Galvenie » 2018 » Jūlijs » 19 » Vēsts: 19.07.18. Katrēns "Tirgošanās vietā"
12:48
Vēsts: 19.07.18. Katrēns "Tirgošanās vietā"

19.07.18 Катрен “Торг уместен”

Ничего не поменяется к лучшему,
Люди не готовы принять!
К сожалению, всё идёт к худшему,
Пора людям это понять!

Есть система мировых отношений!
Россия потеряла самостоятельность!
Нет теперь никаких достижений!
Всё имеет свою стоимость!

Есть стоимость самой Америки,
Есть стоимость и России,
Борьба на рынке идёт до истерики,
Россия позабыла свою Миссию!

Россия не помнит происхождения!
Пришлые оккупировали Сознание!
Нет в Душах никакого движения,
Нет жизни самой понимания!

Никто не знает: зачем?
Никто уже не ждёт «Завтра»!
Рынок перечеркнул Тотем,
Власть не скажет никогда Правду!

Страна особая – чистая в Духе!
Привыкла доверять людям!
Доверчивость формирует разруху,
Разруха в Душе – конца прелюдия!

Великая страна на коленях!
Никто никогда не поможет!
Проявляется национальная лень,
Казалось, что страна сможет!

Сможет подняться сама без помощи,
Помощь всегда за деньги!
Потенциал страны – это огромная мощь,
Все ждали Исторический день!

Обманули опять преднамеренно,
Не пришлые, а свои!
Разделение на части уже отмерено,
России не уйти от беды!

Рынок мировой – страна распродана!
Забыли Совесть и Бога!
Точнее, на растерзание отдана,
Не будет России в итоге!

Счастье России – Она в Боге!
Что это Его территория!
Сохранится Она в итоге,
Только в другой акватории!

Мир останется – Россия уйдёт!
Бизнес не интересен Создателю!
Кризис в Душах, конечно, пройдёт,
Не будет на Руси обывателей!

Уже формируется Новый кластер!
Такого нет и не будет в Мире!
Каждый в Кластере – в Духе Мастер!
Обеспечивает общее перемирие!

Мир сегодня стоит на грани!
Грань одна: «До» или «После»!
Бизнес управляет странно,
Нет дела – одно послесловие!

Игры в бизнес – никогда от Бога!
Пространство – не творчество, а мамона!
Люди могут дождаться потопа,
Увидеть уже траурную попону!

Ужасная сейчас картина:
Торг в Мире уже уместен!
Затягивается над людьми тина,
Болото – последнее для людей место!

Повторяю, Россия уйдёт вперёд!
Судьбу страны решат люди!
Это – Исторический взлёт,
Сегодня только прелюдия!

Аминь.
Отец Абсолют
19.07.18

 

Vēsts: 19.07.18. Katrēns "Tirgošanās vietā" 

Nekas nemainās uz labo pusi,
Cilvēki nav gatavi pieņemt!
Diemžēl, viss uz sliktāko iet,
Laiks cilvēkiem saprast to!

Ir pasaules attiecību sistēma!
Krievija patstāvību pazaudēja!
Nav sasniegumu tagad nekādu!
Visam ir vērtība sava!

Ir pašai Amērikai vērtība,
Ir vērtība arī Krievijai,
Cīņa tirgū notiek līdz histērijai,
Krievija savu Misiju piemirsa!

Krievija izcelšanos neatceras!
Atnācēji Apziņu okupēja!
Nav Dvēselēs kustības nekādas,
Nav pašas dzīves izprašanas! 

Neviens nezin: kāpēc?
Neviens jau vairāk "Rītdienu" negaida!
Totēmu tirgus pārsvītroja,
Vara nekad Taisnību neteiks!

Valsts īpaša - tīra Garā!
Pierada uz cilvēkiem paļauties!
Paļāvība sabrukumu formē,
Sabrukums Dvēselē - beigu prelūdija!

Dižena valsts uz ceļgaliem!
Neviens nekad nepalīdzēs!
Izpaužas nacionālais slinkums,
Šķita, ka valsts varēs!

Varēs pacelties pati bez palīdzības,
Palīdzība vienmēr par naudu!
Valsts potenciāls - tas varens spēks,
Visi gaidīja Vēsturisko dienu!

Apmānīja atkal tīšuprāt,
Ne atnācēji, bet savējie!
Izdalīšana daļās jau atmērīta,
Krievijai neaiziet no bēdas!

Pasaules tirgus - valsts izpārdota!
Aizmirsa Sirdsapziņu un Dievu!
Precīzāk, atdota saplosīšanai,
Nebūs Krievijas rezultātā!

Krievijas laime - Viņa Dievā!
Ka tā teritorija Viņa!
Saglabāsies Viņa rezultātā,
Tikai citā akvatorijā!

Pasaule paliks - Krievija aizies!
Radītājam neinteresē bizness!
Krīze Dvēselēs, protams, pāries,
Nebūs Krievzemē mietpilsoņu!

Jaunais klasters jau formējas!
Tāda nav un nebūs Pasaulē!
Klasterā katrs - Meistars Garā!
Nodrošina kopējo pamieru!

Pasaule stāv šodien uz robežas!
Robeža viena: "Līdz" vai "Pēc"!
Bizness dīvaini vada,
Nav darbu - viens pēcvārds!

Spēles biznesā - nekad no Dieva!
Telpa - ne jaunrade, bet mamons!
Cilvēki var sagaidīt plūdus,
Sēru segu jau ieraudzīt!

Briesmīgs tagad skats:
Tirgošanās pasaulē jau vietā!
Virs cilvēkiem glemi savelkas,
Purvs - pēdējā vieta priekš cilvēkiem!

Atkārtoju, Krievija aizies uz priekšu!
Valsts likteni lemj cilvēki!
Tā - Vēsturiska pacelšanās,
Šodien tikai prelūdija!

Āmen.
Tēvs Absolūts
19.07.18.

19.07.18. Quatrain “Trading is appropriate” 

Nothing change for the better,
People are not ready to accept!
Unfortunately, everything is going to the worst,
It’s time for people to understand this!

There is a system of World relations!
Russia has lost her independence!
There are no achievements now!
Everything has its value!

There is a cost of America herself,
There is a cost of Russia too,
The struggle in market is going till hysteria,
Russia has forgotten her Mission!

Russia doesn’t remember the origin!
The comers occupied Consciousness!
There is movement in the Soul,
There is no understanding of life herself!

Nobody knows: why?
No one is waiting for “Tomorrow” anymore!
The market crossed out the Totem,
Power will never tell the Truth!

Special country- pure in the Spirit!
Has got used to trust people!
Trusting forms disruption,
Ruin in the Soul- is prelude of the end!

The Great country on her knees!
No one will ever help!
National laziness manifests,
It seemed, that the country could!

She will can rise by herself without help,
Help is always for the money!
The potential of country- is a huge power,
Everyone was waiting for a Historical day!

Deceived again intentionally,
Not comers, but their own!
The division into parts has been already measured,
Russia doesn’t escape from misfortune!

The World market is sold out!
Lost Conscience and God!
More precisely, the tattering is given,
There will be no Russia in the end!

Happiness of Russia- She in God!
That it’s Her territory!
She will survive in the end,
Only in another water area!

The World will remain- Russia will go away!
Business is not interesting to the Creator!
The crisis in the Soul, of course, will pass,
There will be no philistines in Russia!

New cluster is already formed!
This is not and will be not in the World!
Everyone in the Cluster- is the Master in the Spirit!
Provides a general truce!

The World today is on the border!
The border is one: “Till” or “After”!
Business manages strangely,
No matter- one afterword!

Games in business- never from God!
Space- is not creativity, but mammon!
People can wait for floods,
To see already mourning blanket!

Terrible now picture;
Bargaining in the World is already appropriate!
Tina is tightened over people,
The swamp- is the last place for people!

I repeat, Russia will go ahead!
The fate of the country will be decided by people!
This is- Historical take off,
Today only a prelude!

Amen
Father Absolute
19.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.07.18.html /pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19/07.2018
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.07.2018.

Skatījumu skaits: 155 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: