Galvenie » 2017 » Marts » 20 » Vēsts: 19.03.17. Katrēns "Prelūdija"
12:49
Vēsts: 19.03.17. Katrēns "Prelūdija"

Vēsts: 19.03.17. Katrēns "Prelūdija"

19.03.17 Катрен "Прелюдия"…………………………………………………………………Quatrain "Prelude"

Сценарий расписан подробно! ............ Scenārijs izrakstīts sīki!............................The scenario is written in detail!
Осталось лишь воплощение! ............... Atlika tikai iemiesošana!..........................It remains only the embodiment!
Конечно, властям неудобно, ................ Protams, varām neērti,……………………..Of course, for authorities are uncomfortable,
Резкое перевоплощение! ..................... Skaudra pārmiesošanās!..........................Sharp reincarnation!

Это - Исторический случай! .................. Tas - vēsturisks gadījums!........................That is- Historical case!
Один раз на тысячи лет! ....................... Vienreiz tūkstoš gados!...........................Once for thousands o years!
Практически переход в Рай! ................. Praktiski pāreja Paradīzē!........................Almost a transition to Paradise!
Или счастливый билет! .......................... Vai laimīgā biļete!...................................Or a lucky ticket!

Он даётся не всем и не сразу! .............. Tā dodas ne visiem un ne uzreiz!..............It's not given to all and not immediately!
Только для избранных, .......................... Tikai priekš izredzētiem,…………………...Only or the elect,
Называется помазанием, ...................... Saucas sviests uz maizes,…………………It is called anointing,
Для Богом выбранных! .......................... Priekš Dieva izraudzītiem!........................For God's chosen!

На Планете людей много! ..................... Uz planētas cilvēku daudz!........................On Planet people are many!
Часть проявлена, а часть - нет! ............. Daļa izpausta, bet daļa - nē!......................The part is shown, but the part- no!
Для проявленных это - итог! .................. Priekš izpaustiem tas - rezultāts!...............For the manifested it's- result!
Повторяю - счастливый билет! .............. Atkārtoju - laimīgā biļete!............................I repeat- lucky ticket!

Вспомнить трудно, но заслужили! ......... Atcerēties grūti, bet nopelnījāt!...................It's difficult to remember, but deserve it!
Предыдущими воплощениями, ............. Ar iepriekšējiem iemiesojumiem,…………..Previous incarnations,
Честно жили и честно служили! ............. Godīgi dzīvojāt un godīgi pelnījāt!...............Honestly lived and honestly served!
Родине и никаких ухищрений! ............... Dzimteni un nekādus pasliktinājumus!.......Homeland and no tricks!

Теперь и Вершина промысла! ............... Tagad arī nodarbes Virsotne!......................Now the Top of thought action!
Промысла в Духе и без Мамоны! ........... Nodarbes Garā un bez Mamona!................Providence in the Spirit and without Mammon!
Не предавали Бога Замысел, ................. Dieva Nodomu nenodevāt,…………………..Didn't betray God's Purpose,
Не укрывали глаза попоной! ................... Naizklājāt acis ar zirgsegu!.......................Didn't close your eyes with blankets!

Жизнь - не простой промысел! ............... Dzīve - nodarbe ne vienkārša!.....................Life- is not simple trade!
Особенно, если не личный! .................... Sevišķi, ja ne personīgā!............................Especially, if not personal!
Нельзя отступать от Замысла, ............... Nedrīkst no Nodoma atkāpties,……………..Can't deviate from Plan,
Для Руси - нетипично! ............................. Priekš Krievzemes - netipiski!...................For Russia- not typical!

Счастье, что родились в России! ............. Laime, ka Krievijā piedzimāt!....................Happiness, that were born in Russia!
Счастье, что в это время! ........................ Laime, ka šajā laikā!................................Happiness, that at this time!
Вы - часть Великой Миссии! ................... Jūs - daļa Diženās Misijas!........................You- part of Great Mission!
Считайте - от Бога Премия! .................... Uzskatiet - Prēmija no Dieva!.......................Consider- from God Award!

Премия - за былую честность! ................ Prēmija - par patiesu godīgumu!................Award- for the former honesty!
За упрямство - в борьбе за Истину! ........ Par spītību - cīņā par Patiesību!.................For stubbornness- in the struggle for Tuth!
И, конечно, за ВЕРЕ верность! ................ Un, protams, par uzticību TICĪBAI!............And, of course, for FAITH faithfulness!
За промысел Истинный! .......................... Par domrīcību Patiesu!.............................For True thought action!

Теперь подтвердить надо, ....................... Tagad jāapstiprina,…………………………Now need to confirm,
Что Едина - цель эволюции! .................... Ka Viens - evolūcijas mērķis!..................That One- is target of evolution!
Как Единая в Духе дата, .......................... Kā Garā Vienots datums,………………...As a date United in Spirit,
и сопротивление революции! .................. un pretošanās revolūcijai!.........................And the resistance of the revolution!

Революции все - от гордыни! .................... Revolūcijas visas - no lepnības!...............All revolutions are- from pride!
От желания "стать всем"! .......................... No vēlēšanās "kļūt visiem"!....................From desire to "become everything"!
В душе всё равно пустыня, ....................... Dvēselē tukšums vienalga,……………….In the Soul anyway is desert,
Человек остаётся никем! ........................... Cilvēks paliek nekas!.............................The person remains nobody!

Человек - есть творение Бога! ................... Cilvēks - Ir Dieva radījums!.....................Human- is the creation of God!
Часть, Общего с Ним поля! ....................... Daļa, ar Viņu Kopējā lauka!...................Part, Common with Him fields!
Информация - есть дорога, ...................... Informācija - ceļš ir,………………………...Information- is a road,
Поверьте, счастливая доля! ...................... Ticiet, laimīgā daļa!................................Believe Me, the happy part!

Постоянная связь с Целым! ...................... Pastāvīgs sakars ar Veselumu!...............Constant communication with the Whole!
Со всеми ещё проявлениями! .................. Ar visiem vēl izpaudumiem!......................With all the manifestation!
Как Единый Свет Белый, ........................... Kā Baltā Gaisma Vienīgā,………………..As the One White Light,
Радужное мировое явление! ..................... Parādība pasaulīgi varavīkšņota!..............An irresistible world phenomenon!

Связь МЕЖДУ не прерывается! ................ STARP sakars nepārtraucas!...................Communication BETWEEN is not interrupted!
В реальном масштабе времени! ............... Reālā laika apjomā!.................................In real time!
Возможности всем открываются! ............... Iespējas visiem atklājas!.........................Opportunities for all are open!
За служением - Бога Премия! ................... Par kalpošanu - Dieva Prēmija!.................For service- God's Prize!

Внутри люди связаны прочно! ................... Cilvēki iekšēji saistīti stipri!......................Inside people are tied firmly!
Многие не понимают возможности! .......... Daudzi iespējas nesaprot!.........................Many don't understand the possibilities!
Информация доходит точно, ..................... Informācija precīzi pieiet,…………………...Information comes exactly,
Увеличивая Творчества мощность!............ Palielinot Jaunrades jaudu!.......................Increasing creativity power!

Проявления Едины, как Целое! ................. Izpausmes Vienotas, kā Veselums!..........Manifestations are United, as Whole!
Проявления вместе - Спаситель! ............... Izpausmes kopā - Glābējs!.......................Manifestation together is- the Savior!
Повторяю, они и как Свет Белый, .............. Atkārtoju, viņi arī kā Gaisma Balta,……….I repeat, they are like Light White,
Если внутри все - Творитель! ..................... Ja iekšēji visi - Radītājs!..........................I inside everything- is Creator!

Россия доказала Миру, ............................... Krievija Pasaulei pierādīja,………………..Russia has proved to the World,
Что Единение выше Мамоны! .................... Ka Vienošanās augstāk par Mamonu!.......That Unity is higher than Mammon!
"Не творите себе кумира"! .......................... "Neradiet sev elku"!.................................Don't create for yourself "an idol"!
Не будет в Духе подмены! .......................... Nebūs Garā aizstājēja!............................Will be no substitution in the Spirit!

Душа, как частица Создателя! ..................... Dvēsele, kā Radītāja daļa!......................Soul as a part of the Creator!
Страдает часто от тела! ............................... Bieži no ķermeņa cieš!...........................Suffers often from the body!
Тело бывает предателем, ............................ Ķermenis mēdz nodevējs būt,…………….The body is a traitor,
Меняет Дух на дела! .................................... Garu uz darbiem maina!........................Changing Spirit to deeds!

Нет дел - кроме Духа! ................................... Nav darbu - bez Gara!...........................There is no deed except the Spirit!
Главная Заповедь Мироздания! .................. Pasaulsēkas galvenais Bauslis!...............The main Commandment of the Universe!
Это "квадратура круга", ................................ Tas "apļa kvadratūra",……………………..This is "quadrature of the circle"
Или Высшее образование! ........................... Vai Augstākā izglītība!............................Or Higher education!

Катрены для вас - прелюдия! ....................... Katrēni priekš jums - prelūdija!................Quatrains for you- prelude!
Задача на века - непростая! ........................ Uzdevums uz mūžiem - nevienkāršs!........The Task for ages- is not easy!
Это - вторая мелодия! .................................. Tā - melodija otra!..................................This is the second melody!
Третья - придёт цифровая! .......................... Trešā - skaitliska atnāks!.........................The third one- will come digital!

Аминь! ............................................................ Āmen!.....................................................Amen!
Отец Абсолют. ............................................... Tēvs Absolūts……………………………...Father Absolute
19.03.17 ......................................................... 19.03.17…………………………………….19.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, tulkoja angļu valodā, intuitīvi, Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /20.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.03.2017.

Skatījumu skaits: 327 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: