Galvenie » 2017 » Janvāris » 21 » Vēsts: 21.01.17. Katrēns "Cilvēce"
22:43
Vēsts: 21.01.17. Katrēns "Cilvēce"

Vēsts: 21.01.17. Katrēns "Cilvēce"
......................................................... Катрен "Человечество"……………………Quatrain "Humanity"

Es jau runāju skaidri, ....................... Я уже говорил внятно,………………………..I have said clearly,
Ka viss Dieva rokās! ........................ Что всё в руках Бога!.................................That all in God hands!
Cilvēkiem atkal nesaprotami, ........... Людям опять непонятно,……………………...For people again unclear,
Viņi pie Sliekšņa nonāca! ................. Они подошли к Порогу!..............................They came to the door!

Nesvarīgi, Prezidents vai nav! .......... Неважно, Президент или нет!........................Not important, President or not!
Vienalga - visi jūs cilvēki! .................. Всё равно - вы все люди!...........................Anyway- you all are people!
Es katram atbildi došu, ..................... Я каждому дам ответ………………………....I will give answer to everyone
Par dzīvi un cilvēku klātbūtnē! .......... За жизнь и прилюдно!..................................For life and in public!

Viņam sarežģītāk, atbildē! ................ Ему сложнее, в ответе!...............................For him is more difficult to answer!
Cilvēku likteņus lemj! ........................ Решает людские судьбы!...........................Solve people's life!
Tiesībām neesot uz to, ..................... Не имея Права на это,………………………...Without rights to it,
Tik Dievs zin kā būt! ......................... Лишь Бог знает как быть!............................Only God knows how to be!

Naivs priekšstats! ............................. Наивное представление!............................Naive representation!
Ka, kādam viss atļauts! .................... Что кому-то всё можно!..............................That someone- who can all
Nav Debesīs vienādošanas, ............. Нет на Небесах уравнения,…………………...Have not equation in the Heaven,
Dzīvi aprakstīt iespējams! ................ Жизнь опысать возможно!...........................Is possible to describe the life!

Radītāja priekšā viss atbildīgs!.......... Всё в ответе перед Создателем!...................All are responsible front of Creator!
Visi, un bez izņēmuma! .................... Все, и без исключения!...............................All, without exception!
Gan Prezidents, gan mietpilsonis, .... И Президент, и обыватель,…………………....President and people from street,
Amatam nozīmes nav! ..................... Должность не имеет значения!......................Positions doesn't matter!

Nepatīk Prezidents, laiks! ................ Не нравится Президент, погода!....................Don't like President, weather!
Viss kaut kā nepareizi! ..................... Всё как-то неправильно!..............................All somehow is wrong!
Taču, tas iekšējais nelaiks, ............... Но, это внутренняя непогода,………………..But, it is an internal storm,
Pasaulē - Jauni noteikumi! ............... В Мире - Новые правила!..............................In the World- New rules!

Nav vairs veco noteikumu! ............... Нет уже старых правил!.................................There is no longer the old rules!
Atnāk Jauna dimensija! .................... Приходит Новая мерность!...........................There comes a New dimension!
Tā traci palielināja, ........................... Она суматохи добавила,………………………She added turmoil,
Neaparasts apmērīgums! ................ Необычная размерность!...............................Unusual dimension!

Un vēlēšanas tagad ne tādas! ......... И выборы теперь не такие!............................And elections are now not same!
Kaut kas salūza pieradumos! .......... Что-то сломалось в привычках!.....................Something broke in habits!
No Gara nav nekāda strupceļa, ...... От тупика Духа нет никаких,………………….....From the Spirit there is no deadlock,
Tehnoloģiju vai mūķīzeru! ................ Технологии или отмычек!..............................Technology or skeleton keys!

Cilvēki gluži apmulsuši! .................... Люди совсем растеряны!............................People are very confused!
Reliģijas spiežas virsū! ..................... Религии наступают!....................................Religions coming!
Cilvēki zaudējumus skaita, ............... Люди считают потери,…………………………People counting the loss,
Mīlestība jau atkāpjas! ..................... Любовь уже отступает!................................Love already steps back!

Glābšana tikai Ziemeļos! .................. Спасение только на Севере!........................Salvation only in the North!
Urāla nomaļu džungļos! ................... В дебрях глухих Урала!................................In the wilds of the Deaf of the Ural!
Pasionaritāte vēdekļveidā staigā, .... Пассионарность гуляет веером,…………….....Passionarity walks like a fun
Piestātnes kontūras iezīmējot! ......... Контуры обозначая Причала!........................The contours denoting Wharf!

Haoss tikai sākas! ............................ Хаос лишь начинается!...............................Chaos is just beginning!
Atkārtoju, Apziņās! .......................... Повторяю, в Сознаниях!...............................I repeat, in the Consciousness
Krievzeme - iezīmējas Mesija, ......... Русь - Мессия обозначается,…………………..Russia- the Messiah is designated,
Garā, bet ne sapulcēs! ..................... В Духе, а не собраниях!...............................In the Spirit, not in the meetings!

Jaunais scenārijs ieteikts! ................ Новый сценарий предложен!.........................The new script has recommended!
Cilvece sapratīs drīz! ....................... Человечество скоро поймёт!..........................Humanity will understand soon
Krievzeme - roku uzlikta, ................. Русь - рукоположена,……………………………Russia- ordained,
Mieru planētai nes! .......................... Мир на Планету несёт!..................................Peace on the Planet bears!

Spēlē, kā iepriekš, vēlēšanās! ......... Играют, по-прежнему, в выборы!....................Playing, still in the election!
Eiropa un atkal, Amērika! ................ Европа и вновь, Америка!..............................Europe and again, America!
Radītājam galvenā izvēle, ................ За Создателем главный выбор,………………...For Creator main choice,
Par labu Garīgai kosmētikai! ............ В пользу Духовной косметики!.......................In favor of Spiritual makeup!

Tagad kņada veltīga! ........................ Теперь суета напрасна!.................................Now vanity in vain!
Pagātni neatgriezt! ........................... Прошлово не вернуть!..................................The past doesn't return!
Tagad vēlēšanas bīstamas, .............. Выборы сейчас опасны,………………………...Election now are dangerous,
Jo ceļš bez izejas! ............................ Ибо тупиковый путь!.....................................Or the road to nowhere!

Cilvēki nedzird Dievu! ....................... Люди не слышат Бога!..................................People don't hear the God!
Kaut arī raugās uz Krievzemi! ......... Хотя и смотрят на Русь!...................................While looking at the Russia!
Krievzeme - cilvēkiem palīdzība ...... Русь - для людей подмога!..............................Russia- help for the people,
Es uzticos un nebaidos! .................. Я доверяю и не боюсь!..................................I trust and don't afraid

Es pārliecināts, ka rīt, ...................... Я уверен, что завтра,…………………………...I am sure, that tomorrow,
Krievzeme svarīgu vārdu teiks! ........ Русь скажет веское слово!..............................Russia will say important word!
Krievi teiks Patiesību! ....................... Русские скажут Правду!...............................Russian will say the Truth,
Cilvecei Jaunu atklās! ....................... Человечеству откроют Новое!.......................Will open New humanity!

Jaunu skaitīšanu Dveselē! ............... Новое в Душе исчисление!.............................New calculation of the Soul!
Dieva Kanoni atklās! ........................ Откроют Каноны Бога!....................................Will open the God Canons!
Cita kļūs domāšana, ........................ Другим станет мышление,………………………Another would be thinking,
Galarezultāts cilvēcei! ...................... . Для цивилизации итогом!..............................For the outcome of civilization!

Āmen. .............................................. Аминь……………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ................................. Отец Абсолют…………………………………..Father Absolute
21.01.17. .......................................... 21.01.17…………………………………………21.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /21.01.2017
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/22.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 21.01.2017.

Skatījumu skaits: 369 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: