Galvenie » 2019 » Februāris » 20 » Vēsts: 20.02.19. Katrēns "Lūzuma gads"
15:59
Vēsts: 20.02.19. Katrēns "Lūzuma gads"

20.02.19. Катрен “Год переломный”

Кто-то продаётся Америке!
Кто-то настроен против,
В Мире политическая истерика,
Печальный до жути мотив!

В Мире бушуют страсти,
Люди не понимают, что будет?
Либо ожидается новый строй,
Либо Планеты уже не будет!

Кто-то хочет управлять Планетой,
Забывая, что это Промысел Бога!
Люди не хотят слушать Его Советы,
Крайние меры будут применены в итоге!

Планета переживала разное,
Человечество не помнит Конец Света!
Закончилась жизнь праздная,
Разменная, такая жизнь, монета!

Все страны на грани войны,
Религии толкают к Третьей,
Посмотрите с любой стороны,
Прелюдия Конца Света, поверьте!

Люди не слышат друг друга,
Кто сильнее – тот прав!
Не работает слово «порука»!
Люди совсем потеряли страх!

Предупреждаю, что год переломный!
После двадцати, уже нет цифр,
Изменения предстоят огромные,
Информационный падёт эфир!

Паутину предложил Создатель,
Говорил ещё в четвёртом году,
Что испортят эту связь обыватели,
Переведут на коммерческую волну!

Всё теперь только за деньги,
Жизнь подорожала и очень,
Люди понимают, что Судный день,
Скоро наступит, подобие осени!

Осень для людей и для стран!
Человечества обнищание в Духе,
Лицемерия открыт кран,
Предтеча всеобщей разрухи!

Люди этого ждут, не надеясь!
Что есть будущее на Горизонте,
Власть против людей, не стесняясь,
Все забыли про спасительный зонт!

Кажется, что спасать некого!
Природа грозит наказанием,
Нужно Правду говорить смело,
От Бога люди ждут указания!

Но, люди сами не слышат Бога!
Нет никакой у них способности,
Кругом одни лишь слова,
Спастись уже нет возможности!

Главная причина – неверие!
Религии говорят о своём!
В искажении не бывает Веры,
Власть и религии уже вдвоём!

Природа разрушит Америку,
Будет паника на мировом рынке,
Уже сейчас на бирже истерика,
Китай теперь очень прыткий!

Но, всё это – суета перед бурей,
Не поможет переполюсовка валют,
Переход в Шестую никто не забудет,
Новой Расе на Небе – салют!

Мир оказался на грани эпох!
Внутренне у всех – напряжение!
Кому-то лучше «хороших снов»!
Создатель утвердил изменение!

Первый шаг совершит Россия!
Её – Исторический выход,
Если вспомнит Она о своей Миссии,
Тогда первой пройдёт Переход!

Аминь.
Отец Абсолют
20.02.19

 

Vēsts: 20.02.19. Katrēns "Lūzuma gads"

Kāds pārdodas Amērikai!
Kāds noskaņots pret,
Pasaulē politiskā histērija,
Bēdīgs līdz šausmām motīvs!

Pasaulē kaislības trako,
Cilvēki nesaprot, kas būs?
Vai jauna kārtība gaidāma,
Vai Planētas jau nebūs!

Kāds grib Planētu vadīt,
Aizmirstot, ka tā Dieva Nodarbe!
Cilvēki Viņa Padomus uzklausīt negrib,
Rezultātā tiks gālēji mēri pielietoti!

Planēta daudz ko pārdzīvoja,
Cilvēce neatceras Pasaules Galu!
Beidzās dzīve bezdarbīgā,
Tāda dzīve, maiņas monēta!

Visas valstis uz kara robežas,
Reliģijas mudina uz Trešo,
Paskataties no jebkuras puses,
Pasaules Gala prelūdija, ticiet!

Cilvēki nedzird viens otru,
Kurš stiprāks - tam taisnība!
Nedarbojas vārds "galvojums"!
Cilvēki bailes zudēja pavisam!

Brīdinu, ka gads lūzuma!
Pēc divdesmit, ciparu jau nav,
Izmaiņas stāv priekšā milzīgas,
Informatīvais ēteris kritīs!

Tīmekli piedāvāja Radītājs,
Teica vēl ceturtajā gadā,
Ka šo sakaru mietpilsoņi izbojās,
Pārvedīs uz komercvilni!

Viss tagad tikai par naudu,
Dzīve sadārdzinājās un ļoti,
Cilvēki saprot, ka Tiesas diena,
Drīz pienāks, līdzīgi rudenim!

Rudens priekš cilvēkiem un valstīm!
Cilvēce Garā grimst nabadzībā,
Liekulībai krāns atvērts,
Viskopīga posta priekštecis!

Cilvēki to gaida, necerot!
Ka ir nākotne pie Horizonta,
Vara pret cilvēkiem, nekautrējoties,
Visi aizmirsa par glābšanas zonti!

Šķiet, ka nav kuru glābt!
Daba draud ar nosodījumu,
Vajag Patiesību droši teikt,
No Dieva cilvēki norādījumus gaida!

Taču cilvēki paši nedzird Dievu!
Nav viņiem spēju nekādu,
Apkārt tikai vārdi vien,
Glābties vairs iespēju nav!

Galvenais iemesls - neticība!
Reliģijas runā par savu!
Kropļojumos Ticības nav,
Vara un reliģijas jau divatā!

Daba sagraus Amēriku,
Pasaules tirgū panika būs,
Jau tagad biržā histērija,
Tagad Ķīna ļoti ņipra!

Taču, tas viss - burzma pirms vētras,
Nepalīdzēs valūtas pārplusošana,
Pāreju Sestajā neaizmirsīs neviens,
Jaunajai Rasei Debesīs - salūts! 

Pasaule izrādījās uz ēru robežas!
Iekšēja visiem - spriedze!
Kādam labāk "jaukus sapņus"!
Radītājs izmaiņas apstiprināja!

Pirmo soli īstenos Krievija!
Viņas - Vēsturikais izgājiens,
Ja Viņa par savu Misiju atcerēsies,
Tad Pāreju izies pirmā!

Āmen.
Tēvs Absolūts
20.02.19.

20.02.19.Quatrain “A crucial year”

Someone is selling to America!
Someone is against,
In the World is political hysteria,
Sad eerily motive!

Passion is raging in the World,
People don’t understand, what will happen?
Either a new order is expected,
Or the Planet will be gone!

Someone wants to rule the Planet,
Forgetting that this is the Providence of God!
People don’t want to listen His Advice,
Extreme measures will be applied in the end!

The Planet experienced a lot,
Humanity doesn’t remember the end of the World!
Life ended in inaction,
Such a life, is exchange coin!                               

All countries on the border of war,
Religions are pushing for the Third,
Look from any side,
Prelude of the End of the World, believe Me!

People don’t hear each other,
Who is stronger- he is right!
The word “bail” doesn’t work!
People completely lost their fear!

I warn you that the year is a turning point!
After twenty, there are already no more numbers,
The changes are immense
Informative ether will fall!

Creator proposed Web,
He spoke in the fourth year,
That philistines will spoil this bond,
Will transfer to a commercial wave!

Everything is now only for money,
Life got expensive and very much,
People understand that Judgment day
Coming soon, like autumn!

Autumn for people and countries!
Humanity in the Spirit sinking into poverty,
Tap is open for hypocrisy,
The forerunner of the universal devastation!

People are waiting for this, without hoping!
That there is the future at the Horizon,
Power against people, don’t hesitate,
Everyone forgot about saving umbrella!

It seems, that there is no one to save!
Nature threatens with punishment,
It’s necessary to say the Truth boldly,
People are waiting for instructions from God!

But people themselves don’t hear God!
They have no any ability,
Around are only words,
There is no possibility of escape!

The main reason- is disbelief
Religions talk about their own!
There is no Faith in distortions,
Power and religions already together!

Nature will destroy America,
There will be panic in the global market,
Already on the market is hysteria,
China is now very quick!

But, all this- is vanity before storm,
Reversal of currencies will not help,
Transition to the Sixth no one will forget,
For New race in Heaven- is salute!

The World was on the border of eras!
Internally for all- pressure!
Someone better “nice dreams”!
The Creator has approved the change!

The first step will make Russia!
Her- Historical way out,
If She will remember her Mission,
Then the Transition will pass the first!

Amen
Father Absolute
20.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.02.2019

Skatījumu skaits: 67 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: