Galvenie » 2018 » Decembris » 18 » Vēsts: 18.18.12. Katrēns "Zinātnieki"
15:46
Vēsts: 18.18.12. Katrēns "Zinātnieki"

18.12.18 Катрен “Учёные”

Слова: пролетарии соединяйтесь!
Подходят сегодня к Обществу!
Точнее: учёные объединяйтесь,
Необходимо научное теперь сообщество!

Главное – учёным всем захотеть!
Объединить в одно целеполагание!
И надо вокруг посмотреть,
Увидеть на Планете науки влияние!

Не надо думать о капитале,
Наука и капитал – вещи разные!
Учёные – это «Союз» в идеале,
Изучение Истины – не праздность!

Главное понять, что учёные,
Элита – человеческого Сознания!
Должна создать с Богом учение,
Итогом, будет людей понимание!

Нужны капиталы – вам придут!
Не от властей, не от правительства,
Проблемы незаметно уйдут,
Не будет больше предательства!

Этого Момента ждал Создатель,
«Учёные – это от Бога каста»,
Не бывает среди них обывателей,
Исследований не бывает напрасных!

Важно международное Единение!
Учёные – вне стран и религий –
Это Создатель дал им определение,
Учёные – это жизнь без коллизий!

Учёные России пойдут первыми!
Создатель выделил их из строя,
Они остаются Ему верными,
Тьма постарается их «построить»!

Но, построить их невозможно,
Люди живут Надеждой!
Главное, донести Весть осторожно,
Наука – простор безбрежный!

Каждая наука – конкретный путь!
Российская – мощь в ширину,
Понимание Истины – Её Суть,
И особый взгляд в глубину!

У любой науки – нет Алтаря!
Алтарь науки – это теория!
Всё узнаете в конце Января,
Новая откроется акватория!

Единение России с Европой!
Единственное для всех решение!
Не может Путь сравниться с тропой,
Это Единое учёных мнение!

Наука созрела встать впереди!
Научная глубина удивляет,
Россия первая: смотри не смотри,
Наукой от Бога – она управляет!

Главное направление – Равенство!
Все частицы равны перед Богом!
Это определяет – Её первенство,
И управление итогами!

Науке помогает Создатель!
Подсказывает ей решения,
России не страшны обыватели,
У неё в Душе есть мнение!

Мир велик – несравним с Создателем,
Переход начнётся с России!
Учёные Её – первооткрыватели,
Теперь у учёных Её – Миссия!

Они объединяются первыми!
Первыми и начнут Движение,
Для Создателя – Воины верные,
Или лучшее для Него окружение!

Учёные уже начали объединение!
Среди них – Единое мнение!
Необходимо научное определение,
Тогда изменится страны положение!

Аминь.
Отец Абсолют
18.12.18

 

Vēsts: 18.12.18. Katrēns "Zinātnieki"

Vārdi: proletārieši savienojieties!
Sabiedrībai šodien der!
Precīzāk: zinātnieki apvienojieties,
Tagad nepieciešama zinātniska līdzsabiedrība!

Galvenais - visiem zinātniekiem gribēt!
Vienā mērķnodomā apvienot!
Un apkārt palūkoties vajag,
Redzēt uz Planētas zinātnes ietekmi!

Par kapitālu domāt nevajag,
Zinātne un kapitāls - lietas dažādas!
Zinātnieki - tā "Savienība" ideālā,
Patiesības izzināšana - ne bezdarbība!

Galvenais saprast, ka zinātnieki,
Elite - cilvēciskās Apziņas!
Vajag ar Dievu mācību radīt,
Rezultāts, būs cilvēku saprašana!  

Vajadzīgie kapitāli - jums atnāks!
Ne no varām, ne no valdības,
Problēmas nemanāmi aizies,
Nodevības vairāk nebūs!

Šo Momentu Radītājs gaidīja,
"Zinātnieki - tā kasta no Dieva",
Nav starp viņiem mietpilsoņu,
Pētījumu veltīgu nav!

Starpautiska Vienošanās svarīga!
Zinātnieki - ārpus valstīm un reliģijām -
Tas Radītājs viņiem definējumu deva,
Zinātnieki - tā dzīve bez kolīzijām!

Karievijas zinātnieki ies pirmie!
Radītājs viņus no ierindas izdalīja,
Viņi Viņam uzticīgi paliek,
"Nostādīt" viņus centīsies Tumsa!

Taču, viņus nostādīt neiespējami,
Cilvēki dzīvo ar Cerību!
Galvenais, Vēsti aiznest uzmanīgi,
Zinātne - bezgalīgs plašums!

Katra zinātne - Konkrēts ceļš!
Krievijas - spēks plašumā,
Patiesības izpratne - Viņas Būtība,
Un skats dziļumā īpašs!

Jebkurai zinātnei - Altāra nav!
Zinātnes Altāris - tā teorija!
Visu Janvāra beigās uzzināsiet,
Jauna akvatorija atvērsies!

Krievijas Vienošanās ar Eiropu!
Vienīgais priekš visiem lēmums!
Nevar ceļu ar taku salīdzināt,
Tas zinātnieku Vienots viedoklis!

Zinātne nobrieda stāties priekšā!
Zinātniskais dziļums izbrīna,
Krievija pirmā: skaties vai neskaties,
Ar zinātni no Dieva - viņa vada!

Galvenais virziens - Vienlīdzība!
Visas daļas līdzīgas Dieva priekšā!
Tas nosaka - Viņas prioritāti,
Un vadīšanu ar rezultātiem!

Zinātnei Radītājs palīdz!
Saka priekšā lēmumus,
Krievijai mietpilsoņi nav bīstami,
Viņai Dveselē viedoklis ir!

Pasaule liela - nesalīdzināma ar Radītāju,
Pāreja no Krievijas sāksies!
Viņas zinātnieki - pirmatklājēji!
Tagad Viņas zinātniekiem - Misija!

Viņi apvienosies pirmie!
Pirmie arī Kustību sāks,
Priekš Radītāja - cīnītāji uzticami,
Vai labākā vide priekš Viņa!

Zinātnieki jau apvienošanos sāka!
Starp viņiem - Vienots viedoklis!
Nepieciešams zinātnisks raksturojums,
Tad izmainīsies stāvoklis valstī!

Āmen.
Tēvs Absolūts
18.12.18.

18.12.18.Quatrain “Scientists” 

Words: proletarians unite!
Approach to the Society today!
More precisely: scientists unite,
The scientific community is needed now!

The main thing- all scientists should want!
Unite in one target intention!
And have to look around,
See the influence of science on the Planet!

No need to think of capital,
Science and capital- are different things!
Scientists- are the “Union” ideally,
Studying Truth- is not idleness!             

The main thing to understand, that scientists,                      
Elite- of human Consciousness!
Must create a doctrine with God,
The result, will be understanding of people!

Necessary capitals- will come to you!
Not from the authorities, not from the government,
The problems will quietly go away,
There will be no more beyaral!

The Creator was waited for this moment,
“Scientists- are caste from God”,
There are no philistines between them,
Research is not in vain!

International unity is important!
Scientists- are outside of countries and religions-
That the Creator gave them the definition,
Scientists- is life without collisions!

Scientists of Russia will walk first!
The Creator separated them out of rank,
They remain faithful to Him,
Darkness will try to “build” them!

But, it’s impossible to build them,
People live with Hope!
The main thing, is to bring message carefully,
Science- is boundless space!

Every science- is a specific road!
Russian- is power in width,
Understanding of Truth- is Her Essence,
And a special look in depth!

Any science- has no Altar!
Altar of science- is theory!
You will learn everything at the end of January,
New water area will open!

The Unity of Russia with Europe!
The only solution for everyone!
Can’t compare the road with path,
This is the unified opinion of scientists!

Scientists are ripe to stand in front!
Scientific depth is surprising,
Russia is first one: look or doesn’t look,
With science from God- she rules!

The main direction- is Equality!
All particles are equal front of God!
This determines- Her primacy,
And management with results!

The Creator help to science!
Decides say to her,
Philistines are not dangerous for Russia,
She has an opinion in the Soul!

The World is big- incomparable with the Creator,
The Transition will begin from Russia!
Her scientists- are discovers!
Now Her scientists have- Mission!

They will unite first!
The first also will start the Movement,
For the Creator- faithful warriors,
Or the best environment for him!

Scientists have already begun to unite!
Among them- United opinion!
Scientific definition is needed,
Then the situation will change in the country!

Amen
Father Absolute
18.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.12.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,  
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /18.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.12.2018.

Skatījumu skaits: 95 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: