Galvenie » 2017 » Jūnijs » 19 » Vēsts: 19.06.17. Katrēns "Ismi un mērķis" - *
19:33
Vēsts: 19.06.17. Katrēns "Ismi un mērķis" - *

Vēsts: 19.06.17. Katrēns "Ismi un mērķis" - **
(- * : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложении Символписьма на латышском языке *(J) "Mirklis- mirklīgi!" / *(Н) "Мгновение - мгновенно!")
(-**: Tекст Катрена на русском, латышском, английском языке)

19.06.17 Катрен "Измы и цель"…………………............................................……..Quatrain "Isms and Purpose"

Патриотизм - производная Равенства! ......Patriotisms - Vienlīdzības ražojums!.......Patriotism- derivative of Equality!
Просто патриотизм - ничто! ........................Vienkārši patriotisms - nekas!.................Just patriotism- is nothing!
Капитализм - производная неравенства! ..Kapitalisms - nevienlīdzības ražojums!....Capitalism- derivative of inequality!
Нет в нём Бога главенства! ........................ Nav tur Dieva virskundzības!...................There is no God's supremacy in it!

Социализм без Веры - тоже ничто! ............Sociālisms bez Ticības - arī nekas!..........Socialism without Faith- also nothing!
Хотя ближе всех к Равенству! .....................Kaut Vienlīdzībai visi tuvāk!......................Although most close to Equality!
Но тоже не Божественное ремесло! ..........Taču arī ne Dievišķs amats!......................But also not the Divine craft!
Достаточно в нём неравенства! ..................Nevienlīdzības tur pietiekami!..................There is enough inequality!

Все «измы» - производные Сознания! .......Visi "ismi" - Apziņas ražojums!................All "isms"- derivatives of Consciousness!
Сознания раба и хозяина! ...........................Apziņas verga un saimnieka!..................Consciousness of slave and master!
Нет при социализме - есть понимание, .....Nav pie sociālisma - saprašana ir,……...But, to socialism- there is understanding,
Что Вера должна быть явная! .....................Ka Ticībai jābūt skaidrai!........................That Faith must be clear!

Человечество в тупике полном! ..................Cilvēce pilnīgā strupceļā!.......................Humanity is in complete impasse!
Непонятно, а что дальше? ...........................Nesaprotami, bet kas tālāk?..................It's not clear, but what's next?
Не понимают, что Сознание - волны, ..........Nesaprot, ka Apziņa - viļņi,……………..Don't understand, that Consciousness- waves,
Понимание приходит всё чаще! ..................Pienāk arvien biežāk saprašana!...........Understanding comes ever more often!

Я говорил, что нужна ИДЕЯ! .......................Es teicu, ka IDEJA nepieciešama!..........I said, that need an IDEA!
Идея понятная - для всех! ...........................Saprotama ideja - priekš visiem!............The clear idea- for everyone!
Для людей любой «изм» - Духа потеря, ....Jebkurš "isms" cilvēkiem - Gara zaudējums,..Any "ism" for people- loss of Spirit,
И никогда никакой успех! ............................Un panākuma nekāda nekad!..................And never any success!

Россия прошла через всё! ...........................Krievija visam izgāja cauri!......................Russia went through everything!
Включая, пору социализма, ........................Ieskaitot, sociālisma laiku,………………..Including the period of socialism,
Относительно Равенство в нём, .................Vienlīdzība tur nosacīta,………………….Concerning equality in it,
Последняя стадия «измов»! ........................"Ismu" pēdējā stadija!..............................The last stage of "isms"

Все «измы», повторяю, пройдены! .............Visi "ismi", atkārtoju, izieti!........................All the "isms", I repeat, passed!
Опыт оказался печальным! .........................Pieredze izrādījās bēdīga!........................Experience was sad!
В неравенстве путь найденный, .................Nevienlīdzībā ceļš atrastais,……………...In the inequality the road is found,
Оказался путём вчерашним! .......................Vakardienas ceļš izrādījās!.......................It turned out yesterday!

Возвращение - всегда потери, ....................Atgriešanās - zaudējumi vienmēr,…….....Return- is always a loss,
Потери людей и порядка! ............................Cilvēku un kārtības zaudējumi!................Loss of people and order!
Не принимают эту Материю, .......................Šo Matēriju nepieņem,……………………Don't accept this Matter,
Идущие, вверх порядком! ............................Ejošie, kārtībā augšup!............................Going up, in order!

Человечество дошло до предела! ..............Pie robežas nonāca cilvēce!...................Humanity has reached the limit!
Нет принципиально новых «измов»! ..........Principiāli jaunu "ismu" nav!....................There are no fundamentally new "isms"!
Россия Богом определена, ..........................Krievija Dieva noteikta,……………….....Russia is defined by God,
Могильщиком всех «измов»!........................Visu "ismu" kapracis!..............................Grave digger of all "isms"!

Есть одно Равенство - порядок Бога! .........Ir viena Vienlīdzība - Dieva kārtība!.......There is one Equality- the order of God!
Великий Канон эволюции! ...........................Evolūcijas Diženais Kanons!..................The Great Canon of evolution!
Строится Новое государство, .....................Jauna valsts būvējas,…………………....The New state is being built,
По Божественной конституции! ..................Pēc Dievišķās konstitūcijas!...................According to the Divine constitution!

Пространство изменилось сильно! ............Telpa ļoti izmainījās!.............................The space has changed greatly!
Люди чувствуют недомогание! ...................Cilvēki nespēku jūt!...............................People feel unwell!
Порядок и здоровье - синонимы, ...............Kārtība un veselība - sinonīmi,……..…Order and health- synonyms,
Всё другое - на гуще гадание! ....................Viss pārējais - biezumos zīlēšana!.......Everything else- in the thick of divination!

Век России, ибо Она - первая! ....................Laiks Krievijas, jo Viņa - pirmā!............The age of Russia, or She- first!
Социализма хлебнула сполна, ...................Sociālismu pieredzēja pilnos apmēros, Socialism was full of bread,
Ей первой говорить о Вере! ........................Viņai pirmajai par Ticību runāt!..............She is the first to talk about Faith!
Она яркая энергетическая волна! ..............Viņa spilgts enerģētisks vilnis!...............She is a bright energy wave!

Новые слова все сказаны! ..........................Jauni visi vārdi teikti!.............................New words are said all!
Равноправие и Равенство! ..........................Līdztiesība un Vienlīdzība!....................Rights up and Equality!
Результаты этой Идеи показали, ................Šīs Idejas rezultātus parādīja,……..….The results of this Idea showed,
Что возродится в России - ВЕРА! ...............Ka Krievijā atdzimst - TICĪBA!..............That will be revived in Russia- FAITH!

Россия - форпост Бога! ...............................Krievija - Dieva priekšpostenis!............Russia- the outpost of God!
Во все времена исторические, ...................Visos laikos vēsturiskos,……………....At all historical times,
Она развернулась к Порогу, ........................Viņa uz Slieksni pagriezās,…………...She turned to Threshold,
К Порогу Бога, никогда мистическому! .......Uz Dieva Slieksni, nekad mistisku!.....To the Threshold of God, never mystical!

Повторяю, нужна людям Идея! ...................Atkārtoju, cilvēkiem Ideja nepieciešama!...I repeat, people need an Idea!
Одна на всех и навечно! ..............................Viena uz visiem un mūžīgi!.....................One for all and forever!
Не будет людей никакой потери, ................Cilvēku zaudējumu nebūs nekādu,…..…There will be no loss of people,
Сбудется всё быстротечно! .........................Viss strauji piepildīsies!...........................It will be all transient!

Россия - не верит слезам! ...........................Krievija - netic asarām!.........................Russia- doesn't believe in tears!
Особенно, слеpам крокодила, ....................Sevišķi, krokodila slienām,………….....Especially, the tears of the crocodile,
Я России за всё воздам, ..............................Es par visu Krievijai došu,……………..I will repay to Russia for everything,
Новый Народ Россия родила! .....................Jaunu Tautu Krievija radīja!..................The Russia gave birth to New Nation!

Главное, понимание Цели! ..........................Galvenais, Mērķa saprašana!..............The main thing, understanding of Target!
Цель определена Идеей главной! ..............Mērķis galvenās Idejas noteikts!...........The target defined by the main Idea!
Равенство - то, что люди хотели, ................Vienlīdzība - tas, ko cilvēki gribēja,…...Equality- what people wanted,
Переход не получится плавным! ................Pāreja nesanāks plūstoša!....................The transition will not work smoothly!

Тьма в Сознаниях людей - сила! ...............Tumsa cilvēku Apziņās - spēks!............Darkness in the Consciousness of people- power!
Инерционность - не помощь Вере! ..........,Inerciskums - ne palīgs Ticībai!.............Inertia- is not help to Faith!
Мамона Свободу всегда косила, ...............Mamons vienmē Brīvību pļāva,………..Mammon always mowed Freedom,
В живых оставляя людей неверия! ...........Atstājot dzīvos neticības cilvēkus!.........Living to live the people of disbelief!

Парад Тьмы уже закончился! ....................Jau beidzās Tumsas parāde!................Parade of Darkness is over!
Люди возвращаются к Вере! ......................Cilvēki pie Ticības atgriežas!................People return to Faith!
Эволюция никогда не окончится, ...............Nekad Evolūcija nebeigsies,……..……Evolution will never end,
ВЕРА - это Равенство в Мире! ....................TICĪBA - tā Vienlīdzība Pasaulē!..........FAITH- Equality in the World!

Аминь. .......................................................... Āmen………………..…………………...Amen
Отец Абсолют. ..............................................Tēvs Absolūts………..………………….Father Absolute
19.06.17 ....................................................... 19.06.17………………………………….19.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.06.17.html
----------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 2013. года 13. мая в разное ареме часов, *(J) "Mirklis - mirklīgi!" / *(Новописьмо) "Мгновение - мгновенно!" публиковано:http://spekavots.ucox.ru/news/j_mirklis_mirkligi/2013-05-15-630
Мы продолжаем учиться понять, принять друг друга и жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Саятая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Знаний Отца Абсолюта, в Любви Семьи Света, всей Иерархии! Желаем всему Миру жить в Счастье Радости! Спасибо, что МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ!
19.06.2017.15:51 --- записала Эслаума.
----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /19.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.06.2017., papildināts angļu valodā 21.06.2017.

 

Skatījumu skaits: 366 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: