Galvenie » 2018 » Augusts » 18 » Vēsts: 18.08.18. Katrēns "Radītāja Novēlējums"
18:42
Vēsts: 18.08.18. Katrēns "Radītāja Novēlējums"

18.08.18 Катрен “Пожелания Создателя” ​​

Важнее всего Единение!
Частицы определяют Целое!
Сегодня только введение,
Но, уже ясно кто Белый!

Перспектива понятна людям!
Шестая раса – раса Богов!
Проявляется и прелюдия,
Без религиозных оков!

Главное – чистота Сознания!
Не должно быть в Нём искажений!
Люди выстраивают внутри «здание»,
От Создателя нет возражений!

На Планете нет разногласий!
Так записано в Книге Судеб!
В Мире парит Сознание,
В Шестой именно так будет!

Люди, прошедшие испытания,
Познавшие Суть Веры,
Не испытают никаких скитаний,
В них – есть Мудрости мера!

Люди взвешивают поступки,
Все в Гармонии с Богом!
Уверенность и никаких уступок,
«Вместе» на одной дороге!

Это Единое и есть – Сознание!
Не одного, а сразу всех!
Когда придёт понимание,
Придёт, наконец, успех!

Уже формируется Единение!
Главное, Единение в Духе!
Поверьте – это Историческое явление,
Когда люди – Целое по Духу!

России это понятно давно!
Не пропали 70 лет Единения!
Внутри Россия – уже Одно,
Заметно по поведению!

Повторяю, конечно, не все,
Но, масса основная с Богом!
Нужно только показать везде,
Что Россия – это к Богу дорога!

Поймут люди не только в России!
Народы знают России цену!
Спасение людей – Её Миссия,
Россия, как у Планеты вены!

Главное, правильная информация!
Россия – это вулкан Любви!
Поверьте, это не декларация,
А Равенство, замешанное на крови!

Я не говорю о кровной связи,
Это однобокое представление,
Есть с Создателем тонкая вязь,
Подтверждающая, на Него равнение!

Постепенно, но уже заметно,
Мир развернётся к России!
Стоит на России Бога метка,
Подтверждающая, Её Миссию!

Поверьте, уже совсем скоро,
За Русью пойдёт человечество!
Люди поймут, что Россия – Корень,
Единое для всех Отечество!

Им не нужна территория!
Причина – Свободный Дух!
Чистая от грехов акватория,
Значит, освобождение от мук!

Россия покажет на Вече,
Что Равенство перед Богом,
Это – словно Духовный «смерч»,
Очищающий, от грехов дорогу!

Все в Равенстве и Любви!
«Нет – первых и нет – последних»!
Потерянная капля крови,
Есть неравенства следствие!

Человек умирает, теряя кровь!
Точнее, информацию от Бога!
Истощается и Любовь,
Без неё он не Бог в итоге!

Аминь.
Отец Абсолют
18.08.18

 

Vēsts: 18.08.18. Katrēns "Radītāja Novēlējums"

Vienošanās vissvarīgākā!
Daļas nosaka Veselumu!
Šodien tikai ievads,
Bet, jau skaidrs kurš Baltais!

Perspektīva cilvēkiem saprotama!
Sestā rase - Dievu rase!
Izpaužas arī prelūdija,
Bez reliģiskām važām!

Galvenais - Apziņas tīrība!
Izkropļojumu tur nedrīkst būt!
Cilvēki iekšķīgi izbūvē "celtni",
Radītājam iebildumu nav! 

Uz Planētas domstarpbu nav!
Tā ierakstīts Likteņu Grāmatā!
Pasaulē Apziņa lidinās,
Sestajā tieši tā būs!

Cilvēki, pārbaudījumus izgājuši,
Ticības Būtību izzinājuši,
Neizjūt nekādus klejojumus,
Viņos - Gudrības mērs ir!

Cilvēki apsver rīcību,
Visi Harmonijā ar Dievu!
Pārliecība un nekādas atlaides,
"Kopā" uz viena ceļa!

Vienota tā arī ir - Apziņa!
Ne viena, bet uzreiz visu!
Kad saprašana atnāk,
Atnāk, beidzot, panākums!

Jau formējas Vienošana!
Galvenais, Vienošanās Garā!
Ticiet - tā Vēsturiska parādība,
Kad cilvēki - Gara Veselums!

Krievijai tas saprotams sen!
Nepazuda Vienošanās 70 gadi! 
Iekšēji Krievija - jau Viens,
Pamanāms pēc uzvedības!

Atkārtoju, protams, ne visi,
Taču, galvenā masa ar Dievu!
Vajag tikai parādīt visur,
Ka Krievija - tas ceļš pie Dieva!

Sapratīs cilvēki ne tikai Krievijā!
Tautas zina Krievijas cenu!
Cilvēku glābšana - Viņas Misija,
Krievija, kā vēnas Planetai!

Galvenais, informācija pareiza!
Krievija - tas Mīlestības vulkāns!
Ticiet, tā ne deklarācija,
Bet Vienlīdzība, asinīm aizstāvēta!

Es nerunāju par asins saitēm,
Tas vienpusīgs priekšstats,
Ar Radītāju saite ir smalka,
Apstiprinoša, līdzināšanos uz Viņu!

Pakāpeniski, bet jau manāms,
Pasaule uz Krieviju pagriezīsies!
Uz Krievijas Dieva zīme stāv,
Apstiprinoša, Viņas Misiju!

Ticiet, jau pavisam drīz,
Aiz Krievzemes cilvēce ies!
Cilvēki sapratīs, ka Krievija - Sakne,
Viena priekš visiem Tēvzeme!

Viņiem teritorija nav nepieciešama!
Iemesls - Brīvs Gars!
Tīra no grēkiem akvatorija,
Tātad, no mokām atbrīvošana!

Krievija Dievkopīdā/Veče parādīs,
Ka Vinlīdzība Dieva priekšā,
Tas - gluži kā Garīgā "virpuļvētra",
Attīra, ceļu no grēkiem!

Visi Vienlīdzībā un Mīlestībā!
"Nav - pirmo un nav - pēdējo"!
Pazaudētā asiņu lāse,
Nevienlīdzības sekas ir!

Cilvēks mirst, zaudējot asinis!
Precīzāk, informāciju no Dieva!
Novārgst arī Mīlestība,
Bez tās viņš ne Dievs rezultātā!

Āmen.
Tēvs Absolūts
18.08.18.

18.08.18. Quatrain “Wishes of the Creator”

The most important is Unity!
The particles determine the Whole!
Today, only an introduction,
But, it’s already clear who White!

The perspective is clear to people!
The Sixth race- is race of the Gods!
Prelude also appears,
Without religious shackles!

The main thing is- the purity of Consciousness!
There must be no distortion in Him!
People are building a “building” within,
There is no objection from the Creator!

On the Planet there is no disagreement!
So it’s written in the Book of Fate!
Consciousness soars in the World,
In the Sixth it will be exactly like this!

People, who passed test,
Has learned the Essence of the Faith,
They will not experience any wondering,
In them- there is a measure of the Wisdom!

People weigh things,
All in Harmony with God!
Confidence and no concession,
“Together” on one road!

This is also United- Consciousness!
Not one, but all at once!
When understanding comes,
Finally, success comes!

Unity is already being formed!
The main thing is Unity in the Spirit!
Believe me- this is a Historical phenomenon,
When people- are Whole in the Spirit!

Russia is understandable for a long time!
Unity has not lost for 70 years!
Inside Russia- already One,
Visibly by behavior!

I repeat, of course, not all,
But, the basic mass is with God!
Just have to show everywhere,
That Russia- is way to God!

People will understand not only in Russia!
The nation knows the price of Russia!
Salvation of people- is Her Mission,
Russia, like the veins of the Planet!

The main thing is correct information!
Russia- is a volcano of the Love!
Believe Me, this is not a declaration,
But Equality, implicated with blood!

I’m not talking about bond of blood,
This is a one sided view,
There is a delicate ligature with the Creator,
Confirming, Equality with Him!

Gradually, but already noticeably,
The World will unfold to Russia!
There stands mark of God on Russia,
Confirming, Her Mission!

Believe Me, already very soon,
Humanity will walk after Russia!
People will understand, that Russia- is the Root,
The One Fatherland for all!

They don’t need territory!
The reason- is Free Spirit!
Clean water area from the sins,
Hence, the release from pain!

Russia will show at the Veche,
That Equality front of  God,
It’s- almost like a Spiritual “tornado”,
Cleansing the road from sins!

All in Equality and Love!
“No- the first one and no- the last one”!
A lost drop of blood,                             
There are inequality consequences!

A human dies, by losing blood!
More precisely, information from God!
Love is exhausted too,
Without it, he is not God in the end!

Amen
Father Absolute
18.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 18.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.08.2018.

Skatījumu skaits: 188 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: