Galvenie » 2018 » Oktobris » 19 » Vēsts: 19.10.18. Katrēns "Skaitlis"
13:40
Vēsts: 19.10.18. Katrēns "Skaitlis"

19.10.18 Катрен “Число”

Поиск решения – трудный путь!
Это – математика без эмоций!
Для людей – эмоции жизни Суть,
Не играют роли пропорции!

Тем не менее, человек – математика!
Подчиняется «Золотому сечению»,
Творит не думая, но на практике,
Эмоции – определяют решение!

Природа подчинена Фибоначчи,
Всё разделено на пропорции.
Поставлена для человека задача,
Человек – это энергии порция?

Человек по «Золотому сечению»,
Увеличивает энергии Любви порцию,
Ему нужно изменить о себе мнение,
Человек выстроен по пропорции!

Жизнь, как действия – по Программе!
Ничего нельзя без оглядки!
Даже ваше видео в инстаграме,
Есть – часть Большого порядка!

Человек – многоуровневая система!
Ваши клетки имеют Сознание!
Генерирование энергии Любви – тема,
Для осмысления своего понимания!

Предательство – уход из порядка!
Каждая мысль – имеет число!
Число Фибоначчи выстраивается в ряд,
Предательство числа не имеет и не могло!

Порядок – это внутри Гармония!
Клеточный порядок от Бога!
Человек – мини Вечности территория,
И понятная в Небеса – дорога!

Если не получается всё извне,
Ищите непорядок в себе внутри,
Я подсказываю всегда во сне,
Что порядок: деление на π или три!

Эмоции отложите в сторону,
В Материи должен быть счёт,
Если «Золотое сечение» поровну,
Обещанный ждите полёт!

Предложено рассматривать – восемь!
У России – такая Звезда!
Октябрь – это Мудрости осень,
Значит – это Золотая пора!

Люди часто говорят неправду,
На лице ничего не увидишь!
Попросите написать Правду,
Вздох глубокий услышите!

Есть Душа и есть сам – человек!
Поверьте, совсем не одно и то же!
Душа планирует на много лет,
Оболочка жить так долго не может!

В человеке всегда: два числа!
И только одно – Фибоначчи,
Слово – это одно число,
Второе – это энергии Любви передача!

Человек не знает своё число!
День рождения, здесь ни при чём,
Жизнь в мамоне – число унесло,
В ложь – человек облачён!

Поверьте, во всём – математика!
Даже в построении клеток!
Есть движение и есть статика,
Порядок даже в структуре веток!

Человек – собран из математики!
Даже каркас – «Золотое сечение»!
Повторяю, жизнь никогда – статика,
Для человека – это внутреннее черчение!

Всё по порядку и Любовь тоже!
Отношения между людьми – порядок!
Отклонения вообще невозможны,
Нарушение Канона чисел – упадок!

Ничего никому не говорите,
Спросите у человека число,
Эмоции в себе свои соберите,
Поймёте – тогда кого занесло!

Аминь.
Отец Абсолют
19.10.18

 

Vēsts: 19.10.18. Katrēns "Skaitlis"

Lēmuma meklējums - grūts ceļš!
Tā - matemātika bez emocijām!
Priekš cilvēkiem - emocijas dzīves Būtība,
Proporcijas nespēlē lomu!

Jo mazāk, cilvēks - matemātika!
Pakļaujas "Zelta griezumam",
Rada nedomājot, bet praksē,
Emocijas - nosaka lēmumu!

Daba pakļauta Fibonači,
Viss izdalīts proporcijās,
Priekš cilvēka uzdevums izvirzīts,
Cilvēks - tā enerģijas porcija?

Cilvēks pēc "Zelta griezuma",
Palielina Mīlestības enerģijas porciju,
Viņam par sevi viedoklis jāizmaina,
Cilvēks izveidots pēc porcijām!

Dzīve kā darbības - pēc programmas!
Neko nevar bez atskatīšanās!
Pat jūsu video instagramā,
Ir - Lielās kārtības daļa!

Cilvēks - daudzlīmeņu sistēma!
Jūsu šūnām ir  Apziņa!
Mīlestības enerģijas ģenerēšana - tēma,
Par savas saprašanas apdomāšanu!

Nodevība - aiziešana no kārtības!
Katrai domai - ir skaitlis!
Fibonači skaitļi izkārtojas rindā,
Nodevībai skaitļa nav un nevarēja!

Kārtība - tā Harmonija iekšienē!
Šūnu kārtība no Dieva!
Cilvēks -mini mūžības teritorija,
Un Debesīs saprotams - ceļš!

Ja viss neizdodas ārēji,
Meklējiet kārtību sevī iekšēji,
Es vienmēr sapnī pasaku priekšā,
Ka kārtība: dalīšana uz ... (?) vai trīs!

Emocijas nolieciet malā,
Matērijā jābūt skaitam,
Ja "Zelta griezums" līdzīgi,
Apsolīto lidojumu gaidiet!

Piedāvāts izskatīt - astoņi!
Krievijai - Zvaigze tāda!
Oktobris - tas Gudrības rudens,
Tātad - tas Zelta laiks!

Cilvēki bieži runā nepatiesību,
Sejā neko neieraudzīsi!
Paprasiet uzrakstīt Taisnību,
Dziļu ieelpu izdzirdēsiet! 

Ir Dvēsele un ir pats - cilvēks!
Ticiet, pavisam ne viens un tas pats!
Dvēsele plāno uz daudziem gadiem,
Apvalks dzīvot tik ilgi nevar!

Cilvēkā vienmēr: divi skaitļi!
Un tika viens - Fibonači,
Vārds - tas viens skaitlis,
Otrs - tā Mīlestības enerģijas nodošana!

Cilvēks nezin savu skaitli!
Dzimšanas diena, šeit neskaitās,
Dzīve mamonā - skaitli aiznesa,
Melos - cilvēks ietērpts!

Ticiet, visā - matemātika!
Pat šūnu uzbūvē!
Ir kustība un ir statika,
Kārtība pat zaru struktūrā!

Cilvēks - no matemātikas salasīts!
Pat karkass - "Zelta griezums"!
Atkārtoju, dzīve nekad - statika,
Priekš cilvēka - tā iekšējā rasēšana!

Viss pēc kārtas un Mīlestība arī!
Attiecības starp cilvēkiem - kārtība!
Novirzes vispār neiespējamas,
Kanonu skaita izjaukšana - kritiens!

Nevienam neko nesakiet,
Jautājiet cilvēkam skaitli,
Emocijas savas savāciet sevī,
Sapratīsiet - kuru tad aiznesa!

Āmen.
Tēvs Absolūts
19.10.18.

19.10.18.Quatrain “Number”

Finding a solution- is difficult way!
This is- math without emotions!
For people- the Essence of emotion life,
Proportion doesn’t play role!

Nevertheless, human- is mathematics!
Subjects to the “golden selection”,
Creates without thinking, but in practice,
Emotions- determine the solution!

Nature is subject to Fibonacci,
Everything is divided into proportions,
The task for human is defined,
Is human- a portion of energy?

The human is “Golden section”,
Increases the portion of Love energy,
He need to change mind about himself,
Human is built in proportions!

Life as action- according to the Program!
Nothing can be without looking!
Even your Instagram video,
There is- a part of Great order!

Human- is multi level system!
Your cells have Consciousness!
The generation of love energy- is the theme,
To understand your understanding!

Betrayal- is leaving the order!
Every thought- has a number!
Fibonacci numbers lined up,
The betrayal has no number and could not!

Order- is within Harmony!
Order of cells from God!
Human- is territory of mini eternity,
And understandable in heaven- the road!

If everything doesn’t work from the outside,
Look inside yourself for order,
I always, suggest in dream,
That order: divide by … or three!

Emotions put aside,
In Matter there must be a number,
If the “Golden section is equally,
Wait for the promised flight!

It’s proposed to consider- eight!
Russia- has such a Star!
October- is Wisdom autumn,
So- this is the Golden time!

People often tell lie,
On the face will not see anything!
Ask to write the Truth,
Will hear deep sigh!

There is the Soul and is one self- human!
Believe Me, not the same at all!
Soul plans for many years,
The shell can’t live so long!

Human always: two numbers!
And only one- Fibonacci,
The word- that is one number,
The second- is transmission of love energy!

Human doesn’t know his number!
Birthday, nothing to do with it,
Life in the mammon- claimed the number,
In a lie- a human is dressed!

Believe Me, in everything- is mathematics!
Even in the constructions of cells!
There is a movement and there is static,
The order is even in structure of the branches!

Human- is assembled from mathematics!
Even the frame- is “the Golden section!”
I repeat, life is never- static,
For human- this is internal drawing!

Everything is by order and Love too!
Relation between people- is order!
Deviations are generally impossible,
Breaking the number of canons- is decay!

Don’t tell anyone,
Ask the number to human,
Emotions collect inside yourself,
Will understand- then who brought!

Amen
Father Absolute
19.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.10.2018.

Skatījumu skaits: 103 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: