Galvenie » 2018 » Maijs » 19 » Vēsts: 19.05.18. Katrēns "Nav jauna, ir atkārtojums"
21:57
Vēsts: 19.05.18. Katrēns "Nav jauna, ir atkārtojums"

19.05.18 Катрен “Нет нового, есть повторение” ​​

Всё движется уже к Началу!
А для кого-то к Концу!
Для человечества – это к Причалу,
Понятного даже глупцу!

Неслышащий продолжает жить!
Не замечая, что Мир лопнул!
Невозможно прогнозировать жизнь,
Если спасительный круг канул!

Все торопятся с Программой,
“Птенцы из гнезда” прошлого!
Европа с Америкой – пара,
Не понимают, что для Руси можно!

Подчёркиваю: Я сделал выбор!
Россия выбрана, как Лидер,
Внутри России продолжаю отбор,
Никто не пройдёт из Питера!

Жалко, ведь хороший город!
Столица Великой Империи!
Императорский продолжался Род,
До начала большой эпидемии!

Теперь Россия с древней Столицей!
Москва – это Сердце России!
Вернётся на Русь сторицей,
Москва – точно Мессия!

Мессия – носитель Истины!
Прогрессивная часть России!
Некуда отступать – истинно,
Народ должен понять свою Миссию!

Всё обострилось сейчас до предела!
Америка пошла ва-банк!
Практически осиротела,
Народ и Бог отвернулись в такт!

Внутри нужны Новые планы!
На базе начавшегося преображения!
Негативную роль играют кланы,
Это они – тормоз Движения!

“От перемены мест” – сумма одна и та же!
Ничего не наблюдается Нового!
Возрождение Идеи – возможно,
Но, нет распоряжения толкового!

Нельзя ехать на старой кляче!
Это – экономика сырья!
“Пусть неудачник плачет”,
Россия поднимается, санкциям благодаря!

Но, такой подъём перед смертью!
Последние конвульсии прошлого!
Старое остаётся старым, поверьте,
Только Новое для России возможно!

Шестая раса – другие вибрации,
Многие не хотят даже думать!
Предлагается начать апробацию,
Словам Создателя надо внимать!

Поверьте, три года – не срок!
Начало давно Положено!
Каждый народ пройдет свой урок,
Билеты уже разложены!

Америка спешит без Билета!
Это – полная глупость!
Скоро получит Она букет,
Времени совсем не осталось!

События никого не сблизят!
Ни Европу, ни Америку с Россией!
Катастрофы только усилят,
Война с Россией – это не их Миссия!

Все ждали инаугурации!
Результат всем понятен!
Сценария Бога началась активизация,
Бог человечеству говорит внятно!

Власть упустила Момент!
От трусости перед мамоной,
Не примет никто Манифест,
Даже обрамлённый Короной!

Корона принадлежит России!
Через три года будет Монарх!
Выбранный Богом предстанет Мессия,
Сменится и Патриарх!

Аминь.
Отец Абсолют.
19.05.18

Vēsts: 19.05.18. Katrēns "Nav jauna, ir atkārtojums"

Viss jau uz sākumu virzas!
Bet priekš kāda uz beigām!
Priekš cilvēces - tas uz Piestātni,
Saprotamu pat muļķim!

Nedzirdošais turpina dzīvot!
Nepamanot, ka Pasaule galā!
Dzīvi prognozēt neiespējami,
Ja glābšanas riņķis kā akā iekritis!

Visi steidzas ar Programmu,
Pagātnes "Putnēni no ligzdas"!
Eiropa ar Amēriku - pāris,
Nesaprot, ko priekš Krievzemes var!

Pasvītroju: Es izvēli izdarīju!
Krievija izvēlēta, kā Līderis,
Krievijas iekšienē atlasi turpinu,
Neviens no Pītera garām nepaies!

Žēl, laba taču pilsēta!
Lielās Impērijas galvaspilsēta!
Imperatoriskā Dzimta turpinājās,
Līdz lielā epidēmija sākās!

Tagad Krievija ar seno Galvaspilsētu!
Maskava - tā Krievijas Sirds!
Uz Krievzemi atgriezīsies simtkārt,
Maskava - tiešām Mesija!

Mesija - Patiesības nesējs!
Krievijas progresīvā daļa!
Atkāpties nav kur - patiešām,
Tautai sava Misija jāsaprot!

Viss saasinājies tagad līdz galējībai!
Amērika gāja uz visu banku!
Praktiski bārene kļuva,
Tauta un Dievs taktī novērsās!

Jauni plāni iekšienē vajadzīgi!
Uz sākušās pārveidošanas bāzes!
Negatīvo lomu spēlē klani,
Tie viņi - Kustības bremzes!

"No vietu pārmaiņām" - summa viena un tā pati!
Nekas Jauns nav vērojams!
Idejas atdzimšana - iespējama,
Taču, nav saprātīga rīkojuma!

Nevar ar vecu kleperi braukt!
Tā - izejvielu ekonomika!
"Lai neveiksminieks raud",
Krievija paceļas, sankcijām pateicoties!

Taču, tāda pacelšanās pirmsnāves!
Pagātnes pēdējās konvulsijas!
Vecs paliek vecs, ticiet,
Tikai Jaunais priekš Krievijas iespējams!

Sestā rase - vibrācijas citas,
Daudzi pat domāt negrib!
Piedāvājas sākt aprobāciju,
Vārdus Radītāja uzklausīt vajag!

Ticiet, trīs gadi - ne termiņš!
Sākums sen Nolikts!
Katra tauta savu mācību izies,
Biļetes jau izkārtotas!

Amērika bez Biļetes steidzas!
Tā - pilnga muļķība!
Drīz Viņa pušķi saņems,
Laika neatlika nemaz!

Notkumi nevienu netuvinās!
Ne Eiropu, ne Amēriku ar Krieviju!
Katastrofas tikai pastiprinās,
Karš ar Krieviju - tā ne viņu Misija!

Visi inaugurāciju gaidīja!
Rezultāts visiem saprotams!
Sākās Dieva Scenārija aktivizēšana,
Dievs cilvēcei runā skaidri!

Vara Momentu palaida garām!
No bailēm mamona priekšā,
Neviens nepieņems Manifestu,
Pat Kronī ierāmētu!

Kronis Krievijai pieder!
Monarhs pēc trijiem gadiem būs!
Dieva izraudzīts Mesija priekšā stāsies,
Nomainīsies arī Patriarhs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
19.05.18.

19.05.18. Quatrain “There is no new, there is a repetition

Everything is moving  towards the beginning!
And for someone to the end!
For humanity- it’s the Pier,
Clear even for fool!

The deaf person continues to live!
Not noticing that the World has burst!
It’s impossible to predict life,
If the saving circle has suck!

Everyone is in the hurry with Program,
“Chicks from the nest” of the past!
Europe with America- is a couple,
They don’t understand, what can for Russia!

I emphasize: I made a choice!
Russia is chosen as the Leader,
Inside Russia selection is continue,
Nobody will pass from St. Petersburg!

It’s a pity, because a good city!
The capital of the Great Empire!
The Imperial kin continued,
Before the start of the big epidemic!

Now Russia with the ancient Capital!
Moscow- is the Heart of Russia!
Will return to Russia hundredfold,
Moscow- is really Messiah!

The Messiah is- the bearer of the Truth!
Progressive part of Russia!
Nowhere to retreat- it’s true,
The nation must understand their Mission!

Everything has become acute now to the limit!
America went all in!
Practically orphaned,
The Nation and God turned to the beat!

Inside we need New plans!
Based on the transformation that has begun!
The clans play a negative role,
They are- the break of Movement!

“From changing places”- the amount is the same!
Nothing is observed New!
Rebirth Ideas- perhaps,
But, there is no order of sensible!

Can’t ride an old nag!
This is- the economy of raw materials!
“Let the loser cry”,
Russia rises, thanks to sanctions!

But, such a rise before death!
The last convulsions of the past!
The old remains the old, believe Me,
Only the New for Russia is possible!

The sixth race- is different vibrations,
Many don’t even want to think!
It’s proposed to begin approbation,
The Words of the Creator must be heeded!

Believe me, three years- is not a term!
A Beginning a long time is laid!
Each nation will pass their lessons,
The tickets have already been laid out!

America in hurry without the Ticket!
It’s- total stupidity!
Soon she will receive a bouquet,
There is no time left at all!

Events will not pull everyone together!
Neither Europe, not America with Russia!
Catastrophes will only intensify,
The war with Russia- is not their Mission!

Everyone was waiting for inauguration!
The result is clear to all!
The Scenario of God began revitalization,
God speaks to humanity clearly!

The power has missed the Moment!
From cowardice to Mammon,
No one will take the Manifesto,
Even framed by the Crown!

The Crown belongs to Russia!
In three years there will be a Monarch!
The God’s chosen Messiah will stand in front,
The Patriarch will change too!

Amen
Father Absolute
19.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /19.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.05.2018.

Skatījumu skaits: 195 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: