Galvenie » 2017 » Janvāris » 21 » Vēsts: 20.01.17. Katrēns "Politika (pie inaugurācijas)"
16:54
Vēsts: 20.01.17. Katrēns "Politika (pie inaugurācijas)"

Vēsts: 20.01.17. Katrēns "Politika (pie inaugurācijas)"
.......................................................... Катрен "Политика (к инаугурации)"……….Quatrain "Policy (for the inauguration)"

Politiķi dīvaini cilvēki! ........................ Политики странные люди!..........................Politicians are strange people!
Eiforijā par vadīšanu! ........................ Эйфория от управления!.............................The euphoria of control!
Bet ap viņiem cilvēku nav, ................. Но вокруг них безлюдие,…………………….But around the have no people,
Galvenais - Mans lēmums! ................ Главное - Моё решение!.............................The main thing- My decision!

Prezidents kurš būs? ......................... Кто будет Президентом?...........................Who will be president?
Un politika kāda būs? ......................... И какая будет политика?...........................And what will be the policy?
Zin ne rezidenti, ................................. Знают не резиденты,………………………....Know not presidents,
Bet Debesu Vadītāji! ........................... А Небесные Руководители!.......................But Leaders of the Heaven!

Veltīgi jebkuri meklējumi! .................... Тщетны любые искания!...........................Any searches are in vain!
Redzēt vienkārši smieklīgi! ................. Просто смешно видеть!.............................Just funny to see!
Ciešanas cilvēciskās, .......................... Человеческие страдания,………………….Human suffering,
Dievs visu to redz! ............................... Бог это всё видит!...................................God sees it all!

Politiķi - arī cilvēki! ............................... Политики - тоже люди!............................Politicians- also people!
Bet viņiem liekas - Dievi! ..................... Но им кажется - Боги!..............................But for them seems- Gods!
Taču tā tiešām prelūdija, ..................... Но это точно прелюдия,…………………....But that really a prelude,
Vienam - ceļam priekš visiem! ............ Единой, для всех дороги!.........................One way for all!

Ceļam vienam un kopā! ....................... Дороги одной и вместе!..........................The one road and together!
Un visi vienlīdzīgi Dieva priekšā! .......... И все равны перед Богом!.......................And all equal front of the God!
Katrs savā vietā, .................................. Каждый на своём месте,………………....Each in his place
Bet, sliekšņa kopējā priekšā! ............... Но, перед общим порогом!.....................But before the general threshold!

Galvās pilnīgs sajukums, ..................... Смятение в головах полное,……………..The full confusion in the mind,
Apziņās - nesaprašana! ....................... В Сознаниях - непонимание!..................In Consciousness- misunderstanding!
Kurš būs Prezidents? Diezgan! ........... Кто будет Президентом? Полноте!...........Who will be president? Come!
Jābūt motivējumam! ............................ Должно быть обоснование!......................There should be justification!

Necenšaties pareģot! ........................... Не пытайтесь предсказывать!.................Don't try to predict!
Nākotne jums neredzama! ................... Вам не видно грядущее!........................You don't see what coming
Var jau kaut ko teikt, ............................. Можно что-то сказать,……………………You can say something,
Bet ne saprast ejošo! ............................ Но не понять идущего!..........................But don't understand the happening!

Ejošais, tātad, pozīcija! ......................... Идущий, значит, позиция!.......................Going, therefore, the position!
Tātad, redzējums savs! ........................ Значит, своё видение!..............................So, your own vision!
Bet varbū tas viss - fikcija, .................... А может всё это - фикция,………………....But maybe that all- a fiction,
Un maldīšanās pilnīga! ......................... И полное заблуждение!............................And a complete fallacy!

Dzīve - Dieva izrāde! ............................. Жизнь - спектакль Бога!..........................Life- play of the God!
Un viņš, patiešām, mūžīgs! ................... И он, действительно, вечен!...................And he, really, eternal!
Uz politiskā ceļa, ................................... На политической дороге,………………...On the political road,
Jebkurš var nolemts būt! ...................... Всякий может быть обречён!....................Anyone can be doomed!

Nolemts ne cilvēku, bet Dieva! .............. Обречён не людьмы, а Богом!................Doomed, not by human, but by God!
Pat par kareivi uzskatīts! ....................... Даже считающийся воителем!...............Even considered the warrior!
Rīcība blēņās pārvēršas, ...................... Поступки превращаются в небыль,……..The actions are transformed into fiction,
Un priekš cilvēkiem viņš - kaitnieks! ...... И он для людей - вредитель!..................And it is for the people- a pest!

Prezidents - arī eksāmens, ................... Президент - тоже экзамен,………………President- also exam,
Un, laikam, grūtākais! ........................... И, пожалуй, труднейший!.....................And, perhaps, most difficult!
Neko pretim nesaņemot, ...................... Ничего не имея взамен,………………….Nothing have to replace,
Paiet svarīgākais etaps! ....................... Проходит этап важнейший!....................Passing the most important step!

Taču etaps šis - sevišķi personīgs! ....... Но этап этот - сугубо личный!.................But this step- especially personal!
Kaut arī nosaukums augsts! ................. Хотя и высокое звание!..........................Although a high rank!
Dievam viss mazsvarīgs! ...................... Для Бога всё безразлично!.....................For the God everything is indifferent!
Priekš Dieva - tas uzdevums! ............... Для Бога - это задание!..........................For God- this is task!

Uzdevums Dievam būt, ........................ Задание быть Богом,……………………….Task to be God,
Kad apkārt - apmāns! .......................... Когда вокруг - обман!..............................When around- deception!
Aiz sliekšņa, spītīgi, aiziet, ................... Шагнуть, вопреки, за порог,………………Step contrary, over the threshold
Nezinot precīzi, kas tur! ....................... Не зная точно, что там!............................Don't know exactly, what is there!

Daudzi klūp! ........................................ Многие спотыкаются!..............................Many stumble!
Nesaprotot galveno! ............................ Не понимая главного!...............................Don't understanding the main!
Viņu dzīve nenoslēdzas, ..................... Жизнь их не замыкается,……………………Their life is not confined,
Amatā, un jo vairāk! ............................ На должность, и подавно!........................At the office, and even more!

Atbildēt nāksies vienalga! .................... Всё равно отвечать придётся!...................Anyway will need to answer!
Un ne kaut kur, bet šeit! ....................... И не где-нибуть, а здесь!.........................And not somewhere, but here!
Katram tiek dots, ................................. Каждому воздаётся,………………………...Each will be rewarded
Par ceļu noieto visu! ............................ За путь пройдённый весь!.........................For all the way, what is done!

Prezidents - tikai etaps! ....................... Президент - только этап!...........................President- only a stage!
Īss ļoti priekš dzīves! ............................ Очень короткий для жизни!......................Very short for the life!
Bieži, vienkārši, starts-ap, .................... Часто, просто, старт-ап,……………………..Often, simple, start- up,
Pie tam, vistuvākais! ............................. Причём, самый ближний!.........................Moreover, the closest!

Dzīve - melodija ilga! ............................ Жизнь - долгая мелодия!...........................Life- long melody!
Bet, priekš kāda, īsa! ............................ Но, для кого-то краткая!...........................But, for someone, short!
Prezidents, atkārtoju, prelūdija! ............ Президент, повторяю, прелюдия!...............President, I repeat, the prelude!
Un ne vienmēr saprotama viņam! ........ И не всегда ему понятная!...........................And not always clear for him!

Politika - ceļš greizs! ............................. Политика - кривая дорога!.......................Policy- curve of the road!
Nepārtraukti grāvji un akmeņi! .............. Сплошные канавы и камни!.......................Solid ditches and stones!
Politiķi - vienmēr bez Dieva, .................. Политики - всегда без Бога,………………..Policies- always without God,
Dzīve viņu aiziet pa pilieniem! ................ Жизнь их уходит по каплям!....................Their life is going by drop!

Jaunā pasaule jau sākas! ...................... Новый мир уже наступает!.......................The New World already coming!
Pagātnē aiziet politika! ........................... В прошлое уходит политика!...................Policy is going in the past!
Tā Garam dod vietu, .............................. Духу она уступает,………………………….That gives place for the Spirit
Polemikā neiesaistoties! ........................ Не вступая в полемику!...........................Without entering into the debate!

Tagad smieklīgi un nesvarīgi! ................. Теперь смешно и не важно!......................Now is funny and doesn't matter!
Kāda valsts spēcīgāka? ......................... Какая страна сильнее?............................Which country is more strong?
Cilvēki un Debesis saskanīgi, ................. Люди и Небеса слажено,…………………..People and the heaven harmoniously,
Formē to, kas svarīgāks! ........................ Формируют то, что важнее!.....................Forming, what is more important!

Āmen. ..................................................... Аминь……………………………………….Amen
Tēvs Absolūts. ........................................ Отец Абсолют………………………………Father Absolute
20.01.17. ................................................. 20.01.17…………………………………….20.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.01.17_2.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /21.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/21.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 21.01.2017.

Skatījumu skaits: 364 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: