Galvenie » 2018 » Jūnijs » 21 » Vēsts: 21.06.18. Katrēns "Vēsture"
17:41
Vēsts: 21.06.18. Katrēns "Vēsture"

21.06.18 Катрен ​ “История”​​

История не бывает истинной!
Человеку – не дано осознать!
Богом заложена – Истина,
Человеку – только надо принять!

Человек подгоняет Историю,
Под свои представления!
Он принимает свои категории,
Мир для него – собственные видения!

Человек ещё и переписывает,
Объясняя свои пороки,
Его история – многим приписывает,
Чего не бывает в итоге!

Человеку хочется видеть – понятное,
Пусть даже самое примитивное,
Главное, чтобы всё было внятно,
В общем – аргументированное!

Человек ищет всегда аргументы,
Для конкретного оправдания,
Не было в старину документов,
Историю из уст в уста передавали!

Каждый добавлял от себя что-то!
Другой – возводил «в квадрат»!
Власть корректировала тоже где-то,
Вот вам и «антиквариат»!

Сегодня можно сохранить факты,
Но, первоисточников нет!
Трудно объяснить даже как-то,
Что было от Начала лет!

Что есть Начало Начал?
Вам не скажет теперь никто!
Был ли у человечества Причал?
Или как всё произошло?

Поэтому нет в жизни Истины!
Люди пересказали по-своему,
Запутанная История истинно,
Даже трудно поверить в Ноя!

Был древний потоп или нет?
Из людей вам никто не скажет,
Кто-то легенду свою сложил,
Другой, от себя перескажет!

Если Род заменил Историю?
Тогда покажется наоборот,
Люди примут и лжеисторию,
Главное, обосновать повод!

Нет Истории у человечества!
Кто-то говорит – всё случайность!
Человечество ещё в младенчестве!
А происхождение покрыто тайной!

Спорят историки, не зная Истории!
Где же Начало времени?
Предлагают и новые категории,
Такое предложение – всегда бремя!

Нет Истока Истории – это трагедия!
Причём, для всего человечества!
Можно переписать всё за деньги,
Люди верят в такую возможность!

Люди забыли, что Истоки – у Бога!
Лучше спросить Создателя!
Если История – ложь в итоге,
Невозможно жизни найти оправдание!

Ложь Начала – порождает Ложь!
Истина трактуется на обмане!
С людей уже ничего не возьмёшь,
История писалась карманом!

Теперь, особенно, всё покупается!
Дипломы, Знания и История!
Артефакты усиленно скупаются,
История – коммерческая категория!

Пора глаза открывать людям,
Они сами на пороге прозрения!
Происходящее сейчас – только прелюдия,
На Планете, Исторических изменений!

Аминь.
Отец Абсолют
21.06.18

 

Vēsts: 21.06.18. Katrēns "Vēsture" 

Vēsture nemēdz būt patiesa!
Cilvēkam - nav dots saprast!
Dieva ielikta - Patiesība,
Cilvēkam - vajag tikai pieņemt!

Cilvēks skubina vēsturi,
Ar saviem priekšstatiem!
Viņš pieņem savas kategorijas,
Pasaule priekš viņa - personīgie redzējumi!

Cilvēks vēl arī pārraksta,
Paskaidrojot savus defektus,
Viņa vēsture - daudzu pierakstu,
Kā nav rezultātā!

Cilvēkam gribas redzēt - saprotamo,
Kaut arī pašu primitīvāko,
Galvenais, lai viss būtu skaidrs,
Vispār - argumentēts!

Cilvēks vienmēr meklē argumentus,
Priekš konkrēta attaisnojuma,
Sendienās nebija dokumentu,
Vēsturi no mutes mutē nodeva!

Katrs no sevis kaut ko pievienoja!
Cits - atļāvās "kvadrātā"!
Vara arī kaut kur koriģēja,
Lūk jums arī "antikvariāts"!

Šodien var saglabāt faktus,
Taču, pirmavotu nav!
Kaut kā grūti pat paskaidrot,
Kas bija no gadu Sākuma!

Kas ir Sākumu Sākums?
Tagad jums nepateiks neviens!
Vai cilvēcei bija Piestātne?
Vai notika viss kā?

Tādēļ nav dzīvē Patiesības!
Cilvēki pārstāstīja pa savam,
Vēsture tiešām sarežģīta,
Grūti pat noticēt Nojam!

Vai bija senie plūdi vai nē?
No cilvēkiem jums neviens nepateiks,
Kāds savu leģendu salika,
Cits, no sevis pārstāstīs!

Ja Dzimta Vēsturi samainīja?
Tad parādīsies otrādi,
Cilvēki pieņems arī meluvēsturi,
Galvenais, iemeslu pamatot!

Nav cilvēcei Vēstures!
Kāds saka - viss nejaušības!
Cilvēce vēl bērnībā!
Bet izcelšanās noslēpumā tīta!

Strīdās vēsturnieki, Vēsturi nezinot!
Kur gan laika Sākums?
Piedāvā arī jaunas kategorijas,
Tāds priekšlikums - vienmēr slogs!

Nav Vēstures Sākuma - tā traģēdija!
Pie tam, priekš cilvēces visas!
Par naudu var visu pārrakstīt,
Cilvēki tic tādai iespējai!

Cilvēki aizmirsa, ka Sākumi - pie Dieva!
Labāk Radītājam jautāt!
Ja Vēsture - meli rezultātā,
Nevar dzīvei attaisnojumu atrast!

Sākuma meli - rada Melus!
Patiesība uz apmāna traktējas!
No cilvēkiem jau nav ko ņemt,
Vēsturi rakstīja kabata!

Tagad, sevišķi, viss pērkams!
Diplomi, Zināšanas un Vēsture!
Artefakti pastiprināti izpērkas,
Vēsture - komerckategorija!

Laiks cilvēkiem acis atvērt,
Viņi paši uz apskaidrības sliekšņa!
Tagad notiekošais - tikai prelūdija,
Uz Planētas, Vēsturiskām izmaiņām!

Āmen.
Tēvs Absolūts
21.06.18

21.06.18. Quatrain  “History”

History is not true!
Human- is not allowed to realize!
God laid- Truth,
Human- just has to accept!

Human drives history,
Under their own ideas!
He takes his categories,
The World for him- is his own vision!

Human also rewrites,
Explaining their vices,
His history- to many ascribes,
What doesn’t happen in the end!

Human wants to see- understandable,
Even if the most primitive,
The main thing is that everything should be clear,
In general- reasoned!

A human is always looking for arguments,
For a concrete justification,
There was no documents in old time,
History passed from mouth to mouth!

Everyone added something from himself!
Someone- erected “in the box”!
The government corrected too somewhere,
Here to you also “antiques”!

Today can save facts,
But, there are no original sources!
Some how it’s difficult to explain,
What was from the Beginning of the year!

 What is the Beginning of the Beginning?
No one will tell you now!
Did humanity have a Pier?
Or how it happened all?

Therefore, there is no Truth in the life!
People retold in their own way,
History is truly confused,
Even it’s hard to believe in Noah!

Was there an ancient flood or not?
No one will tell you from people,
Someone folded his legend,
Other, will retell from himself!

If the Kin replaced History?
Then it will seem the other way round,
People will accept also false history,
The main thing is to justify the reason!

Humanity has no History!
Someone says- all is chance!
Humanity is still in its infancy!
But, the origins are covered in mystery!

Historians argue, not knowing History!
Where is the Beginning of time?
Offers also new categories,
Such a proposal- is always a burden!

No Source of History- is tragedy!
And, for all humanity!
Can rewrite everything for money,
People believe in such an opportunity!

People have forgotten, that the Origins- are with God!                    
It’s better to ask to the Creator!
If History- is a lie in the end,
It’s impossible to find an excuse for life!

The lies of the Beginning- breeds Falsehood!
Truth is treated on deception!
There is not anything what to take from people,
History was written by the pocket!

Now, especially, everything is bought!
Diplomas, Knowledge and History!
Artifacts are heavily bought up,
History- is a commercial category!

It’s time for people to open the eyes,
They are on threshold of insight by themselves!
What is happening now- is only a prelude,
On the Planet, Historical changes!

Amen
Father Absolute
21.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.06.2018

Skatījumu skaits: 161 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: