Galvenie » 2017 » Maijs » 21 » Vēsts: 21.05.17. Katrēns "Galvenais, ka KOPĀ!" - *
22:07
Vēsts: 21.05.17. Katrēns "Galvenais, ka KOPĀ!" - *

Vēsts: 21.05.17. Katrēns "Galvenais, ka KOPĀ!" - **
(-* : текст на русском, латышском языке с предложением познакомиться с Символписмом на латышском языке *(KD) "Visi kopīgi!" / *(СР) "Все вместе!")
(-** : текст на русском, латышском, английском языке)

21.05.17 Катрен "Главное, что ВМЕСТЕ!"……………………………………….Quatrain "The Main thing, that TOGETHER"

Не верится, ой как не верится, .............Neticami, ai kā neticami,……………..…I can't believe, oh, how I can't believe it,
Что наступает "передел" Мира, ............Ka iestājas Pasaules "pārveidošana",...That there come a "redivision" of the World,
Тысячелетия поверий, ..........................Tūkstošgadu ticējumu,…………..………Beliefs of Millennium,
Что постоянно всё в Мире! ...................Ka Pasaulē viss pastāvīgs!....................That in the World all is constantly!

Но, Мир и сам - переменная! ...............Taču, Pasaule arī pati - mainīga!...........But, World also by herself- a variable!
И производная от Разума! ....................Un atvasināta no Saprāta!......................And a derivative from the Mind!
Видна только часть неизменная, ..........Redzama tikai daļa nemainīga,….……..It's visible only a part of invariable,
В масштабе человеческого ума! ...........Cilvēka prāta mērogā!............................In the scale of human mind!

Жизнь человека - мгновение! ...............Cilvēka dzīve - mirklis!...........................Human's life- a moment!
Я говорю о Мире ЯВЬ! ..........................Es par ĪSTENBAS Pasauli runāju!..........I'm talking about REALITY World!
Тем не менее, человек - явление, .......Tomēr, cilvēks - parādība,……………….Nevertheless, human- a phenomenon,
В многомерности ПРАВЬ! .....................TIESĪBU daudzdimensionalitātē!............RIGHT of multidimensionality!

События уплотняются! .........................Notikumi sablīvējas!................................Events are condensed!
Природа начала первой, ......................Daba sāka pirmā,…………………..……..Nature started first,
Порядок в ней нарушается, .................Kārtība viņā traucēta,……………….…….Order in her is broken,
Тысячелетия - верный! .........................Tūkstošgadēs - uzticīga!.........................In Millennium- right!

Новый Мир - Новый порядок! ..............Jauna Pasaule - Jauna kārtība!...............New World- New order!
Об этом говорю постоянно! .................Par to pastāvīgi runāju!............................About that I talk constantly!
Всё изменится, будет упадок, ..............Viss izmanīsies, kritiens būs,……………..Everything will change, there will be a decline,
Многое не будет понятно! ....................Būs daudz kas nesaprotams!...................Much will be not clear!

Спасением станет ВЕРА! .....................TICĪBA kļūs glābšana!..............................Salvation will become a FAITH!
Истинная ВЕРА Богу! ...........................Patiesa TICĪBA Dievam!...........................True FAITH to God!
Для Вечности она - Мера, ...................Priekš Mūžības tas - Mērs,…………..……For Eternity it's- a Measure,
И корректировка дороги! .....................Un ceļa koriģējums!..................................And the road adjustment!

Я говорил, что "ВМЕСТЕ"! ...................Es teicu, ka "KOPĀ"!.................................I said, that "TOGETHER"!
Люди и Бог - ЕДИНЫ! ..........................Cilvēki un Dievs - VIENOTI!......................People and God- UNITED!
От человека зависит место, ................Vieta no cilvēka atkarīga,…………….……The place depends from the human,
Где люди - все побратимы! .................Kur cilvēki - visi brālīgi!.............................Where people- all twinned!

Решение людей - важное! ...................Cilvēku lēmums - svarīgs!........................People's decision- important!
Прекратятся распри религий! .............Reliģiju stīdi izbeigsies!............................The conflicts of religion will stop!
Решение должно быть слаженное, .....Lēmumam jābūt saskanīgam,……………The solution must be coherent,
Без всяких на то различий! ..................Bez kādām uz to atšķirībām!.....................Without any differences!

Отдельно никто не выдержит, .............Atsevišķi neviens neizturēs,…………….…Separately, no one can stand up,
Один эмбрион - ничто! ........................Viens embrijs - nekas!...............................One embryo- is nothing!
"ВМЕСТЕ" - это Мир держит, .............."KOPĀ" - tas Pasauli tur,……………………"TOGETHER"- that the World holds,
В котором обезличенное никто! ..........Kur bezindividuāls neviens!........................In which nobody is depersonalized!

Россия поймёт первой! ........................Krievija sapratīs pirmā!..............................Russia will understand first!
Ей Мудрости не занимать! ...................Viņai Gudrību neatņemt!............................Don't borrow Wisdom for her!
Мытарства для неё - ВЕРА, .................Ciešanas priekš viņas - TICĪBA,………......Tortures for her- FAITH,
Она знает, что защищать! ....................Viņa zin, ko aizsargāt!.................................She knows, what to protect!

Пассионарность - для неё спасение!...Pasionaritāte - glābšana viņai!....................Passionarity- is her salvation!
Вечность - выше человека жизни! ........Mūžība - augstāk par cilvēka dzīvi!.............Eternity- is higher than the life of human!
Недаром Россия - ЯВЛЕНИЕ! ...............Ne velti krievija - PARĀDĪBA!......................No wonder Russia- A PHENOMENON!
Ей не в Материи жить! ..........................Viņai ne Matērijā dzīvot!..............................She doesn't live in Matter!

Творить начинает Пространство! ..........Radīt sāk Telpu!.........................................Begins to Create Space!
Любви и Доверия полного! ....................Mīlestības un Uzticības pilnīgas!...............Love and Confidence full!
Православие для неё - убранство! .......Pareizticība viņai - rota!.............................Orthodoxy for her- decoration!
И конец пути долгого! ............................Un ilga ceļa beigas!...................................And the end of the long way!

Русь вернётся к Истокам! ......................Krievzeme pie Sākumiem atgriezīsies!.....Russia will return to Origins!
Исток для неё - ВЕРА! ...........................Sākums viņai - TICĪBA!.............................The source for her- FAITH!
Протоки сойдутся в ПОТОК, .................Caurtekas STRAUMĒS savienosies,…..…The channels will converge in the FLOW,
В котором Бог - Мера! ..........................Dievs kur - Mērs!........................................In which God- a Measure!

Мир переменится - точно! ....................Pasaule izmainīsies - tieši!.......................The World will change- for sure!
От Руси зависит Начало! ......................No Krievzemes Sākums atkarīgs!.............The beginning depends from Russia!
Вера её - фундамент прочный, ...........Viņas Ticība - pamats izturīgs,………….…Her Faith- is solid foundation,
И сама для людей - Причал! ................Un pati priekš cilvēkiem - Piestātne!..........Accepted by people- the Wharf!

Причал Новой цивилизации! ................Piestāne Jaunai civilizācijai!.......................The Wharf of the New civilization!
Всё определено окончательно! ............Viss galīgi noteikts!....................................Everything is determined definitively!
Природа изменит комплектацию, ........Daba izmainīs komplektāciju,……………...Nature will change the configuration,
Для Новой мерности - достаточную! ...Priekš Jaunās dimensijas - pietiekamu!......For the New dimension- enough!

Не верите, но всё сбудется! .................Neticiet, taču viss piepildīsies!....................Don't believe, but everything will become true!
Мир не может стоять на месте! ...........Pasaule nevar stāvēt uz vietas!..................The World can't stand on one place!
Дух Великий в людях пробудится! ......Gars Dieženais cilvēkos modīsies!..............The Great Spirit awakens in people!
Главное, что все ВМЕСТЕ! ..................Galvenais, ka KOPĀ visi!..............................The main thing is, that everybody TOGETHER!

Начало определяет Россия! ...............Sākumu nosaka Krievija!..............................The beginning is determined by Russia!
По мере её готовности! .......................Pēc viņas gatavības!....................................As she is ready!
По Сценарию её Миссия, ...................Pēc viņas Misijas Scenārija,……………….…According to Scenario of her Mission,
Разрушить религий условности! ..........Izjaukt reliģiju nosacītību!............................Destroy the convention of religions!

Аминь. ..................................................Āmen………………………………..................Amen
Отец Абсолют. .....................................Tēvs Absolūts…………………………….........Father Absolute
21.05.17 ...............................................21.05.17…………………………………………21.05.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.05.17.html
--------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 30.09.2014.12:00, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_visi_kopigi/2014-11-22-1277 - *(KD) "Visi kopīgi!" / *(СР) "Все вместе!". Мы учимся сотруднмчать все вместе, быть опора друг другу и радоватся общими успехами! Спасибо Богу-Создателю и всем и всему на Земле!
21.05.2017.19:37 ---- записала Эслаума.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /21.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /21.05.2017., дополнено на английском языке 26.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.05.2017., papildinats angļu valodā 26.05.2017.

Skatījumu skaits: 337 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: