Galvenie » 2018 » Oktobris » 20 » Vēsts: 20.10.18. Katrēns "Iekšķīgais Visums"
18:13
Vēsts: 20.10.18. Katrēns "Iekšķīgais Visums"

20.10.18 Катрен “Внутренняя Вселенная”

Вселенная – строгий порядок!
Внутри человека – своя Вселенная!
По теории подобия – есть поток,
Есть коэффициенты и переменная!

Всё сложено в одно число!
В Мире полная корреляция!
Без Бога произойти не могло,
Такой сложной структуризации!

В Звёздах на Небе ищите ответ,
Что происходит внутри человека,
Живите в Боге, найдёте Завет,
Жизнь тогда продлится многие лета!

Если в вашей голове непорядок,
Внутреннее Солнце тускнеет,
Дух человека приходит в упадок,
Жизнь тоже тогда скудеет!

Лечение – это вмешательство,
В строгий порядок Вечности,
Это лишь одно доказательство,
Недуги – от вашей беспечности!

Не надо просто лечить раны,
Надо лечить всю конструкцию,
Никогда не поздно и никогда не рано,
Разобраться в своей позиции!

Внутри надо следовать Вере!
Ибо Вера – всегда строгий порядок!
Вера – есть и здоровья мера,
Неверие преследует Рок!

Порядок внутри начинается с клеток!
Формируют они оболочку!
На человеке поставлены метки,
Чтобы не допустить энергии обесточки!

Человек – это электрическая цепь,
Главный генератор энергии – Сердце!
Электроэнергия для жизни – цель,
В Большую Вселенную – дверца!

Человек вписан в Большую Вечность!
Подчиняется магнитным полям!
С одной клетки начинается Бесконечность,
В Мире всё расписано по долям!

Внутри человека – всё то же самое!
Из миллиона клеток состоит человек,
Порядок внутри – это самое главное,
Прожить так можно не один век!

Несоблюдение такого порядка,
Смещает внутренние полюса!
Нельзя обманывать себя украдкой,
Отрицательная ждёт полоса!

Люди сейчас в хаосе отношений,
Чаще всего негативное проявление!
Внутри – отрицательная филармония,
Никакого в Душе свечения!

Нужен контроль внутри человека!
Мысли формируют Сознание!
Соблюдение Канонов от века до века,
Обеспечивает Судьбы понимание!

Повторяю, лечить тело бывает поздно,
Начинайте всегда с Сознания,
Медицина говорит только одно:
Лучше хирургическое касание!

Но, человек, прежде всего – Вечность!
Нельзя изменить Звёздное Небо!
Не относитесь к себе беспечно,
Не превращайте Судьбу в небыль!

Лучше принять: во всём – Гармония!
Что снаружи, то и внутри!
Семь нот – полная филармония,
Начало отсчёта для людей на три!

Человек так и не понял себя!
Не понимает и Звёздное Небо!
Можно разобраться, за собой следя,
Сравните себя с Небом!

Отношение между людьми то же самое!
Вселенные должны жить в Мире!
Любовь между людьми – Главное,
Обеспечивает Вечное перемирие!

Аминь.
Отец Абсолют
20.10.18

 

 

Vēsts: 20.10.18. Katrēns "Iekšķīgais Visums"

Visums - stingra kārtība!
Cilvēkā iekšķīgi - savs Visums!
Pēc līdzības teorijas - ir plūsma,
Ir koeficienti un mainīgums!

Viss vienā skaitlī salikts!
Pasaulē pilnīga kolerācija!
Bez Dieva notikt nevarēja,
Tik sarežģītā strukturizācijā!

Zvaigznēs Debesīs atbildi meklējiet,
Kas notiek cilvēkā iekšķīgi,
Dzīvojiet Dievā, Novēlējumu atradīsiet,
Tad dzīve turpināsies daudzus gadus!

Ja jūsu galvā nekārtība,
Iekšķīgā Saule bālē,
Cilvēka Gars nonāk pagrimumā,
Dzīve arī tad trūcīga kļūst!

Ārstēšana - tā iejaukšanās,
Mūžības stingrajā kārtībā,
Tas tikai viens pierādījums,
Nedienas - no jūsu bezrūpības!

Nevajag vienkārši brūces ārstēt,
Visu konstrukciju ārstēt vajag,
Nekad nav vēlu un nekad nav agri,
Savā pozīcijā skaidrībā tikt!

Iekšķīgi Ticībai sekot vajag!
Jo Ticība - kārtība stingra vienmēr!
Ticība - ir arī veselības mērs,
Neticībai Liktenis seko!

Iekšķīgi kārtība no šūnām sākas!
Tās apvalku formē!
Uz cilvēka zīmes uzliktas,
Lai nepieļautu enerģiju slēgšanu!

Cilvēks - tā elektriskā ķēde,
Galvenais enerģijas ģenerators - Sirds!
Elektroenerģija dzīvei - mērķis,
Lielajā Visumā - durvtiņas!

Cilvēks ierakstīts Lielajā Mūžībā!
Pakļaujas magnēta laukiem!
No vienas šūnas sākas Bezgalība,
Pasaulē viss pa daļām izrakstīts!

Cilvēkā iekšķīgi - viss tas pats!
No miljona šūnu cilvēks sastāv,
Kārtība iekšķīgi - tas pats galvenais,
Nodzīvot var tā ne vienu vien mūžu!

Tādas kārtības neievērošana,
Iekšējos polus sajauc!
Ar zagšanu sevi apmānīt nevar,
Negatīva josla gaida!

Tagad cilvēki attiecību haosā,
Visbiežāk negatīvā izpausmē!
Iekšķīgi - negatīva filharmonija,
Dvēselē gaismojuma nekāda!

Cilvēkā iekšķīgi kontrole nepieciešama!
Domas Apziņu formē!
Kanonu ievērošana no mūža mūžā,
Nodrošina Likteņa izpratni!

Atkārtoju, ārstēt ķermeni par vēlu mēdz būt,
Sāciet vienmēr no Apziņas,
Medicīna saka tikai vienu:
Labāk ķirurģiska pieskaršanās!

Taču, cilvēks, vispirms - Mūžība!
Nevar izmainīt Zvaigžņotās Debesis!
Neizturaties nevērīgi pret sevi,
Nepārvērtiet Likteni neesībā! 

Labāk pieņemt: visā - Harmonija!
Kas āreji - tas arī iekšķīgi!
Septiņas notis - pilna filharmonija,
Atskaites sākums priekš cilvēkiem uz trīs!

Sevi cilvēks tā arī nesaprata!
Nesaprot arī Zvaigžņotās Debesis!
Var tikt skaidrībā, vērojot sevi,
Salīdzinot sevi ar Debesīm!

Attiecības starp cilvēkiem arī tas pats!
Visumiem jādzīvo Mierā!
Mīlestība starp cilvēkiem - Galvenā,
Nodrošina Mūžīgo pamieru!

Āmen.
Tēvs Absolūts
20.10.18.

20.10.18.Quatrain  “The Inner Universe”

Universe- strict order!
Inside the human- his own Universe!
According to the theory of similarity- there is a flow,
There are coefficients and variable!

Everything is combined into one number!
In the World complete correlation!
Without God it could not happen,
In such a complex structuring!

In the Stars in Heaven look for the answer,
What happens inside a human,
Live in God, will find a Covenant,
Then life will continue many years!

If you have a mess in your head,
The inner Sun fades,
The Spirit of human is declining,
Life then too grows pure!

Treatment- is an intervention,
In the strict order of Eternity,
This is just one proof,
Ailments- from your carelessness!

Don’t just heal wounds,
It’s necessary to treat the whole structure,
Never is too late and never is too early,
Get clear in your position!                                   

Must follow inside Faith!
Because Faith- is always a strict order!
Faith- is also measure of the health,
Fate follows to Disbelief!

The order inside begins from the cells!
They form the shell!
There are tags on the human,
In order to prevent the energy of a power failure!

Human- is an electrical circuit,
The main generator of energy- is the Heart!
Electricity for life- is target,
In Great Universe- the door!

Human is inscribed in the Great Eternity!
Subject to magnetic fields!
Infinity begins from one cell,
In the World everything is painted in parts!

Inside the human- all is the same!
Human consists from millions of cells,
The order inside- is the most important,
Can live this way more than one century!

Failure to comply with such an order,
Shifts the inner poles!
Can’t fool yourself with stealing,
Negative band is waiting for!

People are now in the chaos of the relationship,
Most often in negative manifestation!
Inside- negative philharmonic,
There is no glow in the Soul!

Need control inside of human!
Thoughts form Consciousness!
Observance of the Canons from century to century,
Provides understanding of the Fate!

I repeat, it’s too late to heal the body,
Always start with Consciousness,
Medicine says only one thing:
Better is surgical touch!

But, human first of all- is Eternity!
Can’t change the Starry Sky!
Don’t treat yourself carelessly,
Don’t turn the Fate in a non profit!

It’s better to accept: in everything- is Harmony!
What is outside- is also inside!
Seven notes- full philharmonic,
Beginning of the report for people is three!

The human finally didn’t understand himself!
Don’t understand also Starry Heaven!
Can sort it out by watching,
Compare yourself with the Heaven!

The relationship between people is the same!
Universes must live in the Peace!
Love between people- is the main thing,
Provides an Eternal truce!

Amen
Father Absolute
20.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.10.2018.
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.10.2018.
un https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.10.2018.

Skatījumu skaits: 106 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: