Galvenie » 2019 » Marts » 19 » Vēsts: 19.03.19. Katrēns "Vēstures lappuse pāršķirta"
14:44
Vēsts: 19.03.19. Katrēns "Vēstures lappuse pāršķirta"

19.03.19. Катрен “Перевёрнута страница Истории”

Природа готовит «сюрприз»!
Люди не понимают, что будет!
Помните, Я говорил про карниз,
Никто этого не забудет!

Вы поймёте, что всё – ерунда!
Нет ценнее ничего жизни!
Дух – это ценность для вас навсегда,
Надо понимать: для чего жить!

Природа не только – радость!
Природа – суровое испытание!
Главное, чтобы люди остались,
Пусть обречённые на скитания!

Я долго говорил, что ценно!
Материальные блага – ничто!
Человеческая жизнь – это смена,
Плотного плана на другое звено!

Периодически так бывает!
Люди забыли, что есть Истина!
Они не живут, а прозябают,
Такая жизнь для Создателя – тина!

Очень важно творить «вместе»!
Не руками – Сознанием!
Человек на Планете – есть место,
Происходит где – осознание!

Человек – совсем не материя!
Прежде всего, он – есть энергия!
Не смотрите на тело – это потеря,
Он – энергетическая симфония!

Но, власть опустила «энергию»,
Привязав людей-Богов к рабству,
Для Неба – это большая потеря,
Без Бога – это пустое странствие!

Теперь пора подсчитать убытки,
От властей за тысячи лет!
Неудачная была Люцифера попытка,
Сделать из человека желаний пакет!

Им создано, что не творит!
Но, пожирает чужое Сознание,
Всегда обманчиво говорит,
Поздно этого пришло понимание!

Планетарное ждёт изменение!
Коснётся каждого человека!
Он должен сказать своё мнение,
Цена вопроса: жизнь на века!

Перевёрнута страница Истории,
Пятая раса уходит!
Уже люди-Боги иной категории,
В Шестую они переходят!

Меняется скорость развития,
Для эволюции новый скачок,
Новый виток приближает к величию,
В Сознании будет прыжок!

Всё изменится очень быстро,
Никто не ожидает событий,
Люди почувствуют на себе остро,
Изменится их бытие!

Октаэдр – подобие Мироздания!
Полное равенство всех энергий!
Во время коллапса придёт понимание,
При равенстве не бывает потери!

Человечество ещё не готово,
Люди не ждут изменений,
«На дороге не будет подковы»,
Нужно вовремя менять мнение!

Теперь поздно оправдывать годы!
Откровения Создатель даровал давно,
Сегодня объявлено время Итогов,
Для неверия теперь уже всё равно!

Переход поменяет стадию,
Время изменит течение,
Не спасёт никакая магия,
От Бога ждёт людей отречение!

На Востоке остаётся остров!
От океана до океана – спасения!
Люди почувствуют очень остро,
Что только Вера и никакого везения!

Аминь.
Отец Абсолют
19.03.19

 

Vēsts: 19.03.19. Katrēns "Vēstures lappuse pāršķirta"

Daba gatavo "pārsteigumu"!
Cilvēki nesaprot, kas būs!
Atceraties, Es teicu par dzegu,
Neviens to neaizmirsīs!

Jūs sapratīsiet, ka viss - nieki!
Par dzīvi vērtīgāka nav nekā!
Gars - tā vērtība priekš jums uz visiem laikiem,
Jāsaprot: priekš kā dzīvot!

Daba  ne tikai - prieks!
Daba - skarbs pārbaudījums!
Galvenais, lai cilvēki paliktu,
Kaut arī klejojumiem nolemti!

Es ilgi runāju, kas vērtīgi!
Materiālie labumi - nekas!
Cilvēciskā dzīve - tā maiņa,
Blīvā plāna uz posmu citu!

Tā periodiski ir!
Cilvēki aizmirsa, ka Patiesība ir!
Viņi ne dzīvo, bet nīkuļo,
Tāda dzīve priekš Radītāja - glemi!

Ļoti svarīgi radīt "kopā"!
Ne ar rokām - Apziņām!
Cilvēks uz Planētas - vieta ir,
Kur notiek - apzināšanās!

Cilvēks - pavisam ne matērija!
Vispirms, viņš - enerģija ir!
Neskataties uz ķermeni - tas zaudējums,
Tas - enerģētiskā simfonija!

Taču, vara "enerģiju" nolaida,
Piesaistot cilvēkus-Dievus verdzībai,
Priekš Debesīm - tas liels zaudējums,
Bez Dieva - tā tukša klejošana!

Tagad laiks zaudējumus saskaitīt,
No varām tūkstošiem gadu laikā!
Neveiksmīgs bija Lucifera mēģinājums,
Izveidot no cilvēka vēlmju paketi!

Viņa radīts, kas nerada!
Taču, svešu Apziņu aprīj, 
Vienmēr mānīgi runā,
Vēlu šī saprašana atnāca!

Planetāras izmaiņas gaida!
Katru cilvēku skars!
Viņam savs viedokls jāsaka,
Cena jautājumam: dzīve mūžīga!

Pāršķirta Vēstures lappuse,
Piektā rase aiziet!
Jau cilvēki-Dievi citas kategorijas,
Sestajā viņi pāriet!

Mainās attīstības ātrums,
Priekš evolūcijas jauns lēciens,
Jauna vītne tuvina lielumam,
Apziņās lēciens būs!

Viss izmainīsies ļoti ātri,
Neviens notikumus negaida,
Cilvēki uz sevi izjutīs asi,
Viņu esamība izmainīsies!

Oktaedrs - Pasaulsēkas līdzība!
Visu enerģiju pilnīga vienlīdzība!
Kolapses laikā saprašana atnāks,
Vienlīdzībā zaudējumu nav!

Cilvēce vēl negatava,
Cilvēki izmaiņas negaida,
"Uz ceļa pakavu nav",
Viedokli savlaicīgi mainīt vajag!

Tagad vēlu gadus attaisnot!
Atklāsmes Radītājs sen dāvāja,
Šodien izsludināts Rezultātu laiks,
Priekš neticības tagad jau viss vienalga!

Pāreja izmainīs stadiju, 
Laiks izmainīs tecējumu,
Neglābs burvestības nekādas,
Cilvēkus no Dieva gaida atteikšana!

Austrumos paliek sala!
No okeāna līdz okeānam - glābšanas!
Cilvēki izjutīs ļoti asi,
Ka tikai Ticība un nekādas veiksmes!

Āmen.
Tēvs Absolūts
19.03.19.

19.03.19.Quatrain “History page is turned over”

Nature is preparing a “surprise”!
People don’t understand what will happen!
Remember, I was talking about cornice,
No one will forget this!

You will understand, that everything- is nonsense!
There is nothing more valuable then life!
Spirit- is value to you forever,
Must understand: for what to live!

Nature is not only- joy!
Nature- is a harsh test!
The main thing is that people stay,
Let those doomed to wandering!

I have long been saying that it’s valuable!
Wealth- is nothing!
Human life- is change,
From dense plan to another link!

Periodically it happens!
People have forgotten, that there is a Truth!
They don’t live, but languish,
Such a life for the Creator- is Tina!

It’s very important to create “together”!
Not with hands- with Consciousnesses!
Human on the Planet- is a place,
Where happens- awareness!

Human- is not matter at all!
First of all, he- is energy!
Don’t look at the body- this is a loss,
That- is an energy symphony!

But, the power lowered the “energy”,
By tying people-Gods to slavery,
For Heaven- is a big loss,
Without God- it’s an empty journey!

Now it’s time to count the losses,
From the authorities for thousands of years!
Lucifer’s failure was an attempt,
Make from human package of desires!

Created by him, what doesn’t create!
But devours another’s Consciousness,
Always deceptively says,
Late came this understanding!

The Planetary changes are waiting!
Will touch every person!
He has to say his opinion,
Price issue: Life is eternal!

History page is turned over,
The Fifth race is leaving!
Already people- Gods of different categories,
In the Sixth they pass!

Changes the speed of development,
New jump for evolution,
 A new thread brings closer to size,
There will be jump in Consciousness!

Everything will change very quickly,
No one expects events,
People will feel acutely on themselves,
Their being will change!

Octahedron- the similarity of the Universe!
Full equality of all energies!
During the collapse will come the understanding,
There is no loss in Equality!

Humanity is not ready yet,
People don’t wait for changes,
“There are no horseshoes on the road”,
It’s necessary to change opinion on time!

Now it’s too late to justify years!
The Creator gave Revelations long ago,
Today is the time of Results,
For disbelief now all is already anyway!

The transition will change the stage,
Time will change the course,
No magic will save,
God is waiting for people to surrender!

In the East there is an island!
From the ocean to the ocean- salvation!
People will feel very sharply,
That only Faith and no luck!

Amen
Father Absolute
19.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.03.2019
nosūtīts Starņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavots 19.03.2019.

Skatījumu skaits: 62 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: