Galvenie » 2018 » Oktobris » 18 » Vēsts: 18.10.18. Katrēns "Laika raksturojums"
14:51
Vēsts: 18.10.18. Katrēns "Laika raksturojums"

18.10.18 Катрен “Характеристика времени”

Никакого теперь перерыва,
Даже в выходные дни,
Сознание людей открыто,
Послабления уже не жди!

Напряжение нарастает только,
Пресса погрязла во лжи,
Искажений информации столько,
Невозможно собраться в тиши!

Забудьте спокойное время,
Всё меняется за часы,
Для многих – эта жизнь бремя,
Не выбраться из такой полосы!

Общее нервное напряжение,
Россия – мечтает вернуться,
Но, к огромному сожалению,
Невозможно назад повернуться!

Единственный путь – вперёд!
Меняя Сознание на ходу,
Только единицам везёт,
Поймать правильную волну!

Чтобы понять для себя события,
Нужно понимать Сценарий,
Знания тоже должны быть добыты,
И новый понять глоссарий!

Это трудно для тех, кто в мамоне,
Кто в религиях – ещё трудней,
Не подскажут дорогу Иконы,
Только Богу – одному видней!

Ему видно, что люди – в панике!
Готовы продавать любого,
Они уже – не Небесные странники,
А слуги – богатства убогого!

В такой обстановке: один выход!
Переход будет с потерями,
Для неверия – нет входа,
Новый мир – уже без Материи!

Материя – Плотный план!
Она остаётся в Пятой!
Шестая – есть Тонкий Клан,
Главное: Сознание – внятное!

Наполняется Ноосфера Любовью,
Каждый Момент – наполнение,
Не меняется у неверия кровь,
Только в Вере – есть изменение!

Повторяю: не жду миллионы!
Для Истока – много не надо!
У Истока потенциал – Света колонна,
По восемь в одном укладе!

Повторяю: выбор за человеком!
Все могут войти в уклад,
Изменение Сознания заметно,
Это Божественных сил – парад!

Процесс Преображения заметен!
Энергия Любви Мир заполнила,
На России стоит отметина,
Сознание людей изменила!

Можно начинать действовать!
Я говорю о перемещении,
Вы Планете должны соответствовать,
Россия – для вас помещение!

Вы остаётесь – другие уходят!
Материя – уходит первой!
Напряжённые дни приходят,
Пароль для вас – Вера!

Ещё нет команды от Бога!
Но, готовиться рекомендую,
Вам понятна – ваша дорога,
Прошу вас, но не командую!

«Вместе» – характеристика времени!
Россия и Бог – Едины!
Шестая раса не будет бременем,
Божественные объединятся силы!

Аминь.
Отец Абсолют
18.10.18

 

Vēsts: 18.10.18. Katrēns "Laika raksturojums"

Nekāda pārtraukuma tagad,
Pat izejamās dienās,
Cilvēku Apziņa atvērta,
Iecietību jau negaidi!

Spriedze tikai pieaug,
Prese iegrima melos,
Tik daudz izkropļojumu informācijā,
Klusumā sakoncentrēties neiespējami!

Aizmirstiet mierīgo laiku,
Viss mainās stundās,
Priekš daudziem - dzīve šī slogs,
Neizkļūt no tādas joslas!

Kopējais nervu saspringums,
Krievija - atgriezties sapņo,
Taču, par lielu nožēlu
Neiespējami atpakaļ pagriezties! 

Vienīgais ceļš - uz priekšu!
Mainot Apziņu ejot,
Veicas tikai vieniniekiem,
Pareizo vilni noķert!

Lai priekš sevis notikumus saprastu,
Scenāriju saprast vajag,
Zināšanām jābūt sasniegtām arī,
Un glosārijs jāsaprot jaunais!

Tas grūti priekš tiem, kuri mamonā,
Kuri reliģijās - vēl grūtāk,
Svētbildes ceļu nepateiks,
Tikai Dievam - vienam redzamāk!

Viņam redzams, ka cilvēki - panikā!
Gatavi pārdot jebkuru,
Viņi jau - ne Debesu ceļotāji,
Bet kalpi - kroplās bagātības!

Tādā stāvoklī: izeja viena!
Pāreja būs ar zaudējumiem,
Neticībai - ieiejas nav,
Jaunā pasaule - jau bez Matērijas!

Matērija - Blīvais plāns!
Tā paliek Piektajā!
Sestā - ir Smalkais Klans,
Galvenais: Apziņa - skaidra!

Noosfēru piepilda Mīlestība,
Katrs Moments - piepildīšana,
Neticībai asinis nemainās,
Tikai Ticībā - izmaiņas ir!

Atkārtoju: negaidu miljonus!
Priekš Sākuma - nevajag daudz!
Pie Sākuma potenciāls - Gaismas kolona,
Pa astoņiem vienā struktūrā!

Atkārtoju: izvēle cilvēkam!
Visi var ieiet struktūrā,
Apziņas izmaiņa redzama,
Tā Dievišķo spēku - parāde!

Pārveidošanas process redzams!
Mīlestības enerģija Pasauli piepildīja,
Uz Krievijas atzīme stāv,
Apziņa cilvēkus izmainīja!

Var sākt darboties!
Es par pārvietošanu runāju,
Jums Planētai jaatbilst,
Krievija - telpa priekš jums!

Jūs paliekat - citi aiziet!
Matērija - aiziet pirmā!
Saspringtas dienas atnāk,
Parole priekš jums - Ticība!

Vēl nav komandas no Dieva!
Bet, gatavoties rekomendēju,
Jums saprotams - jūsu ceļš,
Lūdzu jūs, bet nekomandēju!

"Kopā" - laika raksturojums!
Krievija un Dievs - Vienoti!
Sestā rase nebūs slogs,
Dievišķie spēki apvienosies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
18.10.18.

18.10.18.Quatrain  “The characteristic of time”

No any break now,
Even on weekend,
Consciousness of people is open,
Relief doesn’t wait!

Voltage is increasing only,
The press is mired in lies,
There are so many distortions,
It’s impossible to gather in silence!

Forget quiet time,
Everything changes in hours,
For many- life is a burden,
Don’t get out of such a band!

General nervous tension,
Russia- is dreaming to return,
But, unfortunately,
It’s impossible to turn back!

The only way- is forward!
Changing Consciousness on go,
Only units are lucky,
Catch the correct wave!

To understand the events for yourself,
Need to understand the Scenario,
Knowledge must be also gained,
And must understand new glossary!

It hard for those who is in mammon,
Who in religion- even more difficult,
Icons will not tell the way,
Only to God- is more visible!

He can see, that people- in panic!
Ready to sell anyone,
They are no longer- Heavenly wanderers,
But the servants- of the wretched wealth!

In such a situation: is one way out!
The transition will be with loses,
For unbelief- there is no entrance,
A New world- already without Matter!

Matter- is Dense plan!
It remains in the Fifth!
The Sixth- is the Thin Clan,
The main thing: Consciousness- intelligible!

Noosphere is filled with Love,
Every Moment- is the filling,
Blood doesn’t change in unbelief,
Only in Faith- there is a change!

I repeat: I’m not waiting for millions!
For Beginning- don’t need much!
The potential at the Source- is the Light column,
By eight in one structure!

I repeat: the choice is by human!
Everyone can enter in structure,
Change of Consciousness is noticeable,
This is Divine power- parade!

Transformation process is visible!
The energy of Love filled up the World,
There is a mark on Russia,
Consciousness has changed people!

Can begin to act!
I’m talking about moving,
You must comply with the Planet,
Russia- is space for you!

You stay- others leave!
Matter- leaves first!
Tense days are coming,
The password for you- is Faith!

There is no command from God yet!
But, I recommend to prepare,
You understand- your road,
I ask you, but not command!

“Together”- is characteristic of time!
Russia and God- are United!
The Sixth race will not be a burden,
Divine forces will unite!

Amen
Father Absolute
18.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.10.2018.

Skatījumu skaits: 113 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: