Galvenie » 2018 » Janvāris » 20 » Vēsts:20.01.18. Katrēns "Vēstījums uz Mīlestību"
22:47
Vēsts:20.01.18. Katrēns "Vēstījums uz Mīlestību"

Vēsts: 20.01.18. Katrēns "Vēstījums uz Mīlestību"

20.01.18 Катрен "Посыл на Любовь"…………………………………………………….Quatrain "The promise of Love"

Меняются все, кто даже не хочет! .......Mainās visi, kurš pat negrib!.........................Changes everyone, who even doesn't want!
Энергия Посыла сильнее слов! .......Vēstījuma enerģija par vārdiem spēcīgāka!..Energy of Message is stronger than words!
Кто-то говорит, а кто-то хохочет, ..........Kurš runā, bet kurš smejas,………………..…Someone talks, but someone smiles,
Но, это Самого Бога улов! ....................Bet, tas Paša Dieva loms!..............................But, this is God's catch!

Сети стоят очень серьёзные, ..............Tīkli stāv ļoti nopietni,…………………………...Networks stay very seriously,
Люди выдохнули Любовь! ....................Cilvēki Mīlestību izdvesa!................................People breathed out Love!
Высокие энергии, из возможных, ........Augstas enerģijas, no iespējamām,………......High energy, from possible ones,
Они изменяют кровь! ...........................Tās izmaina asinis!...........................................They change the blood!

Эксперименты говорят точно, .............Eksperimenti precīzi pasaka,………………...Experiments say exactly,
Структура меняется в крови! ...............Asinīs struktūra mainās!................................The structure changes in the blood!
Без Веры понять это сложно, ..............Bez Ticības saprast to grūti,………………….Without Faith it's difficult to understand,
От удивления поднимаются брови! .....No pārsteiguma uzacis paceļas!....................Eyebrows rise from surprise!

Люди меняют Пространство! ............Cilvēki Telpu maina!..................................People change Space!
Гармония достигается внутри, .............Iekšķīgi harmonija sasniedzas,……………..Harmony is achieved inside,
Это не в темноте странствие, ..............Tas ne ceļojums tumsā,……………………...It's not wandering in darkness,
Результаты Посыла ещё впереди! .......Vēstījuma rezultāti vēl priekšā!....................The results of Message is coming yet!

Мир чувствует Посыл Любви! ........ Pasaule sajūt Mīlestības Vēstījumu!..........The World feels the Promise of Love!
Просыпается чувство Братства! .....Brālības jūtas pamostas!............................The feeling of Brotherhood awakens!

Меняется структура в крови, ...............Struktūra asinīs mainās,……………………....The structure changes in the blood,
Даже если далеко за двадцать! ..........Pat ja tālu aiz divdesmit!.................................Even if it's far after twenty!

Меняется Мир - меняются люди! .....Pasaule mainās - mainās cilvēki!.............The World changes- people change!
Пока в пассивном режиме! ..................Pagaidām pasīvā režīmā!.............................While in passive mode!
Эти изменения есть прелюдия, ...........Šīs izmaiņas prelūdija ir,……………………..These changes are prelude,
Изменения условий жизни! ..................Dzīves apstākļu izmaiņa!..............................Changes of living condition!

Люди не хотят, но придётся! ................Cilvēki negrib, bet nāksies!............................People don't want, but they will!
Пространство Любовью наполнено! ...Telpa Mīlestības piepildīta!............................Space is filled with Love!
И не где, как придётся, .........................Un ne kur, kā pagadās,……………………….And not where, as it's necessary,
А где Богом позволено! ........................Bet kur Dieva atļauts!.....................................But, where is allowed by God!

Сначала Русь в полном объёме! .......Sākumā Krievzeme pilnā apjomā!...................First Russia in full extent!
От океана до океана! ..........................No okeāna līdz okeānam!...............................From the ocean to the ocean!
Не останется ни одного проёма, ........Nepaliks nevienas ailes,……………………....There will not remain single opening,
Где бы Любовь не достала! ................Kuru Mīlestība nesasniegtu!...........................Wherever Love is not got!

Все от Президента до Патриарха, ..Visi no Prezidenta līdz Patriarham,…...Everything from the President to the Patriarch,
Изменяются, поднимаясь в Духе! ..Izmainās, Garā paceļoties!....................Change, by rising in the Spirit!

Не будет в Духе разрухи, ....................Nebūs sabrukuma Garā,…………….…...There will not be devastation in the Spirit,
Как в заколдованном круге! ................Kā apburtā lokā!.......................................As in a vicious circle!

Этот круг от Бога Подарок! .................Šis aplis no Dieva Dāvana!.......................This circle is from God!
Поддержка за Любовь и Веру! ...........Atbalsts par Mīlestību un Ticību!................Support for Love and Faith!
Ничего нет насмарку, ..........................Nekā nav uz izputēšanu,………...………...There is nothing bad,
Это - совершенства мера! ..................Tas - pilnības mērs!....................................It's- measure of perfection!

Сначала, повторяю, Россия! ...........Sākumā, atkārtoju, Krievija!....................First, I repeat, Russia!
Перейдёт в Богодержавие! ..............Pāries Dievvalstībā!.................................Will move in God kingdom!
Оправдается Её Миссия! ..................Viņas Misija attaisnosies!.......................Her mission will justified!
Новое придёт ПравоСлавие
! ...........Jauna PareizTicība atnāks!........................New Orthodoxy will come!

Решение Руси почувствуют люди, .....Krievzemes lēmumu sajutīs cilvēki,……….The decision of Russia will be felt by people,
Я сохраню Надежду для всех! ...........Es Cerību saglabāšu priekš visiem!............I will keep Hope for everyone!
Преображение - это прелюдия! .........Pārveidošana - tā prelūdija!.........................Transformation- is a prelude!
Сознание подтолкнёт вверх! .............Apziņa pabīdīs augšup!................................Consciousness will push up!

Посыл на Любовь подхватят везде! .Vēstījumu uz Mīlestību uztvers visur!.....A Promise for Love will be picked up everywhere!
В Посыле не бывает первых! ............ Vēstījumā pirmo nav!................................In the Promise there is no first ones!
В Посыле и нации равны все, ............Vēstījumā arī nācijas vienlīdzīgas visas,.In the Promise also the nation are all equal,
Посыл - это промысел Верных! .........Vēstījums - Uzticamo nodarbe tā!............The Promise- is the thought action of Faithful ones!

Посыл объединит Россию! ....................Vēstījums Krieviju apvienos!.......................The Promise will unite Russia!
Обратно вернётся Союз! ....................Atpakaļ Savienība atgiezīsies!.................The Union will turn back!
Оценит, наконец, Миссию, .....................Novērtēs, beidzot, Misiju,…………………...Will estimate, at last, the Mission,
Что это Судьба, а не груз! ......................Ka tas Liktenis, bet ne slogs!......................That is Destiny, but not a burden!

Соберётся Держава Великая! ............Sapulcēsies Dižena Lielvalsts………..….The Great Power will be gathered!
Охватит почти континент, ...................Kontinetu apņems gandrīz,………….……It will almost cover the continent,

Не будет больше безликая, ...................Nebūs vairs bezsejas,……………………….There will be no more faceless,
Это будущего контент! ...........................Tas nākotnes kontents!................................This is the content of future!

Подхватят другие народы, ...................Citas tautas uztvers,………………………….They will pick up other nations,
Идеологию примут России! ..................Krievijas ideoloģiju pieņems!.........................Will accept the Ideology of Russia!
Поймут, что основа Свободы, ..............Sapratīs, ka Brīvības pamats,…………..……Will understand, that basis of Freedom,
Посыл на Любовь, как Миссия! ............Uz Mīlestību Vēstījums kā Misija!..................A promise for Love is like a Mission!

Всё сложится в этом Мире! .................Viss sakārtosies šajā Pasaulē!...................Everything will develop in this World!
Преображения коснутся многих! ........Pārveidošana daudzus skars!.....................A lot will be affected by Transfiguration!
Наступит Великое перемирие, ...........Sāksies Lielais pamiers,………………….....There will start a Great truce,
Равенство станет итогом! ................Vienlīdzība rezultāts kļūs!.........................Equality will be the result!

Увеличится Октаэдра значение! .........Oktaedra nozīme palielināsies!....................Octahedra will increase in importance!
Мир усвоит Новые правила! ...............Pasaule Jaunos noteikumus apgūs!.............The World will learn the New rules!
Изменится людей поведение, .............Cilvēku uzvedība izmainīsies,……………….People behavior will change,
Наступит Рай, что веками манил! ...Sāksies Paradīze, kas gadsimtos vilināja!.There will be paradise, which beckoned for centuries!

Аминь. ....................................................Āmen………………………………………....…Amen
Отец Абсолют. .......................................Tēvs Absolūts…………………………….…….Father Absolute
20.01.18 ..................................................20.01.18………………………………....……...20.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 21.01.2018.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.01.2018. papildināts angļu valodā 22.01.2018.

Skatījumu skaits: 290 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: