Galvenie » 2017 » Februāris » 20 » Vēsts: 19.02.17. Katrēns "Kas būs?"
10:36
Vēsts: 19.02.17. Katrēns "Kas būs?"

Vēsts: 19.02.17. Katrēns "Kas būs?"
......................................................... Катрен "Что будет?"…………………………….Quatrain "What will be?"

Gadsimtu filozofija saprotama! ........ Философия веков понятна!................................Century philosophy is clear!
Izteiksme ļoti vienkārša! .................. Выражение очень простое!...............................The expression is very simple!
Būt vai nebūt? Ziņa! ........................ Быть или не быть? Известие!.............................To be or not to be? News!
Bet, priekš cilvēkiem visdārgākā! .... Но,самое для людей дорогое!.............................But for people most important!

Kaujas politiķi un valstis!................... Бьются политики и государства!.......................Battle politicians and countries!
Nezina neviens savu rītdienu! .......... Никто не знает своего завтра!.............................No one knows his tomorrow!
Tūkstošgadīgas ciešanas, ................Тысячилетия мытарств,………………………….....Millennium suffering,
Tā arī neatklāja viņiem Patiesību! ... Так и не открыли им Правды!...............................So didn't open to them the Truth!

Dzīves filozofija bez Dieva? ............. Философия жизни без Бога?..............................Philosophy of life without God?
Vieglāk prasīt Radītājam! ................. Легче спросить у Создателя!.............................It's easier to ask the Creator!
Reliģijas ceļus izveidoja! ................... Религии развели дороги!..................................Religions made the roads!
Priekš mietpilsoņа bezizeja! ............. Безысходность для обывателя!.........................Despair for the philistines!

Šodien jau gadsimts Jauns! ............. Сегодня уже век Новый!....................................Today already the New Age!
Taču, problēmas neizmainījās! ......... Но, проблемы не изменились!............................But the problems has not changed!
Cilvēki gatavu atbildi meklē! ............. Люди ищут ответ готовый!..................................People are looking for the ready answer!
Bet, problēmas padziļinājās! ............ Но, проблемы усугубились!................................But the problems worsened!

Jaunais laiks strupceļā ved! ............. Век Новый ведёт к тупику!.................................New Century leads to a dead end!
Nu jau galējā! ................................... И уже к окончательному!.................................And already in the final!
Un neatteikties no mokām! ............... И не отказаться от мук,…………………………....And don't give up the torments,
Mainošām, dzīvi pamatos! ................ Меняющих, жизнь основательно!......................Changing life thoroughly!

Priekšstati tikai izplūst! ..................... Представления только расходятся!.................Submissions only diverge!
Taču, priekšstati par Dievu! .............. Но, представления о Боге!...............................But, concepts of God!
Pretrunas nepāriet! .......................... Противоречия не проходят,……………………....Contradictions don't pass!
Uz samierināšanos ceļa nav! ........... К примирению нет дороги!................................There is no way for reconciliation!

Cilvēce tagad strupceļā! ................... Человечество теперь в тупике!........................Humanity is now at the dead end!
Priekš nākotnes pamatojuma nav! ... Нет оснований для будущего!..........................There is no basis for the future!
Nav gaismas tumsā, panikā visi! ...... Нет света в тьме, все в панике!........................No light in the darkness, all in panic!
Neskaidrs arī ceļš nākotnē! .............. Не ясен и путь в грядущее!.............................Not clear also a road in the future!

Tagad visas Cerības uz Krievzemi! .. Вся Надежда теперь на Русь!..........................All Hope now is to the Russia!
Cilvēci pagaidām neskaidru! ............ Человечеству пока не ясно!.............................It's not clear for the humanity yet!
Nu un arī Krievzemei viņas ceļš, ...... Да и самой Руси её путь,………………………...Also for Russia her way,
Tikai priekš drosmīgiem redzams! .... Виден, лишь для отважных!............................Visible only for brave!

Krievija pagaidām, kā visi Pasaulē! .. Пока Россия, как в Мире все!...........................While Russia, as in all the World!
Viena no kapitālisma impērijām! ....... Одна из империй капитализма!........................One of the capitalist empires!
Nevar būt piemērs tiem, .................... Не может быть примером для тех,………….....There can't be an example for those,
Kuri glābšanos meklē no kataklizmas! . Кто ищет спасение от катаклизма!................Who is looking for salvation from disaster!

Iepriekšējais gadsimts - pārbaudījumu laiks! . Прошлый век - век испытаний!..............Last century- century of trials!
Krievija to ar mīnusu izgāja! ................. Россия прошла его с минусом!....................Russia pass it with the minus!
Pārgāja spīdzināšanas strēmeli, .......... Прошла полосу истязаний,…………………….Passed strip of torture,
Bet, Gars viņas, par laimi, nepazuda! .. Но, Дух её, к счастью, не сгинул!..................But her Spirit, fortunately, not disappeared!

Jaunais, arī novēlās bezdibenī! ........... Новый, тоже покатился в бездну!...................New, also rolled into the abyss!
Krīze tikai padziļinās! ........................... Кризис только усугубляется!.......................The crisis will only get worse!
Šķiet, izlabot par vēlu, .......................... Кажется, исправлять поздно,………………..It seems, to correct is too late,
Glābējs neizpaužas! ............................ Спаситель не проявляется!..........................The Savior is not shown!

Taču, glābējs šodien - Krievija! ............ Но, спаситель сегодня - Россия!...................But today, the savior- Russia!
Guļ, zem pinkaina totēma! .................. Спит, под тотемом мохнатым!.......................Sleeping under hairy totem!
Neuzskata sevi par Mesiju, ................. Не считает себя Мессией,………………………Not considered to be the Messiah,
Vienkāršāk, ķepu viņai sūkāt! ............. Проще, ей сасать лапу!..................................Simply, for her to suck a paw!

Tas, kurš tic Krievijas liktenim, ............ Тот, кто верит в судьбу Pоссии,……………….That, who believes in the fate of Russia,
Saistīts, rokām un kājām! ................... Связан, по рукам и ногам!..............................Connected by hands and feet!
Bet, Mesijai jāatnāk! ............................ Но должен придти Мессия!............................But the Messiah is to come!
Ar viņu likteni, dalīt uz pusēm! ............ С ней судьбу, разделив пополам!.....................With her destiny, divide in half!

Kapitālisms Krievijā - smieklīgi! .......... Капитализм в России - смешно!........................Capitalism in Russia- ridiculous!
Vēl smieklīgāk - demokrātija! ............. Ещё смешней - демократия!.............................More ridiculous- democracy!
Gars Krievijā - nosvērts! ..................... Дух в России - взвешенный!!............................Spirit in Russia- weighted!
Un nekādas - tehnokrātijas! ............... И никакой - технократии!.....................................And no- technocracy!

Krievija dzīvo iekšķīgi! ........................ Россия живёт внутренне!...................................Russia lives internally!
Vara kaitināja vienmēr! ....................... Власть всегда раздражала!................................Power always annoyed!
No tās rīvēšanās vienmēr, .................. От неё всегда трения,…………………………….....Always from its friction,
Ne palīdzēja, bet pazemoja! ............... Не помогала, а унижала!....................................It doesn't help, but humiliated!

Varā, ja ne pēc asinīm, ....................... Во власть, если не по крови,…………………….In the power, if not by blood,
Rāvās zagļi, nemiernieki! .................... Рвались воры, смутьяны!.................................Tore thieves, troublemakers!
Krievzeme vienmēr redz tālumā, ........ Русь всегда видит вдали,……………………….....Russia always sees in the far away,
Vara, kā bedres uz ceļa! ..................... Власть, как на дороге ямы!...............................Power, as the pit on the road!

Tagad viss kā arī iepriekš! ................... Суйчас, всё как и прежде!..................................Now, everything is as before!
Valstī duraki un dārgi! .......................... Дураки в стране и дороги!..................................Fools and roads in the country!
Taču, Cerība parādījās! ....................... Но, появилась Надежда!......................................But there is Hope!
Oktaedrs sliekšņus pārgāja! ................ Октаэдр перешёл пороги!....................................Octahedron passed threshold!

Arī Dieva palīdzība parādās! ............... Проявляется помощ и Бога!...............................Manifested also God help!
Gaismas Cīnītāji izpaudās! .................. Света проявились Воины!.................................Light appeared Warriors!
Dievs no tās atbalstu gaidīja! ............... Бог ждал от неё подмоги!.................................God was waiting from it for reinforcements!
Debesis tagad mierīgas! ...................... Теперь Небеса успокоены!...............................Heaven now calm down!

Nebūt ceļam atpakaļ! ........................... Не бывать пути вспять!.....................................Way can't come back!
Krievzeme - cilvēci vedīs! ..................... Русь - поведёт человечество!............................Russia- will lead humanity!
Atlika viņai tik celties, ............................ Осталось ей только встать,………………………It remains only to get up,
Tēvzemi cilvēkiem parādīt! ................... Показать для людей отечество!..........................To show to the people fatherland!

Āmen..................................................... Акинь………………………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. ...................................... Отец Абсолют……………………………………….Father Absolute
19.02.17. .............................................. 19.02.17………………………………………………19.02.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.02.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.02.17.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /19.02.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/20.02.2017.
=====
Latviskoja, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 19.0.2017.

Skatījumu skaits: 351 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: