Galvenie » 2017 » Jūnijs » 21 » Vēsts: 21.06.17. Katrēns "Gadsimta izvēle" - *
17:47
Vēsts: 21.06.17. Katrēns "Gadsimta izvēle" - *

Vēsts: 21.06.17. Katrēns "Gadsimta izvēle" - **
(- * : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *NAD Vēstule "Cilvēka prāta Universitāte." / *(НИМ) "Университет человеческого ума.", публикован: http://spekavots.ucoz.ru/nad_cilveka_prata_universitate/2013-02-24-436 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

21.06.17 Катрен "Выбор века"............................................................................Quatrain "The Choice of the Century"

Чем ближе конец, тем сложнее, ................Jo tuvāk beigas, jo sarežģītāk,…………More near to the end, more difficult,
Сложность всегда усиливается! ................ Sarežģījumi vienmēr palielinās!.............The complexity always increases!
С каждым днём всё важнее, .......................Ar katru dienu jo svarīgāk,………………With every day more and more important,
Ценность выбора увеличивается! ..............Izvēles vērtība palielinās!........................The value of the choice increases!

Все люди с «лотерейным билетом»! ..........Visiem cilvēkiem "loterejas biļete"!.........All people with a "lottery ticket"!
Но, с билетом в один конец! ........................Taču, ar biļeti uz vienām beigām!...........But, with ticket to one end!
Не забывайте об этом, ................................ Neaizmirstiet to,……………………….…Don't forget about that,
Выбор - это жизни Венец! ............................Izvēle - tas Vaiņags dzīvībai!..................The choice- is life Crown!

Правильный выбор - люди в Боге! .............Pareiza izvēle - cilvēki Dievā!.................The right choice- people in God!
Неправильный - люди нигде! ......................Nepareiza - cilvēki nekur!........................Wrong- people nowhere!
Из миллиона - одна дорога, ........................No miljona - ceļš viens,……………….....From a million- one way,
Или существование во тьме! .......................Vai eksistēšana tumsā!..........................Or existence in the darkness!

Ясно, выбор выбору - рознь! .......................Skaidrs, izvēle izvēlei - disonanse!.........Clearly, the choice to choice- is different!
Один ведёт вас в грядущее, .........................Viens jūs ved nākotnē,………………….One leads you to the future,
А второй - возвращает в ночь, .....................Bet otrs - naktī atgriež,……………….....But second- returns in the night,
В ночь - без будущего! ..................................Naktī - bez nākotnes!.............................In the night- without future!

Выбор за каждым и вместе! ........................Izvēle katram un kopā!.........................The choice is for everyone and together!
Один человек - не воин! ..............................Cilvēks viens - ne karotājs!...................One person- is not a warrior!
Поражение его место, .................................Viņa vieta sakāvē,…………………….....Defeat its place,
«ВМЕСТЕ» победить достоин! ..................."KOPĀ" uzvarēt cienīgs!........................"TOGETHER" is worthy to win!

Природа поможет с выбором! ...................Ar izvēli palīdzēs Daba!.......................Nature will help with choice!
Отступать уже некуда! ...............................Atkāpties nav jau kur!..........................There is nowhere to retreat!
Предстоит настоящий отбор: ....................Stāv priekšā īsta atlase:…………….....The current selection is waiting:
С Богом или в никуда! ................................Ar Dievu vai nekurienē!........................With God or nowhere!

Религии не помогут с выбором! ..................Reliģijas ar izvēli nepalīdzēs!...............Religions will not help with choice!
В прошлом не бывает будущего! .................Pagātnē nemēdz būt nākotnes!...........In the past there is no future!
Различаются лишь поборами! .....................Atšķiras tikai ar nodevām!....................Differ only in the fences!
Тоже не знают грядущее! .............................Kas arī nākotni nezina!.........................Who don't know the future either!

Природа раскачивает Сознание! ................Daba Apziņu sašūpo!............................Nature shakes Consciousness!
Доказывая, что человек не в силах, ...........Pierādot, ka ne cilvēka spēkos,…….....Proving, that a person can't,
Добиваться в Душе понимания, .................Dvēselē saprašanu panākt,……….....…To achieve an understanding in the Soul,
Человечество с пути сбилось! ....................Cilvēce no ceļa noklīda!.........................Humanity has gone astray!

Где-то жара, а где-то холод! .........................Kaut kur karstums, bet kaut kur aukstums!....Somewhere hot, but somewhere could!
Рыба гниёт с головы! .....................................Zivs no galvas trūd!................................The fish rots from the head!
Обрушится Божественный молот, ................Nokritīs Dievišķais āmurs,……………....The Divine Hammer will fall,
Наподобие булавы! .......................................Līdzība vālei!...........................................Like a mace!

Люди забывают, что голограммы! ...............Cilvēki aizmirst, ka hologrammas!...........People forget, that holograms!
Даже, если в руках правление, ...................Pat, ja vadīšana rokās,……………….......Even, if in the hands of the board,
Легко Богу поменять Программу: ................Dievam viegli Programmu izmainīt:…......It's easy for God to change Program:
И жизнь в другом направлении! ...................Un dzīvi citā virzienā!...............................And life in a different direction!

Вообще, всё легко исправить! .....................Vispār, visu viegli izlabot!.........................In general, everything is easy to fix!
Ещё проще закрыть Программы! ................Vēl vieglāk Programmas slēgt!.................It's even easier to close the Programs!
Хочу, чтобы люди правили, .........................Gribu, lai cilvēki labotu,…………....………I want that people rule,
Не забывая, что - ВСЁ голограмма! ...........Neaizmirstot, ka - VISS hologramma!.......Not forgetting that- ALL hologram!

Я готовлю не людей, а Богов! .....................Es gatavoju ne cilvēkus, bet Dievus!.........I'm not preparing people, but Gods!
Пусть смеётся дурак - неверия! ..................Lai smejas muļķis - neticības!...................Let the fool laugh- unbelief!
Он продолжать не будет готов, ...................Viņš nebūs gatavs turpināt,…………....….He will be not ready to continue,
Потерял он Бога доверие! ...........................Viņš Dieva uzticību zaudējis!.....................He lost God's trust!

Приближается «ВЫБОР ВЕКА»! .................Tuvojas "GADSIMTA IZVĒLE"!.................."CHOICE OF THE CENTURY" is approaching!
Всех людей на «ДО» и «ПОСЛЕ»! ..............Cilvēku visu uz "LĪDZ" un "PĒC"!..............All the people on "TILL" and "AFTER"!
Ибо есть люди, а есть метка, ......................Jo ir cilvēki, bet ir zīme,…………………...Or there are people, but there is a mark,
Указывающая, что не человек, а возле! .....Norādoša, ka ne cilvēks, bet līdzās!.........Pointing out, that not people, but near!

Природа подгоняет решение, ......................Daba lēmumu steidzina,……………….....Nature urges the decision,
Людям предстоит выбрать, ..........................Cilvēkiem izvēlēties nāksies,………..……People have to choose,
Либо с Богом - одно движение, ....................Vai ar Dievu - viena kustība,……………..Or with God- one movement,
Либо без Бога и отступать! ...........................Vai bez Dieva un atkāpties!......................Or without God and retreat!

Выбор без компромиссов и резкий, ...........Izvēle bez kompromisiem un asa,…….....The choice without compromise and sharp,
Время наступает решающее, .....................Laiks izšķirošs sākas,………………….….Time comes decisive,
В будущее проход узкий, ............................Pāreja nākotnē šaura,……………….…….The passage is narrow to the future,
Но, возможный для понимающего! ............Taču, iespējama priekš saprotoša!............But, possible for the understanding one!

Теперь ВСЁ положено на Алтарь! .............Tagad VISS uz Altāra nolikts!......................Now ALL is laid on the Altar!
Грехи, пороки и будущее! ...........................Grēki, netikumi un nākotne!........................Sins, vices and the future!
Человек выбирает, как встарь! ...................Cilvēks izvēlas, kā senatnē!........................Human chooses, as an old human!
Правда - на стороне идущего! ....................Patiesība - ejošā pusē!...............................The Truth- is on the side of going!

Идущего, не просто так, .............................Ejoša, ne vienkārši tā,…………………….....Going, not just so,
А, идущего, к Отцу Небесному, ..................Bet, ejoša, pie Debesu Tēva,……………….But, going to the Heavenly Father
Для стоящего - жизнь мрак, ........................Priekš stāvošā - dzīve tumsa,………………For the standing one- life a darkness,
Для неверия - стена отвесная! ...................Priekš neticības - siena vertikāla!................For unbelief- the wall is steep!

Начинается последний отбор! ..................Sākas pēdējā atlase!......................................Last selection begins!
Включается Небесная бухгалтерия, ........Debesu grāmatvedība ieslēdzas,………....….Opens Heavenly accounting,
Для выбора остался простор, ..................Izvēlei plašums atlika,…………………....…….For the choice there was room,
Несущий большие потери! .......................Lielus zaudējumus nesošs!.............................Bearing great losses!

Поздно просить о помощи! .......................Palīdzību lūgt vēlu!..........................................Late to ask for help!
Помощь Бога всегда с идущим! ...............Dieva palīdzība ar ejošo vienmēr!...................God's help is always with the going one!
Для неверия характерна немощь, ...........Neticībai raksturīgs vārgums,…………........…Disbelief is characterized by infirmity,
Закрытая, от грядущего! ...........................Slēgts, no nākotnes!........................................Closed from the future!

Аминь. ........................................................Āmen…………………………………….....……Amen
Отец Абсолют. ...........................................Tēvs Absolūts………………………….....…….Father Absolute
21.06.17 ......................................................21.06.17………………………………....……...21.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.06.17.html
----------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке записала Эслаума 16.09.2011.09:00, *NAD Vēstule "Cilvēka prāta Universitāte." / *(Неизвестный Источник Мысли) Письмо "Университет человеческого ума.", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_cilveka_prata_universitate/2013-02-24-436
Мы продолжаем учиться понять, принять друг друга и жить вместе в одном пространстве Любви Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Знаний Отца Абсолюта и в Любви Семьи Света, Небесной Иерархии, что желаем всем, всем на Белом Свете! Спасибо Богу, что МЫ ВСЕ В БОГЕ и ОН В НАС!
21.06.2017.17:31 --- записала Эслаума.
-----------------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /21.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.06.2017., papildināts, angļu valodā 23.06.2017.

Skatījumu skaits: 362 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: