Galvenie » 2017 » Septembris » 20 » Vēsts: 20.09.17. Katrēns "Krievijas gaita" - *
17:40
Vēsts: 20.09.17. Katrēns "Krievijas gaita" - *

Vēsts: 20.09.17. Katrēns "Krievijas gaita" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьмо на латышском языке *(47) Senvēstule 2010. gada 20. martā. / Древнеписьмо 2010. года 20. марта., публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/47_senvestule_2010_gada_20_marta/2013-02-18-424 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

20.09.17. Kaтрен "Поступь России"……………………………………...Quatrain "The Stroke of Russia"

Напряжение нарастает! ................Spriedze pieaug! …………………......Voltage increases!
Это заметно уже по Планете! ......Tas jau pēc Planētas redzams!...........It's noticeable already by the Planet!
Россия своей роли не понимает, .Krievija savu lomu nesaprot,……........Russia don't understand her role,
Не будет никакой замены! ........ Nebūs nekādas aizvietošanas!........There will be no replacement!

Пора готовиться людям! ...........Laiks cilvēkiem gatavoties!...............It's time to prepare for people!
Многие не замечают опасность, ..Daudzi bīstamību nepamana,….……...Many don't notice the danger,
Небеса кричат о прелюдии, ..........Debesis par prelūdiju kliedz,…………..Heaven screams for a prelude,
Но, людям ничего не ясно! ...........Bet, cilvēkiem nekas nav skaidrs!.........But, people don't understand!

Яснее ясного - переход! .................Skaidrāks par skaidru - pāreja!.............More and more clear- transition!
Может случиться внезапно! ....... Var gadīties pēkšņi!............................It can happen suddenly!
Россия должна понимать свой ход, Krievijai savs gājiens jāsaprot,….Russia must understand her course,

Исторический, но безопасный! .......Vēsturisks, taču drošs!...........................Historical, but safe!

Единение людей при Создателе, ...Cilvēku Vienošanās pie Radītāja,…….Unity of people to God,
Путь один и другого нет! ..................Ceļš viens un cita nav!.........................There is one road and no other!
Единение процесс обязательный, Vienošanās process obligāts,….…The unity process is mandatory,
Или разрушение будет в ответ..... Vai sagrāve būs atbilde!....................Or destruction will be in return!

Сегодня настало время, ..................Laiks pienāca šodien,……………....The time has come today,
Проявить активные действия, .......Aktīvas darbības parādīt,……….….To show active actions,

Единение - совсем не бремя, ............Vienošanās - it nemaz ne slogs,….….Unity- not at all a burden,
Хуже всего бездействие! ....................Bezdarbība sliktāka par visu!..............The worst thing is inaction!

Россия - Спаситель Мира, ...............Krievija - Pasaules Glābēja,………Russia- the Savior of the World,
Так решено на Небе! ..........................Tā Debesīs nolemts!..........................So it's decided in the Heaven!
Россия - в Духе Пальмира, ................Krievija - Palmīra Garā,…………..…..Russia- Palmyra in the Spirit,
Активность Её - не небыль! ...............Viņas aktivitāte - ne fikcija!.................Her activity- not fiction!

Главное, реакция населения, .........Galvenais, iedzīvotāju reakcija,………The main thing- reaction of the population,
Не все понимают: что делать? ........Ne visi saprot: ko darīt?......................Not everyone understand: what to do?
Россию не ждёт расселение, ........Krieviju negaida izvietošana,….......Russia is not waiting for resettlement,
Её спасут российские дали! ..........Viņu gkābs Krievijas tāles!..............Her will save the Russian distances!

Россия - Единого нет пока Духа! ...Krievija - nav Vienota Gara pagaidām!..Russia- have not yet United Spirit!
Пассионарность людей без Единcтва! Cilvēku pasionaritāte bez Vienotības!....Passionarity of people without Unity!
У многих в Душе разруха, ..................Daudziem Dvēselē sabrukums,……......…Many have destruction in the Souls,
Религии несут бесчинство! ................Reliģijas veic ālēšanos!..............................Religions carry outrage!

Власть и религии - вместе! ............Vara un reliģijas - kopā!.......................Power and religion- together!
Узурпировали Право решения, .....Lemšanas Tiesības uzurpirēja,……….Usurped the Right of decision,

Россия на Планете - одно место, .....Krievija uz Planētas - viena vieta,………Russia- is the one place on the Planet,
Где Любовь определяет людей поведение! Kur Mīlestība nosaka cilvēku uzvedību!...Where Love defines people's behavior!

Русские не понимают счастья, .... Krievi nesaprot laimi,………………...Russians don't understand happiness,
Создатель выделяет Россию, ......Radītājs Krieviju izceļ,……………..…The Creator singles out Russia,

Защищает Её от напасти, .................Aizsargā viņu no nelaimēm,…………...Protects Her from misfortune,
Ибо Спаситель - Её Миссия! ..........Jo Glābējs - Viņas Misija……….……Because the Savior- Her Mission!

Но, Россию будить надо, .................Bet, Krieviju modināt vajag,…………….But, Russia needs to be awakened
Времени осталось мало! .................Laika atlika maz!....................................Time has left little!
Для Октаэдра нет преграды, ........Priekš Oktaedra nav šķēršļu,………...There is no barrier for Octahedron,
Однако, энергия людей упала! ....Tomēr, cilvēku enerģija kritās!.............However, the energy of people has falled!

Как жить, не работая над собой? .....Kā dzīvot, nestrādājot ar sevi?.............How to live without working on yourself?
Во сне ничего не случится! ...............Miegā nekas nenotiks!..........................In a dream nothing will happens!
Россия первой станет передо Мной, .Krievija pirmā stāsies Manā priekšā,...Russia will be the first to be front of Me,
Неверие, почти как разлучница! .......Neticība, gluži kā šķīrēja!......................Unbelief, almost like the arbitrator!

Вера и опять Вера! .............................Ticība un atkal Ticība!...........................Faith and again Faith!
Равенство всех перед Богом! .........Visu Vienlīdzība Dieva priekšā!.........Equality of all front of God!
Россия сегодня для людей - мера. ....Krievija cilvēkiem šodien - mērs……....Russia for people today- a measure,
Должна открыть для людей дорогу! ..Ceļu priekš cilvēkiem atvērt nākas!.......Must open the way for people!

Нет никого, кто может, ........................Nav neviena, kurš var,………………….There is no one who can,
Сказать Правду и стать Первым!.......Pateikt Taisnību un kļūt Pirmais!...........To tell the Truth and to be the First!
Создатель всегда поможет, .............Radītājs vienmēr palīdzēs,…………...Creator always will help,
Если Первый остался Верным! .....Ja Pirmais Uzticīgs palika!..................If the First remained Faithful!

Судьба Мира в руках России, ............Pasaules liktenis Krievijas rokās,…….The fate of the World in hands of Russia,
Посмотрите на себя честно! ..............Uz sevi godīgi paskataties!...................Look at yourself honestly!
Россия для Мира Мессия? .................Krievija Mesija priekš Pasaules?..........Russia is Messiah for the World?
Что в Мире о России известно? .........Kas Pasaulē par Krieviju zināms?.........What does the World know about Russia?

Внутри России нет Единения, ...........Krievijas iekšienē nav Vienošanās,…...There is no Unity inside Russia,
Россия разделена на части. ..............Krievija daļās izdalīta…………………....Russia is divided into parts,
Власти непонятное поведение .........Nesaprotama varas uzvedība…………..Behavior of authorities incomprehensible,
И религии любой масти! ....................Un reliģijas jebkuras sugas!...................And religions of any suit!

Но, время подгоняет Россию, ..........Taču, laiks Krieviju skubina,…………….But, time drives Russia,
Обещаний много, но время, .............Solījumu daudz, bet laiks,……………....There are many promises, but time,
Доказать нужно Флаг Мессии, ......Mesijas Karogu pierādīt vajag,……....It's necessary to prove the Flag of Messiah,
Переход в Боги - не бремя! ..............Pāreja Dievos - ne nasta!.......................Transition to Gods- not a burden!

Нужно понять задание, ......................Uzdevumu saprast vajag,…………….It's necessary to understand the task,
Что даровано всем людям, ................Kas visiem cilvēkiem dāvāts,………...What is given to all people,
Не ищите никаких оправданий, ..........Attaisnjumus nemeklējiet nekādus,....Don't look for any excuses,
За жизнь, променянную на иллюзию! Par dzīvi, ilūzijās izmainītu!.................For life, exchanged for illusion!

Россия одна - нет никого рядом, .....Krievija viena - nav līdzās neviena,…Russia is alone- there is no one near,
Спасение в самом человеке, ...............Glābšana cilvēkā pašā,……………...…Salvation in human himself,
Октаэдр - это отряд, ............................Oktaedrs - tas pulks,…………………Octahedron- is a detachment,
Где Равенство - вершина навеки! .....Kur Vienlīdzība - mūžīgi virsotne!.....Where Equality- the top forever!

Выход России на Сцену! ....................Krievijas iznāciens uz Skatuves!.......Russia's entrance to the Scene!
Взвешенная поступь и миссия, ............Apsvērta gaita un misija,………………..A measured walk and mission,
Никто не назовёт для Неё цену, ...........Neviens priekš Viņas cenu nenosauks,..No one will tell Her price,
Цена - жизнь человечества и доля Мессии! Cena - cilvēces dzīve un Mesijas liktenis!..Price- is the life of humanity and share of Messiah!

Аминь. ...................................................... Āmen……………………………………Amen
Отец Абсолют. ......................................... Tēvs Absolūts…………………………..Father Absolute
20.09.17 .................................................... 20.09.17………………………………...20.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 22.09.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /20.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.09.2017., papildināts angļu valodā 22.09.2017.

Skatījumu skaits: 351 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: