Galvenie » 2018 » Jūnijs » 20 » Vēsts: 20.06.18. Katrēns "Radītāja Cerība"
20:34
Vēsts: 20.06.18. Katrēns "Radītāja Cerība"

20.06.18 Катрен ​“Надежда Создателя” ​​

Никто не говорит Правду!
В основном о следствии!
Незнание Правды отодвигает Завтра,
Придвигает последствия!

Правда – всегда жестока!
В ней есть всё: и предательство,
Контроль финансовых потоков,
Мировым «национальным» правительством!

Внутри стран – перепалки!
Похожие, на детский лепет!
Кто-то с человечеством играет в прятки,
Мечту Миром управлять лелеет!

Поверьте, с Небес всё видно!
Простая, но шахматная игра!
Если Мир разделить, то очевидно,
Управляемый будет тогда!

Всё делается вопреки Создателю,
Надежда их на рогатого!
Людей опускают до уровня обывателя,
Только в их клане – богатые!

Теневое, «национальное» правительство,
Прибрало Планету к рукам!
Для человечества – это вредительство,
Жизнь людей превращена в бедлам!

Страны грызутся – воюют!
Под аккомпанемент мамоны!
Правительство при этом ворует,
Ресурсы на миллионы!

Всё расписано им на столетия:
Население – не более миллиарда!
Человечество перед лихолетьем,
Люди своей глупости благодарны!

Никто не смотрит вперёд!
Ни на год – ни на столетия!
Человеческих жизней проходит черёд,
Люди непониманием болеют!

Мировое правительство смотрит в даль!
Рассчитано всё на столетия!
Людей, которым нет дела, совсем не жаль!
У них не будет никогда продолжения!

Правительству мешает Россия!
У России тоже есть свои планы!
Не согласуется России Миссия,
С национальными кланами!

Россия мешает – сильно!
Представлена Миру совсем дураками!
Посылаются оскорбления обильно,
Русских планируют батраками!

Но, Правительство позабыло о Боге!
Главный, для него – рогатый!
Россия докажет в итоге,
Что Духом Она – богатая!

В соревновании: Дух или мамона,
Победит, конечно, не скромность,
Деньги не будут больше иконой,
Для человечества важнее – Духовность!

Как сильно мешает Россия!
Хотя и разделена на части!
Растоптана в прессе Её Миссия,
Пробовали власть разной масти!

Но, всё стоит на своём Россия!
Кризис не сломил Духовность!
У России есть свой Мессия,
Это – Бога присутствие, а не условность!

Россия – Надежда Создателя!
Это – Его делегация на Планете!
Из русских не бывать обывателям,
Россия за Планету в ответе!

Напрасны игры правительства!
На всё в жизни – есть срок!
Бог с Русью разговаривает доверительно,
Правительство не пройдёт порог!

Аминь.
Отец Абсолют
20.06.18

 

Vēsts: 20.06.18. Katrēns  "Radītāja Cerība"

Neviens Patiesību nerunā!
Galvenokārt par izmeklēšanu!
Patiesības nezināšana Rītdienu atvirza,
Sekas pietuvina!

Patiesība - vienmēr nežēlīga!
Tur viss ir: arī nodevība,
Finansu plūsmu kontrole,
Pasaules "nacionālo" valdību!

Valstu iekšienē - strīdēšanās!
Līdzīgi bērnu šļupstiem!
Kāds paslēpes spēlē ar cilvēci,
Pasauli vadīt lolo sapni!

Ticiet, no Debesīm viss redzams!
Vienkārša, bet šaha spēle!
Ja sadalīt Pasauli, tad acīmredzot,  
Vadāma būs!

Viss tiek darīts Radītājam pretēji,
Viņu cerība uz ragaino!
Cilvēkus nolaiž līdz mietpilsoņu līmenim,
Viņu klanā tikai - bagātie!

Ēnu, "nacionālā" valdība,
Planētu savāca rokās!
Priekš cilvēces - tā kaitniecība,
Cilvēku dzīve pārvērsta juceklī!

Valstis kašķējas - karo!
Mamona pavadījumā!
Pie tam valdība zog,
Resursus miljoniem!

Viss viņiem sarakstīts uz simtgadiem:
Iedzīvotāji - ne vairāk kā miljards!
Cilvēce grūtību priekšā,
Cilvēki savai muļķībai pateicīgi!

Uz priekšu neskatās neviens!
Ne uz gadu - ne uz simtgadiem!
Cilvēciskās dzīves paiet kārtām,
Ar nesaprašanu cilvēki slimo!

Pasaules valdība tālumā skatās
Viss uz simtgadiem izskaitļots!
Cilvēku, kuriem nav biznesa, pavisam nav žēl!
Viņiem turpinājuma nebūs nekad!

Valdībai Krievija traucē!
Arī Krievijai ir savi plāni!
Nevienojas Krievijas Misija,
Ar nacionāliem klaniem!

Krievija traucē - ļoti!
Parādīta Pasaulei muļķīga pavisam!
Apvainojumus bagātīgi sūta,
Krievus par kalpiem plāno!

Taču, Valdība par Dievu aizmirsa!
Galvenais priekš viņas - ragainais!
Rezultātā Krievija parādīs,
Ka Viņa Garā - bagāta!

Sacensībā: Gars vai mamons,
Uzvarēs, protams, ne vienkāršums,
Nauda vairs nebūs elks,
Cilvēcei svarīgāks -  Garīgums!

Cik ļoti Krievija traucē!
Kaut arī uz daļām izdalīta!
Samīdīta presē Viņas Misija,
Mēģināja varas dažādu kārtu!

Taču, Krievija visā paliek pie sava!
Nesalauza Garīgumu krīze!
Krievijai ir savs Mesija,
Tā - Dieva klātbūtne, bet ne nosacītība!

Krievija - Radītāja Cerība!
Tā - Viņa delegācija uz Planētas!
No krieviem nebūt mietpilsoņiem, 
Krievija par Planētu atbildīga!

Veltīgas valdību spēles!
Visam dzīvē - temiņš ir!
Dievs ar Krievzemi runā pilnvaroti,
Valdība slieksni nepāries!

Āmen.
Tēvs Absolūts,
20.06.18.

20.06.18. Quatrain  “The Hope of the Creator”

Nobody speaks the Truth!
Basically about investigation!
Not knowing the Truth pushes Tomorrow off,
Advances the consequence!

The Truth- is always cruel!
It has everything: also betrayal,
Control of financial flows,
The “national” government of the World!

Inside the countries- squabble!
Similar to children’s babble!
Someone plays hide and seek with people,
The managing of dream the World cherishes!

Believe Me, everything is visible from Heaven!
Simple, but a chess game!
If the World is divided, it’s obvious,
Then will be managed!

Everything is done in spite of the Creator,
Their hope on the horned one!
People are lowered to the level of the philistines,
In their clan only- rich ones!

The shadow, “national” government,
Tidy up the Planet!
For humanity- this is sabotage,
The life of people turned into bedlam!

Countries are gnawing- they are at war!
To the accompaniment of mammon!
Government at the same time steals,
Millions of resources!

Everything is painted for them for centuries:
The population- is not more than a billion!
Humanity front of the hard times,
People are grateful to their stupidity!

No one is looking ahead!
Not for a year- not for a century!
Human life passing by parts,
People get sick with misunderstanding!

The government of the World is looking into the distance!
All is calculated for centuries!
People, who don’t care, not at all feel sorry!
They will never have a continuation!

The government is being hampered by Russia!
Russia also has her own plans!
Russia doesn’t agree with her Mission,
With the national clans!

Russia disturbs- strongly!
Presented to the World completely fools!
The insults are sent abundantly,
Russians are planning laborers!

But, the Government has forgotten about God!
The main thing for her- the horny!
Russia will prove in the end,
That She in the Spirit- is rich!

In competition: the Spirit or mammon,
Of course, the victory will be an icon,
Money will no longer be an idol,
For humanity it’s more important- Spirituality!

How much Russia is hampering!
Although is divided into parts!
Her Mission throw in the press,
Tried the power of different colors!

But, Russia remains in everything her own!
The crisis didn’t brake Spirituality!
Russia has her own Messiah,
It’s- God’s presence, but not convention!

Russia- is Hope of Creator!
This is- His delegation on the Planet!
From Russians there will be no philistines,
Russia is responsible for the Planet!

In vain are the games of government!
Everything in life- there is a time limit!
God talks with Russia confidentially,
The government will not pass the threshold!

Amen
Father Absolute
20.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /20.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.06.2018.

Skatījumu skaits: 165 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: