Galvenie » 2018 » Februāris » 21 » Vēsts: 21.02.18. Katrēns "Stratēģiskā izvēle"
22:41
Vēsts: 21.02.18. Katrēns "Stratēģiskā izvēle"

21.02.18 Катрен ​"Стратегический выбор" ​​

Выборы перешли в эндшпиль!
Все делают свой выбор!
Кто-то выбирает штиль,
Но, большинство за отбор!

Выбирает Народ, Президент тоже!
Каждый выбирает своё!
Компромисс теоретически возможен!
Если единое в стране жнивьё!

Нужно думать сейчас не о «Завтра»!
«Завтра» укладывается в тактику!
Нужна стратегическая Правда,
Не похожая на гимнастику!

Есть гимнастика для ума и для тела!
Главное, гимнастика для ума!
Народ начинает свой путь несмело,
Чаще ведь «горе в стране от ума»!

Нужна стратегия тысячелетия!
Не смотрите никогда под ноги!
Страна нуждается в долголетии!
Успешные Ей нужны итоги!

Президент - как гарант России!
Должен видеть на пять ходов дальше!
У России уникальная Миссия!
Справедливость нести без фальши!

Важен и аппарат Управления!
Он не соответствует Президенту,
Стратегическое должно быть уравнение!
Не у каждого есть претендента!

Претенденты говорят много,
Но, нет практики за Душой!
Роль не подходит в итоге,
Спектакль будет срамной!

Президент говорит внятно,
Практически нет оппонента,
Изложить стратегию нужно понятно,
Чтобы на лопатки уложить претендента!

Претенденты сегодня - тактики!
Мелкие предлагают реформы!
Народ уже сыт практикой,
И удивительной формой!

Союз помнится, как мечта!
Мечта из счастливого детства!
Сегодня в Душе у Народа печаль,
От страны осталось лишь место!

Народ готов раскачать лодку!
Только помогите немного!
Поменяется и Народа походка,
Изменится страна в итоге!

Теперь все взоры на Кормчего!
Он поменяет галс!
Народ в Душе не испорчен,
Помнит Севастопольский вальс!

В Душе сохранилась память!
О Великой стране - Державе!
Народ готов снова внять,
Мечта совсем рядом и в шаге!

Президент это должен услышать!
Его выбор за ним остаётся!
Страна Свободой готова дышать,
С настоящим Она расстаётся!

Не надо ждать революции,
Народ её не допустит!
Народу нужна эволюция,
Эволюцию Бог сегодня отпустит!

За каждым стоит выбор!
Сегодня Историческое сражение!
Президент должен сделать отбор!
И не допустить поражения!

Команда учёных давно готова!
Нет в ней и намёка на прошлое!
Стратегия Бога - Основа!
Воскрешение Руси возможно!

Аминь.
Отец Абсолют.

21.02.18

 

Vēsts: 21.02.18. Katrēns "Stratēģiskā izvēle"​ 

Vēlēšanas pārgāja galotnē!
Visi savu izvēli veic!
Kāds izvēlas bezvēju,
Taču, vairākums par atlasi!

Izvēlas Tauta, Prezidents arī!
Katrs izvēlas savu!
Teorētiski kompromiss iespējams!
Ja valstī vienota rugaine!

Tagad domāt vajag ne par "Rītdienu"!
"Rītdiena" taktikā saliekas!
Vajadzīga stratēģiska Taisnība,
Nelīdzīga vingrošanai!

Ir vingrošana priekš prāta un priekš ķermeņa!
Galvenais, vingrošana priekš prāta!
Tauta savu ceļu sāk nedroši,
Biežāk taču "bēdas valstī no prāta"!

Tūkstošgadīga stratēģija nepieciešama!
Zem kājām nekad neskataties!
Valstij ilggadība vajadzīga!
Viņai sekmīgus rezultātus vajag!

Prezidents - kā Krievijas garants!
Jāredz pieci gājieni tālāk!
Krievijai Misija unikāla!
Taisnīgumu bez viltojumiem nest!

Svarīgs arī Vadības aparāts!
Tas neatbilst Prezidentam,
Jābūt stratēģiskai līdzināšanai!
Ne katram pretedentam ir!

Pretendenti runā daudz,
Taču, prakses Dvēselei nav!
Loma rezultātā neder,
Izrāde negods būs!

Prezidents runā skaidri,
Oponentu praktiski nav,
Stratēģiju saprotami izklāstīt vajag,
Lai pretendentu uz lāpstiņām noliktu!

Pretendenti šodien - taktiķi!
Sīkas reformas piedāvā!
Tauta ar praksi jau paēdusi,
Un brīnumainu reformu!

Savienību atceras, kā sapni!
Sapni no laimīgas bērnības!
Šodien Tautai Dvēselē skumjas,
No valsts tikai vieta palika!

Tauta gatava sašūpot laivu!
Palīdziet tikai nedaudz!
Izmainīsies arī Tautas gaita,
Rezultātā izmainīsies valsts! 

Tagad visi skati uz Kormčevu!
Viņš izmainīs halzi!
Tauta Dvēselē nav sabojāta,
Sevastopoles valsi atceras!

Dvēselē atmiņa saglabājās!
Par Diženu valsti - Lielvalsti!
Tauta gatava atkal uzklausīt,
Sapnis gluži blakām un solī!

Tas Prezidentam jāizdzird!
Viņa izvēle paliek viņam!
Valsts gatava Brīvībā elpot,
Ar tagadni Viņa šķiras!

Nevajag gaidīt revolūcijas,
Tauta to nepieļaus!
Tautai evolūcija vajadzīga,
Evolūciju Dievs šodien atlaidīs!

Aiz katra stāv izvēle!
Šodien Vēsturiska cīņa!
Prezidentam atlase jāizdara!
Un zaudējumu nepieļaut!

Zinātnieku komanda sen gatava!
Tur pat mājiena uz pagātni nav!
Dieva stratēģija - Pamats!
Krievzemes atdzimšana iespējama!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
21.02.18.

21.02.18. Quatrain "Strategic choice"


Elections passed into the endgame!
Everyone makes their choice!
Someone choose a windless,
But, the majority for the selection!

The Nation chooses, the president too!
Everyone chooses their own!
A compromise is theoretically possible!
If there is united stubble in the country!

It's necessary to think now not about "Tomorrow"!
"Tomorrow" is in tactics!
Need a strategic Truth,
Not like gymnastics!

There is a gymnastic for the mind and for the body!
The main thing is a gymnastic for the mind!
The nation begin their journey timidly,
More often than not "grief in the country from the mind"!

Need a strategy of the Millennium!
Don't look at your feet ever!
The country needs longevity!
She needs successful results!

The President- is the guarantor of Russia!
Must see five moves further!
Russia has a unique Mission!
Justice to bear without hypocrisy!

The apparatus of Management is also important!
It doesn't correspondent to the President,
Must be strategic equation!
Not everyone applicant has it!

Applicants talk a lot,
But, there is no practice for the Soul!
The role doesn't fit in the end,
The play will be disgraceful!

The President says clearly,
Virtually no opponents,
It's necessary to explain the strategy clearly,
To put the application on the shoulder blades!

Applicants today- are tactics!
Small reforms are offered!
The nation is already full of practice,
And an amazing reforms!

Union is remembered, as a dream!
A dream from a happy childhood!
Today has sadness in the Soul of Nation,
From the country there remain only place!

The nation is ready to rock the boat!
Just help a little!
The walk of nation also will change,
The country will change in the end!

Now all eyes on the Helmsman!
He will change the tack!
The Nation is not spoiled in the Soul,
The Sevastopol waltz remembers!

The memory is preserved in the Soul!
About the Great country- Great power!
The Nation is ready to heal again,
The dream is very close and in the step!

The President must hear this!
His choice remains for him!
Country is ready to breathe in Freedom,
She breaks up with the present!

Don't wait for the revolutions,
The Nation will not allow it!
Nation needs evolution,
God will let go to evolution!

Behind everyone there is a choice!
Today is the Historical battle!
The President must make a selection!
And don't admit defeat!

The team of scientists is ready for a long time!
There is also not hint of the past in it!
The strategy of God- is the Basis!
Resurrection of Russia is possible!

Amen
Father Absolute
21.02.18.Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.02.2018
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.02.2018.

Skatījumu skaits: 269 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: