Galvenie » 2020 » Marts » 20 » Vēsts: 20.03.2020. Katrēns "Jums jāizpauž Griba"
20:47
Vēsts: 20.03.2020. Katrēns "Jums jāizpauž Griba"

20.03.2020 Катрен “Вам надо проявить Волю”

День и Ночь сегодня сравнялись!
Значит, определилась Весна!
Но у людей проблемы прибавились,
В Мире – непредсказуемая чехарда!

В Вечности есть Природное равновесие!
Это пример для всего человечества!
Люди, как сказку, ждут навстречу движения,
По просьбе Бога надо творить Отечество!

Новая Эпоха – значит, и Новые люди!
Ожидаются по Новым параметрам!
Активизация Тьмы – это прелюдия!
Расселения людей вне границ – по метрам!

Есть люди – не будет национальностей!
Корни или основа родов – разрушены!
Власть всё выстраивает рационально,
Права людей на Свободу – сужены!

Перед Судным днём Тьме надо успеть!
У людей не будет времени собираться,
Коронавирус – это Тьмы последняя песнь,
Она может вперёд прорваться!

Светлые силы, как всегда, в обороне!
Рабов и людей: 50 на 50!
Люди должны собраться на одной стороне!
Кто в Боге, тот всегда будет Свят!

Люди выбирают – это коронавирус помог!
Пустые полки – это страх обывателя!
Останется скоро мало людей и мало дорог,
Спасения ждите от Отца – Основателя!

Теперь пора вспомнить и о Рождении!
Рождение человека – только на Небесах!
Жизнь человека – это Бога определение!
Судьба его на Небесных весах!

Вы видели рождение от самой Тьмы?
Тьма не может творить человека, как Небо!
Тьма может исказить человеческие пути,
Чтобы попытаться отнять человека у Неба!

Надо быть верным Родителю!
Но люди поменяли Отца на быт,
Страшный конец ожидает предателей,
Людям непонятно, как с этим жить?

Повторяю, человек – есть подобие Бога!
При Рождении не бывает подобия Тьмы!
Люди набирают жизненные грехи в итоге!
Им недалеко от Небесной «тюрьмы»!

Выбор для людей: с Богом или против Него?
Такой выбор – внутри человека!
Человек, который живёт против Воли Его,
Меняется внутри уже на века!

Человек «один» против Тьмы – не воин!
Проявление Воли «вместе» – победа!
Казалось, что Русь, как воин, достоин,
Только внутри затаилась беда!

Сами продали страну и Идею!
Идею не людей, а Создателя!
С власти России Я спросить сумею,
Она из людей-Богов «творит» обывателей!

Всем вам надо проявить Волю!
Сила всегда за Создателем!
Не обращайте внимания на долю!
Трудная доля здесь – Рай у Создателя!

Трудная доля – виноваты вы сами!
Попались на дармовой быт!
Надо было Создателя славить,
А вы всё сомневались, как быть?

Люди без милости Бога – никто!
Планы Тьмы: вас сделать рабами!
Прошлое для вас, как замедленное кино,
Люди-Боги не будут собираться стадами!

Вам надо понять, что вы Рождены Богом!
Нет для вас никакой альтернативы!
Проявление Воли станет для Тьмы итогом,
Воля людей – это будущего перспектива!

Аминь.
Отец Абсолют.
20.03.2020

Vēsts: 20.03.2020. Katrēns "Jums jāizpauž Griba"

Diena un Nakts šodien izlīdzinājās!
Tātad, Pavasaris sevi pieteica!
Cilvēkiem problēmas palielinājās,
Pasaulē - kukuriņspēles neparedzamas!

Mūžībā Dabisks ir līdzsvars!
Tas piemērs visai cilvēcei!
Cilvēki, kā pasakā, gaida kustību pretimnākošu,
Tēvzemi pēc Dieva lūguma radīt vajag!

Jauna Ēra - tātad, arī cilvēki Jauni!
Pēc Jauniem parametriem sagaidāmi!
Tumsas aktivitāte - tā prelūdija!
Cilvēku izvietošana ārpus robežām - pa metriem!

Cilvēki ir - nacionalitāšu nebūs!
Dzimtu saknes vai sākumi - izpostīti!
Vara visu racionāli izkārto,
Cilvēku Tiesības uz Brīvību - sašaurinātas!

Tumsai pirms Tiesas dienas jāpaspēj!
Cilvēkiem nebūs laika sapulcēties,
Koronavīruss - tā Tumsai pēdējā dziesma,
Turpmāk tā pārtrūkt var!

Gaišie spēki, kā vienmēr, aizsardzībā!
Vergu un cilvēku: 50 uz 50!
Cilvēkiem vienā pusē jāsapulcējas!
Kurš Dievā, tas Svēts būs vienmēr!

Cilvēki izvēlas - tur koronavīruss palīdzēja!
Tukši plaukti - tās mietpilsoņa bailes!
Drīz paliks cilvēku maz un ceļu maz,
Glābšanu gaidiet no Tēva - Pamatlicēja!

Tagad laiks arī par Dzimšanu atcerēties!
Cilvēka Dzimšana - tikai Debesīs!
Cilvēka dzīve - tā Dieva noteikšana!
Viņa Liktenis uz Debesu svariem!

No Tumsas pašas jūs dzimšanu redzējāt?
Tumsa nevar cilvēku radīt, kā Debesis!
Tumsa cilvēciskos ceļus var izkropļot,
Lai cilvēku Debesīm atņemt pacenstos!

Vajag Vecākiem būt uzticīgiem!
Taču cilvēki Tēvu uz sadzīvi izmainīja,
Briesmīgas beigas nodevējus gada,
Cilvēkiem saprotams nav, kā ar to sadzīvot?

Atkārtoju, cilvēks - Dieva līdzība ir!
Piedzimstot līdzības Tumsai nav!
Cilvēki rezultātā savāc grēkus dzīvē!
Viņiem no Debesu "cietuma" tālu nav!

Izvēle cilvēkiem: ar Dievu vai pret Viņu?
Tāda izvēle - cilvēkā iekšķīgi!
Cilvēks, kurš dzīvo pret Viņa Gribu,
Iekšķīgi mainās uz mūžiem jau!

Cilvēks "viens" pret Tumsu - nav cīnītājs!
Gribas izpausme "kopā" - uzvara!
Šķita, ka Krievzeme, kā cīnītājs, cienīga,
Tikai iekšķīgi bēda slēpās!

Paši valsti un Ideju pārdeva!
Ne cilvēku Ideju, bet Radītāja!
No Krievijas varas Es prasīt mācēšu,
Viņa no cilvēkiem-Dieviem mietpilsoņus "rada"!

Jums visiem Gribu izpaust vajag!
Spēks vienmēr Radītājam!
Daļai uzmanību nepievērsiet!
Grūta šeit daļa - Paradīze pie Radītāja!

Grūta daļa - vainīgi jūs paši!
Uz sadzīvi nevajadzīgi nokļuvāt!
Radītāju slavēt vajadzēja,
Bet jūs tikai šaubījāties, kā būt?

Bez Dieva žēlastības cilvēki - nekas!
Tumsas plāni: par vergiem jūs padarīt!
Pagātne priekš jums, kā palēnināts kino,
Cilvēki-Dievi baros nepulcēsies!

Jums saprast vajag, ka Dieva Radīti jūs!
Nav priekš jums alternatīvas nekādas!
Gribas izpausme priekš Tumsas rezultāts kļūs,
Cilvēku Griba - tā nākotnes perspektīva!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
20.03.2020.

20.03.20.Quatrain “You need to show Will”


Day and Night are equal today!
So, Spring has decided!
But people have more problems
In the World - unpredictable leapfrog!

In Eternity there is a Natural balance!
This is an example for all of humanity!
People, like a fairy tale, are waiting for movement,
At the request of God, it is necessary to create the Fatherland!

New Epoch - means New People too!
Expected by New Parameters!
Activation of Darkness- is a prelude!
Resettlement of people beyond the borders - by meters!

There are people - there will be no nationalities!
The roots or the basis of childbirth- are destroyed!
Power builds everything rationally
The rights of people to Freedom- are narrowed!

Before Judgment Day Darkness must be in time!
People won't have time to gather
Coronavirus- is the last song of Darkness
She can burst forward!

Light forces, as always, on the defensive!
Slaves and people: 50 to 50!
People must gather on one side!
He who is in God will always be holy!

People choose - this coronavirus helped!
Empty shelves - this is the fear of the philistines!
There will soon be few people and few roads
Expect salvation from the Father- Founder!

Now it's time to remember about Birth!
The birth of human- is only in Heaven!
Human life- is God's definition!
His fate in heavenly scales!

Have you seen birth from Darkness itself?
Darkness cannot create man, like Heaven!
Darkness can distort human ways
To try to take a human from Heaven!

Must be faithful to the Parent!
But people changed the Father for every day life,
The terrible end awaits traitors
It is not clear to people how to live with this.

I repeat, human is the likeness of God!
At Birth there is no likeness to Darkness!
People gain sins in life at the end!
They are not far from the Heavenly “prison”!

The choice for people: with God or against Him?
Such a choice is inside a person!
A man who lives against His Will
Changing inside for centuries!

Man “alone” against Darkness- is not a warrior!
Manifestation of Will "together"- is a victory!
It seemed that Russia, as a warrior, was worthy,
Only trouble lurked inside!

Themselves have sold the country and the Idea!
The idea is not people, but the Creator!
From the power of Russia I know how to ask
She from the God-people "creates" the philistines!

All of you need to show Will!
Power is always up to the Creator!
Do not pay attention to the share!
The hard part here- is the Creator's Paradise!

Difficult share - you yourself are to blame!
Got on a free life unnecessarily!
It was necessary to praise the Creator,
But you all only doubted how to be?

People without the grace of God- are nobody!
Plans of Darkness: make you slaves!
The past is like a slow motion movie for you
God-Men will not gather in herds!

You need to understand that you are Born of God!
There is no alternative for you!
The manifestation of Will will be the result for Darkness,
The will of people is the future perspective!

Amen.
Father Absolute.
03/20/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.03.3030.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 20.03.2020. 

Skatījumu skaits: 11 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: