Galvenie » 2017 » Augusts » 18 » Vēsts: 18.08.17. Katrēns "Ekvators" - *
14:47
Vēsts: 18.08.17. Katrēns "Ekvators" - *

Vēsts: 18.08.17. Katrēns "Ekvators" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(15) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! Draugudraugiem! / *(15) Древнеписьмо Близким! Друзям! Друзямдрузей!, публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/15_senvestule_tuviniekiem_draugiem_draugudraugiem/2012-10-05-100 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

18.08.17. Катрен "Экватор"…………………………………………………Quatrain "Equator"

Экватор отношений пройден! ............ Attiecību ekvators pāriets!............Equator of relations passed!
Теперь изменения ожидаемы! ............Tagad izmaiņas gaidāmas!...........Now the changes are expected!
Повод для преображения найден, .....Iemesls pārveidošanai atrasts,…..The reason for the transformation is found,
События повторяемы! ........................ Notikumi atkārtojami!.....................Events are repeatable!

Сознание имеет точку! ........................ Apziņai ir punkts!............................Consciousness has a point!
Точку бифуркации или перехода! ........Bifurkācijas vai pārejas punkts!......The point of bifurcation or transition!
Не будет никакой заморочки, ...............Nebūs nekādu pārgurumu,………..There will be no trouble,
Человечество стоит у Входа! .............. Cilvēce pie Ieejas stāv!...................Humanity stands at the Entrance!

Две надписи на том Здании: ............... Divi uzraksti virs Ēkas:…………….Two inscriptions on the Building:
«НЕТ» или «ДА» рядом, ........................"NĒ" vai "JĀ" blakus,……………..."NO" or "YES" nearby,
К людям придёт понимание, .................Cilvēkiem saprašana atnāks,……..Understanding will come to people,
Жизнь не покажется Адом! ....................Dzīve neliksies Elle!.......................Life will not seem like a Hell!

Проявления бывают редко, .................. Izpausme mēdz būt reti,……………....Manifestations are rare,
Только для пополнения Мудрости,........Tikai priekš Gudrības papildināšanas,.Only for the replenishment of Wisdom,
Каждое проявление имеет отметку: ......Katrai izpausmei ir atzīme:…………....Each manifestation has a mark:
Человек проявил Премудрость! ............Cilvēks Gudrību izrādīja!......................Human manifested Wisdom!

Премудрость или вход в ПодСознание, .Gudrība vai ieeja ZemApziņā,………Wisdom or entry into Subconscious,
Удаётся далеко не каждому, ................... Izdodas tālu ne katram,……………...It's far from everyone,
Открываются внутри Знания, ................ .Iekšķīgi Zināšanas atveras,………….Knowledge open up inside,
Для человечества очень важные! ...........Priekš cilvēces ļoti svarīgas!..............They are very important for humanity!

Человек - волновой процесс! .................. Cilvēks - viļņveidu process!................Human- process of wave!
Плюс сочетается с Минусом, .................. .Pluss saskan ar Mīnusu,……………..Plus is combined with the Minus,
Достигается внутри прогресс, ................. .Iekšķīgi progress sasniedzas,….……Process is made within,
Центр не должен быть сдвинутым! ......... Centrs nedrīkst būt novirzīts!..............The center shouldn't be shifted!

В Небе - гармония, в человеке - тоже! ... Debesīs - harmonija, cilvēkā - arī!......In Heaven- harmony, in people- too!
Климат един на Планете! ...................... ..Klimats uz Planētas viens!..................The climate is one on the Planet!
Пронести в себе гармонию возможно,.....Sevī harmoniju iznest var,……….……Conduct a harmony in itself, perhaps,
И все чувства в одном букете! .................Un visas jūtas vienā pušķī!..................And all the senses in one bouquet!

Любой волновой процесс, ....................... Jebkurš viļņveida process,…………...Any wave process,
Ожидает переход через точку, ................ Pāreju caur punktu gaida,………...…..Waiting for transition through the point,
Возможен регресс и прогресс, ................ Iespējams regress un progress,…...…It's possible regress and progress,
Главное, никаких проволочек! ................ Galvenais, nekādas vilcināšanās!........The main thing is no delay!

Есть ещё экватор - Великий! .................. Vēl ir ekvators - Varens!........................There is also the equator- Great!
При переходе из Мира в Мир! .................Pie Pasaules Pasaulē pārejas!..............When moving from the World to the World!
Есть, конечно, ещё безликий, ..................Ir, protams, vēl bezsejas,…….…………There is, of course, still faceless,
Человеческий - без причин! .....................Cilvēciskais - bez pamata!.....................Human- without reason!

Наступает экватор Века, ......................... Sākas Gadsimta ekvators,…………….There comes the equator of century,
Окончание столетних мытарств, .............Simtgadīgu ciešanu beigas,….………..The end of the centuries old ordeal,
Россия должна сделать это, ................... Krievijai jāizdara tas,……………………Russia must do that,
Нет никаких лекарств! ........................... ..Nav zāļu nekādu!..................................There are no medicines!

Нет лекарства при выборе, .................... Pie izvēles zāļu nav,…………………….There are no medicine at the choosing,
Единственное лекарство - Вера! .............Vienīgās zāles - Ticība!........................The only medicine- Faith!
Главное, важен отбор, ............................ Galvenais, svarīga atlase,……………...The main thing is important selection,
Где, Вера для людей - есть мера! ...........Kur, Ticība priekš cilvēkiem - mērs ir!....Where, Faith for people- a measure!

Природа ждёт проявления, ..................... Daba gaida izpausmes,………………….Nature is waiting for manifestation,
Но, проявления - уже Воли! .................... Bet, izpausmes - jau Gribas!...................But, manifestations are- already Wills!
Поменяет Русь поведение, ..................... Krievzeme uzvedību izmainīs,………..…Behavior of Russia will change,
Изменится тогда и людей доля! ...............Tad arī cilvēku daļa izmainīsies!.............Then the part of people will change too!

Всё связано в Один узел! ....................... Viss Vienā mezglā sasiets!......................Everything is connected in One Knot!
Ведь люди - проявление Бога! ................Cilvēki taču - Dieva izpausme! ………….Because people are- manifestation of God!
Для каждого есть предел, ........................Priekš katra ir robeža,…………………….For everyone there is a limit,
Но, общая для всех дорога! .................... Bet, ceļš priekš visiem kopējs!.................But, the road for all are common!

Для Пятой - экватор уже позади! .............Priekš Piektās - ekvators jau aizmugurē!...For the Fifth- the equator is already behind!
Люди ничего не привнесли, ......................Cilvēki neko neatnesa,……………………..People didn't bring anything,
Нарушена эволюция в цепи, ....................Evolūcija ķēdē traucēta,……………………The evolution in chain is disrupted,
Люди обузой повисли! ...............................Cilvēki apgrūtinājumā ieslīga!....................People hung with a load!

Экватор у каждого свой! ...........................Ekvators katram savs!..............................Equator everyone has his own!
Но, есть Единое состояние, .....................Bet, Viens stāvoklis ir,…………………..…But, there is a one state,
Преображение Промысел Мой, ...............Pārveidošana Mana Nodomrīcība,………Transfiguration is My providence,
В вас Я жду понимания! ...........................Jūsos saprašanu Es gaidu!.......................I await understanding in you!

Понимание, что эволюция вечна, ............Saprašanu, ka evolūcija mūžīga,…….…Understanding, that evolution is eternal,
Что человечество - часть Мироздания! ...Ka cilvēce - Pasauls-ēkas daļa!..............That humanity- is part of the Universe!
Нельзя к этому относиться беспечно, .....Nedrīkst pret to izturēties bezrūpīgi,…....Can't take it lightly,
Каждый человек имеет задание! ..............Katram cilvēkam uzdevums ir!................Everyone has an assignment!

Сейчас, когда экватор уже позади, ..........Tagad, kad ekvators jau aiz muguras,…..Now, when equator is already behind,
Смешно выстраивать планы, ....................Smieklīgi plānus būvēt,……………….….It's ridiculous to make plans,
Россия восстановит разрыв цепи, ............Krievija atjaunos ķēdes pārrāvumu,….....Russia will restore the chain break,
Для человечества, а не для кланов! .........Priekš cilvēces, bet ne priekš klaniem!....For humanity, not for clans!

Экватор пройден - ждите событий! ...........Ekvators pāriets - gaidiet notikumus!.......Equator passed- wait for the events!
Какие ещё не встречались! ....................... Kādi vēl sastapti nav!...............................Which have not met yet!
Изменения в Сознании, вами добытое, ....Izmaiņas Apziņā, jūsu iegūtās,…………..Changes in Consciousness, you extracted,
Залечит Планеты печали! ......................... Izārstēs Planētas bēdas!..........................Will heal the sorrow of the Planet!

Аминь. ........................................................ .Āmen……………………………………..…Amen
Отец Абсолют. ............................................ Tēvs Absolūts………………………………Father Absolute
18.08.17 .................................................... ..18.08.17…………………………………….18.08.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.08.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 20.08.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /18.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.08.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.08.2017., papildinats angļu valodā 20.08.2017.

Skatījumu skaits: 295 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: