Galvenie » 2018 » Jūlijs » 21 » Vēsts: 21.07.18. Katrēns "Grūts laiks"
20:45
Vēsts: 21.07.18. Katrēns "Grūts laiks"

21.07.18 Катрен “Трудное время”

Мир разорвал Пространство!
Теперь нет нигде Мира!
Сбились в кучу все государства!
Мамона управляет Миром!

Все ждали Великого перемирия!
Оно наступить не сможет!
Государства превратились в частицы Мира!
Соединить их теперь только Бог сможет!

Но, в людях нет Веры Создателю,
Вера Богу заменена религиями,
Религии превратили Богов в обывателей,
На верящих наложили вериги!

Последняя встреча говорит – поздно!
Не соединить несоединимое!
В бизнесе, конечно, возможно,
«Прилавки» все обозримые!

Невозможно соединить в Духе!
Нет Веры и Духа в людях,
Чувствуется в головах «разруха»,
Великого Конца – прелюдия!

Исторический подходит Момент!
Две Державы стали врагами,
Малейший боевой инцидент,
Обернётся «борьбой на татами»!

Мировой рынок – это не План!
Котировки прыгают поминутно!
Жирует теневой клан,
У человечества в голове мутно!

Нет стабильности в государствах!
Для мамоны важнее – рынок!
Границы перечеркнуты в Пространстве,
Идеологический в Мире упадок!

Америка – взрывоопасна, тоже – Россия!
Европа подожжена мусульманами,
Россия готовится к своей Миссии,
Мир на Планете – Её планы!

На Небе свёрстаны Её планы!
Преображение начнётся с частиц,
В России нет мировых кланов,
И Народ ещё не падал ниц!

На фоне развала Европы,
Россия сохранила потенциал!
Мамоны пытается одеть оковы,
Но, в Душах остался интернационал!

Необходимо остановить разграбление!
Предатели не вне, а внутри!
В Конституции страны есть определение,
Ресурсы Народу не будут сохранены!

Ресурсы России уже проданы!
Народу не известны хозяева,
Они – капитала подданные,
Скоро всё будет явлено!

Народ вдруг увидит предателей!
Сколько лет в подчинении были!
Оказалось, что свои грабители,
Членами КПСС слыли!

Идеология партии страну ограбила!
Не говорю о Боге, только о Совести!
По карманам всё разложила,
Но, время уже другой Вести!

Разобранная на части – соединяется!
Идеология Равенства от Бога!
Волнения в Народе легко объясняются!
Восстановится эволюция в итоге!

Пример – Европа или Америка,
Разорванные экономики тлеют,
Простые люди в истерике,
Богатые только жиреют!

Угрожающий ждёт результат!
Предначертан конец человечеству,
Человечеству Тьмой поставлен мат,
«Завтра» только в России отечество!

Каждый день – уже как последний!
Рыночные экономики – беспорядок!
Научные говорят исследования,
Нет страны, если в Душе упадок!

Трудное время сделали люди!
Переход состоится в любом случае!
Сегодня – это только прелюдия,
Пусть Совесть людей помучает!

Аминь.
Отец Абсолют
21.07.18

 

Vēsts: 21.07.18. Katrēns "Grūts laiks" 

Pasaule Telpu sarāva!
Nav tagad Miera nekur!
Visas valstis kaudzē sajuka!
Mamons Pasauli vada!

Visi Lielo pamieru gaidīja!
Tas nevar sākties!
Valstis pārvērtās Pasaules daļās!
Tās tagad savienot var tikai Dievs!

Taču, cilvēkos nav Ticības Radītājam,
Reliģiju samainīta Ticība Dievam,
Reliģija Dievus mietpilsoņos pārvērta,
Uz ticīgajiem važas uzlika!

Pēdējā tikšanās - saka vēlu!
Nesavienot nesavienojamo!
Biznesā, protams, var,
"Letes" visiem pārskatāmas!

Neiespējami savienot Garā!
Nav cilvēkos Ticības un Gara,
Galvās "sajukums" jūtams,
Lielo Beigu - prelūdija!

Vēsturisks Moments tuvojas!
Divas Lielvalstis naidnieki kļuva, 
Mazākais incidents cīņai,
Pārvērtīsies "cīņā uz tatami"!

Pasaules tirgus - tas ne Plāns!
Ik minūti kotēšana lēkā!
Ēnu klans aptaukojas,
Cilvēcei galvā blāvums!

Nav valstīs stabilitātes!
Priekš Mamona svarīgāks - tirgus!
Telpā robežas pārsvītrotas,
Pasaulē ideoloģiskais kritums!

Amērika - sprādzienbīstama, arī - Krievija!
Eiropa musulmaņu aizdedzināta,
Krievija savai Misijai gatavojas,
Miers uz Planētas - Viņas plāni!

Debesīs aplauzti Viņas plāni!
Pārveidošana sāksies no daļām,
Krievijā nav pasaules klanu,
Un Tauta pie zemes vēl nekrita!

Uz Eiropas sabrukuma fona,
Krievija saglabāja potenciālu!
Mamonam važas uzlikt cenšas,
Bet Dvēselēs internacionāls palika!

Izzagšanu apturēt nepieciešams!
Nodevēji ne ārējie, bet iekšējie!
Valsts Konstitūcijā ir apzīmējums,
Resursi Tautai saglabāti nebūs!

Krievijas resursi jau pārdoti!
Tautai saimnieki nezināmi,
Viņi - kapitāla pavalstnieki,
Drīz viss būs parādīts!

Tauta pēkšņi nodevējus ieraudzīs!
Cik gadus pakļautībā bija!
Izrādījās, ka laupītāji savējie,
PSKP locekļi dēvēti!

Partijas ideoloģija valsti aplaupīja!
Nerunāju par Dievu, tikai par Sirdsapziņu!
Visu pa kabatām izlika,
Bet, laiks jau citu Ziņu!

Daļās izjaukts - savienojas!
Vienlīdzības ideoloģija no Dieva!
Satraukums valstī viegli izskaidrojams!
Rezultātā evolūcija atjaunosies!

Piemērs - Eiropa vai Amērika,
Sarautās ekonomikas plēnē,
Vienkāršie cilvēki histērijā,
Bagātie tikai aptaukojas!

Draudošs rezultāts gaida!
Cilvēces beigas iezīmētas,
Cilvēcei Tumsas nolikts mats,
Tikai Krievijai "Rītdiena" tēvzeme!

Katra diena - jau kā pēdējā!
Tirgus ekonimikās - nekārtība!
Zinātniskie pētījumi saka,
Nav valsts, ja Dvēselē panīkums!

Cilvēki padarīja laiku grūtu!
Pāreja notiks jebkurā gadījumā!
Šodien - tā tikai prelūdija,
Lai Sirdsapziņa cilvēkus pamoka!

Āmen.
Tēvs Absolūts
21.07.18.

21.07.18. Quatrain  “Difficult time”

The World tore apart the Space!
Now there is no peace anywhere!
All the states have got together in a heap!
Mammon rules the World!

Everyone was waiting for the Great Armistice!
It can’t come!
States have become particles of the World!
Now only God can unite them!

But, in people there is no Faith to the Creator,
Faith to God is replaced by religions,
Religions have turned Gods into philistines,
On believers imposed shackles!

The last meeting- says late!
Don’t connect the unconnected!
In business, of course, it’s possible,
“Counters” are foreseeable for all!

It’s impossible to unite in the Spirit!
There is no Faith and Spirit in people,
“Ruin” feels in the heads,
The Great End- is prelude!

The Historical Moment approaches!
Two Big countries became enemies,
The slightest battle incident,
Will turn into a “fight on the mat”!

The World market- is not the Plan!
Quotes are jumping every minute!
The shadow clan gets fat,
There is turbid in heads of humanity!

There is no stability in the states!
For the mammon more important- is market!
The boundaries are crossed out in Space,
Ideological decline in the World!

America- explosive, also- Russia!
Europe is set of fire by Muslims,
Russia is preparing for her Mission,
Peace on the Planet- is Her plan!

Her plans are folded in the Heaven!
Transformation will begin from particles,
In Russia there are no world clans,
And the nation has not yet fallen prostrate!

Against the background of the collapse of Europe,
Russia has kept the potential!
Trying to dress fetters on mammon,
But, in the Soul there remained International!

It’s necessary to stop looting!
Traitors are not external, but internal!
The Constitution of the country has a definition,
Resources will be not saved for Nations!

The resources of Russia have already been sold!
The nations doesn’t  know the owners,
They are- the subjects of capital,
Soon everything will be revealed!

People suddenly see traitors!
How many years were in submission!
It turned out, that robbers are theirs,
Members of the CPSU is called!

The ideology of the party was plundered the country!
I’m not talking about God, only about Consciousness!
Everything laid out in pockets,
But, time is already of different News!

Disassembled on the parts- connects!
The ideology of Equality is from God!
The disturbances in the country are easily explained!
The evolution will be restored in the end!

An example- is Europe or America,
The torn economies are smoldering,
Simple people in hysteria,
The rich ones only get fat!

The threatening result is waiting!
The end of humanity is destined,
There is put mat of Darkness for humanity,
“Tomorrow” is the fatherland only for Russia!

Every day- is already like the last!
In economy market- is mess!
Scientific studies says,
There is no country, if there is decline in the Soul!

People have made a difficult time!
The transition will take place in any case!
Today- this is only prelude,
 Let the Conscience torment people!

Amen
Father Absolute
21.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.07.2018.

Skatījumu skaits: 160 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: