Galvenie » 2020 » Marts » 19 » Vēsts: 19.03.2020. Katrēns "Bez Dieva palīdzības - neizmainīt"
22:07
Vēsts: 19.03.2020. Katrēns "Bez Dieva palīdzības - neizmainīt"

19.03.2020 Катрен “Без помощи Бога – не изменить”

В Плотном плане сейчас сражение!
На Небесах, с точностью до наоборот!
Лучшее для Тьмы достижение,
У людей наглухо закрытый рот!

Спектакль Тьмы Мирового масштаба!
Наступило время остановить людей!
Формируются для «спасения» штабы,
Людям пора говорить смелей!

Всё переносится теперь надолго!
Некоторые события на целый год!
Происходящее – это «фейк» только!
Разработанный Тьмой ход!

Все страны под одним контролем!
Так не удавалось ещё никому!
Глобальный бизнес – это пароль!
Все правительства послушны ему!

Раньше было нельзя – мешала Россия!
Стояла оплотом Равенства!
Но Россия забыла про свою Миссию,
Она тоже теперь – неравенство!

Союз свои развалили – нет Равенства!
Россия – мировой сырьевой придаток!
Она спешит показать неравенство,
И покосившийся в стране достаток!

Нет Идеи для всеобщего Объединения!
За 20 лет разошлись по сторонам!
Каждый за себя – нет предтечи единения,
Для огромной страны – это драма!

Накануне Судного дня – начались потери!
Люди разбрелись по кланам,
Единицы продолжают быть в Вере!
Люди не поняли глубины драмы!

Прошлое уже не восстановить!
Многие поддержат правителя!
Остаётся лишь Создателя попросить,
Убрать со Сцены Истории предателей!

Без помощи Бога ничего не изменить!
Осталась одна Надежда!
Создателю надо продолжать верить!
Милость Его остаётся лишь ждать!

Всё переносится и не напрасно!
Люди словно уже под арестом!
Для Тьмы разделить людей важно,
Церковь освятит это Крестом!

Вот когда будет видна связка!
Две власти сойдутся в точке!
Готовится Тьмой Мировая развязка,
Без Бога противостоять нет мочи!

Русь – слаба, долго копалась!
Лучших убрали – осталась «мелочь»!
Все только на словах старались,
И только на словах – хотелось!

Светом потеряна инициатива!
Тьма впереди, как обычно!
Теперь Тьма очень активна!
Это для неё – очень типично!

Светлые дискутируют и обсуждают!
Обсуждать, правда, уже нечего!
Они Меня 15 лет слушают,
Не получается сотворить, даже «Ядро»!

Казалось перевес на стороне Тьмы!
Это – вывод из Плотного плана!
Но силы Творения и только – они!
Сильнее и Тьмы, и любого клана!

С Богом нет никаких препятствий!
Спектакль легко развернуть в сторону!
При проявлении Воли – не будет бедствий,
Спасти Мир сможете и свою страну!

Аминь.
Отец Абсолют.
19.03.2020

Vēsts: 19.03.2020. Katrēns "Bez Dieva palīdzības - neizmainīt"

Blīvajā plānā tagad cīņa!
Debesīs, ar precizitāti līdz otrādi!
Labākais sasnieums priekš Tumsas,
Cilvēkiem cieši aizvērtas mutes!

Tumsas izrāde Pasaules mēroga!
Pienāca laiks cilvēkus apturēt!
Priekš "glābšanas" štābi formējas,
Cilvēkiem laiks runāt drosmīgāk!

Tagad viss pārceļas uz ilgu laiku!
Daži notikumi uz gadu!
Notiekošais - tas tikai "feiks" (фейк ?)!
Tumsas izstrādātais gājiens!

Visas valstis zem vienas kontroles!
Tā vēl nevienam neizdevās!
Globālais bizness - tā parole!
Valdības visas tam paklausīgas!

Agrāk nedrīkstēja - Krievija traucēja!
Balsts bija Vienlīdzība!
Taču Krievija par savu Misiju aizmirsa,
Viņa arī tagad - nevienlīdzība!

Savienību savējie sagrāva - nav Vienlīdzības!
Krievija - pasaules izejvielu piedeva!
Viņa steidz parādīt nevienlīdzību,
Un valstī sašķiebušos turību!

Nav Idejas viskopīgai Apvienošanai!
20 gados pa malām izklīda!
Katrs par sevi - nav vienošanas priekšteča,
Priekš lielas valsts - tā drāma!

Soda dienas priekšvakarā - sākās zaudējumi!
Cilvēki klanos izklīda,
Ticībā vieninieki turpina palikt!
Cilvēki drāmas dziļumu nesaprata! 

Pagātni jau neatjaunot!
Daudzi atbalsta pavaldoni!
Atliek tikai Radītāju lūgt,
Novākt no Vēstures Skatuves nodevējus!

Baz Dieva palīdzības neizmainīt neko!
Cerība palika viena!
Radītājam ticēt vajag turpināt!
Viņa Žēlastību atliek tikai gaidīt!

Viss pārvietojas un ne velti!
Cilvēki jau gluži kā zem aresta!
Tumsai cilvēkus izdalīt svarīgi,
Baznīca to ar Krustu iesvētīs!

Lūk kad saikne būs redzama!
Divas varas punktā satiksies!
Tumsa gatavo Pasaules atrisinājumu,
Bez Dieva pretoties spēka nav!

Krievzeme - vāja, ilgi tūļājās!
Labākos novāca - palika "sīkumi"!
Visi tikai vārdos centās,
Un tikai vārdos - gribēja! 

Gaismai iniciatīva zudusi!
Tumsa priekšā, kā parasti!
Tumsa tagad ļoti aktīva!
Tas priekš viņas - ļoti tipiski!

Gaišie diskutē un apspriež!
Apspriet, patiesībā, jau nav ko!
Viņi Mani 15 gadus klausās!
Nesanāk radīt, pat "Kodolu"!

Pārsvars šķita Tumsas pusē!
Tas - secinājums no Blīvā plāna!
Taču Radīšanas spēki un tikai - viņi!
Stiprāki par Tumsu, un jebkuru klanu!

Ar Dievu šķēršļu nav nekādu!
Izrādi viegli pavirzīt malā!
Pie Gribas izpausmes - nelaimju nebūs,
Glābt Pasauli varēsiet un valsti savu!  

Āmen.
Tēvs Absolūts.
19.03.2020.

19.03.20.Quatrain “Without the help of God - do not change”

In the Dense plan, the battle is now!
In Heaven, exactly the opposite!
Best for Darkness Achievement
People have a tightly shut mouth!

The performance of Darkness on a global scale!
The time has come to stop people!
Headquarters are formed to “save”
It's time for people to talk bolder!

Everything is now transferred for a long time!
Some events for the whole year!
What is happening is a “fake” only!
Designed move of the Dark!

All countries under one control!
So no one has succeeded yet!
Global business- is the password!
All governments obey that!

It used to be impossible before- Russia interfered!
The basic was- Equality!
But Russia forgot about her mission,
She, too, is now- inequality!

They destroyed their union - there is no Equality!
Russia is a world raw materials appendage!
She hurries to show inequality
And rickety in the country prosperity!

No Ideas for Universal Unification!
For 20 years, went round and round!
Each for himself - there is no forerunner of unity,
For a huge country - this is drama!

On the eve of Judgment Day-  losses began!
People scattered among the clans
Units continue to be in Faith!
People did not understand the depth of the drama!

The past cannot be restored!
Many will support the ruler!
It remains only to ask the Creator,
Remove traitors from the Scene of Histories!

Without God's help, nothing can be changed!
Only one Hope Left!
Must continue to believe to the Creator!
His Mercy can only wait!

Everything is tolerated and not in vain!
People are already under arrest!
It’s important for Darkness to separate people
The church will sanctify it with the Cross!

That's when the bunch will be visible!
The two authorities will converge at a point!
The Dark prepare the World solution,
Without God, there is no power to resist!

Russia is weak- digging for a long time!
They removed the best - there was a "trifle"!
Everyone tried only in words,
And only in words - wanted to!

Light has lost the initiative!
Darkness is ahead, as usual!
Now Darkness is very active!
This is very typical for her!

Light ones discuss and argue!
True, there’s nothing to discuss!
They listen to me for 15 years,
It’s impossible to create, even the “Core”!

The preponderance seemed to be on the side of Darkness!
This is a conclusion from the Dense Plan!
But the forces of Creation and only they!
Stronger than Darkness and any clan!

There are no obstacles with God!
The performance is easy to deploy to the side!
With the manifestation of the Will - there will be no disasters,
You will can save the world and your country!

Amen.
Father Absolute.
03/19/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 19.03.2020.

Skatījumu skaits: 24 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: