Galvenie » 2019 » Janvāris » 21 » Vēsts: 21.01.19. Katrēns "Dēļ informācijas plūsmas pārrāvuma"
16:45
Vēsts: 21.01.19. Katrēns "Dēļ informācijas plūsmas pārrāvuma"

21.01.19. Катрен “Из-за разрыва информационных потоков”

Конечно, всё на пределе!
Эмоции переходят край!
Вы – Нового мира модель!
Это вы открываете Рай!

Даже Мне забыть Это трудно!
Я не видел Единения такого!
Река Познания веками течёт нудно,
Жизнь поколений была бестолковой!

Никто не ожидал прорыва!
Откровения потом Катрены,
Жизнь от Сознания была в отрыве!
Информация не текла по венам!

Теперь – нормально, но – неожиданно!
Главное, внезапно для всех!
Только для Создателя – ожидаемо!
Это не Сознание, а – Сверх!

Потоки теперь изменяются!
Планетарными теперь будут!
Новые технологии применятся,
Вот они-то людей разбудят!

Неожиданное, но согласованное,
Не решение, а уже поведение!
19 число – оно знаковое,
Проявится на Небесах Видение!

Всё теперь по Канонам Вечности!
Нет в жизни людских законов,
Люди поняли, что живут в Бесконечности,
Нет связи законов и Бога Канонов!

Вы даже не поняли: что сделали!
Главное, согласились быть “вместе”!
Потенциал человечества собрали сами,
Он соберётся теперь в одном месте!

Я говорил, что это место – Россия!
В точке пересечения Европы и Азии,
Не всей России, а ваша – Миссия,
Защитить людей – при оказии!

Вы договорились и поклялись!
Все силы – на достижение Цели!
Я увидел, что в Духе сошлись!
И сели, наконец, в свои сани!

Неожиданно даже для Неба!
Ожидалось только через два года!
Но, ожидание стало былью,
Теперь изменится в Мире погода!

Школа Мудрости теперь вернётся!
Вдруг нашлись Учителя Духа!
Равновесие на Планету вернётся,
Пожелаю вам: “ни пера, ни пуха”!

Вы даже не знали: к чему готовиться?
Я сидел за столом с вами!
Никто не хотел торопиться,
И никто не делил Славу!

Первый раз за столом был Разум!
Не по частям, а впервые “вместе”!
Трудно делить Сознание и Ум,
Никто не знает, в каком они месте!

Но, не в голове – это точно!
Сердце – Великий мотор!
Вы в Пространстве застряли прочно,
Пространство – информационный раствор!

Кто-то говорит про вакуум,
Это – физическая интерпретация,
Вакуумный раствор Я называю – Разум!
Основа всей информации!

Все недуги, точнее, болезни,
От разрыва информационных потоков,
Вы не в то объяснение влезли,
Болезнь – деформация ваших Истоков!

Ищите болезни в своём поведении,
Поведением управляет Сознание!
Нет у людей ни к себе, ни к Богу доверия!
Если вы в Боге – придёт понимание!

Аминь.
Отец Абсолют

21.01.19

Vēsts: 21.01.19. Katrēns "Dēļ informācijas plūsmas pārrāvuma"

Protams, viss uz robežas!
Emocijas iet pāri malām!
Jūs - Jaunās pasaules modelis!
Tie jūs atverat Paradīzi!

Pat Man To aizmirst grūti!
Tādu Vienošanu Es neredzēju!
Izziņas upe gadsimtiem tek garlaicīgi,
Paaudžu dzīve bija bezjēdzīga!

Neviens negaidīja pārrāvumu!
Atklāsmes pēc tam Katrēni,
Dzīve no Apziņas atrauta bija!
Informācija pa vēnām netecēja!

Tagad - normāli, taču - negaidīti!
Galvenais, pēkšņi priekš visiem!
Tikai priekš Radītāja - gaidīti!
Tā ne Apziņa, bet - Virs!

Plūsmas tagad izmainās!
Tagad būs planētāras!
Jaunas tehnoloģijas pielietos,
Lūk, tās cilvēkus pamodinās!

Negaidīta, taču saskaņota,
Ne lēmums, bet jau rīcība!
19 skaitlis - tas zīmīgs,
Debesīs Redzējums atklāsies!

Viss tagad pēc Mūžības Kanoniem!
Nav dzīvē ļaužu likumu,
Cilvēki saprata, ka Bezgalībā dzīvo,
Nav likumu un Dieva Kanonu sakaru!

Jūs pat nesapratāt: ko izdarījāt!
Galvenais, piekritāt "kopā" būt!
Cilvēces potenciālu savācāt paši,
Tas tagad savāksies vienā vietā!

Es teicu, ka tā vieta - Krievija!
Eiropas un Āzijas krustpunktā,
Ne visas Krievijas, bet jūsu - Misija,
Aizsargāt cilvēkus - pie okāzijas!

Jūs vienojāties un zvērējāt!
Visus spēkus - Mērķa sasniegšanai!
Es redzēju, ka Garā satikāties!
Un sēdāties, beidzot, ragavās savās!

Negaidīti pat priekš Debesīm!
Gaidāms bija tikai pēc diviem gadiem!
Taču, gaidīšana esība kļuva,
Tagad Pasaulē laikapstākļi izmainīsies!

Gudrības Sola tagad atgriezīsies!
Pēkšņi Gara Skolotāji atradās!
Līdzsvars uz Planētas atgriezīsies,
Novēlu jums: "Labu veiksmi"!

Jūs pat nezinājāt: uz ko gatavoties?
Es ar jums pie galda sēdēju!
Neviens steigties negribēja,
Un Slavu neviens nedalīja!

Pirmo reizi pie galda bija Saprāts!
Ne pa daļām, bet pirmoreiz "kopā"!
Grūti dalīt Apziņu un Prātu,
Neviens nezin, kādā tie vietā!

Taču, ne galvā - tas tiešām!
Sirds - Dižens motors!
Jūs Telpā iestrēgāt stingri,
Telpa - informatīvs šķīdums!

Kāds runā par vakuumu,
Tā - fiziskā interpretācija,
Vakuumisko šķīdumu Es saucu - Saprāts!
Pamats visai informācijai!

Visas kaites, precīzāk, slimības,
No informācijas plūsmu pārrāvuma,
Jūs ne tanī izskaidrojumā ielīdāt,
Slimība - jūsu Sākotņu deformācija!

Meklējiet slimības savā uzvedībā,
Uzvedību vada Apziņa!
Nav cilvēkiem uzticības ne sev, ne Dievam!
Ja Dievā jūs - saprašana atnāks!

Āmen.
Tēvs Absolūts
21.01.19.

21.01.19.Quatrain  „Due to the disruption of information flow” 

Of course, everything is at the limit!
Emotions are crossing the edge!
You- are the model of New world!
It’s you who open Paradise!

Even for Me is difficult to forget!
Such Unity I have not seen!
The river of Knowledge flows tediously for centuries,
The life of generations was stupid!

No one expected a breakthrough!
Revelations afterwards Quatrains,
Life was in instalation from Consciousness
Information didn’t flow through veins!

Now- fine, but- unexpected!
The main thing is suddenly for everyone!
Only for the Creator- is expected!
This is not Consciousness, but- Super!

Streams are now changing!
Now will be planetary!
New technologies will be applied,
These will wake up people!

Unexpected, but consistent,
Not a decision, but a behavior!
Number 19- is significant,
A Vision will appear in Heaven!

Everything is now according to the Canons of Eternity
There are no human laws in the life,
People realized, that they live in Infinity,
There is no connection between laws and Canons of God!

You even didn’t understand: what you did!
The main thing, agreed to be “together”!
The potential of humanity collected by yourselves,
It all with gather now in one place!

I said, that this place- is Russia!
At the intersection of Europe and Asia,
Not all of Russia, but your- Mission,
Protect people- on occasion!

You have agreed and swore!
All forces- to achieve the target!
I saw that in the Spirit came together!
And finally sat down in their sleigh!

Suddenly even for Heaven!
It was expected only after two years!
But, an expectation has become a being,
Now the weather will change in the World!

School of Wisdom now will turn back!
Suddenly, there were Teachers of the Spirit!
Balance will return on the Planet,
I wish you: “Good luck”!

You even didn’t know: what to prepare for?
I sat with you at the table!
Nobody wanted to hurry,
And no one shared the Glory!

For the first time there was Mind at the table!
Not in parts, but for the first time “together”!
It’s difficult to divide Consciousness and Mind,
No one know what place they are in!

But, not in head- that’s for sure!
The heart- is Great motor!
You are stuck firmly in Space,
Space- information solution!

Someone is talking about vacuum,
This- is physical interpretation,
Vacuum solution I call- Mind!
The basis of the all information!

All ills, more precisely, diseases,
From breaking the flow of information,
You got into the wrong explanation,
Illness- is a strain of your Sources!

Look for diseases in your behavior,
Consciousness governed by behavior!
People don’t have confidence in themselves or in God!
If you are in God- understanding will come!

Amen
Father Absolute
21.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvienē: http://spekavots.ucoz.ru /21.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.01.2019.

Skatījumu skaits: 80 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: