Galvenie » 2017 » Janvāris » 20 » Vēsts: 19.01.17. Katrēns "Palmīra"
14:25
Vēsts: 19.01.17. Katrēns "Palmīra"

Vēsts: 19.01.17. Katrēns "Palmīra"
........................................................ Катрен "Пальмира"………………………………Quatrain "Palmyra"

Planēta vakar nodrebēja! ............... Вчера Планета вздрогнула!...............................Yesterday Planet shuddered!
Un nodrebēja divreiz! ..................... И вздрогнула дважды!......................................And shuddered twice!
Ūdens Planētu nomazgāja, ............ Вода планету отмыла,……………………………...Water laundered the Planet
Krievijā krustījās katrs! ................... В Руси крестился каждый!...............................In Russia everyone baptized!

Sastapās notikumi, ......................... Сошлись вместе события,……………………….Events agreed together,
Lielās attīrīšanās! ........................... Великого очищения!........................................Great cleaning!
Uzvara jūsu panākta: ...................... Победа вами добытая:…………………………….Winning you extracted:
Dievišķā Kristīšana! ........................ Божественное Крещение!................................Divine Baptism!

Vakar jums Parādība zīmīga nonāca, . Вчера вам сошло Знамение,…………………...Yesterday you got away the Omen,
Un nonāca galīgi! ............................ И сошло окончательно!....................................And finally got away!
Atkārtoju, Kristīšana notika, ............ Повторяю, прошло Крещение,……………………I repeat, it took Baptism,
Debesīs obligāti! .............................. На Небесах обязательно!................................In the Heaven mandatory!

Tagad un, protams, MŪŽĪGI, ........... Теперь и, конечно, НАВЕЧНО,…………………..Now, and of course, FOREVER,
Planētu vada Krievzeme! ................ Планетой управляет Русь!................................Russia operates the Planet
Noņemts jautājums mūžsens, ......... Снят вопрос извечный,……………………………Out of the eternal question,
Uz ko Es paļaušos? ........................ На кого Я положусь?......................................To whom I will trust?

Es paļāvos uz krieviem, ................... Я положился на русских,…………………………I trusted to the Russian,
Uz krieviem, protams, Garā! ............ На русских, конечно, по Духу!.........................To Russian, of course, in Spirit!
Galvenais jautājums, ne šaurs, ........ Вопрос главный, не узкий,………………………..The main question, not narrow,
Garīgo sabrukumu novākt! ............... Духовную убрать разруху!...............................To remove Spiritual devastation!

Cilvēce meklē Līderi, ........................ Человечество ищет Лидера……………………..Humanity is looking for a Leader,
Līderi, Gaismu nesošu! .................... Лидера, несущего Свет!..................................Leader, carrying the Light!
Meklē savu Palmīru, ........................ Ищет свою Пальмиру,…………………………….Look for your Palmyra,
Nesošu Dieva Novēlējumu! .............. Несущую Бога Завет!.......................................Carrier the Covenant of God!

Tagad Palmīra Ziemeļos! ................. Теперь Пальмира на Севере!............................Now Palmyra in the North!
Aiz bezgalīga sliekšņa! .................... За безбрежным порогом!..................................Behind boundless threshold!
Krievzeme aiznesīs vēdekļveidīgi, ... Русь пронесёт веером,……………………………....Russia will carry a fan,
Zināšanas, Dieva dotās! .................. Знания, данные Богом!......................................The knowledge given by the God!

Sākas Jauns akts, ........................... Начинается Новый акт,…………………………….Begins New act,
Cilvēces formēšana! ........................ Формирования человечества!............................Formation of humanity!
Krievzeme ar Radītāju taktī, ............ Русь с Создателем в такт,…………………………..Russia with the Creator in the tact,
Viena priekš visiem Tēvzeme! ........ Единое для всех Отечество!................................The One FATHERLAND for everyone!

Priekšā gads sevišķs! ..................... Год предстоит особый!.......................................Year to be special!
Pagātne ar nākotni saskriesies! ...... Прошлое столкнётся с будущим!.........................The past will face the future!
Nebija nekā līdzīga! ......................... Не было ничего подобного,…………………………There was nothing like this!
Nākotni noteicoša! ........................... Определяющего грядущее!...............................Defines the future!

Nākotne Krievzemē slēpta! .............. Грядущее сокрыто в Руси!..................................The future is hidden in the Russia!
Viņas uzvedības pamatā! ................ В основе её поведения!.......................................It is based on the behavior!
Katram jāienes, ............................... Каждый должен внести,……………………………..Everyone has to bring
Vienošanas daļa Pasaulē! .............. Долю в Мир Единения!..........................................Part of World Unity!

Ticiet, ne rīt, taču drīz, .................... Поверьте, не завтра, но скоро,……………………..Believe, not tomorrow, but soon,
Cilvēce beidzot sapratīs, ................. Человечество, наконец, поймёт,……………………Humanity finally will understand,
Ka Gars nosaka ātrumu, ................. Что Дух определяет скорость,………………………That Spirit determines the speed,
Kad Jaunā Pasaule atnāks! ............ Когда Новый Мир придёт!.....................................When will come the New World!

Atnāks par spīti neticībai - ............... Придёт вопреки неверию,……………………………Will come in spite of unbelief-
Un reliģiskam apmānam, ................. И религиозным обманом,…………………………....And religious deception,
Jo Krievzeme cilvēkiem - ticējums, .. Ибо Русь для людей - поверье,……………………..Or Russia for people- belief
Un Gaisma - antipods dullumam! .... И Свет - антипод дурману!.....................................And the Light- antipode dope!

Pāries arī neticības dulnums - ......... Пройдёт и дурман неверия -…………………………Will pass also dope of unbelief-
Ekvivalents reliģijām, ........................ Эквивалент религиям,………………………………..Religions equivalent,
Cilvēkos uzticība pamodīsies, ........... В людях проснётся Доверие,……………………….In humans will wake up the Trust,
Važas būs nomestas! ........................ Сброшены будут вериги!...................................Will reset the chains!

Atkārtoju, Krievzeme kareivis būs! .... Повторяю, Русь будет воителем!..........................I repeat, Russia will be warrior!
No 17-tā un mūžīgi! ........................... С 17-го и навечно!..............................................From the 17th and forever!
Gars kļūs valdnieks, .......................... Дух станет правителем,……………………………..Spirit will be the ruler,
Un valdnieks mūžīgs! ........................ И правителем вечным!........................................The eternal ruler!

Āmen. ............................................... Аминь…………………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. .................................. Отец Абсолют………………………………………...Father Absolute
19.01.17. ........................................... 19.01.17……………………………………………….19.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /20.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/20.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 20.01.2017.

Skatījumu skaits: 336 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: