Galvenie » 2017 » Augusts » 21 » Vēsts: 21.08.17. Katrēns "Ceļa posmi" - *
20:27
Vēsts: 21.08.17. Katrēns "Ceļa posmi" - *

Vēsts: 21.08.17. Katrēns "Ceļa posmi" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(18) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! / *(18) Древнеписьмо Близким! Друзям!, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/18_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-08-107 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

21.08.17. Катрен "Этапи пути"…………………………………………………Quatrain "The Stages of the Road"

Отличается Сегодня от Завтра, ........Atšķiras Šodiena no Rītdienas,………Differs Today from Tomorrow,
Не временем календаря, ...................Ne ar kalendāra laiku,………………....Not the time of calendar,
А внутренними часами у Трапа, ........Bet iekšējo pulksteni pie Trapa,……....But the internal clock at the Trap,
Уходящего, в даль корабля! ...............Aizejoša, tālumā kuģa!.........................Outgoing ship into the distance!

Вчера, Сегодня и Завтра, ................... Vakar, Šodien un Rīt,……………..…Yesterday, Today and Tomorrow,
Этапы плавания одного, ..................... Vienas kuģošanas etapi,……………Stages of alone swimming,
Уходящего корабля от трапа, ..............Aizejoša kuģa no trapa,…..…………Departing ship from the Trap,
Жизнь на палубе, как кино! ................ Dzīve uz klāja, kā kino!.....................Life on the desk like a movie!

Нужно понять связь, .......................... Vajag sakaru saprast,………………....It's necessary to understand the connection,
Великую связь с Создателем. ............Lielo sakaru ar Radītāju…………..…..Great connection with Creator,
И событий тонкую вязь, ......................Un notikumu smalko sakaru, …………And thin ligature of events,
Между Богом и обывателем! ............. Starp Dievu un mietpilsoņiem!.............Between God and philistines!

Для человека-Бога понятен Сценарий,.Cilvēkam-Dievam Scenārijs saprotams,.For the God-Human Scenario is understandable,
Суета - для неверия, .......................... Rosīšanās - priekš neticības,…………..Vanity- for unbelief,
Религии - огромный гербарий .............Reliģijas - milzīgs herbārijs…………….Religions- a huge herbarium
Это лишь осколки Веры! .....................Tās Ticības tikai drumslas!....................There are only fragments of the Faith!

В прошлом не может быть Завтра! .....Pagātnē nevar būt Rīt!..........................In the past can't be Tomorrow
Ложь и обман на палубе, .................... Meli un viltus uz klāja,……………….….Lie and deception on the desk,
Они формируют лишь травлю, ........... Tie formē tikai vajāšanu,…………..……They form only baiting,
Ведущую всех к погибели! ................... Visus uz bojā eju vedošu!.....................Leader of all perdition!

Люди не понимают, что власти, ............Cilvēki nesaprot, ka varas,…………….People don't understand, that authorities,
Сегодня - лишь фикция, ....................... Šodien - tikai fikcija,…………….……...Today- only fiction,
Не разобраться в реалиях масти, .........Netikt skaidrībā reāliju sugās,……..….Don't understand that realities of the suit,
Нет ни у кого позиции! ........................... Nostājas nav nevienam!......................There is no position of no one!

Суета: выставки и форумы! ................... Rosīšanās: izstādes un forumi!............Movement: exhibitions and forums!
От неверия и безысходности, .................No neticības un bezizejas,……….……From disbelief and despair,
Это почти уговоры, ................................. Tie gandīz vienošanās,………….……..This is almost an entreaty,
Состояние сбора к Исходу! .....................Pulcēšanās stāvoklis pie Beigā!...........The state of collection to the Exodus!

Поход должен иметь цель! .....................Gājienam jābūt ar mērķi!........................The trek should have a target!
Для чего энергия и информация? ..........Enerģija un informācija dēļ kā?..............For what energy and information?
Легко нарваться на мель ........................Viegli uzskriet uz sēkļa…………………..It's easy to run on seagull,
И приобрести конфронтацию! ................Un iemantot konfrontāciju!......................And get a confrontation!

Конфронтацию с собой и народом! ....... Konfrontāciju ar sevi un tautu!..............Confrontation with yourself and nation!
Народ всё же Эгрегор и Целое! ............. Tauta tomēr Egregors un Veselums!.....The nation is still Egregor and Whole!
Не разменять Его на породы, ................. Viņu uz sugām neizmainīt,………….....Don't exchange it for the breed,
Основа Он - Братства Белого! .................Viņai pamats - Brālība Baltā!.................He is the basis- of Brotherhood White!

Пора прекратить играть в прятки! ........... Laiks izbeigt paslēpes spēlēt!...............It's time to stop playing hide and seek!
Для Первого даже стыдно, .......................Priekš Pirmā pat kauns,…………...…...For the First one, even ashamed,
Народ ждёт от Него порядка, .................. Tauta no Viņa kārtību gaida,……..…….Nation are waiting for His order,
И за Державу обидно! ...............................Un par Lielvalsti sāpīgi!.........................And for the Power is offensive!

Держава - уже не Народ, а Целое! ..........Lielvalsts - jau ne Tauta, bet Veselums!..The State- no longer Nation, but Whole!
Великое, Творящее с Богом! ................... Dižena, ar Dievu Radoša!........................Great, creative with God!
Неверие предлагает умело, .................... Neticība prasmīgi piedāvā,……………….Unbelief offers skillfully,
«Спасителя» вместо Бога! ..................... ."Glābēju" Dieva vietā!..............................."Savior" instead of God!

Не придёте в Завтра с обманом! .............Rītdienā nenokļūsiet ar viltu!...................Don't come with deception to Tomorrow!
Бог видит обман религий! ....................... Dievs redz reliģiju viltu!............................God sees the deception of religion!
Не будет такого этапа, ..............................Nebūs tāda etapa,………………………...There will be no such a stage,
Все они для Бога - безликие! ................... Viņi priekš Dieva visi - bezsejas!.............They all for God- are faceless!

Не заигрывайте с Новым, ........................ Nespēlējaties ar Jauno,………………...Don't flirt with the New,
Я говорю о Поколении, .............................Es par Paaudzi runāju,……………….….I'm talking about generation,
Они всё равно готовые, ......................... ..Vienalga viņi gatavi, ……………………..They are still ready,
Как Божественное колено! ...................... Kā Dievišķs celis!....................................Like a Divine knee!

Они - Новые и другие! ..............................Viņi - Jauni un citādi!...............................They- are New and others!
Нет в них советского прошлого, ............. Nav viņos padomju pagātnes,……...……There is no Soviet past in them,
Поверьте, они уже не такие: ....................Ticiet, viņi vairs ne tādi:…………………..Believe Me: they are no longer the same:
Чистые, но не ушлые! ..............................Tīri, bet ne [ušlije ?]!................................Clear, but not cunning!

Для них Правда и Истина - можно! .......Viņiem Taisnību un Patiesību - var!............For them Right and Truth- can!
Не пустые обещания власти! ............... Ne tukšus varas solījumus!.........................Not empty promises of power!
Для них и преображение возможно, .....Viņiem arī pārveidošana iespējama,………For them also the transformation is possible,
Бог их обещает спасти! ......................... Dievs apsola viņus glābt!............................God promise to save them!

Чтобы спасти Россию, ......................... ..Lai glābtu Krieviju,………………….……….To save Russia,
Нужно вернуться к Истокам, ................. Pie Sākumiem atgriesties nepieciešams,...It's necessary to return to the Origins,
Равенство - знак Мессии, ..................... .Vienlīdzība - Mesijas zīme,………………...Equality- is the sign of the Messiah,
Столица не обязательно на Востоке! ....Galvaspilsēta ne obligāti Austrumos!.........The capital is not necessarily in the East!

Суета и демагогия - это опасно! ........... Rosība un demagoģija - tas bīstami!...........Movement and demagoguery- it's dangerous!
Обещания Первого - не выполнимы! ....Pirmā apsolījumi - neizpildāmi!....................Promises of the First- are not doable!
Бога участие теперь важно! ................. Tagad Dieva dalība svarīga!.........................God's participation is now important!
Изменения ни с чем несравнимые! ......Izmaiņas ne ar ko nesalīdzināmas!..............Changes with nothing incomparable!

Люди должны измениться, .................... Cilvēkiem izmainīties nepieciešams,……….People should change,
Прежде всего - власть предержащие, ...Vispirms - varu atbalstošiem,………………..First of all- the power supportive,
Горизонт преображения меняется, ........Pārveidošanas horizonts mainās,…………..The horizon of transformation changes,
Власть теперь - уходящая! .................... Vara tagad - aizejoša!...................................Power is now- leaving!

Если хотите понять ситуацию, .............. Ja situāciju saprast gribat,……………….......If want to understand the situation,
Читайте Бога очень внимательно! .........Lasiet Dievu ļoti uzmanīgi!............................Read God very carefully!
Часть России пришла к апробации, .......Daļa Krievijas pie aprobācijas nonāca,.........Part of Russia came to approbation,
Успех придёт обязательно! .................... Panākums atnāks obligāti!............................Success will come necessarily!

Повторяю, спасение в Боге, ................... Atkārtoju, glābšana Dievā,………….............I repeat, salvation in God,
И в чистоте ваших мыслей, .....................Un jūsu domu tīrībā,……………………........And in the purity of your thoughts,
Тем, кто прячется на Востоке, .................Tiem, kuri Austrumos slēpjas,…….…..........Those who are hiding in the East,
Предупреждаю о плохом промысле! ......Brīdinu par sliktu nodarbi!.............................I warn you about bad thought action!

Постарайтесь уйти ото лжи, .................... Pacenšaties aiziet no meliem,…………...Try to escape from lies,
Особенно, на Духовном уровне, ............. Sevišķi, Garīgā līmenī,…………………….Especially, on the Spiritual level,
Поверьте, нет ворожи, ............................. Ticiet, nav zīlēšanas,………………………Believe Me, there is no fortune,
А есть Истина внутри и вне! ................. ..Bet ir Patiesība iekšā un ārā!.....................But there is Truth inside and out!

Аминь. ...................................................... Āmen…………………………………………Amen
Отец Абсолют. ......................................... Tēvs Absolūts……………………………….Father Absolute
21.08.17 .................................................... 21.08.17……………………………………..21.08.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.08.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 21.08.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru / 21.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /21.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21/08.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.08.2017., papildināts angļu valodā 21.08.2017.

Skatījumu skaits: 294 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: