Galvenie » 2019 » Marts » 20 » Vēsts: 20.03.19. Katrēns "Daba pārstāj gaidīt"
15:27
Vēsts: 20.03.19. Katrēns "Daba pārstāj gaidīt"

20.03.19. Катрен “Природа перестаёт ждать”

Вы не опоздали, но припозднились!
“Каждому овощу – своё время”,
Поняли это и прослезились,
Даже для вас сегодня жизнь – бремя!

Создатель диктует очень давно!
Такого не бывало в Истории!
Вы должны были понять всё равно:
Это – информация другой категории!

Я не диктую стихи вам просто,
Я даю для вас – информацию,
Фактически формируется мост,
Сокращая между Нами дистанцию!

Долгие года давал “инструкцию”!
Как готовить себя к Переходу,
Как своей жизни сложить конструкцию,
Не меняя при этом хода!

Нельзя просто ждать Перехода!
Это по существу очень странно,
Переход – это сложная над собой работа,
И каждый день очень важен!

Прошло уже много лет жизни!
Переход почти рядом с вами!
Вы всё равно не готовы менять жизнь,
Продолжается “борьба на татами”!

Вам надо принимать решение!
Не простое, а – Историческое!
Если не имеете Единого мнения,
Не получится – категорически!

Вы упустили контроль энергии,
Объяснял, что надо две сразу,
Равновесие энергий, как гири,
Не получилось у людей ни разу!

Я спрашиваю с тех, кто первый!
Что говорить про всё человечество?
Будут, к сожалению, жертвы,
Не получается никак Отечество!

Теперь уже: спеши, не спеши!
Менять себя – очень сложно,
Не подняться до Небесной тиши!
Десять лет назад – было возможно!

Потерянные для Неба – люди!
Все народы грешат одним и тем же!
Сегодня в Небе Историческая прелюдия!
Перед Создателем – люди те же!

Как разбудить, что сказать такое,
Чтобы в людях проявился Росток?
Человечество, как всегда – никакое,
Надежда одна – на Восток!

Но, Восток тоже готов не очень!
Не набирается два процента!
В головах людей – поздняя осень,
От Тьмы очень много агентов!

Лгут и вредят – одновременно!
Подлости превышен порог!
Забывают, что Плотный план – временно,
Жизнь отдана злу в залог!

Для Новой расы – они не нужны!
Нужны: СоТворцы и Боги!
Поверьте, для Создателя нет нужды,
Собирать последние крохи!

Мне достаточно того, что есть!
Не жалко, уходящих в безвестность!
Они сами попали к мамоне в сеть,
Жизнь такая – есть безысходность!

Я говорил, что “Завтра” – в руках!
В руках самого человечества!
Поверьте, каждый из вас – не пустяк!
Из частиц состоит Вечность!

Повторяю, Природа перестаёт ждать!
Да и что ждать от неверия?
Она начинает Планету менять,
Людей, превращая в поверье!

Тот, кто понимает – спасётся!
Понимающий – изменит себя!
Переход строгий тех не коснётся,
Кто любит себя и Меня!

Трудный Путь уготован людям!
Виноваты во всём они сами!
Их коснётся Перехода прелюдия,
Но, вы успеете “сесть в свои сани”!

Аминь.
Отец Абсолют
20.03.19

 

Vēsts: 20.03.19. Katrēns "Daba pārstāj gaidīt"

Jūs nenokavējāt, taču iekavējāt!
"Katram auglim - savs laiks!
Sapratāt to un apraudājāties,
Pat priekš jums šodien dzīve - slogs!

Radītājs diktē ļoti sen!
Tāds kaut kas Vēsturē nebija!
Jums bija jāsaprot vienalga:
Tā - citas kategorijas informācija!

Es nediktēju pantus jums vienkārši,
Es priekš jums dodu - informāciju,
Faktiski tilts formējas,
Saīsinot distanci starp Mums!

Ilgus gadus devu "instrukciju"!
Kā sevi gatavot Pārejai,
Kā savai dzīvei konstruciju salikt,
Nemainot gaitu pie tam!

Nedrīkst vienkārši Pāreju gaidīt!
Tas pēc būtības ļoti dīvaini,
Pāreja - tas sarežģīts darbs ar sevi,
Un katra diena ļoti svarīga!

Pagāja jau daudzi dzīves gadi!
Pāreja gandrīz līdzās ar jums!
Jūs vienalga neesat gatavi mainīt dzīvi,
Turpinās "cīņa uz tatami"!

Jums lēmumu pieņemt vajag!
Ne vienkāršu, bet - Vēsturisku!
Ja viedokļa nav Vienota,
Nesanāks - kategoriski!

Jūs enerģijas kontroli palaidāt garām,
Paskaidroju, ka vajag divas uzreiz,
Enerģiju līdzsvars, kā atsvari,
Nesanāca cilvēkiem ne reizi!

Es prasu no tiem, kuri pirmie!
Ko teikt par cilvēci visu?
Būs, par nožēlu, upuri,
Tēvzeme nekādi nesanāk!

Tagad jau: steidzies vai nesteidzies!
Mainīt sevi - ļoti sarežģīti,
Uz Debesu klusumu nepacelties!
Desmit gadus atpakaļ - bija iespējams!

Zaudēti priekš Debesīm - cilvēki!
Visas tautas grēko ar vienu un to pašu!
Šodien Debesīs Vēsturiska prelūdija!
Radītāja priekšā - cilvēki tie paši!

Kā pamodināt, ko tādu teikt,
Lai cilvēkos Asns izpaustos?
Cilvēce, kā vienmēr - nekāda,
Cerība viena - uz Austrumiem!

Taču, Austrumi arī vēl ne sevišķi gatavi!
Nesanāk divi procenti!
Cilvēkiem galvās - rudens vēls,
No Tumsas ļoti daudz aģentu!

Melo un kaitē - vienlaicīgi!
Nekrietnības slieknis pārsniegts!
Aizmirst, ka Blīvais plāns - pagaidām,
Dzīve atdota ļaunumam ķīlā!

Priekš Jaunās rases - nav viņi vajadzīgi!
Vajadzīgi: LīdzRadītāji un Dievi!
Ticiet, priekš Radītāja nav vajadzības,
Salasīt pēdējās drusciņas!

Man pietiekami tā, kas ir!
Nav žēl, aizejošo bezvēstī!
Viņi paši mamona tīklos nokļuva,
Dzīve tāda - bezizeja ir!

Es teicu, ka "Rītdiena" - rokās!
Pašas cilvēces rokās!
Ticiet, katrs no jums - ne nieks!
No daļām Mūžība sastāv!

Atkārtoju, Daba pārstāj gaidīt!
Un ko gan gaidīt no neticības?
Tā Planētu mainīt sāk,
Cilvēkus, ticējumos pārvēršot!

Tas, kurš saprot - glābsies!
Saprotošais - izmainīs sevi!
Stingrā Pāreja neskars tos,
Kurš sevi mīl un Mani!

Grūts ceļš sagatavots cilvēkiem!
Vainīgi visā viņi paši!
Viņus skars Pārejas prelūdija,
Bet, jūs paspēsiet "ragavās savās iesēsties"!

Āmen.
Tēvs Absolūts
20.03.19.

20.03.19.Quatrain  „Nature stops to wait”

You were not late, but you were delay!
“Every fruit- has its time!”
Understood it and wept,
Even for you today life- is a burden!

The Creator dictates a very long time!
This didn’t happen in History!
You should have understood anyway:
This- is information of another category!

I don’t dictate poems to you just like that,
I give for you- information,
In fact a bridge is being formed,
Reducing the distance between Us!

I gave “instructions” for many years!
How to prepare yourself for the Transition,
How to assemble construction of your life,
Without changing the course!

You can’t just wait for the Transition!
This is essentially very strange,
Transition- is hard work with yourself,
And each day is very important!

It has been passed already many years of life!
Transition is almost near you!
You anyway are not ready to change your life,
The “fight for tatami” continues!

You need to make a decision!
Not simple, but- Historical!
If you don’t have United opinion,
It will not work- categorically!

You missed the energy control,
I explained, that need two at once,
The balance of energies, like weights,
People never succeeded!

I ask from those who are the first ones!
What to say about all humanity?
There will be, sadly, victims,
There is no way for Fatherland!

Now already: hurry or don’t hurry!
Change yourself- is very difficult,
Don’t rise up to Heavenly silence!
Ten years ago- it was possible!

Lost for Heaven- people!
All nations sin in the same way!
Today in Heaven is Historical prelude!
Front of the Creator- the same people!

How to wake up, what to say,
That Sprout manifests in people?
Humanity, as always- nothing,
One hope- to the East!

But, the East is also not very ready!
Not getting two percent!
In the heads of people- is late autumn,
There are a lot of agents from Darkness!

Lie and harm- at the same time!
Meanness threshold exceeded!
Forget, that the Dense plan- is temporary,
Life is given to evil as a pledge!

For a New race- they are not needed!
Needed: Co-Creators and Gods!
Believe, for the Creator there is no need,
Collect the last crumbs!

I have enough, of what is!
Don’t mind, leaving ones in obscurity!
They got into mammon net by themselves
Such a life- is hopelessness!

I said that “Tomorrow”- is in the hands!
In the hands of humanity itself!
Believe Me, everyone of you- is not a trifle!
Eternity consists of particles!

I repeat, Nature stops to wait!
And what to expect from disbelief?
She begins to change the Planet,
People turning into belief!

That, who understand- will be saved!
Understanding one- will change himself!
The strict Transition will not affect those,
Who loves himself and Me!

Difficult way is prepared for people!
They are to be blame in all by themselves!
They will be touched by Transition prelude,
But, you will have time “to sit in your sleigh!”

Amen
Father Absolute
20.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.03.2019
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavots 20.03.2019.

Skatījumu skaits: 66 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: