Galvenie » 2017 » Novembris » 19 » Vēsts: 19.11.17. Katrēns "Gada rudens" - *
22:10
Vēsts: 19.11.17. Katrēns "Gada rudens" - *

Vēsts: 19.11.17. Katrēns "Gada rudens" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Tomēr pierakstu!" / *(Н) "Однако, записываю!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_tomer_pierakstu/2014-05-21-1088 , и находка:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page4 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=86 ; и список молитв на датышском языке: http://spekavots.ucoz.ru/forum/14-87-1 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

19.11.17. Катрен "Осень года"………………………………………………………Quatrain "The autumn of the year"

Известно, нет плохой погоды! ..............Zināms, nav sliktu laikasptākļu! …………It is known, there is no bad weather!
Не только Вне и внутри! ....................... Ne tikai Ārēji, bet arī iekšēji!....................Not only from Outside, but also inside!
Главное, что все невзгоды, ...................Galvenais, ka visas likstas,………...…….The main thing is that all the adversity,
Отражение борьбы внутри! ...................Iekšējās cīņas atspoguļojums!.................Reflection of the struggle inside!

Внутренняя борьба всегда, ...................Iekšējā cīņa vienmēr,…………………………Internal struggle is always,
В любом человеке, ................................Jebkurā cilvēkā,………………………………..In any person,
Нужно определить: что "нет", а что "да",.Nepieciešamība noteikt: kas "nē", bet kas "jā",.It's necessary to determine: what is "no", but what is "yes",
Чтобы жить без помехи! ........................Lai bez traucējumiem dzīvotu!.......................To live without interference!

Часто определиться трудно, ..............Bieži grūti noteikt,…………………….……..It's often difficult to determine,
Мешает суета жизни, ..........................Dzīves burzma traucē,…………….………..The fuss of life prevents,
Но, для себя определить нужно,........Taču, priekš sevis noteikt vajag,…………....But, for yourself it's necessary to determine,
Чтобы знать, как жить! .......................Lai zinātu, kā dzīvot!.....................................To know, how to live!

Есть выбор человека, а есть народа!.Ir cilvēka izvēle, bet ir tautas!....................There are choice of human and there are nations!
Выборы не всегда совпадают! ............Vēlēšanās ne vienmēr sakrīt!....................Elections always don't coincide!
Разница в масштабах погоды, .............Atšķirība laikapstākļu mērogos,…………..The difference in weather scales,
Погода человека в истории тает! ........Cilvēka laikapstākļi vēsturē kūst!...............Human weather melt in history!

Но, погода народа совсем другое! .......Taču, tautas laikapstākļi pavisam kas cits!..But, the weather of nation is completely different!
Погода сравнима с Вечностью, ............Laikapstākļi ar Mūžību salīdzināmi,………..Weather is comparable to Eternity,
Она определяет судьбу такую, .............Viņa nosaka likteni tādu,…………………....She determines a such fate,
Складываясь из судеб человеческих!...No likteņiem cilvēciskiem izveidotu!............Coming from human destinies!

Хитросплетение судеб личностей, ........Personību likteņu viltīgs nolūks, ………..…The intricacies of personalities fate,
Незаметных с высот истории, ................Nemanāms no vēstures augstumiem,..…..Unseen from the heights of history,
Определяет судьбу народа в Вечности,.Nosaka tautas vēsturi Mūžībā,………...…..Determines the fate of nation in Eternity,
Зависимость от людей категории! .........Atkarībā no cilvēku kategorijām!..................Depends on people category!

Спектр людей и сознаний широк! .........Cilvēku un apziņu spektrs plašs!..................The spectrum of people and mind is wide!
Амплитуда от подлеца до гения! ..........Amplitūda no nelieša līdz ģēnijam!...............Amplitude from the scoundrel to genius!
Главное ориентировка на Восток, ........Galvenā orientācija uz Austrumiem,………..The main orientation to East,
Необходимо Единое мнение! ................Vienots viedoklis nepieciešams!..................United opinion is necessary!

Трудный процесс единения, ..................Grūts vienošanas process,…………………A difficult process of unity,
Судьбы у всех разные! ...........................Likteņi visiem dažādi!.................................Fates are different to everyone!
Первый этап - одно поведение, .............Pirmais etaps - viena uzvedība,……..…....The first stage- is one behavior,
Ответственность на каждом! .................Atbildība uz katra!.......................................Responsibility on everyone!

Все люди - произведение Бога! .............Visi cilvēki - Dieva ražojums!.......................All people- are work of God!
Но, задания у всех разные! ....................Taču, uzdevumi dažādi visiem!...................But, tasks are different to all!
Трудно найти одну дорогу, ......................Grūti vienu ceļu atrast,…………………..….It's difficult to find one way,
Понять это должен каждый! ...................To jāsaprot katram!......................................Everyone must understand this!

Как объединить людей вместе? .............Kā apvienot cilvēkus kopā?.......................How to unite people together?
Что нужно сказать людям? .....................Ko nepieciešams cilvēkiem teikt?..............What do you need to tell to people?
Пустым словам нет в Душе места, ........Tukšiem vārdiem nav Dvēselē vietas,…....There are no place in the Soul for empty words,
Промысел Бога - вместе, это прелюдия!.Dieva nodoms - kopā, tā prelūdija!...........God's providence- together, this is a prelude!

Революция не решит дела! .....................Revolūcija lietu neatrisinās!........................The revolution will not solve the problem!
Различие Душ не соединить! ..................Dvēseļu atšķirības nesavienot!...................The difference of the Souls is not connected!
В Духе для единения нет предела, ........Garā vienošanai robežu nav,………………..In the Spirit, there is no limits for unity,
Только Бог сможет соединить! ................Tikai Dievs varēs savienot!..........................Only God will can to unite!

Предложения много, но бесполезно! ...Priekšlikumu daudz, taču veltīgi!..................There are many offers, but it's useless!
Ничего не имеет смысла! ......................Jēgas nav nekādas!.....................................Nothing makes sense!
В истории всё известно, ........................Vēsturē viss zināms,………………………....In history everything is known,
Объединит людей Бога Замысел! .........Apvienot cilvēkus Dieva Nodoms!................Will of God is to unite people!

Все конституции не связаны с Богом! ...Visas konstitūcijas nesaistītas ar Dievu!...All the constitutions are not connected with God!
Вред наносят религии! ............................Ļaunumu ienes reliģijas!...........................Harm is caused by religions!
Россия изменит в итоге, ..........................Krievija rezultātā izmainīs,……………..….Russia will change in the end,
Прошлое всё безликое! ...........................Pagātni visu bezsejas!...............................The past is all faceless!

Не сама Русь начнёт, .............................Ne pati Krievzeme sāks,……………………Not Russia by herself will being,
Слишком большая полярность, ............Pārāk liela polaritāte,………………………..Too much polarity,
500 этот проект принесёт, ......................500 šo projektu atnesīs,…………………….500 this project will bring,
Открывая для людей ясность! ...............Cilvēkiem skaidrību atklājot!........................Will discover clarity for people!

Что Россия - территория Бога! ...............Ka Krievija - Dieva teritorija! ……………….That Russia- is the territory of God!
Что все люди равны перед Ним! ............Ka visi cilvēki Viņa priekšā vienlīdzīgi!........That all people are equal front of Him!
Единая цель - объединиться в итоге,.....Viens mērķis - apvienoties rezultātā,………The common target- is to unite in the end,
Над Россией воссияет Нимб! .................Virs krievijas Nimbs iemirdzēsies!................Nimbus will shines up to Russia!

У России всё это получится! ...................Krievijai viss tas izdosies!.............................Russia will success all that!
Что не сумело человечество! .................Ko cilvēce nespēja!.......................................What humanity has not managed!
Единение в Духе случится! .....................Vienošanās Garā notiks!..............................Unity in the Spirit will happen!
Для народов теперь Русь - отечество!....Priekš tautām tagad Krievzeme - tēvzeme!..For the nations now, Russia- Fatherland!

Осень года - грустное время! ................Gada rudens - drūms laiks!..........................Autumn of the year- is sad time!
Но, погоды не бывает плохой! ..............Taču, laikastākļi nemēdz būt slikti!................But, the weather don't happen bad!
Преображение для Руси не бремя! ......Pārveidošana priekš Krievzemes ne slogs!..Transformation for Russia is not a burden!
Люди пойдут дорогой одной! .................Cilvēki vienu ceļu ies!...................................People will go by the one road!

Конечно, у каждого своя задача! ...........Protams, katram savs uzdevums! ……......Of course, everyone has their own task!
Это для внутреннего совершенства! ....Tas priekš iekšējās pilnības!.......................This is for inner perfection!
Для Единства в Духе другая задача, ....Priekš Vienošanās Garā cits uzdevums,….For Unity in the Spirit, another task,
Мир поменять на совершенный! ...........Pasauli pārveidot pilnībā!............................Change the World to the perfection!

У России одной есть возможность, ......Krievijai vienai ir iespēja,……………………Only Russia has opportunity,
Объединить отдельные Сущности, ......Apvienot atsevišķas Būtības,……………….Unite individual Entities,
Только Бог даёт полномочия, ...............Tikai Dievs dod pilnvaras,…………………...Only God gives power,
Из людей сотворить Общность! ...........No cilvēkiem radīt Kopību!...........................From people to create a community!

Аминь. .....................................................Āmen………………………………………….Amen
Отец Абсолют. ........................................Tēvs Absolūts………………………………..Father Absolute
19.11.17 ...................................................19.11.17. ……………………………………,19.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 21.11.17.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.11.2017
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 19.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.11.2017., papildināts angļu valodā 21.11.2017.

Skatījumu skaits: 245 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: