Galvenie » 2017 » Novembris » 20 » Vēsts: 20.11.17. Katrēns "Ziema" - *
16:07
Vēsts: 20.11.17. Katrēns "Ziema" - *

Vēsts: 20.11.17. Katrēns "Ziema" - **

(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(j) "Dokuments!" / *(H) "Документ!", публикован: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_dokuments/2014-05-25-1093 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page4 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=87 ; для знающих, умелых: http://spekavots.ucoz.ru/forum/13-85-1 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)


20.11.17. Катрен "Зима"…………………………………………………………Quatrain "The Winter"

Для России - зима счастье! ................ Priekš Krievijas - ziema laime! ……..For Russia- winter is happiness!
Природа предлагает подумать! ..........Daba piedāvā padomāt!.....................Nature suggest thinking!
Кажется за окном ненастье, ................Aiz loga šķiet nelāgi,……………........It seems bad outside of the window,
Но, Сознанию надо внимать! ............. Bet, Apziņu vajag uzklausīt!...............But, Consciousness must be heeded!

Зима - философия жизни! ................. Ziema - dzīves filozofija!......................Winter- is the philosophy of life!
Уникальное время подумать! .............Unikāls laiks padomāt!.........................A unique time to think!
Россия прикрыта от тризны, ...............Krievija piesegta no bēru mielasta,…...Russia is covered from the triune,
Чтобы Мне людей подобрать! ............Lai Es cilvēkus izvēlēties varu!.............That I can pick up people!

Естественное в Духе Единение, ........ Dabīga Vienošanās Garā,……………...The natural Unity in the Spirit,
Равенство, формируемое в Небе, ......Vienlīdzība, Debesīs formējama,……...Equality, formed in the Heaven,
Единое у всех поведение, ...................Viena uzvedība visiem,………………….The same behavior of all,
Преобразующее мечты в быль! ..........Sapņus pārveidojoša esībā!...................Transformation dreams into the reality!

Россия готова к Единству, ....................Krievija gatava Vienotībai………………..Russia is ready for Unity,
Пример показало Вече, ....................... Piemēru parādīja Veče/Dievkopība (*)…An example showed Church work
Активность была, «как один», ..............Aktivitāte bija, "kā viens",……………......Activity was "as one",
Новгород был предтечей! .....................Novgoroda bija priekštecis!.....................Novgorod was a forerunner!

Европеизация принесла неравенство!.Eiropeizācija atnesa nevienlīdzību!..........Europeanization has brought inequality!
Христианство укрепило различие, ...... Kristietība nostiprināja atšķirību,………...Christianity has strengthened the distinction,
Россия для Земли - Ось равенства! .....Krievija priekš Zemes - vienlīdzības Ass!.Russia for the earth- Axis of equality!
Но, поменяла своё обличие! .................Taču, savu ārieni izmainīja!.......................But, changed it appearance!

Топором вырубалась Вера! ..................Ticība ar cirvi izcirtās!...............................The Faith was cut down by ax!
Насильственное Крещение! ..................Vardarbīga Kristīšana!.............................Forced Baptism!
Россия очень долго терпела, ................Krievija ļoti ilgi pacieta,……………………Russia has endured for a very long time,
Подошло время отмщения! ...................Pienāca laiks atriebībai!...........................It's time for vengeance!

Отмщение не мечом, а Верой! ............Atriebībai ne ar zobenu, bet Ticību!..........Vengeance is not with sword, but with Faith!
И Сотворчеством с Создателем! .........Un Līdzjaunradi ar Radītāju!.....................And Co-creation with the Creator!
Переписана будет Книга века, .............Gadsimta Grāmata pārrakstīta būs,……..The Book of century will be rewritten,
В прошлое уйдут обыватели! ...............Pagātnē aizies mietpilsoņi!.......................The philistines will go away in the past!

Обыватель - послушный раб, ...............Mietpilsonis - paklausīgs vergs,…………The philistine- is an obedient slave,
Не понимающий происходящего, ........Notiekošo nesaprotošs,…………………...Not understanding, what is happening,
Если Духа нет, то человек слаб, ..........Ja Gara nav, tad cilvēks vājš,………..…...If there is no Spirit, then human is weak,
Из неверия не выходящий! ..................No neticības neizejošs!.............................Out of disbelief, not going out!

Россия - не Европа по климату! ..........Krievija - ne Eiropa pēc klimata!.................Russia- is not Europe in terms of climate!
Для Европы нет передышки! ...............Priekš Eiropas atpūtas nav!........................For Europe there is no respite!
Для России - зима, как ультиматум, ....Priekš Krievijas - ziema, kā ultimāts,……...For Russia- winter, as ultimate,
От Плотного плана отдышка! ...............No Blīvā plāna atpūta!................................Shortness of breath from a Dense plan!

При движении перерыв нужен! ............Pie kustības pārtraukums nepieciešams!...Need a break to a movement!
Острая в Душе необходимость, ...........Dvēselē asa nepieciešamība,………………Sharp is a must in the Soul,
Духовный порыв возможен, ..................Garīgais izrāviens iespējams,………………Spiritual impulse is possible,
Если человек и Бог - примирились! ......Ja cilvēks un Dievs - samierinājās!..............If human and God- are reconciled!

Я рассчитываю, что Россия, ..................Es rēķinos, ka Krievija,………………………I expect that Russia,
Переосмыслив настоящее, ....................Pārdomājot tagadni,…………………………Rethinking the present,
Оценит себя, как Миссию, ......................Novērtēs sevi, kā Misiju,…………………….Will appreciate herself, as Mission,
Единственное для себя стоящее! ..........Vienīgo priekš sevis vērtību!........................The only thing for herself worthwhile!

У России ещё запас времени! ...............Krievijai vēl rezervē laiks!............................Russia has more time!
Отпущенный Ей Богом! ..........................Dieva Viņai atvēlēts!....................................Released to Her by God!
Белые «снеги» - для Неё премия, .........Baltie "sniegi" - priekš Viņas prēmija,……..White "snows"- for Her the prize,
Для переосмысливания итогов! .............Priekš rezultātu apdomāšanas!...................To rethink the result!

Территория дела и мыслей! ..................Teritorija arī domu lieta!.................................Territory of business also thoughts!
Равномерное распределение! ..............Vienmērīgs sadalījums!.................................Uniform distribution!
Мудрость дана, чтобы видней, .............Gudrība dota, lai redzemāk,……………….....Wisdom is given, that is more visible,
Не допустить разделения! .....................Izdalīšanu nepieļaut!.....................................Don't allow division!

Поэтому Россия готова, .........................Tādēļ Krievija gatava,………………..……Therefore, Russia is ready,
Принять КРЕСТ ответственности, ........Pieņemt atbildības KRUSTU,……………..Accept the CROSS of responsibility,
Духовная в ней опора, ...........................Viņā atbalsts Garīgs,……………………….Spiritual support in her,
Для человечества пока безвестная! .....Priekš cilvēces pagaidām bezvēsts!..........For humanity while unknown!

Зима разделила людей, .........................Ziema cilvēkus izdalīja,…………………….Winter divided people,
Часть живёт постоянно в неверии, .......Daļa dzīvo pastāvīgā neticībā,…………….Some live permanently in unbelief,
Второй части Правда видней, ...............Otrai daļai Taisnība redzamāka,…………..For second part The Truth is more visible,
И от Бога идёт Доверие! ........................Un no Dieva iet Uzticība!............................And from God is coming Trust!

Не ругайте плохую погоду, .....................Nerājiet sliktu laiku,…………………………Don't scold the bad weather,
Зима - лучшее время для Бога! .............Ziema - labākais laiks priekš Dieva!...........Winter- is best time for God!
Чистый снег подскажет дорогу, ..............Tīrs sniegs ceļu pateiks,…………………...Pure snow will tell you the way,
Для подведения в Духе итогов! ..............Rezultātu apkopošanai Garā!....................To sum up the results in the Spirit!

Промысел и итоги - суть одного пути. .Domrīcība un rezultāti - viena ceļa būtība. .Thought action and results- the sense of one way,
Бог подарил для России сроки, ...........Krievijai Dievs termiņus uzdāvāja,…………God gave time for Russia,
Истину, чтобы Самой найти, ................Patiesību, lai Pati atrastu,…………………...The Truth, to find by Herself,
Не теряя времени и без мороки! .........Netērējot laiku un bez jezgas!......................Don't waste time and without trouble!

Теперь время подумать! .......................Tagad laiks padomāt!......................................Now is the time to think!
Объяснить нужно Программу Бога! .....Dieva Programmu paskaidrot nepieciešams!..Need to explain the God program!
Человечеству трудно это понять, .........Cilvēcei grūti to saprast,…………………….....It's difficult for humanity to understand it,
Россия для него подмога! ......................Krievija palīgs priekš viņas!.............................Russia is helping to her!

Белые «снеги», Белая Русь, .................Balti "sniegi", Balta Krievzeme,…………….White "snow", White Russia,
И, конечно, Братство Белое! .................Un, protams, Brālība Baltā!.........................And of course, Brotherhood White!
Я в Россию опять вернусь, ....................Es Krievijā atkal atgriezīšos,………………..I will return to Russia again,
Новый Мир Мы с Россией сделаем! .....Mēs ar Krieviju Pasauli Jaunu darīsim!.......The New World we will make with Russia!

Аминь. ......................................................Āmen…………………………………………Amen
Отец Абсолют. .........................................Tēvs Absolūts……………………………….Father Absolute
20.11.17 ....................................................20.11.17……………………………………...20.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
(*) желающим: можно посмотреть, искать: http://spekavots.ucoz.ru/news/zina_dargie_domubiedri/2014-10-03-1230
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 23.11.2017. 
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.11.2017., papildināts angļu valodā 23.11.2017.

Skatījumu skaits: 313 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: