Galvenie » 2019 » Februāris » 19 » Vēsts: 19.02.19. Katrēns "Cilvēki aizmirsa"
17:28
Vēsts: 19.02.19. Katrēns "Cilvēki aizmirsa"

19.02.19. Катрен “Люди забыли”

События толкают к действиям,
Люди должны понимать, что делать,
Недостаточно одного известия.
Цель или Замысел надо знать!

Людьми управляют эмоции,
Мудрость приходит позже!
Сначала в головах революции,
Подумать нет никакой возможности!

Предлагаю сначала думать!
Вспомнить, что человек связан с Богом!
Нет Права Пространство менять,
Это грозит печальным исходом!

Люди не хотят видеть эту Связь!
Погрязли в церковных догмах,
Не на пользу церковная Ипостась,
Под управлением жизнь – удобна!

Но, Создателю нужны лидеры,
Принимающие, ответственность на себя,
В жизни много пустой химеры,
А, в Душах нет Святого огня!

Люди играют в игры!
Уже тысячи лет на Планете,
Посшибали уже все углы,
За свою жизнь сами в ответе!

Эволюция – главная нить Вечности!
В Малом хранится Большое!
Люди поколениями живут беспечно,
Но, от этого жизнь горше!

Прогресс не помог людям!
Более того, усугубил рабство!
Сегодня, только прелюдия,
На Планете – Тьмы царство!

Что ждёт людей Завтра?
Это вопрос ключевой!
Не осталось на Планете Правды,
Люди отвечают за Мир головой!

Понимают не только нищие Духом,
Богатый ничего не видит,
Его устраивает связь с попом,
Который, богатого не обидит!

Неравенство достигло края,
За этим краем лишь бездна Ада,
Жизнь богатого кажется Раем,
Но, это собственной жизни утрата!

В тупике люди ожидают решения,
Но, не людей, а Создателя!
Не нравится Богу их поведение,
Создатель долго был Наблюдателем!

Наблюдать на Планете нечего!
Все люди – рабы мамоны!
За Духовный блуд поставлены свечи,
Нет смысла уже в поклонах!

Неверие разнеслось по Планете!
Нет места на Ней для Бога!
Я объявил людям вендетту!
Пятая раса уходит в итоге!

Уже определены все сроки!
Начало будет в России!
Она должна усвоить уроки,
Не забывать про Свою Миссию!

Власть везде, и одно и то же!
Она разъела тело Планеты,
Переход для людей возможен,
Власть не уйдёт от ответа!

Она думает, что всё можно,
Но, Миром управляют не люди,
Спорить с Богом для всех сложно,
Спорящий с Богом уходит в нелюди!

Помните, что Бог наказывая,
Отбирает у человека Ум,
Я пока имён не называю,
Богатство не интересно Высшему Разуму!

Люди забыли, что часть Разума,
Они в Великом море Сознания,
Люди отвечают за развитие Ума,
Никчёмны, если нет понимания!

Аминь.
Отец Абсолют
19.02.19

 

Vēsts: 19.02.19. Katrēns "Cilvēki aizmirsa"

Notikumi virza uz darbībām,
Cilvēkiem jāsaprot, ko darīt,
Nepietiekami vienas vēsts.
Mērķi vai Nodomu zināt vajag!

Cilvēkus vada emocijas,
Gudrība atnāk vēlāk!
Sākumā galvās revolūcijas,
Iespēju padomāt nav nekādu!

Piedāvāju domāt sākumā!
Atcerēties, ka cilvēks ar Dievu saistīts!
Nav Tiesību Telpu mainīt,
Tas draud ar bēdīgām beigām!

Cilvēki šo Saikni redzēt negrib!
Iegrima baznīcas dogmās,
Ne labumā baznīcas Ipostase,
Dzīve zem vadības - ērta!

Taču, Radītājam līderi nepieciešami,
Pieņemoši, atbildību uz sevi,
Dzīvē daudz brīvu himeru,
Bet, Dvēselēs Svētās Uguns nav!

Cilvēki spēlē spēles!
Tūkstošiem gadu uz Planētas,
Jau visus stūrus notrieca,
Par dzīvi savu paši atbild!

Evolūcija - galvenais Mūžības valgs!
Mazajā Lielais glabājas!
Cilvēki paaudzēs dzīvo bezrūpīgi,
Taču, no tā dzīve sliktāka!

Progress cilvēkiem nepalīdzēja!
Vēl vairāk, verdzību pastiprināja!
Šodien, prelūdija tikai,
Uz Planētas - Tumsas valstība!

Kas gaida cilvēkus Rītdien?
Tas jautājums galvenais!
Nepalika uz Planētas Taisnības,
Cilvēki par Pasauli atbild ar galvu!

Saprot ne tikai Garā nabadzīgie,
Bagātais neredz neko,
Viņu apmierina sakars ar mācītāju,
Kurš, bagāto neapbēdinās!

Nevienlīdzība sasniedza robežu,
Aiz šīs robežas tikai Elles bezdibenis,
Bagātā dzīve šķiet Paradīze,
Bet, tā personīgās dzīves zaudējums!

Strupceļā cilvēki lēmumu gaida,
Taču, ne cilvēku, bet Radītāja!
Nepatīk Dievam viņu uzvedība,
Radītājs ilgi bija Vērotājs!

Nav ko uz Planētas vērot!
Visi cilvēki - mamona vergi!
Par Garīgiem maldiem sveces noliktas,
Nav jēgas jau pielūgsmēs!

Neticība pa Planētu aiztraucās!
Nav vietas uz Tās priekš Dieva!
Es paziņoju cilvēkiem vendetu!
Rezultātā Pektā rase aiziet

Jau noteikti visi termiņi!
Sākums būs Krievijā!
Viņai jāapgūst mācību stundas,
Par Savu Misiju neaizmirst!

Vara visur, arī viens un tas pats!
Viņa saēda Planētas ķermeni,
Pāreja priekš cilvēkiem iespējama,
Vara no atbildes neizbēgs!

Tā domā, ka visu var,
Taču, Pasauli vada ne cilvēki,
Ar Dievu strīdēties priekš visiem sarežģīti,
Strīdnieks ar Dievu necilvēkos aiziet!

Atceraties, ka Dievs nosodot,
Atņem cilvēkam Prātu,
Es pagaidām vārdus nenosaucu,
Bagātība Augstākam Saprātam neinteresanta!

Cilvēki aizmirsa, ka Saprāta daļa,
Viņi Diženā Apziņas jūrā,
Cilvēki atbild par Prāta attīstību,
Nevajadzīgi, ja saprašanas nav!

Āmen.
Tēvs Absolūts
19.02.19. 

19.02.19.Quatrain “People have forgotten”

​​​​​​​Events are pushing for actions,
People need to understand what to do,
Not enough with one news,
Target or Plan need to know!

Emotions drive people,
Wisdom comes later!
First in the mind is revolutions,
There is no possibility to think!

I suggest to think first!
Remember that human is connected with God!
No Rights to change Space,
It threatens with a sad outcome!

People don’t want to see this connection!
Mired in church dogmas,
Hypostasis of church is not for good,
Life under control- is comfortable!

But, the Creator needs leaders,
The host responsibility for themselves,
There are many empty chimera in life,
But, there is no Holy Fire in the Souls!

People play games!
For thousands of years on the Planet,
All corners have already flipped,
For your life in response!

Evolution- is the main thread of Eternity!
Big is stored in the Small!
People for generations live carelessly,
But from this life is worse!

Progress didn’t help to people!
Moreover, it has aggravated slavery!
Today, is only prelude,
On the Planet- kingdom of Darkness!

What awaits people Tomorrow?
This is the main question!
Truth didn’t left on the Planet,
People are responsible for the World with head!

Understand not only in the Spirit are pure,
The rich ones see nothing,
He is satisfied with connection with priest,
Which doesn’t hurt the rich one!

Inequality has reached the edge,
Beyond this edge is only the abyss of the Hell,
The life of the rich one seems to be Paradise,
But this is a loss of your own life!

In a dead end people are waiting for a decision,
But, not people, but the Creator!
God doesn’t like their behavior,
The Creator has long been an Observer!

There is nothing to watch on the Planet!
All people- are slaves of mammon!
Candles are put for the Spiritual fornication,
There is no point in bowing!

Disbelief spread around the Planet!
There is no place on Her for God!
I declared vendetta for people!
The Fifth race leaves in the end!

Already defined all the therms!
Start will be in Russia!
She must learn the lessons,
Don’t forget Her Mission!

Power is everywhere, and the same thing!
She corroded the body of the Planet,
Transition for people is possible,
The power will not go away from the answer!

She thinks, everything is possible,
But, the World is not ruled by people,
To argue with God is difficult for everyone,
Arguing one with God goes to nonhuman!

Remember that God is punishing,
Takes away the Mind of human,
I don’t call names for moment,
Wealth is not interesting for the Highest Mind!

People have forgotten that part of the Mind,
The are in the Great sea of Consciousness,
People are responsible for the developing Mind,
Worthless if there is no understanding!

Amen
Father Absolute
19.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.02.2019
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.02.2019.

Skatījumu skaits: 64 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: