Galvenie » 2018 » Februāris » 20 » Vēsts: 20.02.18. Katrēns "Kurš Prezidents?"
17:59
Vēsts: 20.02.18. Katrēns "Kurš Prezidents?"

20.02.18 Катрен ​"Кто Президент?" ​​

Начинается Новый этап!
Этап открытой для всех информации!
Кажется, что Народ восстал,
В прошлом Души деградация!

Претенденты теперь без грима!
Нужно всем показать лицо!
Кто-то разговаривает игриво,
А кто-то, как замкнутое кольцо!

Все равны - это точно не правда!
Властный режим круче!
Всё станет понятно Завтра,
Когда развеются тучи!

Для Народа - выбор тяжёлый!
Партии себя дискредитировали,
Компромисс уже невозможен!
Действия отрепетированы!

Красные - власть Народу!
100-летний призыв!
Для бизнеса нужна погода,
Для Правительства отзыв!

Все хотят власти и много!
Обещания, как из прошлого!
Революция станет итогом,
Эволюция уже невозможна!

Главное, кардинальное изменение!
Промежуточные реформы не нужны!
Следует новое людей поведение,
Не бывать на Руси нужды!

Нужда перешла границы,
Капитал распределён неверно!
Нарушены Равенства традиции!
В политике нужно «зерно»!

Главное «зерно» - Равенство!
Люди ждут справедливость!
Социальное на Руси неравенство!
Породило несправедливость!

Победит тот, кто всё понимает!
Говорит без спекуляции,
Народ уже этого ожидает!
Жизнь без эксплуатации!

Претендентов много, но выбор один!
Решение за политтехнологиями,
Народ понимает, что выбор за ним,
Внутри своей акватории!

Он ждёт Мудрости и рассудка!
Обещания уходят в прошлое!
Когда же придёт утро?
И Рай станет возможным?

Нужно говорить про реальность!
Про долги и несправедливость,
За каждым стоит Дуальность,
Народ ждёт дело, не новость!

Новость одна - все в Боге!
Россия страна Духа!
Претенденты не должны лгать в итоге,
У лгуна на Душе разруха!

Каждый, как на просмотр!
Рентгеновское обследование!
Это почти, как смотр,
Военного обеспечения!

Силы, повторяю, не равные!
Возможности тоже разные,
За кем окажется Правда?
И где ключевая фраза!

Для России - она одна!
Единение в Духе!
Для человечества она тоже одна,
Отсутствие на Душе - разрухи!

Победит: за кем Правда!
Уже видно, кто лжёт!
Президент должен показать Завтра!
Рассчитать траекторию полёта!

Аминь.
Отец Абсолют.

20.02.18

Vēsts: 20.02.18. Katrēns "Kurš Prezidents?"

Sākas Jauns etaps!
Etaps informācijas priekš visiem atklātas!
Šķiet, ka Tauta sacēlās,
Dvēseles degradācija pagātnē!

Pretendenti tagad bez grima!
Visiem seju parādīt vajag!
Kāds runā rotaļīgi,
Bet kāds, kā slēgts aplis!

Visi vienlīdzīgi - tā tiešām nepatiesība!
Valdošs režīms iespaidīgāks!
Rīt viss kļūs saprotams,
Kad mākoņi izklīdīs!

Priekš Tautas - izvēle smaga!
Partijas sevi diskreditēja,
Kompromiss jau neiespējams!
Darbības iemēģinātas!

Sarkanie - varu Tautai!
100 gadīgs aicinājums!
Biznesam laikapstākļi nepieciešami,
Priekš Valdības atsaucība!

Visi grib varu un daudz!
Apsolījumi, kā no pagātnes!
Revolūcija rezultāts kļūs,
Evolūcija jau neiespējama!

Galvenais, kardinālas izmaiņas!
Starpposmu reformas nevajadzīgas!
Seko cilvēku uzvedība jauna,
Nebūt Krievzemē nabadzībai!

Nabadzība robežas pārsniedza,
Kapitāls sadalīts nepareizi!
Sagrautas vienlīdzības tradīcijas!
Politikā "grauds" vajadzīgs!

Galvenais "grauds" - Vienlīdzība!
Cilvēki taisnīgumu gaida!
Sociālā nevienlīdzība Krievzemē!
Netaisnību radīja!

Uzvarēs tas, kurš visu saprot!
Runā bez spekulācijām,
Tauta jau gaida to!
Dzīvi bez ekspluatācijas!

Pretendentu daudz, taču izvēle viena!
Lēmums polittehnoloģijām,
Tauta saprot, ka izvēle aiz viņas,
Savas akvatorijas iekšienē!

Viņa gaida gudrību un saprātu!
Solījumi pagātnē aiziet!
Kad gan rīts atnāks?
Un Paradīze iespējama kļūs?

Runāt par realitāti vajag!
Par parādiem un netaisnību,
Aiz katra Dualitāte stāv,
Tauta gaida darbus, ne jaunumus!

Jaunums viens - visi Dievā!
Krievija Gara valsts!
Pretendenti rezultātā melot nedrīkst,
Melim Dvēselē sabrukums!

Katrs kā uz caurskati!
Rentgenisku apsekošanu!
Tā gandrīz, kā skate,
Militāram nodrošinājumam!

Spēki, atkārtoju, nevienlīdzīgi!
Iespējas arī dažādas,
Kuram izrādīsies Taisnība?
Un kur atslēgas frāze!

Priekš Krievijas - viena tā!
Vienošanās Garā!
Priekš cilvēces arī tā viena,
Dvēselē neesoša - sabrukuma!

Uzvarēs: aiz kā Patiesība!
Jau redzams, kurš melo!
Prezidentam jāparāda Rītdien!
Aprēķināt lidojuma trajektoriju!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
20.02.18.

20.02.18. Quatrain "Who is the President?"​

A new stage begins!
Stage of information is open for all!
It seems that the Nation rose up,
Degradation of Soul in the past!

Applicants are now without wake up!
It's necessary to show the face to all!
Someone is talking playfully,
And someone, as a closed ring!

All are equal- this is definitely not true!
Dominant regime is more impressive!
Everything will become clear Tomorrow,
When the clouds will split up!

For the Nation- the choice is heavy!
Parties discredited themselves,
Compromise is no longer possible!
Actions are rehearsed!

Red- power to the Nation!
100 years old calling!
Business needs weather,
Response for the Government!

Everybody want power and a lot!
Promises, as from the past!
The revolution will become a result,
Evolution is no longer possible!

The main thing is drastic changes!
Interim reforms are not needed!
It should be a new behavior of people,
Don't be poverty in Russia!

Poverty has crossed borders,
The capital is distributed incorrectly!
The tradition of equality is violated!
Need "a grain" in politics!

The main "grain"- is Equality!
People are waiting for justice!
Social inequality in Russia!
Made injustice!

The one, who know everything will win!
Speaks without speculation,
The Nation already expects this!
Life without exploitation!

There are many applicants, but there is only one choice!
The decision for political technology,
The Nation understand, that the choice is up to them,
Inside their water area!

She is waiting for Wisdom and Reason!
Promises are going in the past!
When the morning will come/
And Paradise will be possible?

Need to talk about reality!
About debts and injustice,
Behind each stands Duality,
Nation is waiting for business, not news!

There is only one new- everyone is in God!
Russia is country of the Spirit!
Applicants should not lie in the end,
The liar has a devastating Soul!

Everyone as on the passing through!
X-ray examination!
It's almost like a review,
Of military support!

Forces, I repeat, are not equal!
The possibilities are also different,
Who will be Truth?
And where the phrase of key!

For Russia- it is one!
Unity in the Spirit!
For humanity, it is also one,
Not existed in the Soul- ruin!

Will win: who is Truth!
Already visible, who is lying!
The President must show Tomorrow!
Calculate the trajectory of the flight!

Amen
Father Absolute
20.02.18.Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.02.2018.

Skatījumu skaits: 216 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: