Galvenie » 2018 » Jūlijs » 20 » Vēsts: 20.07.18. Katrēns "Līdzība"
17:33
Vēsts: 20.07.18. Katrēns "Līdzība"

20.07.18 Катрен “Подобие”

Всё разложено по фракталам!
В биологии по клеткам!
Энергия течёт по каналам,
Для лечения не бывает таблетки!

Лучшее лечение – организация!
Каждая часть имеет цель!
Внутри человека – механизм активации,
Защищает жизнь от любой «мели»!

Причина есть – целеполагание,
Следствие – жизни активность!
Человек – это клеток слагаемое,
Обеспечивающее, стабильность!

Не получится по-другому!
Вселенная состоит из частиц!
Нужно подготовиться к такому,
Мир – это набор единиц!

Не нужно лечить Целое!
В таком лечении есть ошибка!
Разложите всё на фракталы мелкие,
Возможна неправильная «прошивка».

Система – одна во Вселенной,
Частицы управляют Целым!
Люди забыли слово «Веление»,
Если вспомнят – страна станет Белой!

Болезни таятся в клетках,
Или в системных фракталах!
Человек от Бога имеет метку,
Это – притча в анналах.

Запомните: «всё по частям»!
Часть очень легко меняется!
Большое распределяется по областям,
В Мире подобие достигается!

Мир состоит из «мелочей»!
Способ простой Управления!
В Храме поставьте свечи,
Фрактальному в Мире строению!

Пространство по теории подобия!
Так устроена Вечность!
Деление на части очень удобно,
Нет границы у Бесконечности!

Всё, что в Вечности к Ней относится,
И, конечно, производная Бога,
Канон подобия на ВСЁ переносится,
Поэтому, Мир устойчив в итоге!

Государство состоит из людей!
Канон подобия обязателен!
Страна, как матрёшка, и ей видней,
Человек, как подобие, пример показательный!

Здоровые люди – здоровое государство!
Только так, а не наоборот!
Государство – это «клеток» Царство,
Они определяют человеческий Род!

Болезни ищите в «клетках»,
В них будущее и спасение!
Человек – это подобия метка,
Государство – людей повеление!

Если люди в Духе – одно повеление,
Помните, что все «клетки» равны!
Возможно в стране Единение,
Каноны всегда правы!

Если нет Равенства – нет государства!
Не помогут никакие теории,
Не забывайте, человек – Бога Дарство,
Люди живут на одной территории!

Важен промысел человека – «клетки»!
Его творение – государство!
Если нет на человеке Бога метки,
Вместо государства – Пространство!

России следует помнить,
В разделении территорий кроется гибель,
Не приходится никого винить,
Если подобия людей с Богом не видно!

Главное – нужно удержать равновесие!
Клетки – это эволюции цепь!
Сегодня экзаменационная сессия,
Создателем предложена вам Модель!

Аминь.
Отец Абсолют
20.07.18

 

Vēsts: 20.07.18. Katrēns "Līdzība" 

Viss pa fraktāliem izvietots!
Bioloģijā pa šūnām!
Enerģija tek pa kanāliem,
Priekš ārstēšanas tabletes nemēdz būt!

Labākā ārstēšana - organizācija!
Katrai daļai ir mērķis!
Cilvēka iekšienē - aktivizācijas mehānisms,
Aizsargā dzīvību no jebkura "sēkļa"!

Iemesls ir - mērķnodoms,
Sekas - dzīvības aktivitāte!
Cilvēks - tas šūnu saskaitāmais,
Nodrošinošs, stabilitāti!

Nesanāks citādi!
Visums no daļām sastāv!
Tādam kaut kam jāsagatavojas,
Pasaule - tas vieninieku kopums!

Nevajag ārstēt Veselumu!
Tādā ārstēšanā ir kļūda!
Izlieciet visu pa sīkiem fraktāliem,
Nepareiza " cauršūšana" iespējama!

Sistēma - Visumā viena,
Daļas vada Veselumu!
Cilvēki aizmirsa vārdu "Pavēle",
Ja atcerēsies - valsts Balta kļūs!

Slimības slēpjas šūnās,
Vai sistēmas fraktālos!
Cilvēkam no Dieva ir zīme,
Tā - līdzība annālēs.

Atceraties: "viss pa daļām"!
Daļa mainās ļoti viegli!
Liels pa apgabaliem izkārtojas,
Pasaulē līdzība sasniegta tiek!

Pasaule no "sīkumiem" sastāv!
Vienkāršas Vadības veids!
Sveces nolieciet Templī,
Fraktālai būvei Pasaulē!

Telpa pēc līdzības teorijas!
Tā Mūžība uzbūvēta!
Dalījums daļās ļoti ērts,
Nav robežu Bezgalībai!

Viss, kas Mūžībā uz Viņu attiecas,
Un, protams, Dieva atvasinājums,
Līdzības Kanons uz VISU pārnesas,
Tādēļ, Pasaule rezultātā stabīla!

Valsts no cilvēkiem sastāv!
Līdzības Kanons obligāts!
Valsts, kā bābiņa [lellīte], un viņai redzamāk,
Cilvēks, kā līdzība, piemērs raksturīgs!

Veseli cilvēki - vesela valsts!
Tikai tā, bet ne otrādi!
Valsts - tā "šūnu" Valstība,
Viņas nosaka cilvēcisko Dzimtu!

Slimības "šūnās" meklējiet,
Viņās nākotne un glābšana!
Cilvēks - tā zīmes līdzība,
Valsts - cilvēku pavēlējums!

Ja cilvēki Garā - viens pavēlējums,
Atceraties, ka visas "šūnas" vienlīdzīgas!
Valstī Vienošana iespējama,
Kanoniem taisnība vienmēr!

Ja nav Vienlīdzības - nav valsts!
Teorijas nepalīdzēs nekādas,
Neaizmirstiet, cilvēks - Dieva Dāvājums,
Cilvēki uz vienas teritorijas dzīvo!

Svarīgs nodoms cilvēka - "šūnas"!
Viņa radījums - valsts!
Ja uz cilvēka nav Dieva zīmes,
Valsts vietā - Telpa!

Krievijai derīgi atcerēties,
Teritorijas sadalīšana ir liktenis,
Nenākas vainot nevienu,
Ja cilvēku līdzība ar Dievu nav redzama!

Galvenais - līdzsvaru noturēt vajag!
Šūnas - tā evolūcijas ķēde!
Šodien eksāmenu sesija,
Radītāja Modelis piedāvāts jums!

Āmen.
Tēvs Absolūts
20.07.18.

20.07.18. Quatrain “Similarity” 

All laid out in fractals!
In biology by cells!
Energy flows through channels,
There are no tablets for treatment!

The best treatment- organization!
Every part has a purpose!
Inside a human- is an activation mechanism,
Protects life from any “shallow”!

The reason is- target intent,
Consequence- life activity!
A human- is sumard of cells,
Providing stability!

It will not work in another way!
The Universe is made up of particles!
We need to prepare for this,
The World- is a set of units!

Not need to heal the Whole!
There is mistake in such treatment!
Lay out all in small fractals,
Incorrect “firmware” is possible!

The System- is one in Universe,
The particles control the Whole!
People forgot the word “Will”,
If will remember- the country will become White!

Diseases luck in the cells,
Or in system fractals!
Human has mark from God,
This- is similarity in annals,

Remember: “all in parts”!
Part changes very easy!
The large is distributed by regions,
In the World similarity is achieved!

The World consists of “trifles”!
Way of Simple Management!
In the Temple, put candles,
For fractal structure in the World!

Space by theory of similarity!
So the Eternity is arranged!
The division into parts is very convenient,
There is no limit to Infinity!

All that, what relates to it in Eternity,
And, of course, the derivative of God,
Canon of similarity is tolerated to ALL,
Therefore, the World is stable in the end!

The state consists of people!
The canon of similarity is mandatory!
The country, as a doll, and it’s more visible for her,
Human, like a similarity, a typical example!

Healthy people- healthy country!
Only in this way, but not opposite way!
The state- is a Kingdom of “cells”,
They define the human race!

For diseases look into “cells”,
In them the future and salvation!
A human- is similarity of mark,
State- command of people!

If people in the Spirit- is one command,
Remember, that all “cells” are equal!
Unity in the country is possible,
The canons are always right!

If there is no Equality- there is no country!
No theory will help,
Don’t forget, human- is God’s Gift,
People live in the same territory!

Human thought action is important- “cells”!
His creation- is the state!
If there is no God’s mark on the human,
Instead of the state- is Space!

Russia should be remembered,
Division of territory is fate,
There is no one to blame,
If the similarity of people with God is not visible!

The main thing- is to keep balance!
Cells- are chain of evolution!
Today the session of examinations,
The Creator offered you a Model!

Amen
Father Absolute
20.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.07.2018.

Skatījumu skaits: 201 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: