Galvenie » 2018 » Septembris » 20 » Vēsts: 20.09.18. Katrēns "Jauna cilts"
14:26
Vēsts: 20.09.18. Katrēns "Jauna cilts"

20.09.18 Катрен “Новое племя”

Не думайте, что будет просто!
Идеология ненависти развита!
Укоренилось мнение: не я и не моё место,
Не хотят знать, что в ней зашито!

Тысячелетия инквизиции в Духе,
Люди превращены в скот!
В головах только разруха,
Никто не ждёт разворот!

Более того, люди верят!
В написанный «фолиант»!
Никто не думает и не видит,
Что это руководящий трактат!

В нём разделение народов,
Один – управляет, другой – служит!
Побольше моральных уродов,
Тогда выбор намного уже!

Разделяет людей мамона,
И это всё на поверхности,
Тьма – идеология гегемона,
Несмотря на глубокую ветхость!

Времена Новые – идеология та же,
Ничего не меняется в Обществе!
Рынок несправедливости служит,
Люди не в Духе, а в веществе!

Кризис разрывает общение,
Люди сидят «по квартирам»,
Не будет никогда Единения,
Люди почти, как в тире!

Только не стрелки, а мишень!
Поодиночке легко отстреливать,
Тьме разъединять не лень,
Малыми легко управлять!

На Планете большой перекос,
Он длится уже столетиями,
Никогда не стоял вопрос:
Будет ли Равновесие?

На пороге Шестая раса!
Переход не зависит от человека!
Солнцем определена трасса,
До окончания Нового века!

Пятая не перейдёт в Шестую!
Люди не соответствуют времени!
Переход не будет впустую,
Если будет Новое племя!

Совпало всё: Солнечный год,
Терпение оставило Бога!
Тьма не перейдёт вброд,
Это не море, а в Небо дорога!

Теперь условия совсем не те,
Проснулось в рабах Сознание!
Тьме кажется, что всё равно,
Не придёт никогда понимание!

Но, понимание уже есть!
Понятно, кто «в доме хозяин»!
Неприемлемо слово «месть»,
Но, Сценарий уже объявлен!

Сценарий не в пользу Тьмы,
По Сценарию: Вернутся Боги!
Не будет в Сознаниях кутерьмы,
Гармония будет в итоге!

Постепенно: дано три года!
Тьма потеряет позиции,
Люди – частица одного Бога!
Новая для Небес – композиция!

Сегодня уже видны контуры,
Шестая видна на Заре,
Прообраз – Новой структуры,
Соответствует Новой поре!

Пора совершенства Сознания!
Шестая – вершина СоТворчества!
Сегодня: уверенность и понимание,
От вашего зависит Творчества!

Аминь.
Отец Абсолют
20.09.18

 

Vēsts: 20.09.18. Katrēns "Jauna cilts"

Nedomājiet, ka būs vienkārši!
Naida ideoloģija attīstīta!
Iesakņojies viedoklis: ne es un ne mana vieta,
Negrib zināt, kas tur iešūts!

Tūkstošiem gadu inkvizīcija Garā,
Cilvēki lopos pārvērsti!
Galvās tikai sabrukums,
Neviens negaida pagriezienu!

Vēl vairāk, cilvēki tic!
Uzrakstītajam "foliantā"!
Neviens nedomā un neredz,
Ka tas vadošais traktāts!

Tur tautu izdalīšana,
Viens - vada, otrs - kalpo!
Vairāk morālu kropļu,
Tad izvēle daudz šaurāka!

Cilvēkus izdala mamons,
Un viss tas virspusē,
Tumsa - hegemona ideoloģija,
Neskatoties uz lielo vecumu!

Laiki Jauni - ideoloģija tā pati,
Nemainās Sabiedrībā nekas!
Tirgus netaisnībai kalpo,
Cilvēki ne Garā, bet vielā!

Saziņu plosa krīze,
Cilvēki sēž "dzīvokļos",
Nebūs nekādas Vienošanas,
Cilvēki gandrīz, kā šautuvē!

Tikai ne šaušanas, bet mērķu!
Pa vienam viegli apšaut,
Tumsai nav slinkums izšķirt,
Mazākumu vieglāk vadīt!

Uz Planētas liels sašķiebums,
Tas ilgst jau simtiem gadu,
Nekad jautājums neizraisījās:
Vai Līdzsvars būs?

Uz sliekšņa Sestā rase!
Pāreja nav atkarīga no cilvēka!
Saules noteikta trase,
Līdz Jaunā gadsimata beigām!

Piektā nepāries Sestajā!
Cilvēki neatbilst laikam!
Pāreja nebūs veltīga,
Ja Jaunā cilts būs!

Sakrita viss: Saules gads,
Pacietība pameta Dievu!
Tumsa nepāries brišus,
Tā ne jūra, bet ceļš Debesīs!

Tagad apstākļi pavisam ne tie,
Vergos Apziņa pamodās!
Tumsai šķiet, ka vienalga,
Saprašana neatnāks nekad!

Taču, saprašana jau ir!
Saprotams, kurš "saimnieks mājā"!
Nepieņemams vārds "atriebība",
Bet, Scenārijs jau paziņots!

Scenārijs ne par labu Tumsai,
Pēc Scenārija: Dievi Atgriezīsies!
Nebūs Apziņās kņadas,
Harmonija būs rezultātā!

Pakāpeniski: trīs gadi doti!
Tumsa pozīcijas zaudēs,
Cilvēki - viena Dieva daļa!
Jauna priekš Debesīm - kompozīcija! 

Šodien jau kontūras redzamas,
Sestā Rītausmā redzama,
Prototips - Jaunajai struktūrai,
Atbilst Jaunajam laikam!

Apziņas Pilnības laiks!
Sestā - LīdzJaunrades virsotne!
Šodien: noteiktība un saprašana,
No jūsu Jaunrades atkarīga!

Āmen.
Tēvs Absolūts
20.09.18. 

20.09.18.Quatrain “New tribe”

Don’t think it will be easy!
The ideology of hatred is developed!
A rooted opinion: not me and not my place,
Don’t want to know, what is sewn in it

The inquisition of millennium of years in the Spirit,
People are turned into cattle!
In the heads are only devastation,
No one is waiting for the reversal!

Moreover, people believe!
In the written “folio”!
No one thinks or sees,
That this is leading treatise!

There is division of the nations,
One- manage, the other- serves!
More moral freaks,
Then the choice is much narrower!

Mammon divides people,
And it’s all on the surface,
Darkness- is the ideology of hegemon,
Despite the deep disrepair!

New time- the same ideology,
Nothing changes in the Society!
The market serves to injustice,
People are not in the Spirit, but in substance!

The crisis breaks communication,
People sit “in apartments”,
There will be never Unity,
People are almost, like in shooting range!

Only not arrows, but targets!
It’s easy to shoot one by one,
The darkness has no laziness to separate,
Small is more easy to manage!

There is the big imbalance on the Planet,
It’s last for centuries,
Never had a question:
Will there be Balance?

The Sixth race on the threshold!
The transition doesn’t depend on human!
The sun defines the track,
Until the end of the New century!

The Fifth will not go to the Sixth!
People don’t match the time!
The transition will be not wasted,
If there will be new tribe!

All coincided: Sunny year,
Patience has left God!
Darkness will not wade,
This is not the sea, but way to Heaven!

Now the conditions are not the same,
Consciousness awakened in the slaves!
It seems for Darkness, like all the same,
Understanding will never come!

But, understanding is already there!
It’s clear, who is the “boss in home”!
The word “revenge” is unacceptable,
But, the Scenario is already announced!

The Scenario is not in favor of Darkness,
By Scenario: the Gods will be back!
There will be no confusion in Consciousness,
Harmony will be in the end!

Gradually: are given three years!
Darkness will lose positions,
People- are part of one God!
New for Heaven- composition!

Today the contours are already visible,
The Sixth is visible on Zara,
The prototype- is a new structure,
Corresponds to the New time!

It’s time to perfection of Consciousness!
Sixth- is the peak of Co-creation!
Today: confidence and understanding,
Depends on your creativity!

Amen
Father Absolute
20.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.09.2018.

Skatījumu skaits: 21 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: