Galvenie » 2019 » Janvāris » 18 » Vēsts: 18.10.19. Katrēns "Bez Idejas un Dieva..."
15:56
Vēsts: 18.10.19. Katrēns "Bez Idejas un Dieva..."

18.01.19. Катрен “Без Идеи и Бога...”

Власть показала, что надо успеть,
Разбираться будем потом,
Совесть можно и не иметь,
“После нас, хоть потоп”!

Это почти на пожаре,
Оглядываться по сторонам некогда,
Все словно в пьяном угаре,
Такое не будет теперь никогда!

Общее сумасшествие!
Рабы выдержат любое насилие,
По Руси воровства шествие,
Справиться с ним – нет силы!

Все воруют как в последний раз,
Первый раз воровали на могиле Союза,
Кончается вакханалии час,
Власть такая для Народа – обуза!

Обычная ситуация для России,
Власть всем хороша за околицей!
Но, внутри страны другая у неё миссия,
Усилить ряды полиции!

Внутри растёт недовольство!
Проявление его только “на кухне”!
Прогнило совсем Правительство,
Оно забыло про песню “Эй, ухнем”!

Главное недовольство у Юности!
Все хотят гордиться страной,
Гордостью пахнут Союза кости,
За Союз Юность встаёт горой!

Конечно, страна большая!
Кого только нет в России,
Россия вставала себя защищая,
Агрессия – это не Её Миссия!

Русь не была никогда пугалом!
Мир уважал Империю,
Россия и Париж спасала,
Она Равновесия была мерилом!

Теперь вытирают об неё ноги!
Тот, кто лежал в ногах!
Бесславия видим теперь итоги,
Империя лишь на словах!

Без Идеи и Бога гибнет Россия!
“Рыба гниёт с головы”!
Забыла Россия, что Она – есть Миссия,
Что она – источник Святой воды!

Вода – это Дух Святой!
Истекает из глубины России!
Если Русь упадёт головой,
Забудут все, что Она – Миссия!

Никто не верит, что Русь вернётся,
Сегодня Она – центр обмана Народа!
В криминальном мире ведётся,
Что мамона – это для всех погода!

Русь спасала всегда народы,
Давала Свободу нациям!
Русь принималась, как образ Свободы,
Как узловая для Мира станция!

Русь всегда – перекрёсток дорог!
Пространство между Европой и Азией!
Для России был каждый Народ дорог,
Она помогала при любой оказии!

Теперь почти весь Мир против!
Так не бывало в Истории!
Может изменился внутри мотив?
Изменилась в стране аудитория?

Из Империи стала рабством!
Нет Чести и Совести в людях,
Расцвело, неожиданно, хамство,
Но, это конца страны – прелюдия!

Если Мир отвернулся сразу,
Посмотрите на себя в зеркало!
Какая в стране завелась зараза,
Если Русское солнце померкло!

Аминь.
Отец Абсолют
18.01.19

 

Vēsts: 18.01.19. Katrēns "Bez Idejas un Dieva..."

Vara parādīja, ka vajag paspēt,
Skaidrībā tiksim pēc tam,
Sirdsapziņa var arī nebūt,
"Pēc mums, kaut plūdi"!

Tas kā uz ugunsgrēku gandrīz,
Raudzīties pa malām nav laika,
Visi gluži kā dzēruma dvingā,
Tagad tāds kaut kas nebūs nekad!

Kopējais ārprāts!
Vergi izturēs jebkuru vardarbību,
Pa Krievzemi zagšanas gājiens,
Tikt galā ar to - spēka nav!

Viss apkārt kā pēdējo reizi,
Pirmoreiz zaga uz Savienības kapa,
Beidzas vakhināliju stunda,
Vara tāda priekš Tautas - slogs!

Priekš Krievijas parasta situācija,
Vara visiem laba aiz žoga!
Bet, valsts iekšienē viņai cita misija,
Pastiprināt policijas rindas!

Iekšienē neapmierinātība aug!
Viņas izpausme tikai "virtuvē"!
Valdība satrūdēja pavisam,
Tā aizmirsa par dziesmu "Ei, iekliegsimies"! *

Galvenā neapmierinātība Jaunībai!
Visi ar valsti lepoties grib,
Savienības kauli pēc lepnuma ož,
Par Savienību Jaunība ceļas kā kalns!

Protams, valsts liela!
Kā tikai nav Krievijā,
Krievija cēlās sevi azstāvot,
Agresija - tā ne Viņas Misija!

Krievzeme nekad nebija biedēklis!
Pasaule cienīja Impēriju,
Krievija arī Parīzi glāba,
Viņa bija Līdzsvara kritērijs!

Tagad ap viņu kājas slauka!
Tas, kurš kājās gulēja!
Tagad neslavas rezultātus redzam,
Impērija vārdos tikai!

Bez Idejas un Dieva ies bojā Krievija!
"Zivs pūst no galvas"!
Aizmirsa Krievija, ka Viņa - ir Misija,
Ka viņa - Svētā ūdens avots!

Ūdens - tas Svētais Gars!
Iztek no Krievijas dziļuma!
Ja Krievzeme ar galvu nokritīs,
Aizmirsīs visi, ka Viņa - Misija!

Neviens netic, ka Krievzeme atgriezīsies,
Šodien Viņa - Tautas apmāna centrs!
Kriminālā pasaulē vedas,
Ka mamons - priekš visiem tie laikapstākļi!

Krievzeme vienmēŗ tautas glāba,
Nācijām Brīvību deva!
Krievzemi pieņēma, kā Brīvības tēlu,
Kā mezgla staciju priekš Pasaules!

Krievzeme vienmēr - ceļu krustpunkts!
Telpa starp Eiropu un Āziju!
Priekš Krievijas katra tauta bija dārga,
Viņa palīdzēja pie jebkuras okāzijas!

Tagad gandrīz visa Pasaule pret!
Tā Vēsturē nebija!
Varbūt iekšienē motīvs izmainījās?
Auditorija izmainījās valstī?

No Impērijas verdzības iekārta kļuva!
Nav cilvēkos Goda un Sirdsapziņas,
Uzplauka, negaidīti, bezkaunība,
Taču, valsts gala tā - prelūdija!

Ja Pasaule novērsās tūliņ,
Palūkojieties uz sevi spogulī!
Kāda valstī ieviesās infekcija,
Ja Krievu saule satumsa!

Āmen.
Tēvs Absolūts
18.01.19.

18.01.19.Quatrain “Without Idea and God...”

Power has shown that must have time
We will understand later,
Conscience can also not have,
“After us, even the flood”!

It’s almost like on fire,
There is no time to look around,
All as if in the drunken stupor,
This will never happen now!

Common madness!
Slaves will withstand any violence,
The theft procession in Russia,
To cope with it- has no power!

Everything around like in last time,
The first time stole on the grave of the Union,
Hour of bacchanalia ends,
Such power for Nation- is burden!

The usual situation for Russia,
The power is good for all behind fence!
But, inside the country, she has another mission,
Strengthen the ranks of the police!

There is growing discontent inside!
Her manifestation is only in “the kitchen”!
The government has completely rotten,
It forgot about song “Hey, let’s go”!

The main discontent at Youth!
Everyone wants to be proud of the country,
Bones of Union smell of proud,
Youth rises like a mountain for Union!

Of course, the country is big!
What is not there in Russia,
Russia stood up defending herself,
Aggression- is not Her Mission!

Russia was never a scarecrow!
The World respected the Empire,
Russia saved also Paris,
She was measure of Balance!

Now around her wipe feet!
The one, who lay in the legs!
Now we see the results of shamelessness,
Empire only in words!

Without Idea and God Russia will die!
 “The fish rots from the head”!
Russia has forgotten, that She- is Mission,
That she- is source of Holy water!

Water- is the Holy Spirit!
Expires from the depth of Russia!
If Russia will fall with head,
All will forget, that She- is Mission!

No one believes, that Russia will return,
Today She- is the center of Nation deceiving!
In the criminal World is,
That mammon- is the weather for everyone!

Russia has always saved nations,
Gave Freedom to nations!
Russia was taken, as the image of Freedom,
As a nodal station for the World!

Russia is always- the intersection of roads!
The Space between Europe and Asia!
For Russia every nation was dear,
She helped on any occasion!

Now almost the whole World is against!
It didn’t happen in History!
Maybe inside the motive changed?
Audience has changed in the country?

From the Empire became slavery!
There is no Honor and Conscience in people,
Bloomed, unexpectedly, rudeness,
But, this is the end of the country- a prelude!

If the World turned away immediately,
Look at yourself at the mirror!
What kind of infection did the country have,
If the Russian sun faded!

Amen
Father Absolute
18.01.19.


-------
* "Эй, ухнем" - https://www.youtube.com/watch?v=KM-T-5kW2ZA  (latviskojuma precizējumam)

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.01.2019.

Skatījumu skaits: 82 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: