Galvenie » 2019 » Janvāris » 20 » Vēsts: 20.01.19. Katrēns "Neatkārtot nekad"
22:57
Vēsts: 20.01.19. Katrēns "Neatkārtot nekad"

20.01.19. Катрен “Не повторить никогда”

Перед Переходом необходим отдых!
Впереди непонятный край,
Мир впереди ожидает сильных!
И предназначенный Судьбой Рай!

Рай – это не сказка для слабых!
Рай – это сложный промысел!
Не ждите в Раю никакой славы,
Рай – это Нового мира замысел!

Проявление – это трудный экзамен!
В Раю будет ещё сложнее!
Рай – это энергетический жизни параметр,
Предыдущей жизни много сложней!

Не подумайте, что сели в сани,
Спуска с горы не будет!
Теперь судьбу свою решаете сами!
Она – это Создателя подобие!

Для творчества нет категории времени!
Вы “вместе” творите Целое!
Сотворчество людей – это не бремя!
Вы формируете Свет Белый!

Вы “вместе” шагаете вверх!
На другой этой Пирамиды уровень!
Вы формируете взгляд сверху!
Перед вашим взором лишь прошлый день!

Прошлый день или прошлое “Завтра”!
Голограммы сложились в Целое!
Теперь перед вами – Правда!
Вы же собрали “камни” умело!

Судьба говорила, что пора собирать “камни”! 
Никто не понял Великого смысла!
Вы из разнообразия Целым стали,
Вы, значит, поняли Создателя Замысел!

Теперь вы уже сами – Боги!
А, точнее, Великое – вы подобие!
У Нового времени вы на Пороге!
Вы выполнили Моё Условие!

Сегодня можно сказать – вы смогли!
Объявлен порядок проникновения,
Вы от Плотного плана ушли,
Вы – это Шестой расы явление!

Экзамен был: собирать “камни”!
Ведь “камни” – это вы сами!
Исторические сложились дни,
Теперь вы нашли свои сани!

Всё дело совсем не в названии!
Суть происходящего в Единении!
Не подвело вас Духовное обоняние!
В Шестую расу – проникновение!

Сегодня Спектакль – только прелюдия!
Но, труппа была на подъёме!
Вы с листа сыграли Новую Эру,
И даже в полном объёме!

Завтра вам будет понятно,
Такой День не повторить никогда!
Наконец, люди сказали внятно,
Что человечеству быть всегда!

Оно под контролем Равенства!
Равенство в руках у Руси Святой!
Начинается Любви пиршество!
Мир не видел Победы такой!

Сегодня, повторяю, прелюдия!
19 – Знаковое число!
В Богов сегодня превратились люди,
Создатель подарил им Золотое весло!

Аминь.
Отец Абсолют
20.01.19

 

Vēsts: 20.01.19. Katrēns "Neatkārtot nekad"

Pirms Pārejas atpūta nepieciešama!
Priekšā novads nesaprotams,
Priekšā stipros Pasaule gaida!
Un Likteņa nolemtā Paradīze!

Paradīze - tā ne pasaka priekš vājiem!
Paradīze - tā sarežģīta domrīcība!
Negaidiet Paradīzē slavu nekādu,
Paradīze - tas Jaunās pasaules nodoms!

Izpausme - tas grūts eksāmens!
Paradīzē būs vēl sarežģītāk!
Paradīze - tas enerģētiskās dzīves parametrs,
Iepriekšējā dzīvē daudz sarežģītāk!

Nedomājiet, ka ragavās sēdāties,
No kalna nobrauciena nebūs!
Tagad savu likteni izlemiet paši!
Tas - Radītāja līdzība tā! 

Priekš jaunrades nav laika kategorijas!
Jūs "kopā" Veselumu radiet!
Cilvēku līdzjaunrade - ne slogs tas!
Jūs Pasauli Balto formējiet!

Jūs "kopā" dodaties augšup!
Uz citu šīs Piramīdas līmeni!
Jūs formējiet skatu no augšas!
Jūsu skatam tikai vakardiena priekšā!

Vakardiena vai pagājusī "Rītdiena"!
Hologrammas Veselumā sakārtojās!
Tagad jums priešā - Patiesība!
Jūs taču "akmeņus "savācāt prasmīgi!

Liktenis teica, ka laiks "akmeņus" savākt!
Neviens Lielo nozīmi nesaprata!
Jūs no daudzveidības Veselums kļuvāt,
Jūs, tātad, Radītāja Nodomu sapratāt!

Tagad jūs paši jau - Dievi!
Bet, precīzāk, Diženā - līdzība jūs!
Pie jaunā laika Sliekšņa jūs!
Jūs Manu Noteikumu izpildījāt!

Šodien var teikt - jūs varējāt!
Izsludināta iekļūšanas kārtība,
Jūs no Blīvā plāna aizgājāt,
Jūs - tā Sestās rases parādība!

Eksāmens bija: "akmeņus" salasīt!
Jo "akmeņi" - tie jūs paši!
Vēsturiskas dienas izveidojās,
Tagad jūs savas ragavas atradāt!

Lieta visa pavisam ne nosaukumā!
Jēga notiekošajam Vienošanā!
Nepiekrāpa jūs Garīgā oža!
Sestajā rasē - iekļūšana!

Šodien Izrāde - tikai prelūdija!
Taču, trupa bija jau pacilātībā!
Jūs no lapas Jauno Ēru nospēlējāt,
Un pat pilnā apmērā!

Rītdien jums būs skaidrs,
Tādu dienu neatkārtot nekad!
Beidzot, cilvēki teics skaidri,
Ka cilvēcei būt vienmēr!

Zem Vienlīdzības kontroles tā!
Svētās Krievzemes rokās Vienlīdzība!
Sākas Mīlestības mielasts!
Uzvaru tādu Pasaule neredzēja!

Šodien, atkārtoju, prelūdija!
19 - skaitlis Nozīmīgs!
Dievos pārvērtās cilvēki šodien,
Radītājs Zelta airi viņiem uzdāvināja!

Āmen. 
Tēvs Absolūts
20.01.19.

20.01.19.Quatrain  „Never repeat”

​​​​​​​Rest is necessary before Transition!
There is an incomprehensible edge ahead,
The World ahead is waiting for the strong ones!
And destined Paradise by Destiny!

Paradise- is not a fairy tale for weak ones!
Paradise- is difficult thought action!
Don’t expect any glory in Paradise,
Paradise- is the plan of the New World!

Manifestation- is difficult exam!
In Paradise it will be even more difficult!
Paradise- is parameter of energy life,
In previous life is much harder!

Don’t think that you sat in the sleigh,
Descent from the mountain will not be!
Now you decide your own destiny!
This is- the similarity of the Creator!

For the creativity there is no category of time!
You “together” create the Whole!
The co-creation of people- is not a burden!
You form White World!

You “together” step up!
On another this Pyramid level!
You form the view from the top!
Only yesterday is front of your eyes!

Yesterday or passed “Tomorrow”!
Holograms have developed into a Whole!
Now front of you- is Truth!
You collected “the stones” skillfully!

Fate said, it’s time to collect “stones”!
No one understood the Great meaning!
You became a Whole from variety,
You, therefore, understood the Plan of the Creator!

Now you are by yourself- Gods!
But, more precisely, Great- similarity you are!
You are on the Threshold of the New time!
You fulfilled My Condition!

Today can say- you could!
Announced the order of penetration,
You have gone away from dense plan,
You- are the phenomenon of the Sixth race!

Exam was: collect the “stones”!
After all, the “stones”- are you!
Historical days have developed,
Now you have found your sleigh!

The whole thing is not in the name!
The essence of what is happening in the Unity!
Spiritual sense of smell didn’t let you down!
In the Sixth race-penetration!

Today Performance- is only prelude!
But, the troupe was on the rise!
You played a New Era from the page,
And in full condition!

Tomorrow you will understand,
Such a day is never repeated!
Finally, people said clearly,
That humanity will always be!

It’s under the control of Equality!
Equality is in the hands of Holy Russia!
Begins the feast of Love!
The World has not seen such a Victory!

Today, I repeat, is prelude!
19- number is Important!
People turned into Gods today,
The Creator gave them a golden paddle!

Amen
Father Absolute
20.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.01.2019.

Skatījumu skaits: 92 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: