Galvenie » 2017 » Oktobris » 19 » Vēsts: 19.10.17. Katrēns "Cilvēku izvēle" - *
17:44
Vēsts: 19.10.17. Katrēns "Cilvēku izvēle" - *

Vēsts: 19.10.17. Katrēns "Cilvēku izvēle" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Ķermenītis!" / *(Н) "Тело!", публиковано: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_kermenitis/2013-12-15-896 , и находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page7 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=45 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

19.10.17 Катрен "Выбор людей"…………………………………………………Quatrain "Choice of people"

Отмечены все моменты, ..........................Atzīmēti visi momenti, …………........All the moments are noted,
Определяющие, поведение! ....................Noteicoši, uzvedību!..........................Determining behavior!
Выбраны и адепты, .............................. Izvēlēti arī adepti,…………………....Chosen also adepts,
Выступающие, с Объявлением! ..............Uzstājošies, ar Paziņojumiem!...........Speakers with Announcement!

Не все поверят, но могут услышать! ......Ne visi noticēs, bet var izdzirdēt!..........Not everyone will believe, but they can hear!
Я «помогу» с атмосферным давлением!.Es "palīdzēšu" ar atmosfēras spiedienu!.I "will help" with atmospheric pressure!
Некоторые будут в состоянии решать,...Daži būs spējīgi izlemt,……………...….Some will be able to decide,
Меняя своё поведение! ...........................Savu uzvedību mainot!..........................Changing their behavior!

Реакция людей на Объявление, .....Cilvēku reakcija uz Paziņojumiem,…The reaction of people to Announcement,
Удивит многих! .................................Pārsteigs daudzus!............................Surprised by many!
А их самих - Мессии проявление, ..Bet viņus pašus - Mesijas izpausme,.But them by themselves- are manifestation of the Messiah,
Никто не ожидал, даже самые «стойкие»!.Neviens negaidīja, pat paši "nelokamākie"!.No one expected, even the most "persistent"!

Вопрос не праздный: как быть? ...........Jautājums ne tukša ziņkāre: kā būt?...The question is not idle: how to be?
Принимать или отказать в приёме?.Pieņemt vai pieņēmumu atteikt?......Accept or deny admission?
Россия будет решать: как жить? ..........Krievija izlems: kā dzīvot?....................Russia will decide: how to live?
Ответственность в полном объёме!.Atbildība pilnā apmērā!.....................Responsibility in full amplitude!

Принимать, значит, признать Бога! ..Pieņemt, tātad atzīt Dievu!.....................To accept means to recognize God!
Не принимать - правы религии!.........Nepieņemt - reliģijām taisnība!..............Don't accept- religions are right!

Россия разделится на части в итоге,.....Rezultātā Krievija izdalīsies daļās,……….Russia will split into a parts as a result,
Кто-то вступится за сохранение Библии!.Kāds iestāsies par Bībeles saglabāšanu!.Someone will stand up for the preservation of the Bible!

Кто-то скажет: совсем не то! ...................Kāds teiks: pavisam ne tas!.....................Someone will say: not at all!
Особенно, Ветхий Завет от Израэля! .....Sevišķi, Vecā Derība no Izraēlas!............Especially, the Old testament from the Israel!
Веды - для России самое то, ................Vēdas - tieši tas priekš Krievijas,….…The Vedas- exactly that for Russia,
Христианство скорей от хозяина! ............Kristietība visdrīzāk no saimnieka!..........Christianity rather from the master!

Церковь усилит раскол! ...........................Baznīca pastiprinās sašķeltību!...............The Church will strengthen the schism!
Потеряна власть над паствой, ................Vara pār draudzi zaudēta,………………..The power over the flock is lost
Но, Любовь совсем не раздор, ............Taču, Mīlestība pavisam ne ķildas,…...But, Love is not at all discordant,
Раздор - отголосок Папства! ....................Ķildas - Pāvesta varas atskaņas!.............Strife- is an echo of the Papacy!

Россия и Папство - разные вещи! ............Krievija un Pāvesta vara - dažādas lietas!.Russia and the papacy- are different things!
Россия - Исток Новой мерности! ..............Krievija - Jaunās dimensijas Sākotne!.......Russia- the Beginning of New dimension!
Папство будет требовать отмщения, .......Pāvesta vara pieprasīs atriebību,………...The Papacy will demand vengeance
Но, Русь проявит Создателю верность!.Bet, Krievija izpaudīs uzticību Radītājam!.But, Russia will show loyalty to the Creator!

Россия и Мир, вещи не совместимые!.Krievija un Pasaule, lietas nesavienojamas!.Russia and the World, are not compatible things!
Россия стремится к Богу! ..................Krievija tiecas pie Dieva!..........................Russia is striving to God!
А Мир поражён мамоной местами! ......Bet Pasaule vietām mamona pārsteigta!....But the World is struck by a mammon in places!
Не получается в Мире согласия в итоге!.Rezultātā saskaņa nesanāk Pasaulē!......It doesn't work the harmony in a World at the end!

Реакция Мира ожидается отрицательной!.Pasaulē reakcija sagaidāma negatīva!.The reaction in the World is expected to be negative!
Важно решение РПЦ тоже! ......................Svarīgs arī RPB lēmums!....................Important also decision of the RPC!
Равенство перед Богом станет нарицательным,.Vienlīdzība Dieva priešā kļūs nomināla vērtība,.Equality front of God will become a household name,
Движение РПЦ вперёд возможно! .............RPB kustība uz priekšu iespējama!........Movement of the RPC is possible

Но, вопрос совсем не простой! ..................Taču, jautājums pavisam ne viekāršs!.....But, the question is not at all simple!
Ибо, РПЦ - тоже реальная власть! ............Jo, RPB - arī reāla vara! ………………....Because, RPC- is also real power!
Никто не откажется от власти такой, .........Neviens neatteiksies no varas tādas,…...No one will give up such power,
Церковь - это управление Народом всласть!.Baznīca - tā Tautas vadīšanas saldme!.The Church- is the management of the Nation!

Концентрация не для власти! .................Koncentrācija ne priekš varas!............Concentration is not for power!
Причём, власти любого плана! ..................Pie tam, jebkura plāna varas!..................By the way, the power of any plan!
Власть - есть для чего впрягаться, ............Vara - ir priekš kā iejūgties,……………...Power- there is something to harness,
Люди принимают власть своего клана! .....Cilvēki pieņem sava klana varu!..............People take over the power of their clan!

Для власти главное - стабильность! ...........Priekš varas galvenais - stabilitāte!....The main thing for the government- stability!
Не допускать никаких волнений! .................Nepieļaut nekādu satraukumu!..........Don't allow any unrest!
Но, для эволюции это губительно, ..............Taču, priekš evolūcijas tas postoši….But, for evolution, this is fatal,
Пространство не может быть без изменений!.Telpa bez izmaiņām nevar būt!......Space can't be unchanged!

Концентрация будет касаться всех! .......Koncentrācija skars visus!...................Concentration will concern everyone!
И Народ, и власть, и религии! .................Gan Tautu, gan varu, gan reliģiju!........And Nation, and power, and religion!

Если люди захотят вверх, ...........................Ja cilvēki gribēs augšup,………………….If people will want go up,
Не будет никаких коллизий! ........................Nebūs nekādu kolīziju!.............................There will be no collisions!

Но, так не бывает в Мире! ..........................Taču, Pasaulē tā nemēdz būt!.................But, it doesn't happen in the World!
Кто-то захочет сохранить власть! ..............Kāds varu saglabāt gribēs!......................Someone will want to retain power!
А, для кого-то важнее имущество в квартире,.Bet, kādam svarīgs īpašums dzīvoklī,.But, for someone more important is the property in the apartment,
Но, нельзя жить в мамоне и всласть! ........Bet, dzīvot mamonā un varā nevar!........But can't live in mammon and power!

В будущем не будет мамоны! ...............Nākotnē mamona nebūs!......................In the future there will be no mammon!
Прозрачность людских отношений! ....Caurspīdīgums cilvēku attiecībās!......Transparency of human relations!

Для людей нет больше такой «иконы», ...Priekš cilvēkiem tādas "ikonas" nav vairāk,.For people there is no longer such "icon",
Человек поменяет своё положение! .......Cilvēks savu stāvokli izmainīs!.................A human will change his position!

Подтверждаю, важна концентрация! .....Apztiprinu, koncentrācija svarīga!......I confirm concentration is important!
Своего «Я» в высшей точке! ...................Sava "Es" augstākajā punktā!.............At the highest point of your "I"!

Тогда и придёт адаптация, .........................Tad arī adaptācija pienāks,……………...Then the adaptation will come,
Человек становится Зодчим! ..................Cilvēks kļūst Celtnieks!........................Human will become an Architect!

Вы стоите, а перед вами люди! ................Jūs stāvat, bet jūsu priekšā cilvēki!.......You stand, but you front of you people!
Рассматривают и решают: как быть? ......Pārskata un lemj: kā būt?......................Consider and decide: how to be?
Ваш выход, хотите, прелюдия! ............Jūsu iznāciens, gribat, prelūdija!.......Your choice, if want, prelude!
Цунами неверия старается вас смыть! ...Neticības cunami cenšas jūs aizskalot!.Tsunami of unbelief tries to wash you away!

Концентрация развеет все сомнения! ....Koncentrācija izgaisinās visas šaubas!...Concentration will dispel all doubts!
Кто-то закроет глаза не вовремя, ...........Kāds acis aizvērs nelaikā,………………..Someone will close his eyes at the wrong time,
Кто-то решительно изменит своё поведение!.Kāds izlēmīgi savu uzvedību izmainīs!.Someone will drastically change their behavior!
Для кого-то прервётся Эволюции время!.Priekš kāda Evolūcijas laiks pārtrūks!.For someone the time of evolution will be interrupted!

Повторяю, спасение в концентрации! ..Atkārtoju, glābšana koncentrācijā!....I repeat, the salvation is in concentration!
Сознание переходит на Подсознание! ..Apziņa pāriet uz Zemapziņu!..............Consciousness passes to the Subconscious!
В этом случае начинается апробация, ..Tādā gadījumā sākas aprobācija,…...In this case, approbation begins,
Параллельно с процессом познания! ...Paralēli ar izzināšanas procesu!.........In parallel with the process of cognition!

Аминь. ..........................................................Āmen………………………………………Amen
Отец Абсолют. .............................................Tēvs Absolūts……………………………..Father Absolute
19.10.17 ........................................................19.10.17. ………………………………….19.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 23.10.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.10.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.10.2017.
Un: http://www.facebook.com/lauma.ivane.1 19.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.10.2017., papildināts angļu valodā 23.10.2017.

Skatījumu skaits: 369 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: