Galvenie » 2018 » Jūnijs » 19 » Vēsts: 19.06.18. Katrēns "Skumjas un beigas!"
12:57
Vēsts: 19.06.18. Katrēns "Skumjas un beigas!"

19.06.18 Катрен ​“Печаль и конец!” ​​

Власть наступает повсюду!
Это не только в России!
Кажется, что Тьма везде будет,
Несмотря на приход Мессии!

Видно, что власть – общая!
Единая у неё стратегия!
Людей сделать рабами, в общем,
Для человечества – это трагедия!

Главная власть – власть денег!
Всё продаётся и покупается!
Свободы уплывает берег,
Уже люди не улыбаются!

Везде протесты и выступления!
В любой точке Планеты,
Многие ждут России мнение,
К Ней мольбы их воздеты!

Но, Россия – сама в осаде!
Прорвался воровской капитал!
Никто вора не посадит,
А, кто-то стране обещал!

Обещал восстановить Равенство!
Закон превыше всего!
Наступит в стране партнёрство,
Только общее – себе ничего!

Гимн вернули – слова разные!
Музыка стерпит всё!
Законы совсем не такие,
Главный закон – МОЁ!

Капитализм не живёт в Сердце!
Нет морали и нравственности!
Люди мечтают открыть дверцу,
В страну, где нет собственности!

Народ нищий – страна богатая!
Перераспределение средств,
Тьма над страной рогатая,
Принесёт с собой много бед!

Народ стонет, но терпит!
Так, приучила власть,
Новое поколение уже вопит,
Пробуждается его страсть!

Власть напрасно считает,
Что успокоится всё в стране,
Кредит доверия тает,
Быть Великой грозе!

Три года отпущено людям,
На открытие самосознания,
Повторяю, сегодня – прелюдия!
Люди уже в отчаянии!

Кажется, ничего нельзя!
Полное наступает рабство!
Предсказанная стезя,
Обернётся для людей Братством!

Каждый Миг меняется Мир!
Меняются жизни кадры,
Революция в головах – кумир!
Готовятся и баррикады!

Власти кажется, что силы много!
Присутствие Бога всё нивелирует!
Новая страна станет Итогом!
Всё Создатель планирует!

Власть – всегда не от Бога!
Значит, противоречит Истине!
Уйдёт она из жизни в итоге,
Окажется простой мистикой!

Нет силы – выше Создателя!
Планета – Бога произведение!
Хуже будет предателям,
Никакого для них снисхождения!

Никто из властей не думает!
Что ждёт печальный конец!
Рогатого они слушают,
Ждут обещанный им Венец!

Но, время Тьмы на исходе!
Из России исходит Свет!
Это первый звонок Природе,
У России – Главный билет!

Аминь.
Отец Абсолют
19.06.18

 

Vēsts: 19.06.18. Katrēns "Skumjas un beigas!" 

Vara uzstājas visur!
Tas ne tikai Krievijā!
Šķiet, ka Tumsa visur būs,
Uz Mesijas atnākšanu neskatoties!

Redzams, ka vara - kopīga!
Vienota viņai stratēģija!
Par vergiem cilvēkus padarīt, kopumā,
Priekš cilvēces - tā traģēdija!

Galvenā vara - naudas vara!
Viss pērkams un pārdodams!
Aizpeld brīvības krasts,
Cilvēki jau nesmaida!

Visur protesti un uzstāšanās!
Jebkurā Planētas punktā,
Daudzi gaida Krievijas viedokli,
Uz Viņu aizlūgumi vērsti viņu!  

Taču, Krievija - pati aplenkumā!
Izlauzās zagļu kapitāls!
Neviens zagli neiesēdinās,
Bet, valstij kāds apsolīja!

Apsolīja Vienlīdzību atjaunot!
Likums augstāk par visu!
Iestāsies valstī partnerība,
Tikai kopējais - sev nekā!

Himnu atdeva - vārdi dažādi!
Mūzika visu pacietīs!
Likumi pavisam ne tādi,
Galvenais likums - MANS!

Kapitālisms nedzīvo Sirdī!
Nav morāles un tikumības!
Cilvēki sapņo durvis atvērt,
Valstī, kur īpašuma nav!  

Tauta nabadzīga - valsts bagāta!
Līdzekļu pārdalīšana,
Virs valsts Tumsa ragaina,
Ar sevi daudz bēdu atnesīs!

Tauta vaid, bet pacieš!
Tā, vara pieradināja,
Jaunā paaudze kliedz jau,
Viņas kaislība pamostas!

Veltīgi valsts uzskata,
Ka valstī viss nomierināsies,
Uzticības kredīts kūst,
Lielam negaisam būt!

Trīs gadi cilvēkiem doti,
Pašapziņas atklāšanai,
Atkārtoju, šodien - prelūdija!
Cilvēki jau izmisumā!

Liekas, nedrīkst neko!
Pilnīga verdzība sākas!
Pareģotā taka,
Priekš cilvēkiem Brālībā pagriezīsies!

Katru Mirkli Pasaule mainās!
Mainās dzīves kadri,
Ravolūcija galvās - elks!
Arī barikādes gatavojas!

Varām šķiet, ka spēku daudz!
Dieva klātbūtni nivelē!
Jauna valsts kļūs Rezultāts!
Visu Radītājs plāno!

Vara - ne no Dieva vienmēr!
Tātad, pretrunā ar Patiesību!
No dzīves tā aizies rezultātā,
Vienkārša mistika izrādīsies!

Nav spēka - augstāk par Radītāju!
Planēta - Dieva darinājums!
Sliktāk būs nodevējiem,
Nekāda priekš viņiem iecietīguma!

Neviens no varām nedomā!
Ka bēdīgas beigas gaida!
Ragaino viņi klausa,
Gaida viņiem apsolīto Vaiņagu!

Taču, Tumsas laiks iet uz beigām!
No Krievijas Gaisma iziet!
Tas Dabas zvans pirmais,
Krievijai - Galvenā biļete!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
19.06.18. 

19.06.18. Quatrain  “Sadness and the end!”

Power comes everywhere!
This is not only in Russia!
It seems that Darkness will be everywhere,
Despite the coming of Messiah!

It’s visible, that the power- is common!
United strategy for her!
People make slaves, in general,
For humanity- it’s a tragedy!

The main power- is power of money!
Everything is sold and bought!
The shore of freedom sails off,
People already don’t smile!

Everywhere protests and speeches!
In any point of the Planet,
Many are waiting for Russia’s opinion,
Their supplications are lifted to Her!

But, Russia by herself- is under siege!
Capital of thieves broke out!
No one will plant the thief,
But, someone promised the country!

Promised to restore Equality!
The law is above all!
There will be a partnership in the country,
Only common- nothing to herself!

Hymn returned- the words are different!
Music will endure all!
Laws are not at all the same,
The main law- is MINE!

Capitalism doesn’t live in the Heart!
There is no morality and virtue!
People dream of opening the door,
In a country, where is no property

The nation is poor- the country is rich!
Redistribution of funds,
The darkness over the country is horned,
Will bring a lot of trouble with herself!

The nation groans, but suffer!
So, have learned authorities,
The new generation is already yelling,
Her passion is awakened!

Power vainly believes,                                          
That everything will calm down in the country,
The credit of trust is melting,
Be a great thunderstorm!

Three years have been released to people,
On the discovery of the self awareness,
I repeat, today- is a prelude!
People are already in despair!

It seems that nothing can!
Slavery comes full!
Predicted path,
Will turn for people by the Brotherhood!

Every Moment the World changes!
Changes the cadres of life,
The revolution in the mind- is an idol!
Barricades are also being prepared!

It seems to authorities to have a lot of power!
The presence of God levels all!
The new country will be the Result!
The Creator is planning all!

Power- is always not from God!
Hence, it contradicts Truth!
She will leave life as a result,
It will turn out to be simple mysticism!

There is no power- higher than the Creator!
Planet- is work of God!
It will be worse for traitors,
No indulgence for them!

No one thinks from authorities!
That a sad ending awaits!
The heard the horned one,
They wait for the Crown promised to them!

But, the time of Darkness is running out!
Light emanates from Russia!
This is the first call of Nature,
Russia- has the Main ticket!

Amen
Amen
19.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.06.2018.

Skatījumu skaits: 160 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: