Galvenie » 2018 » Augusts » 19 » Vēsts: 19.08.18. Katrēns "Laiks padomāt"
18:50
Vēsts: 19.08.18. Katrēns "Laiks padomāt"

19.08.18 Катрен  “Пора подумать”​​

Не спешите, пора подумать!
Происходящее не по Сценарию!
Вам нужно всё же понять,
Каким будет ваш глоссарий?

Люди формировали веками,
Парадигму своего развития!
Но, испытывается она годами,
Изменения людей бытия!

Все поколения понимали,
Что в рабстве нет смысла!
Но, ничего не меняли,
Под давлением очередного “Изма”!

В людях – есть энергия и страх!
За свою жизнь, за поколения!
Казалось, что “вместе” – крах,
Не будет никаких проявлений!

В этом веке – страх укрепляется!
Особенно, за своё проявление!
В этом случае человек уподобляется,
Человеку, а не Небес явлению!

Явление должно быть в Любви!
Создатель не ждёт иного!
Информация от Бога внутри крови,
Между Богом и людьми ничего другого!

Вода – информация для Планеты!
Кровь – информация для человека!
В этих растворах Бог сохранил пакеты:
Пакеты информации на века!

Мировую разрешил “паутину”!
В Надежде на Разум людей!
Но, поменяла мамона картину:
Коммерция – вместо свечей!

Возможность увеличить коммуникации,
Сблизить Бога и людей интересы,
Но, получилась фальсификация,
Точнее, Духовный регресс!

Теперь “паутина” вне управления!
Безнравственность расцвела!
Усилилось и властей давление,
Ложь к концу человечество привела!

Информация в “паутине” – частично ложь!
Видна подмена понятий!
Людям уже никак не помочь,
Специальные нужны занятия!

Нужен информационный кулак!
Правда и, только, Правда!
Люди должны понять: как,
И какое их ждёт “Завтра”?

Об этом говорит Создатель,
Времени осталось мало!
Многие пока в Душе – обыватели!
Держатся за мамону, во что бы ни стало!

Природа пока предупреждает!
Но, “Завтра” откроются действия!
Избранные это точно знают,
За бездействия – ждите последствия!

Правда от Бога – в вашей крови!
Доходит до каждой клетки,
Живите Сердцем и, конечно, в Любви,
На вас от Бога – Духовная метка!

Правда – в воде и в крови!
Два “океана” – вместе!
Всё должно быть в Любви,
Правда и Истина – в одном месте!

Повторяю: Россия – Исток!
Пусть сомневаются – Шестой расы!
Перераспределится людей поток,
Дорога к Богу – Святая трасса!

Пора подумать: как быть,
С Богом идти в “Завтра”,
Или продолжать жить?
Но, в жизни такой нет Правды!

Аминь.
Отец Абсолют
19.08.18

Vēsts: 19.08.18. Katrēns "Laiks padomāt"

Nesteidzaties, laiks padomāt!
Ne pēc Scenārija notiekošo!
Jums tomēr vajag saprast,
Kāds būs jūsu glosārijs?

Cilvēki gadsimtiem formēja,
Savas attīstības paradigmu!
Taču, pārbaudās tā gadiem,
Cilvēku izmaiņu esamība!

Visas paaudzes saprata,
Ka verdzībā jēgas nav!
Taču nemainīja neko,
Zem kārtējā "Isma" spiediena!

Cilvēkos - ir enerģija un bailes!
Par savu dzīvi, par paaudzēm!
Šķita, ka "kopā" - krahs,
Nekādu izpausmju nebūs!

Šinī gadsimtā - bailes nostiprinās!
Sevišķi, par savu izpausmi!
Šinī gadījumā cilvēks pielīdzinās,
Cilvēkam, bet ne Debesu parādībai!

Parādībai jābūt Mīlestībā!
Radītājs citu negaida!
Informācija no Dieva asinīs,
Nav nekā cita starp Dievu un cilvēku!

Ūdens - informācija priekš Planētas!
Asinis - informācija priekš cilvēka!
Šajos šķīdumos Dievs paketes saglabāja:
Informācijas paketes uz mūžiem!

Pasaules "tīmekli" atļāva!
Uz cilvēku Saprātu Cerot!
Taču, mamons attēlu izmainīja:
Komercija - sveču vietā!

Iespēja palielināt komunikācijas,
Tuvināt Dieva un cilvēku intereses,
Taču, sanāca falsificēšana,
Precīzāk, Garīgais regress!

Tagad "tīmeklis" ārpus vadības!
Netikumība uzplauka!
Pastiprinājās arī varu spiediens,
Meli cilvēci pie beigām pieveda!

Informācija "tīmeklī" - daļēji meli!
Izpratņu apmaiņa redzama!
Cilvēkiem palīdzēt jau nekādi nevar,
Speciālas nodarbības nepieciešamas!

Informatīvā dūre nepieciešama!
Patiesība, un tikai Patiesība!
Cilvēkiem jāsaprot: kā,
Un kāda "Rītdiena" viņus gaida?

Par to Radītājs runā,
Laika atlika maz!
Dvēselē pagaidām vēl daudzi - mietpilsoņi!
Pie Mamona turas, lai tur vai kas!

Daba pagaidām brīdina!
Bet, "Rītdien" atklāsies darbības!
Izraudzītie to precīzi zina,
Par bezdarbību - sekas gaidiet!

Patiesība no Dieva - asinīs jūsu!
Līdz katrai šūnai aizsniedzas,
Dzīvojiet ar Sirdi un, protams, Mīlestībā,
Uz jums no Dieva - Garīga zīme!

Patiesība - ūdenī un asinīs!
Divi "okeāni" - kopā!
Visam jābūt Mīlestībā,
Patiesība un Īstenība - vienā vietā!

Atkārtoju: Krievija - Sākotne!
Lai šaubās - Sestās rases!
Pārkārtosies cilvēku plūsma,
Ceļš pie Dieva - Svēta trase!

Laiks padomāt: kā būt,
Ar Dievu "Rītdienā" iet,
Vai turpināt dzīvot?
Taču, tādā dzīvē Patiesības nav!

Āmen.
Tēvs Absolūts
19.08.18.

19.08.18. Quatrain  “It’s time to think”

Don’t rush, it’s time to think!
What is happening is not according to the Scenario!
You still have to understand,
What will be your glossary?

People have formed for centuries,
The paradigm of their development!
But, it is tested for years,
Being of people’s changes!

All generations understood,
That slavery doesn’t make a sense!
But, didn’t change anything,
Under the pressure of another one “Ism”!

In people- there is energy and fear!
For their life, for generations!
It seemed, that “together”- is the collapse,
There will be no any manifestation!

In this century- fear is strengthened!
Especially for their manifestation!
In this case, human is emulated,
To human, not to phenomenon of Heaven!

The phenomenon must be in Love!
The Creator doesn’t expect anything else!
Information from God inside the blood,
There is nothing else between God and human!

Water- is information for the Planet!
Blood- is information for human!
In these liquids God saved packages:
Packages of information for ages!

The World allowed “cobweb”!
In Hope for the Mind of human!
But, mammon changed image:
Commerce- instead of candles!

The ability to increase communication,
Bring God and human closer,
But, it turned out a falsification,
More precisely, Spiritual regress!

Now the “web” is out of control!
Immorality blossomed!
Strengthened also the authorities pressure,
Lies brought humanity to the end!

Information in the “web”- is partly a lie!
A substitution of concepts is visible!
Can’t help to people anymore,
Special classes are needed!

Information fist is needed!
Truth, and only Truth!
People need to understand: how,
And what “Tomorrow” is waiting for them?

The Creator speaks of this,
Time has left little!
Many are still in the Souls- philistines!
They cling to mammon, whatever happens!

The nature while warns!
But, “Tomorrow” will open the action!
The elect really know this,
For inaction- wait for the consequences!

The Truth from God- is in your blood!
It comes to every cell,
Live with the Heart and, of course, in Love,
And you from God- Spiritual label!

Truth- in the water and in the blood!
Two “oceans”- together!
Everything should be in Love,
Truth and Reality- are in one place!

I repeat: Russia- is the Source!
Let them doubt- the Sixth race!
People flow will redistribute,
The road to God- the Holy route!

It’s time to think: how to be,
With God to walk in “Tomorrow”,
Or continue to live?
But, in such life there is no Truth!

Amen
Father Absolute
19.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=te /19.08.2018.
Un: https:www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.08.2018.

Skatījumu skaits: 148 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: