Galvenie » 2018 » Maijs » 20 » Vēsts: 20.05.18. Katrēns "Enerģija "kopā""
23:00
Vēsts: 20.05.18. Katrēns "Enerģija "kopā""

20.05.18 Катрен ​“Энергия "вместе"” ​​

Всегда есть две полосы!
Природа говорит чёрное и белое!
Всегда есть и два Полюса,
Но, это люди так делают!

Люди живут в Дуальности!
Великий экзамен Богов!
Нельзя переходить крайности,
Не может быть и торгов!

В каждом живёт контрастность!
В юности не бывает оттенков,
Примиряет немного старость!
И ничего с этим не сделать!

Потеряна Мудрость в Народе!
Нет желания договориться!
Примером служит Природа:
Всё в одном котле варится!

Казалось, один Род – одна семья!
Что лучше сплотит людей?
Но, видят они лишь своё “Я”,
А это, разлуки прелюдия!

В семье трудно, в Народе – трудней!
Сложно найти Единение!
Все люди должны стать мудрей,
Контролировать своё поведение!

Человек и не важно кто!
Должен жить по Канонам для всех!
Если от Света закрыто окно,
Жизнь состоит из помех!

Не будет счастья, если один!
“Один в поле не воин”!
Только “вместе” коснётесь вершин,
Но, на это не каждый достоин!

Если люди совсем не в Духе,
Народ, не Народ, а – пазл!
Жизнь превращается в муку,
Точнее, превращается в Зло!

Уже начинается Преображение!
Переход в Новую мерность,
Только “вместе” ждёт достижение,
Одинокое “Я” – есть мерзость!

Нужно понять – жизнь испытания!
Прежде всего, внутри себя!
Нужно достичь состояния,
Когда “вместе” и нет себя!

Задача совершенствования – не “Я”!
Понимание Единого “вместе”!
Человек не поднимет себя,
Это – совершенствование на месте!

Главное понять, что Равны!
Все люди перед Создателем!
“Вместе” достигнете Высоты,
Не будет никогда обывателей!

Говорят, что “Вместе” уже обезличено!
Но, жизнь говорит другое!
“Вместе” – энергия Любви увеличена,
Пространство тогда не такое!

“Вместе” – высокая концентрация,
Возможности совсем другие,
Успешная пройдёт апробация,
Ведь, кто в Духе – уже родные!

Пора подняться в Небо!
Не страшно шагнуть в Небеса!
Человек в Небе один ещё не был,
У Создателя, уверяю вас!

Сегодня вопрос и проблема,
Единение людей и в Духе!
Для человечества – это дилемма,
Для России – это доступно!

Перейдут в Новый мир, кто “вместе”!
Поодиночке – не обсуждается,
Россия – одно на Планете место,
Где, всё это уже решается!

Три года – на исполнение!
Мир людей измениться должен!
Жду резкого в Душе изменения,
Сценарий такой возможен!

Аминь.
Отец Абсолют.
20.05.18

 

Vēsts: 20.05.18. Katrēns  "Enerģija "kopā""

Vienmēr ir divas joslas!
Daba saka melnais un baltais!
Vienmēr ir arī divi Poli,
Taču, to tā cilvēki dara!

Cilvēki dzīvo Dualitātē!
Lielais Dievu eksāmens!
Nedrīkst pāriet galēības,
Nevar būt arī tirgu!

Katrā dzīvo kontrasts!
Jaunībā nemēdz būt nianšu,
Nedaudz vecums samierina!
Un neko ar to neizdarīt!

Pazaudēta Gudrība Tautā!
Nav vēlēšanās vienoties!
Daba piemēram kalpo:
Viss vienā katlā vārās!

Liekas, viena Dzimta - ģimene viena!
Kā labāk saliedēt cilvēkus?
Taču, viņi redz tikai savu "Es",
Un tā, šķiršanās prelūdija!

Ģimenē grūti, Tautā - grūtāk!
Grūti Vienošanos atrast!
Visiem cilvēkiem gudrākiem jākļūst,
Savu uzvedību kontrolēt!

Cilvēkam un nav svarīgi kuram!
Priekš visiem pēc Kanoniem jādzīvo!
Ja logs Gaismai aizvērts,
Dzīve no traucējumiem sastāv!

Nebūs laimes, ja viens!
"Viens laukā nav karotājs"!
Tikai "kopā" virsotnes skars,
Taču, ne katrs uz to cienīgs! 

Ja cilvēki pavisam ne Garā,
Tauta, ne Tauta, bet - puzle!
Dzīve mokās pārvēršas,
Precīzāk, Ļaunumā pārvēršas!

Jau Pārveidošana sākas!
Pāreja Jaunajā dimensijā,
Tikai "kopā" panākumi gaida,
Vientuļš "Es" - ir nekrietnība!

Jāsaprot - dzīve pārbaudījumi!
Vispirms, sevī iekšēji!
Nepieciešams stāvokli sasniegt,
Kad "kopā" un nav sevis!

Uzdevums pilnveidošanai - ne "Es"!
Saprašana Vienota "kopā"!
Cilvēks sevi nepacels,
Tā - pilnveidošanās uz vietas!

Galveno saprast, ka Vienlīdzīgi!
Visi cilvēki Radītāja priekšā!
"Kopā" Virsotnes sasniegsiet,
Nekad mietpilsoņu nebūs!

Saka ka "kopā" jau neindividuāls!
Taču, dzīve runā citu!
"Kopā" - Mīlestības enerģija palielināta,
Telpa tad ne tāda!

"Kopā" - augsta koncentrācija,
Iespējas pavisam citas,
Sekmīgi paies aprobācija,
Jo, kuri Garā - jau radi!

Laiks Debesīs pacelties!
Nebaidīties spert soli Debesīs!
Debesīs cilvēks vēl nebija viens,
Pie Radītāja, ticiet man! 

Šodien jautājums un problēma,
Cilvēku Vienošana arī Garā!
Priekš cilvēces - tā dilēma,
Priekš Krievijas - tas pieejami!

Pāries Jaunajā pasaulē, kuri "kopā"!
Pa vienam - neapspriežas,
Krievija - viena uz Planētas vieta,
Kur, viss tas jau izlemjas!

Trīs gadi - izpildīšanai!
Cilvēku pasaulei jāizmainās!
Dvēselē gaidu izmaiņas krasas,
Tāds Scenārijs iespējams!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
20.05.18.
 

20.05.18. Quatrain “Energy “together””

There are always two bars!
Nature says black and white!
There are always two Poles,
But, it’s people who do it!

People live in Duality!
Great Exam of the Gods!
Can’t go beyond extremes,
There can’t be also bidding!

In everyone lives contrast!
In youth there are no shades,
It makes me a little old!
And don’t do anything about it!

Wisdom is lost in the Nation!
There is no desire to agree!
An example the Nature serves:
Everything is boiling in one kettle!

It seems that one kin- one family!
How is better to rally people?
But, they see only their “I”,
And this is the prelude of the separation!

It’s difficult in family, in the Nation- it’s more difficult!
It’s difficult to find Unity!
All people should become wiser,
Control their behavior!

Human and no matter who!
Must live according to the Canons for everyone!
If a window is closed for Light,
Life consists of interference!

There will be no happiness, if one!
“Alone is not warrior in the field”!
Only “together” will touch the peaks,
But, not everyone deserves it!

If people are not at all in the Spirit,
If Nation, is not Nation, but- puzzle!
Life turns into flour,
More precisely, it turns into Evil!

The Transfiguration is already beginning!
The Transition to the New dimension,
Only “together” is waiting for achievement,
The lonely “I”- is an abomination!

It’s necessary to understand- the life is tests!
First of all, inside yourself!
It’s necessary to reach a state,
When “together” and there is no yourself!

The task of perfection- is not “I”!
Understanding is United “together”!
A human will not rise himself,
This is- perfection on the spot!

The main thing to understand, that are Equal!
All the people front of the Creator!
"Together” will reach Heights,
There will never be philistines!

Says that “together” is already impersonal!
But, life says different!
“Together”- the energy of Love is increased,
The Space then is not such!

“Together”- is a high concentration,
The possibilities are completely different,
Approbation will pass successful,
After all who is in the Spirit- already relatives!

It’s time to go up into Heaven!
Don’t be afraid to step into Heaven!
The human in Heaven was not alone,
At the Creator, I assure you!

Today question and problem,
The union of people also in the Spirit!
For humanity- it’s a dilemma,
For Russia- it’s affordable!

Will move to the New World, who is “together”!
By one- not discussed,
Russia- one place on the Planet,
Where all this is already being decided!

Three years- for execution!
The World of people must change!
I’m waiting for the sharp changes in the Soul,
This Scenario is possible!

Amen
Father Absolute
20.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru / 20.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.05.2018.
Un: http://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.05.2018.

Skatījumu skaits: 211 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: