Galvenie » 2018 » Augusts » 20 » Vēsts: 20.08.18. Katrēns "Dievs gaida līdz pēdējam"
14:47
Vēsts: 20.08.18. Katrēns "Dievs gaida līdz pēdējam"

20.08.18 Катрен ​ “Бог ждёт до последнего”​​

Международные встречи уже ни о чём!
Государства перестают существовать!
Создатель карает словом, а не мечом,
Людям это необходимо знать!

Переговоры о мире не имеют смысла,
Всё уже идёт по-другому!
Воплощается Бога Замысел,
Люди не вернутся к Миру такому!

Готовится перевоплощение,
Прежде всего, Пространства!
Конечно, и Сознания изменение,
Тогда остановится людей деградация!

Ветры подули уже Новые!
Они единые для всех государств!
Продуют они и маршруты Новые,
Не будет больше мытарств!

Люди обнаружат, что Мир не такой!
Всё то же, но, всё – другое!
Прекратится Духовный застой,
Даже Солнце теперь не такое!

Мир Новый, но готовы ли люди?
Быт отбросив, перейдут в Дух?
Сегодня, Шестой расы прелюдия!
Интерес к жизни ещё не затух!

Кто-то готовится к Переходу!
Страждущих, не остановит и океан,
В мерность придётся шагнуть по ходу,
Нащупывая свой Портал!

Перед опасностью – все “вместе”!
Спасёт всех – лишь Единение!
Повторяю, что Россия – есть место,
Где проявляется Единое поведение!

Но, трудно спасти человечество!
Крайняя мера – Моё Прощение!
Частицы образуют Отечество!
Есть Надежда на Возвращение!

Возвращение к Отчему Дому!
Точнее, Возвращение в Боги!
В Душах проснётся истома,
Когда Мир на одной дороге!

Медленно, но идёт понимание!
Что всё в этом Мире от Бога!
Потратьте на себя внимание!
Вы – главная часть Итога!

Конечно, Я жду до последнего!
Главное – спасти человечество!
Есть – Причина и есть – Следствие!
Для Бога – важнее Отечество!

Люди “вместе”, начиная с России!
Важно – внутри понимание!
Да, есть у России Миссия!
Обратите на это внимание!

Россия почти потеряла себя!
Поступь Её не в ту сторону!
Только обретя в Духе себя,
Будет больше, чем поровну!

Посыл на Любовь – действует!
Нужно увеличить воздействие,
512 ещё не соответствует,
Преображению действия!

Необходимо увеличить количество!
Хотя бы до четвёртого уровня!
Тогда количество перейдёт в качество!
Люди увидят наступление Дня!

Нужно поменять Тьму на Свет!
Точнее, надо открыть “Завтра”!
Тогда многие люди получат Билет,
В “Завтра”, а это и есть – от Бога Правда!

Аминь.
Отец Абсолют
20.08.18

 

Vēsts: 20.08.18. Katrēns "Dievs gaida līdz pēdējam"

Starptautiskās tikšanās jau ne par ko!
Valstis pārstāj eksistēt!
Radītājs soda ar vārdiem, bet ne ar zobenu,
Cilvēkiem vajag to zināt!

Pārrunām par mieru nav jēgas,
Viss notiek jau citādi!
Iemiesojas Dieva Nodoms,
Cilvēki neatgriezīsies Pasaulē tādā!

Gatavojas pārmiesošanās,
Vispirms jau, Telpas!
Protams, arī Apziņas izmaiņa,
Tad apstāsies cilvēku degradācija!

Vēji jau uzpūta Jaunie!
Tie vieni priekš visām valstīm!
Uzpūtīs tie arī maršrutus Jaunos,
Ciešanu vairāk nebūs!

Cilvēki atklās, ka Pasaule ne tāda!
Viss tas pats, taču, viss - citāds!
Beigsies Garīgais sastingums,
Pat Saule tagad ne tāda!

Pasaule Jauna, bet vai gatavi cilvēki?
Atmetot dzīvi, pāries Garā?
Šodien, prelūdija Sestai rasei!
Interese par dzīvi vēl nedzisa!

Kāds Pārejai gatavojas!
Cietējus, pat okeāns neapturēs,
Dimensijā ieiet nāksies ejot,
Savu Portālu sataustot!

Briesmu priekšā - visi "kopā"!
Glābs visus - tikai Vienošanās!
Atkārtoju, ka Krievija - ir vieta,
Kur Vienota rīcība izpaužas!

Taču, glābt cilvēci grūti!
Galīgais mērs - Mana Piedošana!
Daļas veido Tēvzemi!
Ir Cerības uz Atgriešanos!

Atgriešanās Tēva Mājās!
Precīzāk, Atgriešanās Dievos!
Dvēselēs tīksmīgs gurdenums pamodīsies,
Kad Pasaule uz viena ceļa!

Lēnām, bet saprašana nāk!
Ka viss šinī Pasaulē no Dieva!
Patērējiet laiku uz sevi!
Jūs - Rezultāta galvenā daļa!

Protams, Es gaidu līdz pēdējam!
Galvenais - cilvēci glābt!
Ir - Cēloņi un ir - Sekas!
Priekš Dieva - Tēvzeme svarīgāka!

Cilvēki "kopā", sākot ar Krieviju!
Svarīga - saprašana iekšējā!
Jā, Krievijai ir Misija!
Tam pievērsiet uzmanību!

Krievija gandrīz pazaudēja sevi!
Gaita Viņas ne uz to pusi!
Tikai Garā sevi iemantojot,
Būs vairāk, kā vienlīdzīgi!

Vēstījums Mīlestībai - darbojas!
Vajag ietekmi palielināt,
512 vēl neatbilst,
Pārveidojumu darbībai!

Skaitu palielināt nepieciešams!
Kaut līdz ceturtajam līmenim!
Tad skaits pāries kvalitātē!
Cilvēki Dienas iestāšanos redzēs! 

Vajag Tumsu uz Gaismu nomainīt!
Precīzāk, "Rītdienu" atklāt vajag!
Tad daudzi cilvēki Biļeti saņems,
"Rītdienā", bet tā arī ir - Patiesība no Dieva!

Āmen.
Tēvs Absolūts
20.08.18. 

20.08.18. Quatrain  “God waits till the last”

International meetings are already for nothing!
States cease to exist!
The Creator punishes with a words, not with a sword,
People need to know this!

Negotiations about peace don’t make sense,
Everything is already going in a different way!
God’s Plan I embodied,
People will not return to the World like this!

Preparing reincarnation,
First of all, the Space!
Of course, also Consciousness changes,
Then degradation of people will stop!

The winds have already blew up New!
They are the same for all the states!
They will blow also New routes,
There will be no more toil!

People will release, that the World is not like that!
Everything is the same, but, everything- is different!
The Spiritual stagnation will stop,
Even the Sun is not the same anymore!

The World is New, but are people ready?
Being thrown off, will transit into the Spirit?
Today, the prelude of the Sixth race!
Interest of life has not subsided yet!

Someone is preparing for Transition!
Even the ocean will not stop sufferers,
In the dimension will enter by the walk,
By feeling your own Portal!

Front of danger- all “together”!
Will save all- only Unity!
I repeat, that Russia- is place,
Where manifests United action!

But, it’s difficult to save humanity!
The final measure- is My Forgiveness!
Particles form the Fatherland!
There is a Hope for Return!

Return to the Father’s House!
More precisely, return to the Gods!
In the Souls will wake up pompous humor,
When the World is on the same road!

Slowly, but understanding is coming!
That everything in this life is from God!
Take care for yourself!
You- are the main part in the End!

Of course, I am waiting till the last!
The main thing- is to save humanity!
There is- the Reason and there is- the Consequence!
For God- the Fatherland is more important!

People “together”- starting with Russia!
Important- understanding inside!
Yes, Russia has a Mission!
Pay attention to this!

Russia has almost lost herself!
Her step in wrong direction!
Only finding herself in the Spirit,
There will be more then equal!

A message for Love- it works!
It’s necessary to increase impact,
512 doesn’t match yet,
Transformation action!

It’s necessary to increase quantity!
At least to the fourth level!
Then the quantity will go into quality!
People will see the coming of Day!

It’s necessary to change Darkness to the Light!
More precisely, need to open “Tomorrow”!
Then many people will get a ticket,
“In Tomorrow”, but this also is- Truth from God!

Amen
Father Absolute
20.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.08.2018
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.08.2018.

Skatījumu skaits: 147 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: