Galvenie » 2018 » Septembris » 18 » Vēsts: 18.09.18. Katrēns "Pasaulē nebijis ierocis"
14:06
Vēsts: 18.09.18. Katrēns "Pasaulē nebijis ierocis"

18.09.18 Катрен “Небывалое в Мире оружие”

Вы и есть, уже точно, Боги!
Ставшие, на минуту юнцами,
Возвращение будет Итогом,
Но, оружием вы не бряцали!

Переход: “Туда” и “Обратно”,
Сколько уже тысячелетий!
Итоги всегда невнятные,
Вместо выводов – междометия!

Все поколения – движение вниз!
“Испорченный телефон”!
Русь была – Духа оазис!
От Гармонии в Духе остался фон!

Дети не понимают отцов!
Отцы не понимали дедов!
Нет в этой веренице концов,
Непонимание – их удел!

Редко, когда Гармония!
Чаще в семье – пересуды!
Семья – своего рода Симфония,
Нет единства повсюду!

Если в семье нет Гармонии,
Её нет и в стране!
Семья – есть филармония,
Музыка на одной струне!

Струны должны быть в порядке,
Неба мелодия – играется на Планете!
Гармония всех – ведёт к разрядке,
Без опасения на вендетту!

Прошлое – одно на всех!
Вернуться уже невозможно!
Только Гармония принесёт успех,
Она требует осторожности!

Сейчас требуется Единение!
Вы – образец для подражания!
Коллективное должно быть мнение!
Тогда будете готовы к сражению!

Всё случится и крайне быстро!
Кто-то с Неба скажет “пора”,
Тогда посыплются искры,
Небесная будет страда!

Сражение уже до конца!
Нет промежуточных состояний!
Либо Жизнь по Канонам Творца,
Либо преждевременное покаяние!

Не было раньше открытой брани,
Свет и Тьма столкнулись впервые!
Не будет никто ранен,
Все останутся, как и были!

Нужно готовиться к полю брани!
Люди изменились за сотни лет!
Я говорил, что вам путь указали,
Это и есть проходной Билет!

Всё готово – теперь вы сами!
При различии – есть Единение!
Вы уже сели “в свои сани”!
Новое у вас – Объединение!

Объединение не по крови!
Это уже прошлое!
Единение в Духе до боли,
Только станет всё можно!

Создатель готовит условия!
Природа помогает действием!
Не забывайте, что вы Подобие,
Вы Духом сильны – это следствие!

Выверенные вами Посылы,
Небывалое в Мире “оружие”!
Они сказками раньше слыли,
Теперь очищают они окружение!

Тьма не может противостоять,
Гармония приближается к точке!
Сможет Россия теперь встать,
В Книге Судеб – последняя строчка!

Аминь.
Отец Абсолют
18.09.18

Vēsts: 18.09.18. Katrēns "Pasaulē nebijis ierocis"

Jūs esat, jau precīzi, Dievi!
Kļuvuši, uz minūti jaunieši,
Atgriezšanās būs Rezultāts,
Taču, ieročus jūs nešķindinājāt!

Pāreja: "Turp" un "Atpakaļ"
Cik tūkstošgades jau!
Rezultāti vienmēr neskaidri,
Secinājumu vietā - interjekcija!

Visas paaudzes - kustība lejup!
"Sabojāts telefons"!
Krievzeme bija - Gara oāze!
No Harmonijas Garā palika fons!

Bērni nesaprot tēvus!
Tēvi nesaprot vectēvus!
Nav šinī virknē galu,
Nesaprašana - viņu daļa!

Reti, kad Harmonija!
Biežāk ģimenē - valodas!
Ģimene - sava veida Simfonija,
Nav visur vienotības!

Ja ģimenē nav Harmonijas,
Tās nav arī valstī!
Ģimene ir - filharmonija,
Mūzika uz vienas stīgas!

Stīgām jābūt kārtībā,
Debesu melodija - spēlējas uz Planētas!
Visu Harmonija - pie atslābināšanas ved,
Bez bažām par vendetu!

Pagātne - viena uz visiem!
Atgriezties jau neiespējami!
Tikai Harmonija panākumus atnesīs,
Tā piesardzību prasa! 

Tagad Vienošana nepieciešama!
Jūs - paraugs atdarināšanai!
Kolektīvam viedoklim jābūt!
Tad gatavi cīņai būsiet!

Viss gadīsies un maksimāli ātri!
Kāds no Debesīm teiks "laiks",
Tad dzirksteles šķīdīs, 
Debesu pļauja būs!

Cīņa līdz galam jau!
Nav strapposmu stāvokļu!
Vai dzīve pēc Radītāja Kanoniem,
Vai pirmslaika nožēla!

Agrāk nebija atklātu kauju,
Gaisma un Tumsa sastapās pirmoreiz!
Nebūs neviens ievainots,
Visi paliks, kā arī bija!

Uz kaujas lauku gatavoties vajag!
Simtgadu laikā cilvēki izmainījās!
Es teicu, ka jums ceļu norādīja,
Tā arī ir caurlaides Biļete!

Viss gatavs - tagad jūs paši!
Pie atšķirībām - Vinošana ir!
Jūs jau "savās ragavās" iesēdāties!
Jauna jums - Apvienība!

Apvienība ne pēc asinīm!
Tā jau pagātne!
Vienošanās Garā līdz sāpēm,
Tikai visu var kļūs!

Radītājs gatavo apstākļus!
Daba ar darbībām palīdz!
Neaizmirstiet, ka jūs Līdzība,
Jūs Garā stipri - tās sekas!

Vēstījumi jūsu pārbaudīti,
Pasaulē nebijis "ierocis"!
Par pasakām agrāk tos dēvēja,
Tagad tie apkārtni attīra!

Tumsa nevar turēties pretim,
Harmonija tuvojas punktam!
Krievija tagad piecelties varēs,
Likteņu Grāmatā - pēdējā rindiņa!

Āmen.
Tēvs Absolūts
18.09.18.

18.09.18.Quatrain “Unprecedented Weapons in the World”

You are already certain Gods!
Who have become youngsters for a moment,
The return will be the Result,
But, you didn’t shake weapons!

Transition: “There” and “Back”
How many millenniums already!
The results are always vague,
Instead of conclusions- interjection!

All generations- move down!
“Broken phone”!
Russia was- oasis of the Spirit!
There remains background from Harmony in the Spirit!

Children don’t understand fathers!
Fathers don’t understand grand fathers!
There is no end to this string,
Misunderstanding- is their part!

Rarely, when Harmony!
Often in the family- gossips!
Family- is a kind of Symphony,
There is no unity everywhere!

If there is no Harmony in the family,
She is not also in the country!
Family- is philharmonic,
Music on the one string!

The strings should be fine,
Melody of Heaven- plays on the Planet!
Harmony of all- leads to detente,
Without fear of vendetta!

The past- is one for all!
Return is no longer possible!
Only Harmony will bring success,
It requires caution!

Not the Unity is required!
You- are model of role!
Collective opinion must be!
Then will be ready for battle!

Everything will happen and extremely fast!
Someone from Heaven will say “it’s time”,
Then sparks will fall,
Heaven will suffer!

Battle already to the end!
No intermediate states!
Either life by the Canons of the Creator,
Or premature repentance!

There was no open battle before,
Light and Darkness first encountered!
No one will be injured,
All will remain as they were!

Need to prepare for the battlefield!
People have changed over hundreds of years!
I said that indicated the road for you,
This is the pass Ticket!

Everything is ready- now you by yourself!
With the difference- there is Unity!
You already sat “in your sleigh”!
You have a New- Union!

Union not by the blood!
This is already the past!
Unity in the Spirit till pain,
Only it will be possible!

Creator prepares the condition!
Nature helps with action!
Don’t forget that you are Similarity,
You are strong in the Spirit- this is a consequence!

The Dispatches verified by you,
Unprecedented “weapon” in the World!
They used to be fairy tales before,
Now they clean the environment!

Darkness can’t resist,
Harmony is approaching the point!
Russia will be able to stand up now,
In the Book of Faith- the last line!

Amen
Father Absolute
18.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.09.2018.
Un: https://wwww.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.09.2018.

Skatījumu skaits: 25 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: