играют лидеры, играют народы!
В играх нет никакого смысла,
Хитрость – дипломатии природа,
Чаще всего – дипломатия вымысел!

Нет возможности договориться?
Жизнь – как с двойным дном!
Невозможно в игре раствориться,
Правда выплывает потом!

Пятая погрязла в игре!
Дипломатия – понятие общее!
История человечества на игле,
На дипломатической игле в общем!

Религии тоже, как дипломатия,
Нигде и никогда Правда!
Одно говорят, а думают в себе,
Никто из людей не ждёт Завтра!

Это неправильно – это обман!
Люди приучаются смолоду!
Говорят, что Любовь – это причал!
Но, Тьма делит всех поровну!

Время уйти из этого направления!
Научитесь говорить Правду!
Если в Душе – есть Веры проявление,
От Бога получите «Завтра»!

Дипломатия Бога – Равенство!
Все в Мире – производная Бога!
Только Правда! Её главенство!
Не бывает тогда обывателей!

Дипломатия Бога – нет безразличия!
Целое состоит из частиц!
Люди Веры имеют свои отличия,
Они не падают ниц!

«Все за Одного, а Он за Всех»!
Великая дипломатия Бога!
Ожидает тогда успех,
Шестая придёт в итоге!

Пора разделить две дипломатии!
Одна – открытость, вторая – скрытность!
Не нужно никакой математики,
Для Души не бывает сытости!

Дипломатия – жизнь внутри себя!
Кажется, что никто не знает!
Скрытность внутри убивает себя,
Люди в Боге всё понимают!

Обманул – венец дипломатии!
Но, за грехи надо платить!
Жизнь сегодня – есть демократия!
Но, в обмане, жизнь не наладить!

Народы говорят обещаниями!
Мысли про себя – другие!
Думают, как быть с вещами?
Условия жизни такие!

Если бы знали, что думают?
Говорят в ключе дипломатии!
Многие «второе дно» понимают,
Называется всё – демократия!

Обман теперь видится в прошлом!
На Сцене дипломатия Бога!
Преображение Сознания возможно,
Говорят и думают одинаково в итоге!

Главное достижение эпохи:
Дипломатии, как классики, – нет!
Обман, как прошлого вздохи,
Равенство – проходной Билет!

Дипломатия Бога – честность!
Все принимают Дух и Равенство!
Россия на Планете – место,
Где будет Любви Главенство!

Аминь.
Отец Абсолют
18.07.18

Vēsts: 18.07.18. Katrēns "Diplomātija" 

Ir cilvēku diplomātija!
Ir Dieva diplomātija!
Tuvredzība - diplomātijas piemērs!
Diplomātija - tā spēle rezultātā!

Spēlē līderi, spēlē tautas!
Spēlēs nav nekādas jēgas,
Viltība - diplomātijas daba,
Visbiežāk - diplomātija izdoma!

Nav iespēju sarunāt?
Dzīve - kā ar dubultu dibenu!
Neiespējami spēlē izšķīst,
Patiesība pēc tam uzpeld!

Piektā iegrima spēlē!
Diplomātija - jēdziens kopīgs!
Cilvēces Vēsture uz adatas!
Uz diplomātiskās adatas vispār! 

Reliģijas arī, kā diplomātija,
Nekur un nekad Taisnības!
Vienu runā, bet domā sevī,
Neviens no cilvēkiem Rītdienu negaida!

Tas nepareizi - tas apmāns!
Cilvēki no jaunības iemācās!
Runā, ka Mīlestība - tā piestātne!
Bet, Tumsa dala visus vienlīdzīgi!

Laiks no šī virziena aiziet!
Iemācīties runāt Patiesību!
Ja Dvēselē - Ticības izpausme ir,
No Dieva saņemsiet "Rītdienu"!

Dieva diplomātija - Vienlīdzība!
Visi Pasaulē - Dieva atvasinājums!
Tikai Taisnība! Viņas virskundzība!
Tad mietpilsoņu nemēdz būt!

Dieva diplomātija - vienaldzības nav!
Veselums no daļām sastāv!
Ticības cilvēkiem ir sava atšķirība,
Viņi nekrīt pie zemes!

"Visi par Vienu, bet Viens par Visiem"!
Dieva Dižena diplomātija!
Tad gaida panākumi,
Sestā rezultātā atnāks!

Laiks divas diplomātijas izdalīt!
Viena - atklātība, otra - noslēgtība!
Nekādu matemātiku nevajag,
Dvēsele nemēdz būt paēdusi!

Diplomātija - dzīve savā iekšienē!
Šķiet, ka nezin neviens!
Iekšējā noslēgtība nonāvē sevi,
Dievā cilvēki visu saprot!

Apmānīja - vaiņags diplomātijai!
Taču, par grēkiem jāmaksā!
Dzīve šodien - ir demokrātija!
Bet, apmānā, dzīvi nenokārtot!

Tautas runā solījumiem!
Domas par sevi - citas!
Domā, kā būt ar lietām?
Dzīves apstākļi tādi!

Ja zinātu, ko domā?
Runā diplomātijas avotā!
Daudzi "otro dibenu" saprot,
Viss saucas - demokrātija!

Apmāns tagad pagātnē redzams!
Uz Satuves Dieva diplomātija!
Apziņas pārveidošana iespējama,
Rezultātā runā un domā vienādi!

Galvenais gadsimta sasniegums:
Diplomātijas, kā klasikas - nav!
Apmāns, kā pagātnes nopūtas,
Vienlīdzība - ieejas Biļete!

Dieva diplomātija - godīgums!
Visi pieņem Garu un Vienlīdzību!
Krievija uz Planētas - vieta,
Kur Mīlestība būs Virskundzība!

Āmen.
Tēvs Absolūts
18.07.18.

18.07.18. Quatrain  “Diplomacy”

There is diplomacy of people!
There is diplomacy of God!
Myopia- is an example of diplomacy!
Diplomacy- is a game in the end!

Leaders are playing, nations are playing!
In games there is no point,
Cunning- nature of diplomacy,
Most often- diplomacy fiction!

Is there no way to negotiate?
Life- is like with double bottom!
It’s impossible to dissolve in the game,
The Truth swims up later!

The fifth is mired in the game!
Diplomacy- is common concept!
The History of humanity on the needle!
On a diplomatic needle in general!

Religions too, like diplomacy,
Nowhere and never Truth!
One says, but they think in themselves,
No one from people is waiting for Tomorrow!

This is wrong- this is cheating!
People learn from the young!
Says, that Love- is a pier!
But, Darkness divides everyone equally!

It’s time, to get out of this direction!
Learn to tell the Truth!
If in the Soul- there is a manifestation of Faith,
From God will receive “Tomorrow”!

Diplomacy of God- Equality!
Everyone in the World- is a derivative of God!
Only Truth! Her supremacy!
Then there are no philistines!

Diplomacy of God- there is no indifference!
The whole consists of particles!
People of the Faith have their differences,
They don’t fall down!

“All for One, but One for All”!
Great diplomacy of God!
Then expects success,
The sixth will come in the end!

It’s time to split the two diplomaty!
One- is openness, the second- is secrecy!
No mathematic is needed,
For the Soul there is no satiety!

Diplomacy- is life inside!
It seems, that no one knows!
The concealment inside kills itself,
People in God understand everything!

Deceived- the crown of diplomacy!
But, you have to pay for your sins!
Today’s life- is democracy!
But, in deceit, life can’t be adjusted!

The nations say promises!
Thoughts about themselves- are different!
Think, how to be with things?
Living conditions are like that!

If you knew, what they think?
Speak in the vein of diplomacy!
Many “second bottom” understand,
Everything is called- democracy!

Deception is now seen in the past!
On the Scene is diplomacy of God!
Transformation of Consciousness is possible,
They say and think same in the end!

The main achievement of era:
Diplomacy, like classic- no!
Deception like a past sigh,
Equality- is the ticket of entrance!

Diplomacy of God- honesty!
Everyone accepts the Spirit and Equality!
Russia on the Planet- is place,
Where Love will be Supremacy!

Amen
Father Absolute
18.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots: Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.07.2018.

Skatījumu skaits: 168 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: