Galvenie » 2017 » Oktobris » 20 » Vēsts: 20.10.17. Katrēns "Aiz horizonta" - *
17:40
Vēsts: 20.10.17. Katrēns "Aiz horizonta" - *

Vēsts: 20.10.17. Katrēns "Aiz horizonta" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(JD) "Jaunā īstenība!" / *(НР) "Новая реальность!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_jauna_isteniba/2013-10-18-833 , и находки:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page10 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=14;http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=15 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

20.10.17. Катрен "За горизонтом" ……………………………………………Quatrain "Beyond the horizon"

Мир действительно уже другой! ....... Pasaule tiešām jau cita!...............The World is already different!
Политики расписываются в бессилии! . Politiķi parakstās bezspēkā! ………Politicians sign in impotence!
Никто не знает, что за чертой, ...............Neviens nezin, kas aiz svītras,…….Nobody knows, what beyond the line,
Мир останется или рассыплется! ..........Pasaule paliks vai izkaisīsies!..........The World will remain or crumble!

Обсуждается положение дел! ................Lietu stāvoklis apspriests tiek!..........The state of affairs is being discussed!
Главное, кто прав, а кто нет! .............. Galvenais, kuram taisnība, kuram nē!.The main thing, who is right and who is not!
Не понимают, что есть здоровью предел,.Nesaprot, ka ir veselībai robeža,…Don't understand that there is a limit to health,
Кто-то выживает, а кто-то и нет!..............Kāds izdzīvo, bet kāds arī nē!...........Someone survives, but someone don't!

Человечество - как большой организм! .Cilvēce - kā liels organisms!...............Humanity- is like a big organism!
Рождённый по сценарию Бога! .......... Dzimis pēc Dieva scenārija!............Born according to God's scenario!
Пыталось построить «ИЗМ», ...................Lūkoja uzcelt "ISMU",………………...Is tried to build an "ISM",
Ничего не получилось в итоге! .................Nesanāca rezultātā nekas!................Nothing happens in the end!

Теперь все против друг друга! .................. Tagad visi viens pret otru!.................Now everyone is against each other!
Соревнование превратилось в войны! Sacensība karos pārvērtās!...........The competition turned into war!
Не разобрались в квадратуре круга, .........Netika skaidrībā riņķa kvadratūrā,.....Didn't understand the quadrature of the circle,
Показалось, что в выборе все вольны! .....Šķita, ka izvēlē brīvi visi!....................It seemed, that in the selection all are free!

Вольность возможна, но как Творчество!.Vaļība iespējama, bet kā Jaunrade!.Liberty is possible, but as Creativity!
При понимании Мироздания,..................Pie Pasaules-ēkas izpratnes,………….With an understanding of the Universe,
Но, только Боги творят, как Зодчие, ......Taču, tikai Dievi rada, kā Celtnieki,…....But, only the Gods create, as Architects,
В людях нет Знания и понимания! ........Cilvēkos nav Zināšanu un izpratnes!.....In people there is no Knowledge and understanding!

Понимание есть в Материи! ....................Izpratne ir Matērijā!................................Understanding is in Matter!
Принято, что мамона - мерило! ...............Pieņemts, ka mamons - kritērijs!............It's accepted, that the mammon- is the measure!
Накопились в Сознаниях потери, ............Apziņās zaudējumi uzkrājās,…………...Accumulated losses in the Consciousness,
Что агонию человечества удлинило! .......Kas cilvēces agoniju pagarināja!............What agony of humanity extended!

Политики спорят: кто прав? ......................Politiķi strīdas: kuram taisnība?..............Politicians argue: who is right?
Часть талантливые руководители, ...........Daļa talantīgu vadītāju,…………………..Part of the talented leaders,
Но, нет на Планете правил, .......................Taču, uz Planētas likumu nav,……….....But, there are no rules on the World,
Которые были бы для всех мерилом! .......Kas priekš visiem kritērijs būtu!..............Which could be for everyone a criteria!

Сила есть - ты прав, так признаётся! ........Spēks ir - tev taisnība, atzīts tiek!...........The power is- you are right, so confess!
Силы нет - рассчитывать не на что! ..........Spēka nav - paļauties nav uz ko!............The power is not- there is nothing to count on!
Сценарий: «За Горизонтом» - узнаётся, ...Scenārijs: "Aiz Horizonta" - uzzina,……..Scenario: "Behind the Horizon"- it's learned,
Интересы государств для сильного - ничего!.Valstu intereses priekš stiprā - nav!.The interests of states for the strong- nothing!

Главное на Планете - власть! .....................Uz Planētas galvenā - vara!..................The main thing on the Planet- is power!
Все дискуссии вокруг этого! ........................Visas diskusijas ap to!...........................All the discussions around this!
Кто-то обсуждает, а кто-то и правит всласть,.Kāds apspriež, bet kāds valda labklājībā,.Someone is discussing, but someone is reigning in power,
Ничего не думая при этом! ..........................Pie tam neko nedomājot!.......................Don't think at the same time!

Кто-то призывает к благоразумности! ........Kāds aicina uz saprātīgumu!...................Someone calls for prudence!
Россия предлагает помнить о справедливости!.Krievija taisnīgumu atcerēties piedāvā!.Russia offers to remember justice!
Обсуждение навевает раздумья, ................Apspriešana uzvējo pārdomas,…………Discussion brings thoughts,
О всеобщей несправедливости! ..................Viskopīgā netaisnībā!.............................On the general injustice!

Выхода нет и не видится! ............................Izejas nav un nav redzama!..................There is no way out and it's not visible!
Страны разбились на кланы! ..................Valstis klanos izdalījās!......................Countries broke up into clans!
Понятно, никогда не помирятся, .................Saprotams, nekad nesamierināsies,…..It's clear, will never reconcile,
У мамоны другие планы! .............................Mamonam citi plāni!...............................Mammon have other plans!

Нет конца противостоянию! ........................Nav pretstatiem gala!.............................There is no end to the confrontation!
Агрессия только увеличивается, ................Agresija tikai palielinās,……………..…...Aggression only increases,
У людей напряжённое состояние, .............Cilvēkiem saspringts stāvoklis,………….People have a tense state,
Пределы жизни уже ограничены! ..........Dzīves robežas jau ierobežotas!..........Limits of life are already limited!

Без Бога выхода не стоит ждать! ...............Bez Dieva izeju nav ko gaidīt!................Without God, there is no way out!
Религии включились в сражение! ..............Reliģijas cīņās iesaistījās!......................Religions joined the battle!
На религиях стоит мамоны печать, ...........Uz reliģijām stāv mamona zīmogs……..On the religions stands the mammon stamp,
Это гарантирует человечеству поражение!.Tas cilvēcei garantē zaudējumu!..This is guarantee to humanity of efeat!

Для спасения необходимо Новое предложение!.Glābšanai nepieciešams Jauns piedāvājums!.To save you need a New offer!
Исходить оно из России будет! ................Tas no Krivijas izies!.............................It will come from Russia!
В 18 году сложится такое положение, .....18. gadā izveidosies tāds stāvoklis,….In 18 year there will be such a situation,
Что 512 Россию разбудят! ..........................Ka 512 Krieviju pamodinās!.................That 512 will wake up the Russia!

Проснётся Россия - проявится мир!.Pamodīsies Krievija - izpaudīsies pasaule!.Russia will wake up- the World will manifest!
Проявится изменённое мнение! ..................Izpaudīsies izmainīts viedoklis!...........The changed opinion will appear!
512 покажут людям пример, ........................512 parādīs cilvēkiem piemēru,………512 will show to people an example,
Что будущее заложено в поведении! ..........Ka nākotne uzvedībā ielikta!................That the future is inherent in behavior

Необходимо очистить Сознание! .................Apziņu attīrīt vajag!...............................It's necessary to clean the Consciousness!
Нет лжи и глухого неверия! ..........................Nav melu un aklas neticības!................There is no lie and blaim disbelief!
512 продемонстрируют Знания, ...............512 nodemonstrēs Zināšanas,………512 will demonstrate the Knowledge,
На Подсознании, как поверье! ..................Uz Zemeapziņu, kā ticējumu!.............On the Subconscious, as a belief!

Люди увидят выход, но будет не сразу!.Cilvēki izeju ieraudzīs, taču būs ne uzreiz!.People will see the way out, but it will not be right away!
Мир, как и Россия, разделится, ...............Pasaule, kā arī Krievija, izdalīsies,.....The World, like Russia, will be divided,
Только единицы поверят сразу, ..................Tikai vieninieki noticēs tūliņ,…………….Only a few will believe at once,
Неверие в людях развеется! .......................Neticība cilvēkos izkliedēsies!................Unbelief in people will disperse!

Процесс не простой, даже сложный! .........Process ne vienkāršs, pat sarežģīts!......The process is not simple, even complicated!
Но, Россия - оплот Мира! .........................Taču, Krievija - Pasaules balsts!..........But, Russia- is stronghold of the World!
Преображение России возможно, ..........Krievijas pārveidošana iespējama,......Transformation of Russia is possible,

Народы увидят: за Горизонтом - Пальмира!.Tautas ieraudzīs: aiz Horizonta - Palmīra!.Nation will see: beyond the Horizon- Palmyra!

Горизонт - не сегодня, не завтра! ..............Horizonts - ne šodien, ne rīt!....................Horizon- not today, not tomorrow!
Для человечества - годы! ...........................Priekš cilvēces - gadi!...............................For humanity- years!
Но, за Россией, открытая Правда, .........Bet, aiz Krievijas, atklāta Patiesība,......But, for Russia, Truth is open,
Россия уйдёт от невзгоды! .........................Krievija aizies no likstām!..........................Russia will get away from adversity!

Повторяю, ошибка политиков! ..................Atkārtoju, politiķu kļūda!........................I repeat, the mistake of politicians!
Рассматривают потенциал носителя, ......Izskata nesēja potenciālu,……………...Consider the carrier potential,
Но для человечества важны аналитики,..Bet priekš cilvēces analītiķi svarīgi,……But for humanity, analyst are important,
Которые, понимают Сценарий Спасителя!.Kuri, Glābēja Scenāriju saprot!...Who understand the Scenario of the Savior!

Аминь. ..........................................................Āmen……………………………………..Amen
Отец Абсолют. .............................................Tēvs Absolūts……………………………Father Absolute
20.10.17 ........................................................20.10.17………………………………….20.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 25.10.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru / 20.10.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.10.2017., papildināts angļu valodā 25.10.2017.

Skatījumu skaits: 366 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: