Galvenie » 2017 » Aprīlis » 21 » Vēsts: 21.04.17. Katrēns "Ceļš pie Dieva"
13:48
Vēsts: 21.04.17. Katrēns "Ceļš pie Dieva"

Vēsts: 21.04.17. Katrēns "Ceļš pie Dieva"

21.04.17 Катрен "Дорога к Богу"…………………………………………………………Quatrain "The Road to God"

Жизнь - не асфальтовое шоссе! ......... Dzīve - ne asfaltēta šoseja!.......................Life is not an asphalt highway!
Скорее дорога с ухабами! ....................Visdzrīzāk ceļš ar grambām!.....................Rather the road with bumps!
Счастье бывает только во сне! .............Laime tikai sapņos mēdz būt!....................Happiness is only in the dream
Просыпаетесь под ударами! ................Pamostas zem sitieniem!...........................Wake up under to blows!

Проблемы - не из-за пути! ....................Problēmas - ne dēļ ceļa!............................Problems- not because of the way!
Путь очерчен Создателем! ...................Ceļš Radītāja iezīmēts!..............................The road is delineated by the Creator!
Проблемы - из-за нежелания идти, ......Problēmas - dēļ iet nevēlēšanās,…………Problems- because of the reluctance to go,
Трудно для обывателя! .........................Grūti priekš mietpilsoņa!............................Difficult for philistine!

Плотный план - забава Материи! ....... Blīvais plāns - Matērijas izprieca!...............A tight plan- fun of Matter!
Эволюция: от зачатия до конца! ..........Evolūcija: no ieņemšanas līdz beigām!......Evolution: from conception to the end!
Материальная мистерия, .....................Materiālā mistērija,………………………….The material mystery,
Единого для всех образца! ..................Viena priekš visiem parauga!.....................One for all samples!

Путь, кажется, для всех единый, ..........Ceļš, šķiet viens prieš visiem,…………......The road seems to be same for all,
Тысячелетия подтверждают! ................Tūkstošgades apstiprina!..........................Millennia confirmed!
Кто-то долго живёт, а кто-то покинул? ...Kāds ilgi dzīvo, bet kāds pameta?...........Someone lives for a long time, but someone left?
Неопределённость людей раздражает! .Nenoteiktība cilvēkus kaitina!..................Uncertainty of people is annoying!

Не понимают они причины! ...................Cēloņus viņi nesaprot!.............................They don't understand the reasons!
Ведь всё выверено столетиями, ............Viss taču simtgdēs pārbaudīts,………......After all, everything is reconciled for centuries,
Преждевременные кончины, .................Priekšlaicīgas beigas,…………………......Premature deaths
Обрастают междометиями! ...................Apaug interjekcijām!.................................Obtain interjections!

Всё сложно, одновременно, просто! ....Viss sarežģīti, vienlaicīgi, vienkārši!..........Everything is complicated, at the same time, simple!
Помнить нужно: Начало с Небес! ........Jāatceras: Sākums no Debesīm!...............Must remember: beginning from the Heaven!
Человеку определён рост, ....................Cilvēkam izaugsme noteikta,……………....A human is determined with a growth,
От Начала до слова «ВОСКРЕС»! .......No Sākuma līdz vārdam "AUGŠĀMCĒLIES"!....From the Beginning till word "RESURRECTED"!

Религии говорят об этом, .....................Reliģijas runā par to,…………………….......Religions talk about this,
Описывая путь Христа сложный! ........Aprakstot Kristus ceļu sarežģīto!.................Describing the way of Christ is complex!
Забывая сказать при том, ...................Aizmirtot pie tā pateikt,…………………........Forgetting to say,
Для человека это возможно! ...............Cilvēkam iespējams tas!..............................For the human this is possible!

Однако, не знает никто точно, ............Tomēr, neviens precīzi nezin,…………........However, no one knows for sure,
Какое было Начало! ............................Kāds bija sākums!.......................................How was beginning!
Воскресение, конечно, возможно, ......Augšāmcelšanās, protams, iespējama,.......Resurrection, of course, is possible,
Но, почему жизнь в печали? ...............Bet, kādēļ dzīve skumjās?...........................But, why life in sad?

Начало - было от Бога! ........................Sākums - bija no Dieva!.............................Beginning- was from the God!
Его Творения Своей части! .................Viņa Savas daļas radījums!........................His Creation to His part!
Была предложена и Дорога, ...............Bija piedāvāts Ceļš arī,………………......…Was proposed also the Road,
ВОЗВРАЩЕНИЯ через напасти! ..........ATGRIEZŠANĀS caur ķibelēm!..................RETURNS trough misfortunes!

Бог - Высшее СОВЕРШЕНСТВО! ........Dievs - Augstākā PILNĪBA!........................God- the Supreme PERFECTION!
Частица - должна тоже! .......................Daļai - arī jāvar!.........................................Part- should too!
Определить для себя первенство,......Noteikt priekš sevis prioritāti,…………....…Define for yourself primacy
Что ВОЗВРАЩЕНИЕ возможно! ..........Ka ATGRIEŠANĀS iespējama!...................That RETURN is possible!

Заблуждения даны в Книге! ................Maldīšanās Grāmatā dotas!......................Misconceptions are given in the Book!
Написана людьми, а не Богом! ...........Cilvēku uzrakstītā, bet ne Dieva!...............Written by people, but not God!
В ней Правда - лишь один миг, ...........Tur Patiesība - tikai mirklis viens,………....There is Truth- only one moment,
ВОСКРЕСЕНИЕ на Пороге! .................AUGŠĀMCELŠANAS uz Sliekšņa!..............RESURRECTION on the Threshold!

На Пороге перехода в Небо! ................Uz Sliekšņa pārejai Debesīs!....................On the threshold of transition to Heaven!
Это пример для страждущих! ..............Tas piemērs priekš cietējiem!....................This is an example for suffering!
В этом нет никакой Небыли, ................Tur nav nekādas Nepatiesības,…………...There is no Falsehood in this,
Это - ПРАВДА для ждущих! ..................Tā - TAISNĪBA priekš gaidošiem!..............This- is the TRUTH for waiting ones!

ВОСКРЕСЕНИЕ - путь части Небес! ....AUGŠĀMCELŠANĀS - daļa Debesu ceļa!..RESURRECTION- is the part of Heaven way!
Все в одном положении! ......................Visi vienā stāvoklī!......................................All in one position!
Христос доказал, что ВОСКРЕС, ..........Kristus pierādīja, ka AUGŠĀMCĒLĀS,…...Christ proved that RESURRECT,
Для людей определил Движение! .......Priekš cilvēkiem kustību noteica!...............For people defined the Movement!

Движение в Дух, не в Материю! ...........Kustību Garā, ne Matērijā!........................Movement in the Spirit, not in the Matter!
Это - единственное Движение! ............Tā - vienīgā Kustība!..................................This is- the only Movement!
Человечество пришло с потерями, ......Cilvēce ar zaudējumiem atnāca,…………..Humanity has come with losses,
К пониманию и определению! .............Pie saprašanas un noteikšanas!................To understanding and definition!

Повторяю, всё ясно и просто! .............Atkārtoju, viss skaidrs un vienkāršs!............I repeat, everything is clear and simple!
Человеку, найти дорогу! .......................Cilvēkam, ceļš jāatrod!................................Human fin the road!
Для него есть одно лишь место, .........Tik viena vieta priekš viņa ir,………………...For him there is only one place
И оно, поверьте, у Бога! .......................Un tā, ticiet, pie Dieva!................................And it, believe Me, to God!

Вы говорите: «ОТЕЦ» - это ПРАВДА! ...Jūs sakāt: "TĒVS" - tā PATIESĪBA!.............You say: "FATHER"- that TRUTH!
Люди - Творение Абсолюта! .................Cilvēki - Absolūta radījums!........................People are- creation of Absolute!
Это Основной Канон - Правило, ..........Tas Galvenais Kanons - Likums,…………...That the Basic Canon- Rule,
Подчинение, которому абсолютно! ......Pakļaušanās, kuram absolūta!...................Submission, which is absolutely!

Вы - частицы и вы - творящие! ...........Jūs - daļas un jūs - radošie!.........................You- the part and you- creative!
Вы - уже давно ЦЕЛОЕ! ......................Jūs - sen jau VESELUMS!............................You- already a WHOLE!
Октаэдр руководящий, ........................Oktaedrs vadošais,…………………………...The octaedr leader,
Творить начинает умело! ....................Radīt sāk prasmīgi!......................................Begins to create skillfully!

Аминь. ..................................................Āmen…………………………………………...Amen
Отец Абсолют. .....................................Tēvs Absolūts………………………………….Father Absolute
21.04.17 ...............................................21.04.17………………………………………..21.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.04.2017
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv 21.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.04.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.04.2017.

Skatījumu skaits: 351 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: