Galvenie » 2018 » Maijs » 21 » Vēsts: 21.05.18. Katrēns "Dievu Gudrība"
16:46
Vēsts: 21.05.18. Katrēns "Dievu Gudrība"

21.05.18 Катрен “Мудрость Богов”​ ​​

«Цыплят по осени считают»,
Сходится Мудрость Богов!
Бог, конечно, располагает,
Уже миллионы веков!

Человек – производная, но не Бог!
Только готовится стать таким!
Человек многое смог бы,
Если бы внутри был другим!

Но, дуален он от рождения!
Чёрное видит там, где белое!
Так и не имеет своего мнения,
Поэтому не получается Целое!

Человек, как и Мир – многогранен!
Не понимает свою Главную линию,
Мамоной веками отравлен,
Результатом является клиника!

Жизнь короткая в три этапа:
Юность, зрелость и старость!
Часто Мудрость – последний этап,
Как случайная радость!

Жизнь – упущенная возможность!
Лучше зрелость и Мудрость – вместе!
Целеполагание – Сознание в точке!
Тогда находит человек своё место!

Человек в точке – есть Совершенство!
Совершенство Планетарного уровня!
Настоящее – это Блаженство!
Когда человек и Бог – ровня!

Каждый Миг – Совершенство!
Не быт и не семья даже!
Человек выбирает своё шествие,
К Высотам Небес – однажды!

Плыть в Небесах – выше жизни!
Привилегия Совершенства!
Трудно в отрыве быть,
Только с Богом – Блаженство!

Ещё лучше, когда все «вместе»!
Когда все на одном уровне,
Тогда Рода Святого есть место,
Самое главное, все во Мне!

Совершенства собираются вместе!
Энергии достигают предела!
Планета для людей – уникальное место,
Желания превращаются в передел!

Преображение – есть передел!
Информационного Пространства,
Человечество достигает предела,
В Новое переходит Гражданство!

Человек сам: энергия и информация!
Творить может на уровне Бога!
Преображение людей – есть апробация,
Новой мерности в итоге!

Не надо бояться Нового!
Старое творит только старое!
Вера Богу – есть Итог,
Без труда не бывает и Дара!

Все изменения сначала внутри!
Этот промысел – Мой Сценарий!
Поэтому, смотри – не смотри,
Изменится для людей Глоссарий!

Другие слова и другие цифры!
Всё должно будет поменяться!
Между вами и людьми – разрывы,
Прошлое для всех отменяется!

Не понимают, что Мир уже Новый!
Мамона – плохие очки!
Обыватели и воры уйдут в итоге,
Если не все, то почти!

Всё произойдёт быстро, Я говорю о Начале!
Человечество легко адаптируется,
Поверят они, что это и есть – Причал,
Который Мудростью прогнозируется!

Кто бы что не говорил о России,
Вопрос: продана Она или нет?
У Неё от Бога Особая Миссия,
Для человечества – Счастливый билет!

Аминь.
Отец Абсолют.
21.05.18

 

Vēsts: 21.05.18. Katrēns "Dievu Gudrība"

"Cāļus skaita rudenī",
Sakrīt Dievu Gudrība!
Dievs, protams, izkārto,
Gadsimtos jau miljons!

Cilvēks - atvasinājums, bet ne Dievs!
Tikai gatavojas tāds kļūt!
Cilvēks daudz ko varētu,
Ja iekšēji būtu cits!

Taču, viņš duāls no dzimšanas!
Melnu redz tur, kur balts!
Tā arī nav sava viedokļa,
Tādēļ nesanāk Veselums!

Cilvēks, kā arī Pasaule - daudzšķautnains!
Savu Galveno līniju nesaprot,
Gadsimtos mamona saindēts,
Rezultāts klīnika ir.

Dzīve īsa trīs etapos:
Jaunība, briedums un vecums!
Bieži Gudrība - pēdējais etaps, 
Kā prieks nejaušs!

Dzīve - iespēja garām palaista!
Labāk briedums un Gudrība - kopā!
Mērķnodoms - Apziņa punktā!
Tad cilvēks savu vietu atrod!

Cilvēks punktā - Pilnība ir!
Planetāra līmeņa Pilnība!
Īsta -  tā Svētlaime!
Kad cilvēks un Dievs - līdzība!

Katrs Mirklis - Pilnība!
Ne sadzīve un pat ne ģimene!
Cilvēks savu gājienu izvēlas,
Uz Debesu Augstumiem - vienreiz!

Peldēt Debesīs - augstāk par dzīvi!
Pilnības privilēģija!
Grūti būt atrautībā,
Tikai ar Dievu - Svētlaime!

Vēl labāk, kad visi "kopā"!
Kad visi uz viena līmeņa,
Tad Svētai Dzimtai ir vieta,
Pats galvenais, visi Manī!

Kopā Pilnības sapulcējas!
Enerģijas maksimumu sasniedz!
Priekš cilvēkiem Planēta - vieta unikāla,
Vēlēšanas pārvēršas pārstrādē!

Pārveidošana - ir pārstrāde!
Informatīvās Telpas,
Cilvēce sasniedz galējo,
Jaunā pāriet Pilsonība!

Cilvēks pats: enerģija un informācija!
Radīt var Dieva līmenī!
Cilvēku pārveidošana - ir aprobācija,
Jaunās dimsnijas rezultātā!

Nevajag baidīties Jaunā!
Vecais rada tikai veco!
Ticība Dievam - Rezultāts ir,
Bez darba nav arī Veltes!

Iesākumā visas izmaiņas iekšēji!
Tā domrīcība  - Mans Scenārijs!
Tādēļ, skaties - neskaties,
Glosārijs priekš cilvēkiem izmainīsies!

Citi vārdi un citi cipari!
Visam būs jāizmainās!
Starp jums un cilvēkiem - pārrāvumi,
Pagātne priekš visiem atceļas!

Nesaprot, ka Pasaule jau Jauna!
Mamons - sliktas brilles!
Mietpilsoņi un zagļi aizies rezultātā,
Ja ne visi, tad gandrīz!

Viss notiks ātri, Es par Sākumu runāju!
Cilvēce viegli adaptēsies,
Noticēs viņi, ka tā arī ir - Piestātne,
Kas ar Gudrību prognozējas!

Lai kurš ko par Krieviju runātu,
Jautājums: pārdota Viņa vai nē?
Viņai no Dieva Sevišķa Misija,
Priekš cilvēces - Laimīga biļete!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
21.05.18

21.05.18. Quatrain  “Wisdom of Gods”

“Chicken babies count in autumn”,
The Wisdom of Gods converges!
God, of course, disposes,
Already millions of centuries!

Human- is derivative, but not God!
Just getting ready to become it!
A human could do a lot,
If inside was different!

But, he is dual from birth!
Sees black, where it’s white!
And doesn’t have an opinion,
Therefore it doesn’t work Whole!

Human, like the World- is multifaceted!
Doesn’t understand his main line,
Mammon has been poisoned  for centuries,
The result is clinic!

Life is short in three stages:
Youth, maturity and old age!
Often Wisdom- is last stage,
Like an occasional joy!

Life- is a missed opportunity!
Better maturity and Wisdom- together!
Purpose- Consciousness in the point!
Then the human finds his place!

Human at the point- is Perfection!
Perfection of Planetary level!
The present- is Bliss!
When human and God- are equal!

Every Moment- is Perfection!
No life and no family even!
A human chooses his procession,
To Heights of heaven- once!

To swim in Heaven- is beyond life!
Privilege of Perfection!
It’s hard to be apart,
Only with God- is Bliss!

Even better, when everyone is “together”!
When everyone is on the same level,
Then the Holy Kin has place,
Most important, everyone is in Me!

Perfection comes together!
Energy reaches the limit!
The Planet for people- is a unique place,
Desire turn into redistribution!

Transfiguration- is redistribution!
Information Space,
Humanity reaches its limit,
Citizenship passes in the New!

Human by himself: energy and information!
It can create at the level of God!
Transfiguration of people- is approbation,
In the end of New dimension!

Don’t be afraid of the New!
The old creates only the old!
Faith in the God- is Result,
Without efforts there is no Gifts!

All changes are first inside yourself!
This thought action- is My Scenario!
Therefore look- don’t look,
Glossary for people will change!

Other words and other numbers!
Everything will have to change!
Between you and people- breaks,
The past for all is cancelled!

Don’t understands, that the World is New!
Mammon- is bad glasses!
The philistines and thieves will leave in the end,
If not all, then almost!

Everything will happen quickly, I’m talking about Beginning!
Humanity will adaptable easily,
They will believe that this is- a Pier,
Which is predicted by Wisdom!

Whatever who says something about Russia,
Question: is She sold or not?
She has a Special Mission from God,
For humanity- Happy ticket!

Amen
Father Absolute
21.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.05.2018.

Skatījumu skaits: 189 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: