Galvenie » 2019 » Janvāris » 19 » Vēsts: 19.01.19. Katrēns "Īsa vai gara dzīve"
17:09
Vēsts: 19.01.19. Katrēns "Īsa vai gara dzīve"

19.01.19. Катрен “Короткая или долгая жизнь”

Всегда есть точка отсчёта!
Их много расставлено по Планете!
Только люди не любят расчёты,
Живут в основном по приметам!

Жизнь короткая, значит, не было смысла!
Люди сами укорачивают жизнь,
В кратком проявлении нет замысла,
Человек не должен так жить!

Минимум жить надо 120,
Тогда решаются все проблемы,
Меньше 60-ти можно не начинать,
Человек не Сущность, а только – эмблема!

Число для людей часто – примета,
Люди не хотят смотреть по сторонам,
Даже если пролетит Комета,
Люди скажут, что это не к нам!

Люди удивительное создание,
В отрыве от Бога – почти ничто!
Если остановилось в людях познание,
Человек быстро уходит, конечно!

Сегодня Крещение для кого-то Христа,
Но для Бога – Руси Крещение,
Почему обернулось распятие на Кресте?
Крещение Руси – Света Преображение!

Традиции хороши, но не для всех!
Для тех, кто в рутине – спасение,
Жизнь их течёт без помех,
Но, не дождутся они продолжения!

В жизни можно гореть и долго!
Всё зависит от её цели!
В жизни короткой не будет толка,
Только семью создать и сумели!

Но, семья – это лишь жизни начало,
Старость не должна мешать юности,
Семья – это только общий причал,
Новые семена должны сами расти!

Жизнь череда событий!
Жизнь долгая пишет Историю!
Если не жизнь, а бытие,
Это жизнь другой категории!

Надо жить ярко и прямо!
Говорили: “смелость – города берёт”!
У людей сегодня – не дорога, а яма,
Жизнь их течёт наоборот!

Развивайте своё Сознание!
Оно часть Подсознания Бога!
Если нет связи между Сознаниями,
Такого человека вообще нет в итоге!

Жизнь долгая только в Боге!
Люди – это частицы Создателя,
Но, они разорвать связь с Создателем могут,
Тогда переходят они в ранг наблюдателей!

Жизнь в быту – жизнь короткая!
В основном никчёмная жизнь!
Прерывает она энергетические потоки,
Таким людям будет запрещено жить!

Проявление зависит от человека!
Насыщение энергией – долгий срок!
Человек не может жить меньше века!
Короткая жизнь не впрок!

Выбирайте, что человеку нужно?
Коротко и без последствий?
Жить долго, конечно, сложно,
Но, это с Богом в Сотворчестве действие!

На границе цивилизаций!
Стоит людям подумать!
Может от никчёмности отказаться,
И Мудрость Бога перенимать!

Мудрость – жизнь “вместе” с Создателем!
Жизнь не в быту, а в Познании!
Короткая жизнь – жизнь обывателя,
Долгая жизнь – жизнь в Подсознании!

Аминь.
Отец Абсолют
19.01.19

 

Vēsts: 19.01.19. Katrēns "Īsa vai gara dzīve"

Vienmēr ir atskaites punkts!
To uz Planētas izvietots daudz!
Tikai cilvēki nemīl aprēķinus,
Dzīvo galvenokārt pēc pazīmēm!

Dzīve īsa, tātad, nebija jēgas!
Dzīvi saīsina cilvēki paši,
Īsā izpausmē nodoma nav,
Cilvēkam nav tā jādzīvo!

Dzīvot vajag minimums 120,
Tad visas problēmas risinās,
Mazāk par 60 var nesākt,
Cilvēks ne Būtība, bet tikai - emblēma!

Skaitlis priekš cilvēkiem bieži - pazīme,
Cilvēki negrib lūkoties apkārt,
Pat ja Komēta aizlidos, 
Cilvēki teiks, ka tas ne pie mums!

Cilvēki radījumi brīnumaini,
Atrautībā no Dieva - gandrīz nekas!
Ja cilvēkos izzināšana apstājās,
Cilvēks aiziet ātri, protams!

Kristīšana šodien priekš kāda Kristus,
Bet, priekš Dieva Krievzemes - Kristīšana,
Kādēļ pārvērtās Krustā sišana?
Krievzemes Kristīšana - Gaismas Pārveidošana!

Tradīcijas labas, taču ne priekš visiem!
Priekš tiem, kuri rutīnā - glābšana,
Viņu dzīve rit bez traucējumiem,
Taču, turpinājumu viņi nesagaidīs!

Dzīvē var degt un ilgi!
Viss no tās mērķa atkarīgs!
Īsā dzīvē jēgas nebūs,
Tikai ģimeni radīt mācēja!

Taču, ģimene - tā tikai sākums dzīvei,
Vecumam jaunībai nav jātraucē,
Ģimene - tā tikai kopējā osta,
Jaunajām sēklām jāaug pašām!

Dzīve notikumu virkne!
Dzīve ilga Vēsturi raksta!
Ja ne dzīve, bet sadzīve,
Tā dzīve citas kategorijas!

Vajag dzīvot spilgti un taisni!
Teica: "drosme - pilsētas ieņem"!
Cilvēkiem šodien - ne ceļš, bet bedre,
Dzīve viņu otrādi tek!

Attīstiet savu Apziņu!
Tā Dieva Zemapziņas daļa!
Ja nav sakaru starp Apziņām,
Tāda cilvēka rezultātā vispār nav! 

Ilga dzīve tikai Dievā!
Cilvēki - tie Radītāja daļas,
Taču, sakarus ar Radītāju tie saraut var,
Tad viņi novērotāju rangā pāriet!

Dzīve sadzīvē - īsa dzīve!
Galvenokārt dzīve nederīga!
Pārrauj tā enerģētiskās plūsmas,
Tādiem cilvēkiem dzīvot būs aizliegts!

Izpausme atkarīga no cilvēka!
Piesātināšana ar enerģiju - ilgs termiņš!
Cilvēks mazāk par gadsimtu dzīvot nevar!
Īse dzīve labumā neiet!

Izvēlaties, ko cilvēkam vajag?
Īsi un bez sekām?
Dzīvot ilgi, protams sarežģīti,
Taču, tās darbības ar Dievu Līdzjaunradē!

Uz civilizāciju robežas! 
Vērtīgi ir cilvēkiem padomāt!
Varbūt no nederīguma atteikties,
Un Dieva Gudrību pārņemt!

Gudrība - dzīve "kopā" ar Radītāju!
Dzīve ne sadzīvē, bet Izzināšanā!
Īsa dzīve - dzīve mietpilsoņa,
Ilga dzīve - dzīve Zemapziņā!

Āmen.
Tēvs Absolūts
19.01.19.

19.01.19.Quatrain “Short or long life”

There is always a starting point!
Many of them are placed on the Planet!
Only people don’t like calculation,
They live mainly by signs!

Life is short, it’s mean, there is no point!
People shorten their own life,
In a short manifestation there is no intention,
Human should not live like this!

Minimum need to live 120 years,
Then all problems are solved,
Less than 60 can’t be,
Human is not Essence, but only- an emblem!

The number often for people- is a sign,
People don’t want to look around,
Even if Comet will fly,
People will say, that this is not to us!

People are an amazing creature,
Apart from God- it’s almost nothing!
If knowledge has stopped in people,
Human quickly leaves, of course!

Baptism for someone today is Christ,
But, for the Russia of God- Baptism,
Why did the crucifixion turned into a cross?
The Baptism of Russia- Light Transfiguration!

Traditions are good, but not for everyone!
For those, who are in routine- salvation,
Their life flows without interference,
But, they will not wait for continue!

In life, you can burn for a long time!
It all depends on its target!
In short life will not be sense,
Only could create a family!

But, family- is only beginning of life,
Old age should not interfere with youth,
Family- is only common dock,
New seeds must grow by themselves!

Life is a series of events!
Long life writes History!
If not life, but everyday life,
This is the life of another category!

We must live bright and straight!
They said: “courage- the city takes”!
For people today- not a road, but pit,
Their life flows the other way around!

Develop your Consciousness!
It’s a part of Subconscious of God!
If there is no connection between Consciousnesses,
There is no such person in the end!

Long life only in God!
People-e are particles of the Creator,
But, they can break the connection with the Creator,
Then they go to the ranks of observers!

Life in everyday life- is short life!
Mostly worthless life!
It interrupts flows of energy,
Such people will be forbidden to live!

The manifestation depends on the human!
Saturation of energy- is long time!
Human can’t live less then a century!
Short life is not in store!

Chose, what a human needs?
Shortly and without consequences?
To live long is, of course, difficult,
But, these are actions with God in Co-creation!

On the borer of civilization!
Worth is for people to think!
Can refuse from worthlessness,
And the Wisdom of God to take over!

Wisdom- is life “together” with the Creator!
Life not in everyday life, but in cognition!
Short life- is the life of philistines,
Long life- life in Subconscious!

Amen
Father Absolute
19.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /19.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.01.2019 

Skatījumu skaits: 82 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: