Galvenie » 2018 » Septembris » 19 » Vēsts: 19.09.18. Katrēns "Šis Kauss jums neies garām"
12:36
Vēsts: 19.09.18. Katrēns "Šis Kauss jums neies garām"

19.09.18 Катрен “Эта Чаша вас не минует”

События переместились выше!
Государства здесь ни при чём!
Энергии стали крышей,
Определяющей: что и почём?

Людям кажется, что воюет Мир,
Полное непонимание!
Для большинства мамона – кумир,
К Духу никакого внимания!

Между тем, Дух – превыше всего!
Идёт накопление энергии!
Причиной Преображения сего,
Концентрация энергии без потери!

Люди не видят, но это факт,
Подтверждением станут эксперименты,
Каждое движение – это акт,
Мои вам аплодисменты!

Неожиданно для человечества,
Но, характер борьбы изменился,
В Духе открылось Отечество,
Народ в Духе, наконец, слился!

Первый шаг, опять за Россией,
Она, как и прежде, – Исток!
Проявлена Её Миссия,
Сформировался в Духе – поток!

Человечество не понимает,
Погода в Духе переменилась,
Люди пока внимают,
Точка Гармонии – переместилась!

Переместилась она на Восток!
С Востока проникает Любовь,
Очищающий Планету поток,
С информацией через кровь!

Тьма тоже в недоумении,
Оружие Тьмы – мамона!
Изменилось и Духа умение,
Дух меняет в Душе погоду!

Нет кровопролития, но изменения есть!
Никто ничего не понимает,
Забыты слова «злоба» и «месть»,
Человечество, наконец, прозревает!

Это первые шаги Победы!
Тьма уже отступает!
Нет на Планете больше беды,
Свет теперь наступает!

Накапливается Любовь,
От Посыла к Посылу,
Информация меняет кровь,
Болезни почти смыло!

Не может болеть человек в Духе!
«Здоровый Дух – здоровое тело»!
В Душе не будет разрухи,
Повторяю, одежды Белые!

Всё меняется уже по Сценарию,
Неважно чужое мнение,
В Душе Света и Тени – венчание!
Гармоничное теперь поведение!

Не надо ничего говорить!
Слова не заменят действия!
Любовью можно творить,
Нет Любви – нет и воздействия!

Посылы ведут к накоплению!
Достигнете Критической массы,
Произойдёт Историческое явление!
Появление людей-Богов касты!

Уже можно считать минуты!
Процесс Возрождения не остановить,
Чаша эта вас не минует!
Новый Мир вам придётся творить!

Аминь.
Отец Абсолют

19.09.18

 

Vēsts: 19.09.18. Katrēns "Šis Kauss jums neies garām"

Notikumi pārvietojās augstāk!
Valstis šeit ne pie kā!
Enerģijas kļuva jumts,
Noteicošs: kas un par ko!

Cilvēkiem, šķiet ka Pasaule karo,
Pilnīga nesapašana!
Mamons priekš vairākuma - elks,
Garam uzmanības nekādas!

Starp citu, Gars - augstāk par visu!
Notiek enerģiju uzkrāšana!
Visas Pārveidošanas iemesls,
Enerģiju koncentrācija bez zaudējuma!

Cilvēki neredz, bet tas fakts,
Par apstiprinājumu kļūs eksperimenti,
Katra kustība - tas akts,
Aplausi Mani jums!

Negaidīti priekš cilvēces,
Taču, cīņas raksturs izmainījās,
Garā Tēvzeme atvērās,
Tauta Garā, beidzot, savienojās!

Pirmais solis, atkal Krievijai,
Viņa, kā jau iepriekš, - Sākums!
Viņas Misijas izpausme,
Noformējās Garā - plūsma!

Cilvēce nesaprot,
Laikapstākļi Garā izmainījās,
Cilvēki pagaidām uzklausa,
Harmonijas punkts - pārvietojās!

Pārvietojās tas uz Austrumiem!
No Austrumiem Mīlestība ieplūst,
Planētu attīroša plūsma,
Ar informāciju caur asinīm! 

Tumsa arī neizpratnē,
Tumsas ierocis - mamons!
Arī Gara prasme izmainījās,
Gars Dvēselē laikapstākļus maina!

Nav asinsizliešanas, bet izmaiņas ir
Neviens neko nesaprot,
Aizmirsti vārdi "dusmas" un "atriebība",
Cilvēce, beidzot, saprast sāk!

Tie Uzvaras pirmie soļi!
Tumsa jau atkāpjas!
Nav uz Planētas vairāk bēdu,
Gaisma tagad aust!

Mīlestība uzkrājas,
No Vēstījuma uz Vēstījumu,
Informācija asinis maina,
Slimības gandrīz nomazgāja!

Nevar cilvēks Garā slimot!
"Vesels Gars - vesels ķermenis"!
Dvēselē nebūs sabrukuma,
Atkārtoju, apģērbi Balti!

Viss jau pēc Scenārija mainās,
Svešs viedoklis nesvarīgs,
Dvēselē Gaismas un Ēnas - laulāšana!
Uzvedība tagad Harmoniska!

Nevajag runāt neko!
Vārdi darbības neaizstās!
Ar Mīlestību var radīt,
Nav Mīlestības - nav arī ietekmes!

Vēstījumi ved uz uzkrāšanu!
Sasniegsiet Kritisko masu,
Notiks Vēsturiska parādība!
Cilvēku-Dievu kastas parādīšanās!

Jau var skaitīt minūtes!
Atdzimšanas procesu neapturēt,
Šis Kauss jums nepaies garām!
Jauno pasauli nāksies jums radīt!

Āmen.
Tēvs Absolūts
19.09.18. 

19.09.18.Quatrain “This Cup will not pass you”

Events have moved higher!
States have nothing to do with this!
The energies became the roof,
Defining: what and for what!

It seems to people, that the World is at war,
Complete misunderstanding!
Mammon for most- an idol,
No any attention to the Spirit!

By the way, the Spirit- is above all!
There is an accumulation of energies!
The reason of the all Transfiguration,
Concentration of energies without loss!

People don’t see, but it’s fact,
The experiments will become confirmation,
Every movement- is an act,
My applause to you!

Unexpectedly for humanity,
But, the nature of the struggle has changed,
Fatherland was revealed in the Spirit,
The Nation finally merged in the Spirit!

The first step again for Russia,
She, as before- the Source!
Her Mission id manifestation,
Formed in the Spirit- the flow!

Humanity doesn’t understand,
The weather in the Spirit has changed,
People still heed,
Point of the Harmony- has moved!

It moved to the East!
Love comes from the East,
Planet cleansing flow,
With information trough blood!

Darkness is also perplexed,
Weapon of the darkness- is mammon!
Also skill of the Spirit has changed,
The Spirit changes the weather in the Soul!

No bloodshed, but there are changes,
No one understands anything,
The words “anger”” and “revenge” are forgotten,
Humanity, finally starting to understand!

These are the first steps of the Victory!
The Darkness is already receding!
There is no more trouble on the Planet,
The Light is now rising!

Love is accumulating,
From the Message to the Message,
Information changes blood,
Disease almost washed away!

A human can’t be sick in the Spirit!
“Healthy Spirit- healthy body”!
There will be no devastation in the Soul,
I repeat, White clothes!

Everything already changes by the Scenario,
No matter someone’s else opinion,
Lights and Shadow is the Souls- the wedding!
Behavior now is harmonious!

No need to say anything!
Words will not replace actions!
Can make with Love,
No Love- no also impact!

Messages lead to accumulation!
Will achieve Critical mass,
There will be an historical phenomenon!
The appearance of caste of people- gods!

You can already count minutes!
The revival process can’t be stopped,
This Cup will not pass you!
You have to create New world!

Amen
Father Absolute
19.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.09.2018.

Skatījumu skaits: 21 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: