Galvenie » 2018 » Decembris » 19 » Vēsts: 19.12.18. Katrēns "Jauna sēkla"
20:08
Vēsts: 19.12.18. Katrēns "Jauna sēkla"

19.12.18 Катрен “Молодое семя

Преображение не бывает быстрым,
Оно длится часто годами,
Первой чувствует Душа остро,
Первыми должны люди увидеть сами!

Сегодня события ускоряются!
Два фактора действуют вместе,
Природа на людей удивляется,
Её Душа не на том месте!

Сегодня вмешалась наука,
Наука, у которой нет выгоды,
Сотворчество бывает и мукой,
Нужно изменить на Планете погоду!

Есть всё за деньги, даже наука,
Негативное влияние капитала,
Жизнь такая – для всех мука,
Совести, как не бывало!

Повсюду деление на ложь и на Правду!
Науки коснулось тоже,
Наука – для человечества «Завтра»!
Но и обман тоже возможен!

Ещё нет прямого сражения,
Но, отголоски уже налицо,
Света не допустит Бог поражения,
Бог и наука – одно лицо!

Тот, кто в Боге – настоящий учёный!
Тот, кто учёный – конечно, в Боге!
Не может быть наука чёрной,
Свет побеждает всегда в итоге!

Главное, прорывные познания,
Они облегчают людей понимание,
Учёные расшифруют Бога Послания,
Сконцентрируют людей внимание!

Кто-то должен идти первым!
Люди Учителей выберут сами,
Главное для людей – быть в Вере!
Создатель руководит вами!

Нужны Знания и Эксперимент!
Часто практика важнее теории,
Люди поставят Науке свой постамент,
С учётом другой акватории!

Акватории Любви и Порядка!
Цифры откроют счёт!
Человечество минует упадок,
Будет понятен и взлёт!

Не сразу, но очень быстро,
Человечество увидит «Завтра»!
Наука откроет Новое русло,
И расскажет, наконец, Правду!

Правду о Мироздании и о подобии,
Природы и человека,
Подобие начинается ещё в утробе,
И это на все века!

Человек внутри совершенен,
Внешне – самостоятельный!
Человек в себе не уверен,
Поэтому, сам себе – испытатель!

Без Знаний – эксперименты вред!
Человек уверен в своей правоте,
Сам себе принёс много бед,
Не жизнь, а одни повороты!

Противоречие Материи в нём и Духа!
Летальный бывает исход,
Без Знаний, часто по слухам,
Новое поколение не пойдёт в поход!

Сегодня, наконец, верно!
Я знаю, пойдёт молодое семя,
Они и есть настоящие первые,
Это они – есть СемьЯ!

Аминь.
Отец Абсолют
19.12.18

Vēsts: 19.12.18. Katrēns "Jauna sēkla"

Pārveidošana nevar būt ātra,
Tā bieži ilgst gadiem,
Asi to pirmā jūt Dvēsele,
Pirmajiem jāredz cilvēkiem pašiem!

Šodien notikumi paātrinās!
Divi faktori darbojas kopā,
Daba par cilvēkiem brīnās,
Viņas Dvēsele ne tanī vietā!

Zinātne šodien iejaucās,
Zinātne, kurai nav labuma,
Līdzjaunrade ir arī mokas,
Uz Planētas laikapstākļus izmainīt vajag!

Viss ir par naudu, pat zinātne,
Kapitāla negatīvā ietekme,
Dzīve tāda - mokas priekš visiem,
Sirdsapziņas, kā arī nebūtu!

Visur dalīšana melos un Patiesībā!
Skāra arī zinātni,
Zinātne - priekš cilvēces "Rītdiena"!
Bet arī apmāns iespējams!

Vēl tiešas cīņas nav,
Taču, atskaņas jau redzamas,
Dievs nepieļaus Gaismas sakāvi,
Dievs un zinātne - vienpersona!

Tas, kurš Dievā - īsts zinātnieks!
Tas, kurš zinātnieks - protams, Dievā!
Zinātne nevar būt melna,
Gaisma rezultātā uzvar vienmēr!

Galvenais, pārrāvumu izzināšana,
Tie atvieglo cilvēku saprašanu,
Zinātnieki atšifrēs Dieva Vēstījumus,
Koncentrēs cilvēku uzmanību!

Kādam ir jāiet pirmajam!
Cilvēki Skolotājus izvēlēsies paši,
Galvenais priekš cilvēkiem - būt Ticībā!
Radītājs vada jūs!

Vajadzīgas Zināšanas un Eksperiments!
Bieži prakse svarīgāka par teoriju,
Cilvēki zinātnei savu postamnetu uzstādīs,
Ar citu akvatoriju rēķinoties!

Mīlestības un Kārtības akvatoriju!
Cipari atklās rēķinu!
Cilvēce kritienu apies,
Saprotams arī uzlidojums būs!

Ne tūliņ, bet ļoti ātri,
Cilvēce ieraudzīs "Rītdienu"!
Zinātne jaunu gultni atklās,
Un pasatāstīs, beidzot, Patiesību!

Patiesību par Pasaulsēku un līdzību,
Dabu un cilvēku,
Līdzība sākas vēl mātes miesās,
Un tas uz visiem mūžiem!

Cilvēks iekšķīgi pilnīgs,
Ārēji - patstāvīgs!
Sevī cilvēks nav pārliecināts,
Tādēļ, pats sev - izmēģinātājs!

Bez Zināšanām - eksperimenti kaitīgi!
Cilvēks savā taisnībā pārliecināts,
Pats sev daudz nelaimju sagādāja,
Ne dzīve, bet vieni pagriezieni!

Matērijas un Gara pretrunas viņā!
Letāls iznākums mēdz būt,
Bez Zināšanām, bieži pēc baumām,
Jaunā paaudze neies gājienā!

Šodien, beidzot, droši!
Es zinu, jaunās sēklas ies,
Viņi arī ir īstie pirmie,
Tie viņi - Ģimene/SeptiņiEs* ir!

Āmen.
Tēvs Absolūts
19.12.18.

19.12.18.Quatrain   “Young seed”

Transformation can’t be quickly,
It often lasts for years
The first one feels the Soul sharply,
The first people should see by themselves!

Today events are accelerating!
Two factors work together,
Nature is surprised for people,
Her Soul is not in the right place!

Today science intervened,
Science, which has no benefits,
Co creation is also in torment,
Need to change the weather on the Planet!

Everything is for money, even science,
The negative impact of capital,
Life is such- torment for everyone,
Conscience, as never had!

Everywhere division into a lies and the Truth!
Science touched too,
Science- for humanity is “Tomorrow”!
But deception is possible too!

There is no direct battle yet,
But, the echoes are already there,
God will not allow defeat,
God and science- is one face!

That, who in God- is real scientist!
That, who is scientist- of course, in God!
Science can’t be black,
Light always wins in the end!

The main thing, is breakthrough knowledge,
They make it easier for people to understand,
Scientists will decipher the Message of God,
Will concentrate people attention!

Someone should go first!
People will choose the Masters by themselves,
The main thing for people- to be in Faith!
The Creator is leading you!

Need Knowledge and Experiment!
Often practice is more important than theory,
People will put their pedestal for Science,
Taking into account another water area!

Water area of Love and Order!
Numbers will open the bill!
Humanity will pas the decline,
Understandable there will be also take off!

Not directly, but very soon,
Humanity will see “Tomorrow”!
Science will open a new channel,
And finally will tell the Truth!

The Truth about Universe and similarity,
Nature and human,
Similarity begins in the womb,
And this is for all ages!

The human inside is perfect,
Outside- independent!
The human inside himself is not confident,
Therefore, for himself- is the tester!

Without Knowledge- experiments are harmful!
The human is sure in his right,
Brought a lot of trouble for himself,
Not life, but only turns!

The contradiction of the Matter and the Spirit in himself!
There can be fatal end,
Without Knowledge, often rumored,
New generations will not go to the procession!

Today, finally, truly!
I know the new seeds will go,
They are the real first ones,
That are they- Family/ Seven I is there!

Amen
Father Absolute
19.12.18.


------------
* Krievu valodā: CемьЯ - SeptiņiEs vai Ģimene... (Eslaumas minējums)

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.12.2018.

Skatījumu skaits: 85 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: